www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING - DEEL 5: Jezus in Exodus?

13 november 2022 - door SkyWatch Editor

Deel 1 -Deel 3 -Deel 4 -Deel 5 -Deel 6 -Deel 7 -Deel 8 -Deel 9 -Deel 10 -Deel 11 -Deel 12 -Deel 13 -Deel 14 -Deel 15 -Deel 16 -Deel 17 -Deel 18 -Deel 19 -Deel 20 -Deel 21 -Deel 22 -Deel 23 -Deel 24 -Deel 25 -Deel 26 -Deel 27 -Deel 28 -Deel 29 -Deel 30 -Deel 31 -Deel 32 -Deel 33 -Deel 34 -Deel 34 -Deel 35 -Deel 36 -Deel 37 -Deel 38 -Deel 39 -Deel 40 -Deel 41 -Deel 42 -Deel 43 -Deel 44 -Deel 45 -Deel 46 -Deel 47 -Deel 48 -Deel 49

Het algemene thema van Exodus is zonder twijfel de bevrijding van Gods volk uit de slavernij in Egypte. De meeste beschouwingen over het boek gaan vooral over de hoofdpersoon, Mozes, die Gods volk wegleidt van de boze farao nadat deze geweigerd heeft het volk te laten gaan ondanks tien verwoestende plagen. Wij richten ons hier echter op Christus, en dat brengt ons bij de nacht van Pesach. Het zal een minuut of twee duren om onjuiste (maar gangbare) concepten rond die nacht af te breken om een grootser en nauwkeuriger beeld te geven van wie de Jezus van Exodus is, dus heb geduld met ons terwijl we een paar dingen uitleggen over het ritueel dat die nacht werkelijk werd uitgevoerd.

Zoals sommigen misschien al weten van een van onze eerdere projecten, The Messenger (De Boodschapper), heeft het woord "pascha" niets te maken met een engel die "over [of rond]" de met bloed gemarkeerde deurposten van de Israëlieten gaat. Dat is poëtisch, daarom heeft de geschiedenis zich aan die uitleg vastgeklampt en zal die waarschijnlijk nooit meer loslaten, maar het is niet echt wat het woord betekent. In feite is het oude Hebreeuwse woord pesach, waarnaar het feest eigenlijk is genoemd, van vóór de tiende plaag (en dus van vóór de engel des doods in die plaag) met ontelbare generaties en betreft het niet alleen de Israëlieten, maar de hele oude wereld voor zover wij weten.

Wacht eens even... wat? Zei dit boek net dat Pesach heidense naties betrof en een soort gebeurtenis was die al lang bestond voor de nacht dat het Joodse Pesach-feest werd ingehuldigd?

Ja, het is waar. (Serieus, als je geen exemplaar hebt van The Messenger, dan wil je het aanschaffen en lezen, al is het maar om te begrijpen waar het Pesach-feest echt over ging, want het is niet wat veel mensen denken, en het onderzoek dat het ondersteunt is enorm. Maar we zullen hier tenminste enkele van de verbijsterende details behandelen). [Voor niet Engelstaligen zie de 33e delige artikelenreeks]

De snelste manier om dit uit te leggen is te stellen dat de ware betekenis van pesach niet is "iets vermijden", maar letterlijk "iets oversteken en binnengaan" (in wezen schetst het een heel ander beeld dan een engel die een met bloed gemarkeerde deurpost passeert).

Terug naar de oude wereld, zo ver terug als we de mensheid kunnen traceren, voordat aanbiddingsstructuren zoals synagogen of tempels werden gebouwd. Zelfs in die tijd waren mensen geneigd (en zelfs intelligent ontworpen) om uit te reiken naar iemand of iets spiritueels, iets dat groter was dan zijzelf, en om die godheid of bovennatuurlijke kracht te vereren, te aanbidden, te respecteren en eer te bewijzen. Omdat bloed het algemene symbool is van leven - en bij verlies daarvan van dood - werd het door de eerste menselijke culturen en daarna als heilig beschouwd. Als zodanig is het levensbloed van een perfect dierenoffer als symbolische stand-in voor een mens vanaf het begin een centraal element van goddelijk eerbetoon geweest, binnen en buiten elke joodse of christelijke religieuze ceremonie. Wij vragen ons dan af: Hoe zagen de vroegste offeraltaren eruit, en waar zouden ze bewaard, opgeslagen, gevonden of zelfs opgericht zijn?

Het korte antwoord is: in de deuropening van iemands huis of primitieve woonplaats.

De mensen hoefden zich geen zorgen te maken of het bloed van de dierenoffers al dan niet vlekken zou maken op het tapijt, of het vlees van het bereide offer muizen of ander ongedierte zou aantrekken, of andere hedendaagse gevaren. In de vroegste woningen, die meestal ontstonden in nomadische bevolkingsgroepen en dus sowieso verplaatsbaar waren, werden dierenoffers direct bij de deur van het huis gebracht. Hoewel de godheid die werd vereerd of aanbeden van gebied tot gebied verschilde, was het doel van het deuroffer universeel in zijn symboliek: de drempel van een huis of woning is de plaats waar mensen of geesten in of uit komen met zegeningen, vervloekingen of wat dan ook. Het offeren van een perfect dier bij de voordeur aan een bevoorrechte godheid symboliseerde dus de oproep van de bewoners aan die godheid om binnen te komen en het huishouden te bewaken tegen slechte geesten of ander potentieel kwaad uit de buitenwereld.

Tegenwoordig noemen historici en antropologen dit terecht het "drempelverbond", maar zo noemden de Ouden het niet. In het Hebreeuws was het, zoals gezegd, pesach, omdat het de handeling van het oversteken van iets beschreef. In dit geval zou dat natuurlijk de drempel van een huis zijn, maar ook het bloed van het offer dat zojuist was gebracht. Voor zover wij kunnen nagaan, was het levensbloed dat op de vloer van de drempel viel, voor veel primordiale menselijke culturen veel te heilig om te worden vertrapt, en als dat kwaad werd begaan - per ongeluk of opzettelijk - zou de overeenkomst tussen de persoon en de godheid worden ontbonden (of erger nog, niet gerespecteerd, mogelijk tot op het punt dat de toorn van de godheid zou worden opgewekt, zo geloofden sommigen). Dus elke entiteit (mens, geest, enz.) die naar binnen of buiten kwam terwijl het bloed bleef, moest "oversteken" of "over de top van" het levensbloed gaan.

Herinner je je ook die "kom" of "kom" met bloed uit Exodus 12:21-22 waarin de Israëlieten hun hysop takjes moesten dopen voordat ze het over de deur verspreidden? Dat is een anachronistisch (historisch uit de tijd) vertaald woord, zelfs toen de KJV werd vertaald. Als we het stamwoord sap opzoeken in een Hebreeuws lexicon, zal het "kom" of "bekken" erkennen als het gebruik ervan in jongere boeken van de Bijbel (bijvoorbeeld 1 Koningen 7:50 en 2 Koningen 12:13), terwijl in oudere boeken (zie bijvoorbeeld Rechters 19:27) de exacte betekenis van dit woord "drempel" is. In The Anchor Yale Bible Dictionary lezen we dat het zelfstandig naamwoord "sap ... behoort tot de architectonische woordenschat van het oude Israël en verwijst naar een essentieel onderdeel van een ingang, of het nu een poort of een deuropening is. In de Hebreeuwse Bijbel is dat onderdeel altijd de drempel, met als enige uitzondering Ezechiël 40:6-7, waar een poortkamer kan worden aangeduid."[i] (Een deel van de reden waarom het woord uiteindelijk "bekken" of "kom" werd, was omdat het in het algemeen een "plaats was waar bloed vloeit," dus toen de Israëlieten begonnen het bloed in een kom te laten vloeien, werd het woord voor "drempel" synoniem met een vloeistofdragend vat).

Exodus is een van de oudere boeken, dus de instructie in Exodus 12:21-22 is, nauwkeuriger gezegd, voor de Israëlieten om hun hysop takken in het bloed te dopen op de drempel ... de drempel van hun huizen waar ze letterlijk net het perfecte lam hadden geofferd, waarvan het bloed nu heilig was in zijn symbolische uitnodiging aan een godheid om binnen te komen, "over te steken" over het bloed, en de wacht te houden bij de deuropening om geesten af te weren die anders kwaad zouden kunnen doen.

Begint u het plaatje te begrijpen? Pesach ging niet over de engel des doods. Veel eerder dan de engel des doods ging het over een menselijke cultuur - elke menselijke cultuur, niet alleen Israël - die mens en godheid samenbrengt aan de deur van een huis in een contract dat verbonden is met heilig bloed. Toen God de Israëlieten opdroeg deze pesach uit te voeren, zou Hijzelf, de alomtegenwoordige God van de Joden, de godheid zijn die als antwoord op deze verbondsdaad de wacht hield bij de met het bloed van het lam gemarkeerde deuropeningen.

Ironisch genoeg zou Hij zijn eigen volk beschermen tegen de engel des doods die Hij had moeten sturen. Waarom? Zodat heel Egypte dit wonder kon zien en zonder twijfel kon weten dat de God van de Joden was wie Hij zei dat Hij was, en dat Hij immens veel sterker was dan alle zielige goden in het pantheon van de heidenen zelf.

Absoluut niet... Ik geloof absoluut niet dat Jahweh, de God van de Israëlieten, zijn volk zou laten deelnemen aan een heidens ritueel!

Wij ook niet, en dat is niet wat Hij deed. (Zoals gewoonlijk zijn de contextuele details hier enorm belangrijk.) Wat God deed was een universeel, bekend ritueel, bekend bij de ouden van de wereld (inclusief de Egyptenaren), herformuleren en overtroeven door Zichzelf veel machtiger te tonen dan elke standaard "doorgangsgodheid", om het zo maar te zeggen. Hij gebruikte een reeds bestaand idee dat de heidenen zouden hebben herkend uit hun eigen praktijken en de praktijken van naburige heidense beschavingen, en vervolgens overtrof Hij het - waarbij niet alleen op de drempel, maar rondom de deur bloed vloeide - door Zijn engel des doods te sturen, en niet slechts een zwakke bescherming tegen andere willekeurige, dwalende geesten. Hiermee overschaduwde Hij elk ander drempelverbond dat ooit was uitgevoerd voor/met andere kleine "g"-goden, door de Egyptenaren de hemelse klap toe te dienen voor hun wrede en moorddadige behandeling van het volk dat Hij verkoos op aarde te bewaren.

(Overigens was dat soort "rebranding" niet zo ongewoon als we misschien denken. Zelfs het moment waarop Abraham Isaak de berg op nam om op Gods bevel zijn eigen zoon te offeren heeft wortels in het heidendom, zoals Donna Howell vaak onderwijst en waarover zij heeft gesproken in haar web-exclusieve show, Chalk Talk. Voordat hij een volgeling van Jahweh was, was Abraham afkomstig uit Ur, en de mensen in zijn geboortestreek hielden zich bezig met allerlei geestelijke rariteiten, waaronder mensenoffers. Dan komen we plotseling op het lastige, moeilijk te lezen moment in Genesis 22, toen onze God - de God die, volgens Zijn karakter zoals dat in de hele Schrift wordt geopenbaard, nooit zou instemmen met mensenoffers - Abraham opdroeg zijn zoon te offeren. Isaac was ook niet zomaar een kind. Hij was het beloofde kind. Vandaag kunnen we troost vinden in dat "Oef, dat scheelde niet veel! God zorgde voor een ram!" in het verhaal, omdat onze God nooit van plan was dat Abraham zijn eigen zoon zou doden. Maar we voelen ons nog steeds ongemakkelijk als we zien dat God zelfs maar zinspeelt op het concept van een mensenoffer, dat in strijd is met Zijn natuur, totdat we dit begrijpen: God nam Abraham mee door de oude, vertrouwde heidense verbanden, zouden we kunnen zeggen, om hem naar dat moment te brengen waarop Jahweh het vroegere offerritueel zou omvormen tot iets beters dat Hij had verordend met hemels toezicht. Dan is het alsof God zegt: "Stop! Je zult nu Mijn wegen volgen. Zie je die ram in het struikgewas? Dat is het geschikte offer. Want ik ben nu jullie God, niet die oude goden uit jullie verleden in Ur. Je bent voorgoed klaar met de oude wegen." De boodschap werd Abraham voorgoed ingeprent: "Volgelingen van Jahweh offeren geen mensen, en dat zullen we ook nooit doen." En natuurlijk hebben we dat nooit gedaan. Maar de aanloop naar het mensenoffer - gevolgd door het illustratieve neersabelen van die praktijk door een spiritueel geschikte vervanging - was nodig om dat stevig te verankeren in de gedachten en praktijken van Abraham en zijn toekomstige generaties tot aan ons. Eenvoudig gezegd: God heeft nooit een menselijk offer bedoeld; Hij bedoelde de eerder genoemde "almachtige afstraffing" van een menselijk offer door een "rebranding" van een heidens idee om het te overtreffen).

De oprichter van het Institute for Hebraic-Christian Studies en auteur van Celebrating Jesus in the Biblical Feasts, Dr. Richard Booker, erkent deze historische drempelverbinding met het woord pesach. Voor de Exodus, zegt Booker, betekende het woord "onder de bescherming van een godheid komen door over te steken, over te springen, over de drempel te stappen of te springen" en in de bescherming te komen van een huis dat besprenkeld was met het bloed van het dier.[ii] Academisch genie van de Yale Divinity School, Henry Clay Trumball, spreekt hier ook over in zijn werk, The Threshold Covenant or The Beginning of Religious Rites. Terwijl hij het heeft over "het begin van religieuze riten, waarmee de mens blijk gaf van een geloof, hoe verkregen ook, in de mogelijkheid van verbondsrelaties tussen God en mens,"[iii] verbindt hij openlijk het drempelverbond met het universeel gepraktiseerde pesach, dat plaatsvond op de "drempel, of dorpel, of ingang, van de woning. "Daarvandaan merkt hij op dat "in Syrië en in Egypte... elk dergelijk primitief verbond in bloed een beroep omvat op de beschermende godheid om het te bekrachtigen tussen de twee partijen en hemzelf."[v] De Egyptenaren waren dus gewend hun eigen pesach uit te voeren aan hun eigen beschermende godheden. Dan verschijnt Jahweh op het toneel, en tegen de Egyptenaren zegt Hij in feite: "Omdat jullie Mijn volk niet willen laten gaan, zal Ik Mijn eigen engel des doods door jullie deuropeningen en in jullie huizen sturen, over jullie drempel heen. Jullie denken dat jullie eigen oversteek-verbonden jullie zullen beschermen, maar er zal geen houden aan zijn, want Ik ben machtiger dan jullie goden." Trumball gaat verder:

Hoe groot is de betekenis van het Hebreeuwse pascha-ritueel in het licht van dit primitieve gebruik! Het is niet zo dat dit ritueel zijn oorsprong had in de dagen van de Hebreeuwse uittocht uit Egypte, maar dat Jehovah toen en daar de betekenis en heiligheid benadrukte van een ritueel dat al bekend was bij de oosterlingen. In de omgang met zijn uitverkoren volk vond God niet in elk stadium van zijn voortschrijdende openbaring aan hen een nieuwe rite of ceremonieel uit; maar hij nam een rite waarmee zij reeds vertrouwd waren, en gaf er een nieuwe en diepere betekenis aan in het nieuwe gebruik en de nieuwe betrekkingen.

Lang vóór die dag werd een verbondswelkom gegeven aan een gast die tot de familie zou gaan behoren, of aan een bruid of bruidegom in het huwelijk, door het uitstorten van bloed op de drempel van de deur, en door de deuropening zelf te bevlekken met het bloed van het verbond. En nu kondigde Jehovah aan dat hij Egypte zou bezoeken op een bepaalde nacht, en dat degenen die hem zouden verwelkomen een drempelverbond, of een passeeroffer, moesten voorbereiden als bewijs van die verwelkoming; want waar zo'n welkom niet door een familie voor hem werd klaargemaakt, moest hij het huishouden als zijn vijand beschouwen.

Bij de aankondiging van dit verlangen naar een onthaaloffer door de Hebreeën, sprak God erover als "Jehovah's Pascha", alsof het passeerritueel een vertrouwd ritueel was, dat nu als een onthaal voor Jehovah in acht genomen moest worden. Mozes, die de boodschap van de Heer aan de Hebreeën meedeelde, sprak niet over het voorgestelde offer als iets waarvan zij tot nu toe niets wisten, maar hij zei eerst tot hen: "Trekt uit, en neemt u lammeren naar uw huisgezinnen, en doodt het pascha" - of de drempelovergang; en dan voegde hij details toe van speciale instructies voor dit nieuwe gebruik van de oude ritus.[vi]

In Exodus 12:13 documenteert de oorspronkelijke Hebreeuwse taal dat God zegt "Ik zal [pesach] u" tegen elke Israëliet die gehoorzaam het bloed van een onschuldig lam over en rond de deurposten heeft gestreken. Als we eenmaal begrijpen dat pesach betekent "oversteken en in [iets] komen", verandert dat het hele verhaal van Exodus in ons geestesoog, want nu zien we dat God het bloed herkent en doelbewust het huis binnengaat en de avond met Zijn volk doorbrengt als een geëerde gast, in plaats van Zijn engel alleen maar te laten passeren. Maar pesach, in de juiste context, betekent niet een onbeholpen voorbijgaan met bloed. De nadruk ligt op het eindspel, het doel achter zo'n overstap - om bescherming te krijgen. Pesach betekent dus, in het licht van alles wat we besproken hebben, "beschermen". In feite hebben de vertalers van de KJV en andere vroege vertalingen Exodus 12:13 weergegeven als: "Ik [God] zal over je heen gaan", maar in de Engelse vertaling van de Septuagint (LXX) staat: "Ik [God] zal je beschermen"!

Er vond die nacht een verschuiving plaats in het ongeziene rijk tussen God en de mens. Een belangrijk element van het Oude Verbond - een van de belangrijkste - kwam tot stand in de nacht van de tiende plaag, toen het drempelverbond het moment markeerde van interventie, bescherming en bevrijding van Gods volk dat uit Egypte kwam. Wat dat met Jezus te maken heeft, kan tranen opwekken...

Denk aan deze passage in Jeremia die verwijst naar het Exodusverhaal:

"Zie, de dagen komen", zegt de Heer, "dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het huis van Israël en met het huis van Juda: Niet naar het verbond dat Ik met hun vaderen sloot ten dage dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te brengen... Maar dit zal het verbond zijn dat Ik met het huis van Israël zal sluiten; na die dagen," zegt de Heer, "zal Ik mijn wet in hun binnenste leggen en in hun hart schrijven; en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En zij zullen niet meer een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here; want zij zullen Mij allen kennen, van de minste tot de grootste, spreekt de Here; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en Ik zal hun zonde niet meer gedenken" (Jeremia 31:31-34; nadruk toegevoegd)

Via Zijn profeet Jeremia kondigde God aan dat iets wat Hij was begonnen toen Hij Zijn volk bij de hand nam en hen uit Egypte leidde, zijn volmaaktheid en voltooiing zou vinden door het Nieuwe Verbond. De offerdood van een Pesachlam (het dier, kleine letter "l") zou de zonden van Gods volk bedekken. Het Pesach-lam (de Messias, hoofdletter "L") zou de zonden van Gods volk "niet meer" maken (Jeremia 31:31-34). Dit Lam, zei Johannes de Doper, is Jezus (Johannes 1:29).

Voordat we verder ingaan op Jezus in Exodus, moeten we bedenken wat er op dit punt onmiddellijk opduikt:

  • A) De Israëlieten smeerden het bloed van een volmaakt lam op de deur om een drempelverbond tussen God en hen tot stand te brengen; B) Jezus is het volmaakte Lam, wiens bloedoffer het Nieuwe Verbond tussen God en alle mensen tot stand bracht.
  • A) Het drempelverbond hield in dat alle Hebreeën God in hun huizen uitnodigden door te geloven in het bloed van het lam aan de deurpost; B) Het Nieuwe Verbond houdt in dat alle gelovigen Christus in hun leven uitnodigen door te geloven in de reddende kracht van het bloed van het Volmaakte Lam aan het kruis.
  • A) Het drempelverbond redde de Israëlieten van de plaag die God over het land stuurde; B) Het Nieuwe Verbond redt alle gelovigen van het oordeel van God over de zonde.
  • A) Het drempelverbond leidde uiteindelijk tot de bevrijding van de Israëlieten uit de slavernij van de Egyptenaren en op weg naar het Beloofde Land; B) Het Nieuwe Verbond maakte onmiddellijk onze bevrijding mogelijk uit de slavernij van de zonde en op weg naar het Koninkrijk van God.
  • A) Het bloed van het lam markeerde de deur van een gewoon huis, waar de Israëlieten God de Vader uitnodigden; B) Het bloed van Jezus markeert de deur van het huis van Zijn Vader, waar God de Vader Zijn kinderen uitnodigt.[vii]

Dat is slechts het topje van de ijsberg, en het gaat veel en veel dieper. Dit perspectief werpt een nieuw licht op veel van Christus' woorden en helpt ons op een intiemer niveau te begrijpen waarom Zijn bloed centraal stond in Zijn verlossingswerk aan het kruis: "Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond" (Matteüs 26:28; Marcus 14:24; Lucas 22:20). Christus zei in wezen tegen Zijn discipelen: "Dit is Mijn bloed van de drempel"! Lees Zijn woorden in Johannes:

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie niet door de deur in de schaapskooi binnenkomt, maar langs een andere weg opklimt [een andere weg dan de deur/drempel], die is een dief en een rover. Maar hij die door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen [de schapen zijn de gelovigen van Christus].... En een vreemdeling zullen zij niet volgen, maar van hem wegvluchten, want zij kennen de stem van vreemdelingen niet."

Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen; maar zij begrepen niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak.

Toen zei Jezus wederom tot hen: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur [drempel!] der schapen [gelovigen]. Allen die ooit voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers [omdat zij geen drempelverbond hebben gesloten]; maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur; indien iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden, en zal hij ingaan en uitgaan, en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, en te doden, en te verderven; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben [door een bloedoffer aan het kruis], en opdat zij het meer overvloedig hebben. Ik ben de goede herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen." (Johannes 10:1-10)

Een paar hoofdstukken later lezen we dat Jezus ter verduidelijking verklaarde: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader [in Zijn eeuwige woning], dan door [mij] [als de nieuwe deur en dus drempelverbond]" (Johannes 14:6). De schrijver van Hebreeën was zich goed bewust van Jezus als het drempelbloedlam, en ook van de opheffing van een drempelverbond in oude tijden als er op bloed werd getrapt: "Want indien wij moedwillig zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, blijft er geen offer voor de zonden meer over... Wie de wet van Mozes verachtte, stierf zonder genade onder twee of drie getuigen: Hoeveel zwaardere straf, veronderstelt gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God onder de voet heeft gelopen, en het bloed des verbonds, waarmede hij geheiligd is, tot een onheilige zaak heeft gerekend, en de Geest der genade onrecht heeft aangedaan?" (Hebreeën 10:26-29). (Hebreeën 10:26-29; nadruk toegevoegd). Verder zei Jezus tegen Zijn discipelen in de nacht dat Hij werd verraden: "Ik verlangde zeer dit Pascha met u te eten voordat Ik lijd: Want Ik zeg u: Ik zal daarvan niet meer eten, totdat het [het pesach/pascha] in het Koninkrijk van God [dat later door Zijn offer werd volbracht] is vervuld" (Lucas 22:15-16). Vanwege het Nieuwe Verbond dat door Hem tot stand kwam (Lucas 22:20; Efeziërs 2:11-13), werd Hij het Pascha-Lam, "ons pascha [dat] voor ons werd geofferd" (1 Korintiërs 5:7) op de drempel van het Koninkrijk van Zijn Vader, en vervult Hij de doelen van het Pascha-feest zelfs terwijl het zich uitstrekt tot in de hemel en de eeuwigheid.

We zitten nog maar aan het oppervlak...

Een fragment uit The Messenger onthult enkele onthutsende details die er altijd zijn geweest, maar die niet altijd duidelijk zijn:

Herinner je dat in Exodus 12:46 (zie ook Numeri 9:12), de Israëlieten bevolen werd het Pesachlam zo te bereiden dat er geen enkel bot zou breken.... Maar weten we allemaal hoe de Israëlieten het Pesach lam moesten bereiden zodat er geen enkel bot zou breken? Weten we hoe ze de dieren zorgvuldig roosterden op zo'n manier dat het hele vlees kon worden bereikt en verslonden (Exodus 12:10) zonder dat er botten werden gebroken?

We zullen niet in detail ingaan op dit proces, omdat mensen met een zwakke maag het misschien niet waarderen. Eenvoudig gezegd: Nadat de organen van het lam waren verwijderd, werd een stok (of een tak van een stevige bron zoals een granaatappelboom) horizontaal ingebracht om de borst en de bovenarmen van het dier open te spreiden, waardoor een gelijkmatig en grondig braadproces werd gegarandeerd. Vervolgens werd een andere stok verticaal in de grond geslagen om het dier rechtop bij het vuur te hangen. De verwijderde ingewanden werden bovenop de kop van het lam gerold, een oude traditie die het "Kroonoffer" of de "Kroon van het Pesachlam" wordt genoemd. Het resultaat was letterlijk een met bloed gekroond lam dat aan een kruis hing... een visuele voorafschaduwing van Christus' dood. Geen gewone menselijke verbeelding zou dat element eeuwen voor Zijn kruisiging hebben kunnen plannen.

We zouden talloze andere parallellen kunnen onderzoeken om te begrijpen hoe Christus het Pascha vervulde. Hier zijn er nog een paar die we snel kunnen noemen:

  • Jezus werd vier dagen lang grondig onderzocht door de Farizeeën, Sadduceeën en schriftgeleerden en vlekkeloos bevonden (1 Petrus 2:22), net zoals het Pesach-lam voor de Seder vier dagen lang voortdurend werd onderzocht om de perfectie voor het offer te waarborgen.
  • Na de bouw van de tempel, toen de Joden massaal bijeenkwamen, namen de voorbereidingen meer tijd in beslag, en moesten alle Pesachlammeren om negen uur 's morgens verzameld en op hun altaren gebonden worden, zodat de gezinnen zich konden verzamelen om de psalmen te zingen. Negen uur 's morgens was dezelfde tijd dat Jezus aan het kruis genageld zou worden.
  • Maar om het lam op tijd klaar te maken voor het feest, moest het om 3 uur 's middags worden geslacht - hetzelfde tijdstip waarop Jezus stierf.
  • Om 6 uur 's avonds is het Pesach-maal voltooid en begint een nieuwe dag. Dit is dezelfde tijd dat Jezus te rusten werd gelegd in het graf.
  • Toen de hogepriester van de tempel het rituele doden van het lam op het altaar had voltooid, hief hij zijn handen in de lucht en zei: "Het is volbracht." Dit was de positie van Jezus' lichaam aan het kruis toen Hij diezelfde woorden sprak en vervolgens de Geest overgaf.

De lijst gaat maar door, met honderden ingewikkelde verbanden en verbindingen tussen de manier waarop Jezus stierf en het feest dat al eeuwen voor Zijn geboorte was ingesteld, waarvan vele (zoals de timing van Zijn kruisiging en dood) niet zo perfect symbolisch gepland konden zijn....

De beste schrijvers in Hollywood kunnen geen poëtischer drama produceren...[viii]

Dames, heren, aanschouw de Christus van Exodus, ons zachte, onzelfzuchtige Pesachlam!

Deel 6: Jezus in Leviticus, Numeri, en Deuteronomium.

Eindnoten:

[i] Meyers, C., in D. N. Freedman (Ed.), Anchor Yale Bible Dictionary: Vol. 6 (New York: Doubleday, 1992), 544.

[ii] Booker, Dr. Richard, Celebrating Jesus in the Biblical Feasts (Shippensburg, PA: Destiny Image , expanded edition 2016), 36.

[iii] Trumball, Henry Clay, The Threshold Covenant or the Beginning of Religious Rites (New York: Charles Scribner’s Sons, 1896), iii.

[iv] Ibid., 3.

[v] Ibid., 3–4.

[vi] Ibid., 203–204.

[vii] Horn, Thomas, The Messenger: It’s Headed toward Earth! It Cannot Be Stopped! And It’s Carrying the Secret of America’s, the World’s, and Your Tomorrow! (Crane, MO: Defender, 2020), 37.

[viii] Ibid., 43–44, 54.

Bron: THE MYSTERY OF JESUS FROM GENESIS TO REVELATION—PART 5: Jesus in Exodus? » SkyWatchTV