www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING - deel 10: Jezus in Ezra en Nehemia?

24 november 2022 - door SkyWatch Editor

Deel 1 -Deel 3 -Deel 4 -Deel 5 -Deel 6 -Deel 7 -Deel 8 -Deel 9 -Deel 10 -Deel 11 -Deel 12 -Deel 13 -Deel 14 -Deel 15 -Deel 16 -Deel 17 -Deel 18 -Deel 19 -Deel 20 -Deel 21 -Deel 22 -Deel 23 -Deel 24 -Deel 25 -Deel 26 -Deel 27 -Deel 28 -Deel 29 -Deel 30 -Deel 31 -Deel 32 -Deel 33 -Deel 34 -Deel 34 -Deel 35 -Deel 36 -Deel 37 -Deel 38 -Deel 39 -Deel 40 -Deel 41 -Deel 42 -Deel 43 -Deel 44 -Deel 45 -Deel 46 -Deel 47 -Deel 48 -Deel 49

Zeventig jaar zijn verstreken sinds Israëls vraag naar een koning een reeks gebeurtenissen in gang zette die hen uiteindelijk in gevangenschap brachten tijdens de Babylonische en Assyrische ballingschap. Op dit moment zijn de meeste Israëlieten geboren en getogen in ballingschap en hebben zij het land dat hun voorouders bewoonden nooit gezien. Voor hen betekende de terugkeer uit de ballingschap - een gebeurtenis die in Jeremia 25:12 en Genesis 12:2 wordt voorspeld en die in het boek Ezra in vervulling gaat - dat zij naar een nieuwe plaats zouden gaan die zij alleen kenden uit verhalen die van ouders en grootouders waren overgeleverd. Daarom kozen sommigen ervoor om in hun vertrouwde land te blijven.

Ezra hervat het verhaal als de Israëlieten - naar schatting vijftigduizend (Ezra 2) die verlangden naar het land van hun voorouders - terugkeren naar Jeruzalem en de tempel herbouwen die door de koning van Babylon was verwoest. Cyrus, de koning van Perzië, veroverde niet alleen Babylon en bevrijdde de Joden uit hun gevangenschap; hij werd door de Heer "bewogen" om de Joden te voorzien van de rijkdom, goederen en dieren die zij nodig hadden om de reis te maken en hun vaderland te herstellen (Ezra 1:1-4).

De reis terug naar de gloriedagen van Sion zou niet gemakkelijk zijn. Verhuizen zou een reis van meer dan negenhonderd mijl in moeilijke omstandigheden gedurende vele maanden betekenen. En eenmaal aangekomen zouden ze alle manieren van leven opnieuw moeten opbouwen. Het ging niet alleen om gebouwen, maar om de hele cultuur van heiligheid; ze zouden synagogen moeten stichten, details moeten uitwerken rond de viering van Joodse feesten en feestdagen, heidense gewoonten die tijdens de ballingschap waren ontstaan moeten identificeren en uitroeien, en een volk dat fysiek en geestelijk versnipperd was, moeten herenigen. (Veel van deze Israëlieten hadden zeer verschillende interpretaties van wat God van hen verwachtte op sommige gebieden van de Wet, omdat zij zo lang in gevangenschap hadden geleefd dat hun aanvankelijke praktijken en overtuigingen beïnvloed waren door jaren van leven in een heidens land dat niet dezelfde nationale, op Jahweh gerichte geschiedenis had).

Zeven maanden na hun aankomst, toen iedereen genoeg gesetteld was om "als één" samen te komen voor de wederopbouw, richtten zij het altaar weer op, hervatten de brandoffers en kochten (of ruilden) het ceder en andere materialen die zij nodig zouden hebben om de fundering voor de Tempel te leggen (Ezra 3:1). Ongeveer zeven maanden later begonnen zij met de bouw en toen het bouwwerk voltooid was, bliezen de priesters op de bazuinen en vierde het hele volk feest met cimbalen, vreugdekreten en gezang (3:10-11).

Helaas kwamen er al vroeg uitdagingen; deze werden eerst veroorzaakt door de Samaritanen, die aanvankelijk probeerden de Israëlieten te ontwrichten door aan te bieden te helpen bij de bouw van de Tempel. De Joden waren wijs genoeg om de list te zien voor wat het was en hun aanbod van hulp te weigeren. De Samaritanen "verzwakten daarom de handen van het volk van Juda" en "verontrustten hen bij de bouw" (4:4). Daarmee, om de in de volgende verzen genoemde omkoping en frustraties uit te leggen, ontmoedigden zij de Israëlitische arbeiders tijdens hun voortgang met alle mogelijke middelen. Zij lasterden de Joden, waardoor heersers en leiders van de regio (inclusief degenen die na Cyrus Perzië overnamen) geloofden dat zij "geen tol, tribuut en gewoonte zouden betalen, en zo zult gij de inkomsten van de koningen schaden" (4:13); met andere woorden, de Joden zouden al hun geld uitgeven aan de wederopbouw van "die goddeloze stad" (4:12), weigeren om belasting te betalen en zo de koninklijke schatkist verslechteren. Het was dit soort rebellie tegen de regering, meldden de Samaritanen, die in de eerste plaats het zogenaamde verschrikkelijke, slechte, ongehoorzame thuisland van de Joden had vernietigd... (4:15). De Babylonische leiders bevalen dat het werk moest ophouden, en de voortgang bleef jarenlang onbeholpen stilstaan, totdat een nieuwe Babylonische geloofsbelijdenis werd uitgevaardigd en men verder mocht gaan.

Uiteindelijk, ongeveer eenentwintig jaar na de terugkeer van Gods volk naar hun vaderland, werd de Tempel weer opgebouwd, en het volk verheugde zich weer, bracht offers en vierde feesten en feestdagen. Maar deze vreugde zou niet zijn zonder de zware last van de waarschuwing dat zij niet ongevoelig waren voor het leiderschap van de omringende naties, zodat zij een diepgewortelde aanmoediging nodig hadden - een bemoediger - om de trots en het vertrouwen van hun natie volledig te doen herleven. Zij wisten niet dat zij op het punt stonden een radicale opleving te beleven.

Dit brengt ons bij hoofdstuk 7, dat ons kennis laat maken met Ezra, de centrale figuur van het boek - een trouwe schriftgeleerde die de Hebreeërs leert terug te keren naar gehoorzaamheid onder Gods Wet, als zij het soort legendarische zegeningen willen ervaren waar zij tot dan toe alleen over hadden gehoord.

Ezra kwam uit Babylonië; hij was zelf een kind van de ballingschap. Toen hij daar woonde, was hij, omdat "de hand van God op hem was", vrij om zich te wijden aan de studie van de Wet, en de Babylonische regering gaf hem alles wat hij daarbij vroeg (7:6). Dit vers zegt "hij was een vaardig schrijver in de wet van Mozes, die de Here God van Israël had gegeven." Het Hebreeuwse woord hier vertaald als "vaardig" is mahir en het betekent niet alleen dat hij emotioneel, fysiek en intellectueel in staat was om te doen wat hij ging doen; de ware betekenis van dit woord duidt op een diep ontwikkelde vaardigheid, die aangeeft dat hij als het ware een "expert" in de wet was. In tegenstelling tot sommige Israëlieten, die zich tijdens de ballingschap zo veel mogelijk aan het Woord van God hadden gewijd en ondanks elke buitenlandse bedreiging trouw bleven, kreeg Ezra ook nog de unieke gelegenheid om zich volledig op de Schrift te storten. Hij was in deze tijd van Israëls geschiedenis de eerste en laatste autoriteit over wat God vanaf het begin aan zijn volk had opgedragen. In de dagen der koningen zou hij de positie hebben bekleed van koninklijk adviseur, staatssecretaris of kanselier - iemand wiens kennis van de Wet zo grondig is dat de eigenlijke troon over het hele koninkrijk een oor zou hebben gebogen naar Ezra's richting alvorens een officiële beslissing of decreet te nemen.[i]

Toen hij naar Jeruzalem vertrok, nam Ezra een grote schare mee; hij stopte bij de rivier Ahava om te vasten en te bidden voor een veilige doorgang, waarmee hij nogmaals liet zien dat hij te allen tijde nederig was voor de Heer. Dit voorspelde veel goeds voor de groep, want zij werden gespaard van "de hand van de vijand" en vele hinderlagen onderweg (Ezra 8:31).

Nadat de massa's gesetteld waren en Ezra zich gevestigd had als een grote autoriteit, meldden de ambtenaren van Jeruzalem hem dat de Israëlieten het weer verprutst hadden. Hun bloedlijn van het heilige ras werd besmet door huwelijken met mensen in omliggende heidense gebieden.

Hier willen we benadrukken dat God geen racist was. Hij was in het Oude Testament niet tegen interraciale huwelijken om dezelfde sociaal-politieke en culturele redenen waarom deze kwestie in de recente geschiedenis aan de orde is gekomen. Voor God gaat het nooit om huidskleur of een soort "onvolmaakt ras", zoals Hitler de Joden beschouwde. Wanneer Israëls mannen in de oudheid dochters uit vreemde landen meenamen, resulteerde dat bijna altijd in de vermenging van godsdiensten; vrouwen mochten van hun zwakke echtgenoten hun valse goden blijven vereren, en uiteindelijk bloedde die praktijk door in de kampen en stammen, tot Israël opnieuw polytheïstisch werd en Jahweh beschouwde als slechts één van de vele goden die zij verplicht waren te volgen. Op elk moment in de geschiedenis zou dit bederf van de eredienst een grote belediging voor God zijn geweest, maar in sommige perioden lijkt het te zijn verwacht (zoals in de tijd van de Rechters). Zij vervielen in een cyclus van heidense afgoderij, "hoereren" naar andere goden, werden geconfronteerd met verschrikkelijke gevolgen, smeekten om Gods tussenkomst, beloofden het nooit meer te doen, en deden het dan vrijwel onmiddellijk weer als hun problemen voorbij waren, waardoor de cyclus opnieuw begon... Keer op keer komt dit patroon voor in het Oude Testament.

Maar dit punt in het verhaal van Gods volk valt meteen op. We hebben het niet alleen over de zoveelste ronde van dit gedrag in een tijd waarin zulke ongehoorzaamheid gewoon en overbodig werd. Deze mensen waren verbannen, gestraft, omdat ze weigerden Gods Wet te volgen op dit en vele andere gebieden. Zij betaalden voor hun misdaden tegen Hem op extreme, zware manieren die niet alleen hun gemeenschap voor hen ruïneerden, maar het sijpelde zeventig jaar lang door in de cultuur van hun kinderen, tot het punt dat de kinderen nooit persoonlijk zouden weten wat het was om gezegend te zijn als erfgenaam van Gods krachtigste zegeningen. Nu kreeg het volk voor het eerst sinds tijden een tweede kans om aan God te bewijzen dat als Hij hen alleen maar hun land en hun erfenis zou teruggeven, zij nooit meer zouden afdwalen. God was trouw om hen terug te brengen naar het land van belofte, waar zij vrij zouden zijn zonder vervolging - in feite met de zegen van buitenlandse koningen - om God te aanbidden, zich te verenigen als de gemeenschap en natie waar zij generaties lang alleen maar van gedroomd hadden, en te leven met het geluk en de zuiverheid die voortkomen uit het uitroeien van demonische afgoden uit hun midden.

Dit was hun kans! Alles waar de Joden in het diepst van hun ziel naar verlangden, uit de verhalen die hun grootouders hun hadden verteld over de dagen dat God hen had toegelachen en hun volk bloeide, culmineerde in een prachtige terugkeer naar gerechtigheid en een juiste relatie met Jahweh. Zij stonden op het punt om voor het eerst in meer dan een halve eeuw het "goede leven" te ervaren waarover hen was verteld. Vaders en moeders verwachtten de vrijheid om hun kinderen op te voeden in een gemeenschap die de deugdzaamheid van hun voorouders ondersteunde. Zonen en dochters namen weer deel aan een door God verheerlijkte levensstijl, en bereidden zich voor om op te groeien en een eigen gezin te stichten in een samenleving waar blozende bruiden en onbesmette bruidegommen weer de norm zouden worden, en waar huwelijken geheiligd en onberispelijk zouden zijn, en vrij van de zware last van schuld. Jonge kinderen op straat konden spelen en de markt bezoeken zonder dat hun ouders bang hoefden te zijn dat zij de onreine, corrupte leer van de plaatselijke bevolking, die boog voor afgoden van hout en goud, zouden oppikken. Een tijdperk van onschuld kwam terug, voor het eerst sinds een lang en onderdrukkend tijdperk van gevangenschap onder heidense autoriteiten, om met succes op de Joden te schijnen met voorspoed en alles te zegenen waar zij hun handen voor inzetten. Nu, in een wonderbaarlijke wending, waren de Joden bevrijd van de ketenen die hen hadden gebonden voor wat een eeuwigheid leek. God had hun dat moment gegund om te bewijzen dat zij alles meenden waar zij tijdens hun ballingschap in klaagzang over hadden gebeden. Een overblijfsel van Israël was gespaard gebleven van de tirannie en overheersing van goddeloze heersers en naties, en dit was hun kans om weer mee te tellen. Alles wat zij wensten en wat hun na aan het hart lag, hing af van hun bereidheid om gehoorzaam te zijn aan de God van de zegen.

OMVAT "HET MYSTERIE VAN JEZUS" DE WERELD DIE ZICH VOORBEREIDT OP DE ANTICHRIST?

Het was een nieuwe Exodus. Een tweede Exodus. Het was een bevrijding van Gods volk uit de handen van immorele ontvoerders...

...En toch verontreinigde het volk zich opnieuw door vrouwen uit heidense volken binnen te halen die de geestelijke heiligheid van de stammen zouden besmetten (zie Maleachi 2:11; Deuteronomium 7:3-4).

Geen wonder dat Ezra zo reageerde op dit nieuws.

Hij schreef: "En toen ik dit hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, en plukte het haar van mijn hoofd en mijn baard af, en ging verbaasd zitten" (9:3). Bij het avondoffer (9:4) werd Ezra omringd door hen die beefden bij de gedachte aan Gods toorn als gevolg van het huwelijksgedrag van de teruggekeerde ballingen. Hij verscheen voor hen zoals vers 9:3 zegt, in een staat van totale rouw met gescheurde kleren en de haren uitgetrokken op zijn hoofd en baard (9:5). Hoewel hij de zonde niet te verantwoorden had, bad hij alsof het wel zo was, zich persoonlijk schamend voor de zonden van zijn broeders. Zijn gebed (9:6-15) begon met de woorden: "O mijn God, ik schaam mij en bloos om mijn aangezicht tot U, mijn God, op te heffen; want onze ongerechtigheden zijn hoger geworden dan ons hoofd, en onze schuld is toegenomen tot in de hemel." Verder erkent hij de wanhoop van mensen zoals hijzelf, die treuren om het gevolg van vroegere fouten en de kans van zijn leven, smekend om een nieuwe kans op reinheid. Het volgende fragment is iets langer dan wat we elders hebben opgenomen, maar we geven het volledig weer, zodat we kunnen nadenken over de kracht van zijn nederigheid en passie:

Sinds de dagen van onze vaderen zijn wij in grote overtreding geweest tot op deze dag; en om onze ongerechtigheden zijn wij, onze koningen en onze priesters overgeleverd in de hand van de koningen der landen, aan het zwaard, aan gevangenschap, aan buit en aan verwarring van aangezicht, zoals het heden is. En nu is er een weinig genade van de Heer, onze God, om ons een overblijfsel te laten ontkomen, en ons een vastheid te geven in Zijn heilige plaats, opdat onze God onze ogen verlicht, en ons een weinig verkwikking geeft in onze slavernij. Want wij waren slaven; doch onze God heeft ons in onze slavernij niet verlaten, maar ons genade geschonken voor de ogen der koningen van Perzië, om ons een opwekking te geven, om het huis van onze Gods op te richten, en de verwoestingen daarvan te herstellen, en ons een muur te geven in Juda en in Jeruzalem. En nu, o onze God, wat zullen wij hierna zeggen? Want wij hebben Uw geboden verlaten, die Gij geboden hebt door Uw knechten, de profeten, zeggende: "Het land, waarheen gij gaat om het te bezitten, is een onrein land door de vuiligheid der volken der landen, door hun gruwelen, die het van het ene einde tot het andere gevuld te hebben met hun onreinheid." Geef daarom uw dochters niet aan hun zonen, geef noch hun dochters aan uw zonen, zoek noch hun vrede of hun rijkdom voor altijd; opdat gij sterk zijt, en het goede van het land eet, en het tot een erfdeel voor uw kinderen achterlaat voor altijd. En na al hetgeen over ons gekomen is wegens onze slechte daden, en wegens onze grote overtreding, ziende, dat Gij, onze God, ons minder gestraft hebt dan onze ongerechtigheden zou verdienen, en ons zulk een bevrijding als deze gegeven hebt; zouden wij dan wederom Uw geboden breken, en ons aansluiten bij het volk van deze gruwelen? Zoudt Gij niet boos op ons zijn, totdat Gij ons verteerd hadt, zodat er geen overblijfsel of ontkoming zou zijn? O Heer God van Israël, Gij zijt rechtvaardig; want wij blijven nog ontkomen, gelijk het heden is; zie, wij zijn voor Uw aangezicht in onze overtredingen; want wij kunnen daardoor niet voor Uw aangezicht staan. (7:15)

Zo'n zachtmoedig en pretentieloos gebed trok de aandacht van de toehoorders in Ezra's samenkomst. Nogmaals, hoewel hij niet persoonlijk verantwoordelijk was voor de zonden die waren begaan, treurde hij diep voor hen die schuldig waren - zij die, ondanks de waarschuwingen, de gevolgen van hun keuzes niet persoonlijk konden kennen zoals hun voorouders. Hij zocht geen vergeving en verlossing voor zichzelf, maar voor zondige mensen die onmogelijk konden weten wat ze deden.

In wezen bad hij dat Jahweh hen zou vergeven, omdat zij niet de volledige gevolgen kenden van wat zij deden.

Klinkt dat bekend (Lucas 23:34)?

Als gevolg van deze krachtige en overtuigende smeekbede voor God, kwamen Israëlieten uit heel Israël om zich bij Ezra voegen in een groots, gezamenlijk vertoon van bitter geween en belijdenis. Mannen, vrouwen en kinderen sloten zich aan bij een massale erkenning van hun overtredingen tegen God, en smeekten in alle ernst dat de Heer hen zou vergeven en de kans die zij hadden gekregen om hun natie onder God weer op te bouwen, zou honoreren, ook al konden zij die genade nooit verdienen. De onmiddellijke reactie van de Joden na zo'n groot gebaar was de zuivering van de zonde uit hun midden, een nieuwe toewijding aan God, religieuze hervorming en een massale opwekking die veel van de grootste opwekkingen in de moderne geschiedenis zou overtreffen...

Maar voordat we ons op dat detail concentreren, laten we eens kijken wat er daarna gebeurt.

Het verhaal van Nehemia speelt zich af in hetzelfde tijdperk als dat van Ezra - slechts dertien jaar nadat Ezra de bouw van de Tempel had hervat. Net als Ezra is het boek Nehemia een verslag van Gods trouw om Zijn beloften na te komen, ondanks de ontrouw van Zijn volk dat herhaaldelijk zwicht voor zwakheden. In tegenstelling tot Ezra is Nehemia echter gouverneur van Jeruzalem - geen schriftgeleerde - en zijn doel is de herbouw van de muur rond Jeruzalem. Hier volgt een kort overzicht van dit korte boek:

Toen Nehemia, een voormalige schenker van de koning van Perzië, te horen kreeg dat de poorten van Jeruzalem waren verwoest, kon hij het verdriet niet van zich afschudden. In de aanwezigheid van de koning en de koningin was zijn gelaat betrokken, en de koning werd bewogen hem te helpen en gaf hem alle goederen en voorraden die hij nodig zou hebben om de muur rond Jeruzalem te herbouwen. Toen hij in de stad aankwam, zag hij, net als Ezra, problemen in de stad; opnieuw, terwijl de Joden bezig waren met de bouw, probeerden de vijanden uit de naburige gebieden hun vooruitgang te saboteren (Nehemia 1-2). Het werk ging door, en de vijanden bespotten hun inspanningen door te zeggen dat zelfs het werk van een vos zou afbrokkelen wat zij hadden gebouwd. Maar de Joden bleven standvastig; de hoogte van de muur bleef toenemen terwijl Nehemia wachters plaatste om de voortgang te bewaken (3-4). Nehemia's vijanden waren meedogenloos en stuurden dreigementen en brieven met een verzonnen plan voor een Joodse opstand tegen Israëls buren in een poging hem van het muurbouwproject af te brengen, maar Nehemia weigerde zich te laten afleiden door hun pathetische pogingen om hem af te leiden, en de muur werd voltooid (6).

Hierna stelde Nehemia heilige mannen van God aan als mede-gouverneurs over Jeruzalem. Er werd een register ingesteld om het aantal uit de ballingen teruggekeerde gezinnen vast te stellen en de leiders een idee te geven hoe het volk zich in de wijken van de stad op een meer permanente basis moest vestigen (7).

AANSCHOUW VERBORGEN MYSTERIES DIE DE "OPENENDE GEEST" VAN HET OUDE TESTAMENT VERBINDEN MET DE BOEKROL "VERZEGELD MET ZEVEN ZEGELS"

Ezra kwam opnieuw het verhaal binnen in het begin van Nehemia hoofdstuk 8. Hij leidde heel Jeruzalem samen, verzameld als "één man" (8:1), naar de aanbidding van Jahweh. Nehemia verklaarde de dag als heilig en droeg hen allen op om te eten en te drinken, en vervolgens vertelde Ezra hen om het feest van loofhutten te vieren (een feest dat niet meer was waargenomen sinds de tijd van Jozua), en toen zij dat deden, was er vreugde in heel Jeruzalem (8:13-18). Hierna hielden de Levieten onder leiding van Jeruzalem een massale biecht in Jeruzalem. Zij vertelden een verkorte versie van de Exodus, hernamen de vroegere zonde van het volk, bezegelden het verbond opnieuw op schrift, en gaven voor de verzamelden nauwkeurig aan welke offers God verschuldigd was (9-10). De hoofdstukken 11-12:1-26 bevatten een opsomming van de namen van de leiders, priesters en Levieten van Israël, alsmede van de overgebleven Israëlieten.

Dan naderen we het hoogtepunt van Nehemia: de inwijding van de pas herbouwde muur (12:27-43). Musici brachten instrumenten mee en alle zangers in Israël verenigden zich tot massale koren die grote lofprijzingen uitzongen, zodat de viering en dankzegging in Jeruzalem kilometers ver te horen was. Ook de dienaren van de Tempel werden ingesteld (44-47). De laatste hervormingen van Nehemia worden vastgelegd in het laatste hoofdstuk van dit boek, inclusief de scheiding van de heidenen (13:1-3).

Er volgt echter een kritiek detail: Terwijl Nehemia weg was, teruggekeerd naar de koning van Perzië om zijn taken te hervatten zoals beloofd (13:6), stond Eliasib toe dat een lid van de hogepriesterlijke familie trouwde met een dochter van een van de voornaamste buitenlandse vijanden die hadden geprobeerd de Joodse bouwers te saboteren, en het resultaat was weer een gemengd huwelijk. Eljasib gaf Tobia, de man van deze heidense dochter, zelfs een van de geheiligde, heilige kamers van de Tempel om in te wonen (13:4-5). Kijk hoe Nehemia met deze besmetting omgaat: "En het smartte mij zeer; daarom wierp ik alle huisraad van Tobia uit de kamer. Toen gebood ik, dat zij de kamers reinigden; en ik bracht er de vaten van het huis Gods weer naar toe, met het spijsoffer en de wierook" (13:8-9).

Laten we dezelfde verzen in de ESV bekijken om te zien of we hier een parallel kunnen vinden:

En ik werd zeer boos, en ik gooide al het huisraad van Tobia uit de kamer. Toen gaf ik bevel, en zij reinigden de kamers, en ik bracht er de vaten van het huis van God terug, met het graanoffer en de wierook.

Klinkt dat als iemand die je kent? Vergelijk:

En zij kwamen te Jeruzalem; en Jezus ging in den tempel, en begon hen uit te drijven, die in den tempel verkochten en kochten, en wierp de tafels der geldwisselaars om, en de stoelen hen, die duiven verkochten; en Hij onderwees, zeggende tot hen: Is niet geschreven: Mijn huis zal van alle volken genoemd worden het huis van gebed, maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt." (Markus 11:15,17)

De rest van Nehemia 13 vertelt dat de ontdekking dat het geld dat de Levieten verschuldigd waren voor hun tempeldiensten niet werd verdeeld, en nieuwe penningmeesters werden aangesteld (10-14); mensen ontheiligden de sabbat door te werken, dus liet Nehemia de poorten sluiten en stelde bewakers in om ervoor te zorgen dat er op die dag geen handel zou plaatsvinden(15-22); kinderen van buitenlandse vrouwen in hun midden konden geen Hebreeuws spreken (zij spraken de taal van de Filistijnse steden), dus Nehemia joeg ze allemaal weg omdat ze het verbond van het priesterschap bezoedelden en "reinigde ... hen van alle [heidenen], en stelde de wachters van de priesters en de Levieten aan" (23-30). Zijn laatste uitspraak in het boek is: "Gedenk mij, o mijn God, ten goede" (31).

Twee personages, twee typen van Christus, twee boeken, één verhaal...

In Ezra's karakter zien we een levendig type van Christus: Ezra had niets verkeerds gedaan, maar bemiddelde voor de kans van zijn broeders en zusters op nieuw leven. Paulus schreef dat Christus voor ons bemiddelt in onze overtredingen (Romeinen 8:34), en er is niemand heiliger om namens ons op te treden.

In Ezra's verhaal zien we Gods verlossingsplan; we zien een toekomstige belofte van een nieuwe en blijvende Exodus: een weg terug naar reinheid, een ontsnapping uit de onderdrukking, ongeacht de ondeugden die hen binden. Alleen door de gave van het offer van Christus te aanvaarden zijn we vrij - en wel onmiddellijk - van de zonde die we onszelf opdringen onder de verdorvenheid van een immorele keuze.

En in Ezra's ambt zien we een schriftgeleerde: een man die zo toegewijd is aan het Woord van Jahweh dat hij zijn hele leven heeft gewijd aan het leren onderscheiden of de daden van de Israëlieten binnen of buiten Gods wil vielen. Ezra kende de Wet van God (7:10) en de gevolgen van het negeren ervan (9:3). Niemand wist dit beter dan Jezus (Johannes 17). (Evenzo zou iedereen die de Schriften kende moeten erkennen dat ze allemaal naar Jezus wijzen [Johannes 5:39].)

Het belangrijkste is dat Ezra hervorming en opwekking bracht.

Nergens anders in de Schrift - noch in de geschiedenis van de planeet - heeft iemand zich meer dan Christus zelf laten zien om zijn leven op te offeren voor de zaak van God. Sinds Jezus kwam, stierf, opstond en opsteeg naar de rechterhand van de Vader, is de hele aardbol op onomkeerbare wijze beïnvloed door Zijn offer en toewijding. Hoewel er gelegenheden zijn om te wenen om de immoraliteit van onze cultuur, zal er altijd veel meer gelegenheid zijn om te huilen van vreugde vanwege de boodschap van het Evangelie die zegeviert over alle slechtheid onder de mensen. Voordat Christus in Zijn tijd de geestelijke "Nieuwe Exodus" bracht, waren de mensen onder de Wet en de bediening van veroordeling, ondanks het heerlijke karakter ervan. Maar "indien de bediening der veroordeling heerlijk is, veel meer overtreft de bediening der gerechtigheid in heerlijkheid" (2 Korintiërs 3:9)! De woorden van Paulus herinneren ons eraan dat als de oudtestamentische weg naar verlossing al glorieus was - en dat was het - hoeveel te meer zal deze "Nieuwe Exodus" dan zijn onder de genade van het kruis! Jezus bracht niet alleen hervorming, maar een nieuwe weg naar God, ongehinderd door veel van de strenge voorschriften in de Mozaïsche Wet. Hij ging naar het kruis voor ons voordeel en bemiddelt nu voor ons aan de rechterhand van de Vader voor ons voordeel!

Net als Ezra kent Jezus de wil van de Vader vanwege de eindeloze uren die Hij in Zijn aanwezigheid doorbracht in eenzaamheid en gebed (Johannes 17; Matteüs 4:1-2; 14:23; 26:36-46; Marcus 1:35; 6:46; 14:32-42; Lucas 3:21; 5:16; 6:12; 9:18; 22:39-46).

Jezus is onze Schriftgeleerde!

En omdat Hij volmaakt was (Hebreeën 4:15; 5:9), is Hij de hoogste uitlegger van de wil van God. In Hem hebben wij een geestelijke weg, weg van de gevangenen, naar de vrijheid en de vrijheid van de Meester!

Wij zijn allen geroepen om schriftgeleerden te zijn - om het Woord van God te bestuderen en recht te spreken om ons goed te laten keuren (2 Timoteüs 2:15). Maar nu hebben wij, in tegenstelling tot de ouden die in Babylon spartelden in afwachting van een nieuw tijdperk waarin Gods beloften zouden worden vervuld, de vervulling van al Gods beloften binnen de geschiedenis van Israël in Jezus.

In Nehemia is het type van Christus gemakkelijker te zien op een direct niveau. Hij bracht niet alleen hervorming (wat Christus deed, in overvloed!), hij reinigde ook de Tempel!

Vóór het Nieuwe Verbond in Jezus was de Tempel het enige Huis van God, en Jeruzalem de enige Stad van God. Dit is de reden waarom de Joden vandaag de dag nog steeds geen dierenoffers brengen. Zonder Tempel (want die werd na de dagen van Ezra en Nehemia weer verwoest) is er geen altaar waarop geofferd kan worden. We zullen het idee van de interne "Nieuwe Tempel" (wij) in volgende hoofdstukken uitvoeriger behandelen, maar het is belangrijk het gewicht te begrijpen van Nehemia's acties bij het reinigen van Jeruzalem. Hij volgde niet simpelweg de regels. Nehemia wist, net als Ezra, vanwege de eindeloze cycli van toorn en zegen, dat de Here God van Israël een volk dat de Tempel of Zijn stad verontreinigde door de Wet die Hij via Mozes had ingesteld om Zijn land heilig te houden en te scheiden van vreemde godsdiensten, niet zou zegenen en heiligen. Naast de berg geschriften uit het Oude Testament die deze realiteit behandelen, helpen een paar verzen uit het Nieuwe Testament, zoals gesproken door Jezus en later zoals geschreven door Paulus, ons dit vandaag de dag te begrijpen:

En Jezus kende hun gedachten, en zei tot hen: "Elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt tot verwoesting gebracht; en elke stad of huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal geen stand houden." (Matteüs 12:25)

Gij kunt de beker des Heren niet drinken en de beker der duivelen; gij kunt geen deel hebben aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. (1 Korintiërs 10:21)

In eerdere boeken heeft Donna Howell het verschil besproken tussen maatschappelijk pluralisme en maatschappelijk syncretisme. Pluralisme, zoals het verwijst naar religie in de moderne samenleving, is het ideaal dat zegt dat een jood naast een boeddhist kan wonen, die naast een hindoe kan wonen, die naast een christen kan wonen, enzovoort, en dat niemand gedwongen wordt op dezelfde manier te aanbidden als een ander. Syncretisme daarentegen staat voor de vermenging van twee godsdiensten tot één, waardoor een soort "hybride" geloofssysteem ontstaat dat helemaal geen godsdienst is. In wezen drukt het een theologisch "ze weten niet eens wat ze geloven" stempel op hun geestelijk leven. Jezus wordt gezien als slechts één van de vele goden die men moet volgen. Op geen enkele manier kan dit God behagen, zoals de hele Bijbel duidelijk maakt. Wanneer deze twee begrippen strikt gescheiden worden gehouden, maakt het pluralisme God in de moderne tijd niet innerlijk boos, omdat Hij begrijpt dat, via het Nieuwe Verbond, alle mensen hun eigen heil moeten uitwerken met vrezen en beven (Filippenzen 2:12), en moeten leren om op eigen kracht naar Hem toe te gaan, en zich niet moeten laten leiden door een cultuur die door voorvaderen is ingesteld. Evenzo bevinden wij ons niet meer in de tijd dat de heilige bloedlijn van Israël zuiver moest blijven om het Huis van God te stichten, omdat de Tempel nu intern is. Maar er is tegenwoordig een grote drang om de concepten van maatschappelijk pluralisme en syncretisme samen te smelten tot één, waardoor precies het soort één-wereld-religie ontstaat dat speelt in onze eschatologie (de studie van de eindtijd).

Zoals je kunt zien in de studie van Ezra en Nehemia over degenen die bereid waren het volk van God te corrumperen door te trouwen met heidense culturen en zowel Jahweh als vreemde goden te aanbidden, is deze agenda van syncretisme altijd aanwezig geweest, zowel in het complot van de grote vijand om Gods volk te besmetten als in de verleiding van het vlees. Ezra en Nehemia erkenden, lang voordat de woorden van Christus werden gesproken, dat "een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, zal vallen", zoals de cyclische geschiedenis van Israël bewijst.

Nehemia reinigde niet alleen de tempel in zijn tijd, hij deed het precies zoals Christus: met rechtvaardige woede en het omverwerpen van meubilair. Hij wist dat we "niet uit de beker van de Heer kunnen drinken en tegelijkertijd deel hebben aan de beker van de demonen." Wij mogen de kostbare Geboden, waarin staat dat wij geen valse goden mogen aanbidden of hen op enigerlei wijze eer bewijzen (inclusief het bouwen van afgoden; zie Exodus 20:3-4), niet vervuilen. De intense implicaties achter zijn reiniging van de Tempel waren daarom in zijn tijd net zo aanwezig als nu. Israël had toen al moeten weten dat hen niet slechts een handjeklap te wachten stond, maar een vonnis van massale onderdrukking (en mogelijk ballingschap) voor meerdere generaties als zij de Wet niet hielden.

Vandaag de dag kan het naleven van bijbelse richtlijnen nog steeds invloed hebben op de zegen van God over onze kinderen (die doorgaans in de voetsporen treden van degenen die hen opvoeden), maar dankzij het offer van onze Heer en Christus zijn redding en zegen van God een kwestie van persoonlijke overtuiging geworden, ongeacht de cultuur of familie waartoe een gelovige behoort. Jezus heeft dit alles "hervormd" door Zijn Eerste Komst. Niettemin heeft het patroon in het Oude Testament van strikte waarnemers van de Wet, zoals Nehemia, een gedragsnorm voor ons vastgesteld waaraan wij ons moeten houden. Doen wij dat, dan tonen wij dat wij "van het geloof" zijn en niet "van de wereld", en zullen wij op de laatste dag van het oordeel erkend worden voor het weerstaan van de verleidingen van het syncretisme. Wij zullen deel hebben aan de "Nieuwe Exodus", en de weg volgen die ons bevrijdt uit de gevangenschap van de vijand en ons voortstuwt naar alle vrijheid in Christus.

Er zijn meer parallellen die op het eerste gezicht niet zo duidelijk zijn:

  • Nehemia was een schenker, een positie die hem letterlijk "aan de rechterhand" van de koning plaatste om zijn plicht te vervullen en de drank van de koning te proeven (dus "beker") om er zeker van te zijn dat de koning niet werd vergiftigd. Was de drank van de koning van Perzië vergiftigd, dan zou Nehemia die hebben genuttigd in plaats van de koning - een taak die nogal verontrustend en riskant was. In de hof van Getsemane merkte Jezus op dat Hij de "beker met vergif" (Zijn kruisiging) liever niet zou drinken voor Zijn Koning en Vader, maar Hij deed het toch, gehoorzaam (Matteüs 26:39). Daarna steeg Hij op naar "de rechterhand van de Vader" (Handelingen 7:55-56). En zoals Nehemia bereid was zijn positie naast de koning te verlaten om toe te zien op de gerechtigheid en het erfdeel van zijn volk, zo was Jezus bereid zijn positie aan de rechterhand van de Vader te verlaten om toe te zien op de gerechtigheid en het erfdeel van alle mensen, toen Hij zijn goddelijkheid neerhaalde en mens werd.
  • Zowel Nehemia als Christus weenden over de toestand van Jeruzalem (Nehemia 1:3-4; Lucas 19:41-42).
  • Nehemia herstelde het Oude Verbond (Nehemia 8:1-9; 9:13); Jezus vestigde het Nieuwe Verbond.
  • Er was een "tweede komst" van Nehemia naar Israël (Nehemia 13:9); er zal een tweede komst van Jezus zijn (Matteüs 24:44; Zacharia 13:1; 14:1-4; en te veel andere verzen om hier op te noemen, maar zie onze studie van Openbaring).
  • Nehemia zag toe op het herstel van het priesterschap, de tempel en de sabbat (Nehemia 13:10-11,22); Jezus zal in de Nieuwe Advent toezien op het herstel van dezelfde lijst (Ezechiël 40-47; Jesaja 2:1-4, 11:1-10, 66:17-25).

Zoals Nehemia de muur rond de stad van God herbouwde om de Joden te scheiden van het kwaad van de heidense wereld, zo herbouwt Jezus het geloof, en vestigt Hij een nieuwe orde voor degenen onder ons die zichzelf en onze gezinnen van hetzelfde willen scheiden.

De Zoon van God was, is en zal altijd de absolute Nehemia zijn, de Bouwer van de scheiding tussen ons en de wereld - die tijdelijke plaats waar we "in" zijn, maar niet "van" moeten zijn:

En nu ben ik niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar door Uw eigen naam degenen die Gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij... Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwade. (Johannes 17:11,14-15)

Wij zijn geroepen om tegenwoordig strikte lijnen en grenzen rond ons leven te trekken, zodat we niet, zoals de Israëlieten, onszelf, onze "tempels" en onze gezinnen verontreinigen met de demonische invloeden van deze wereld. Maar prijs Jezus dat wij niet langer, zoals Nehemia, strikte lijnen rond onze steden moeten trekken om de heiligheid van een heilig ras te bewaren. Dit is gedaan omwille van een nieuwe orde, een Nieuw Verbond, een contract geschreven en ondertekend in het bloed van het Lam, dat ons bevrijdt van de oude orde van veroordeling (2 Korintiërs 3:9)!

Wat een machtige God dienen wij toch. Zijn barmhartigheden duren eeuwig (Psalm 118; 136). Zijn liefde houdt nooit op, en net als we beginnen te geloven dat we te veel gezondigd hebben om Zijn genade te "verdienen", worden we er opnieuw aan herinnerd dat de God van de vele exodussen Zijn liefde en barmhartigheid voor ons "elke morgen" vernieuwt (Klaagliederen 3:22-23)!

Zonder de liefde en barmhartigheid van God zouden de Israëlieten zijn omgekomen en zou het Oude Testament zijn geëindigd in Genesis. Zonder de liefde en barmhartigheid van diezelfde God en Zijn Zoon zouden ook wij vandaag omkomen - zowel lichamelijk als geestelijk. Zoals we aan het eind van onze studie over Ruth stelden, zouden we achterblijven om te dwalen "in de verdoemde hoeken van de aarde, aan niemand anders toebehorend dan aan de vorst van de macht der lucht en in afwachting van dood en oordeel". Maar door het voorbeeld van mannen als Ezra en Nehemia, die de zonde uit de oudheid verdreven - en door het nieuwtestamentische type in Christus - is ons de kennis gegeven van waar we ons van moeten onthouden, en de vrijheid om dat te doen.

Het is tegenwoordig een idee uit de popcultuur om God te zien als boos, ver weg, afgesloten van zijn volk en onbarmhartig voor hen die worstelen met de zonde. Maar voor de gelovige van de Bijbel is er werkelijk geen einde aan Zijn barmhartigheid!

Als dat geen hartelijk "Prijs de Heer en Amen!" opwekt bij Gods volk, dan weten deze auteurs niet wat dat wel zou doen.

Deel 11: Jezus in het boek Esther?

Eindnoten:

[i] “Ezra 7:6,” Cambridge Bible for Schools and Colleges, Bible Hub Online, last accessed February 18, 2022, https://biblehub.com/commentaries/cambridge/ezra/7.htm.

Bron: THE MYSTERY OF JESUS FROM GENESIS TO REVELATION—PART 10: Jesus In Ezra and Nehemiah » SkyWatchTV