www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING - DEEL 21: Geboorte van het Christuskind

20 december 2022 - door SkyWatch Editor

Deel 1 -Deel 3 -Deel 4 -Deel 5 -Deel 6 -Deel 7 -Deel 8 -Deel 9 -Deel 10 -Deel 11 -Deel 12 -Deel 13 -Deel 14 -Deel 15 -Deel 16 -Deel 17 -Deel 18 -Deel 19 -Deel 20 -Deel 21 -Deel 22 -Deel 23 -Deel 24 -Deel 25 -Deel 26 -Deel 27 -Deel 28 -Deel 29 -Deel 30 -Deel 31 -Deel 32 -Deel 33 -Deel 34 -Deel 34 -Deel 35 -Deel 36 -Deel 37 -Deel 38 -Deel 39 -Deel 40 -Deel 41 -Deel 42 -Deel 43 -Deel 44 -Deel 45 -Deel 46 -Deel 47 -Deel 48 -Deel 49

De Joden waren serieus over genealogie. Zoals gezegd was het belangrijk om te bewijzen wie familie was van wie, wanneer een nieuw leven werd geboren. Idealiter zou het nieuwe kind de familie trots maken en rechtschapenheid doen gelden in een cultuur waar eer en verwantschap alles betekenen. Daarom namen Mattheüs, een tollenaar en dus een professional op het gebied van juridische documentatie in zijn tijd, en Lucas, de "zorgvuldige historicus", in hun evangeliën de afstamming van Christus op.[i]

Jozef, een man met een goed karakter, gaf genoeg om Maria om haar niet publiekelijk te vernederen, dus toen hij aankwam en ontdekte dat zij zwanger was, probeerde hij in het geheim van haar te scheiden, maar de Heilige Geest informeerde hem dat de zwangerschap rechtmatig van God was (Matteüs 1:19-21). Als gevolg daarvan bleef Jozef bij zijn jonge vrouw (en ze lagen niet bij elkaar tot na de geboorte van Jezus: 1:24-25). Er werd een grote volkstelling gehouden, waardoor iedereen naar zijn eigen stad moest terugkeren (Lucas 1:1-3). Jozef was van het geslacht van David, dus keerde hij terug naar de stad van David, Bethlehem (1:4-5), waar de Messias uit de schoot van zijn moeder voortkwam.

Dit vervulde wat de profeet Micha had gezegd: "Bethlehem... uit u zal Mij voortkomen die in Israël zal heersen; wiens uitgang van oudsher is geweest, van eeuwigheid af" (5:2).

En het is ongeveer hier dat alle kerststallen scheel gaan zien...

Kijk, velen van ons hebben het idee dat Maria en Jozef van deur tot deur gingen en dat niemand een kamer had vanwege het spervuur van reizigers die reageerden op de volkstelling. Eigenlijk is Lucas 2:7 tweeduizend jaar lang verkeerd gelezen. In de KJV staat: "En zij bracht haar eerstgeboren zoon voort, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg." Dit laatste woord, in het Grieks vertaald met "herberg", is katalyma, en het is hetzelfde Griekse woord dat gebruikt wordt in Lucas 22:11: "En gij zult tot de heer des huizes zeggen: De Meester zegt tot u: Waar is de gastenkamer [katalyma], waar Ik met Mijn discipelen het pascha zal eten?." Afhankelijk van hun financiële situatie konden de huizen van de Joden kleine eenkamerwoningen zijn, maar ze konden ook groot genoeg zijn om meerdere generaties te huisvesten, zodat als zonen en dochters opgroeiden en trouwden, zij naar hun eigen kamers konden verhuizen. Maar zoals vaak het geval was in die tijd, als een man verhuisde, ging de vrouw met hem mee. De lege kamers werden dan omgebouwd tot gastenkamers om mede-rechtvaardige Joden te ontvangen. Omdat in de oorspronkelijke taal expliciet staat dat Jezus in een katalyma (gastenkamer) is geboren, is het meest waarschijnlijke scenario dat Hij in iemands persoonlijke huis is geboren, hoewel Bethlehem een arm gebied was, dus het zou kleiner zijn geweest dan wij ons die in Jeruzalem voorstellen. De verhalen geven niet aan van wie het huis was, noch dat Jozef en zijn zwangere vrouw naar een "schuur" gingen. In feite is dat woord in het Grieks apotheke, en het duikt in Lucas op verschillende plaatsen op, verwijzend naar zowel "schuur" als "graankamer" (of "garner"; 3:17; 12:18; 12:24).

Ja, maar er staat ook dat Jezus in een "kribbe" werd gelegd...

Dat staat er. En in die tijd werden de voederbakken voor de dieren, evenals de dieren, in een kamer van het huis gebracht waar ze anders gestolen of gedood zouden kunnen worden. Bovendien zorgde de lichaamswarmte van de dieren voor extra warmte als de nachten koud werden.

Een onberekenbaar aantal geleerden erkent dit "kleine huis/logeerkamer" scenario als een van de meest waarschijnlijke theorieën en veel waarschijnlijker dan de klassieke kerststal in films en toneelstukken. Trent Butler, in zijn commentaar op het boek Lucas voor Holman's New Testament series, zegt dat het helemaal niet onredelijk is om te concluderen dat "Jozef een klein huis met één kamer vond," en dat de baby werd gelegd "in de dierentrog die aan de muur was bevestigd en die hun kamer deelde met het verblijf van de dieren. "Leon Morris merkt in het commentaar van InterVarsity Press dit vooruitzicht op en zegt: "Het is ook mogelijk dat de geboorte plaatsvond in een zeer armoedig huis waar de dieren hetzelfde dak deelden als de familie."[iii] New Bible Commentary zegt dat "het traditionele beeld van een norse herbergier die het behoeftige paar de toegang weigert, enigszins dubieus is."[iv] De NET-vertaling van Biblical Studies Press erkent eveneens dat "er geen drama is in hoe dit wordt verteld. Er wordt niet gezocht naar verschillende verblijfplaatsen of een harteloze herbergier. (Zulke zaken zijn latere, niet-bijbelse versieringen.)"[v]

Een koe in de huiskamer brengen is vandaag de dag misschien niet de manier waarop wij onze huizen willen verwarmen, maar het was toen heel gewoon. In Lucas 13:15, waar we lezen dat Jezus vroeg: "Maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel los van de kribbe en leidt hem weg om te drenken?" kan een verwijzing zijn geweest naar een binnenkribbe. Waarom zouden zij anders hun os losmaken en hem naar het water leiden dat anders een halve meter van het voedsel in de stal stond, wat dit vers anders onzinnig suggereert? Iemand in Israël had toch zeker wel een langer touw kunnen vinden...

In Jezus' tijd werden veel huizen gebouwd in grotten en langs de wanden van bergen, een beetje zoals een huis in de berm vandaag de dag, voor stabiliteit en warmte. Vroege interpretaties van dit verhaal (inclusief het Protoevangelium van Jacobus) erkennen dat Maria en Jozef in een "grot" verbleven. Daarom was de meest waarschijnlijke locatie van de geboorte van Christus een persoonlijk huis, in wat de ingang of de foyer zou zijn geweest, aangezien er "geen kamer in de logeerkamer" was, en de "kribbe" een voederbak voor dieren was.

Dat is een leuk weetje waar we om kunnen lachen deze kerst.

Hier is nog een vrolijke kerstgedachte: In Lucas 2:8-20 lezen we over de aanbidding van de pasgeboren Heiland door de engelen, die boven de herders zweefden en zongen. In vers 12 staat dat de herders een teken krijgen waaraan ze de Heiland kunnen herkennen: "Gij zult de baby in doeken gewikkeld vinden, liggend in een kribbe." (De "doeken" zijn vandaag de dag vergelijkbaar met die van toen, zowel qua stof als qua doel. Een nieuwe moeder wikkelde de baby stevig in om de ledematen van het kind te beschermen en om de knusheid na te bootsen die de baby in de baarmoeder had gevoeld en als troost had ervaren.) Het is dan ook niet verwonderlijk dat de herders snel bereid waren om alles te laten vallen, naar deze baby in doeken te rennen en iedereen te vertellen wat ze hadden gezien; de mensen die het nieuws hoorden waren verbaasd (Lucas 2:15-18).

ZAL HET BLOED VAN DE ANTICHRIST DE MENSEN HIERVAN "REDDEN"?

Een populair kerstconcept is dat de herder een luie, verachte man was (een gerucht dat veel te maken heeft met enkele ongegronde beweringen van Aristoteles die geen Jood was en niet eens in de buurt van dit deel van de wereld woonde). Dit was nooit gebaseerd op de werkelijkheid. Het bijbelse verhaal laat zien dat Abraham, Mozes en David allemaal welgestelde herders waren, en de "herder" is in de Joodse wereld altijd een verwijzing geweest naar degenen die "waken" over Gods "kudde" (of volk; Psalm 23:1; Jesaja 40:11; Jeremia 23:1-4; Hebreeën 13:20; 1 Petrus 2:25; 5:2). Dat wil niet zeggen dat het geen zwaar werk was met enkele ernstige nadelen; dat deel was echt. Herderswerk was moeilijk, omdat het de reinheidswetten verstoorde (mest, bloed uit wonden, nageboorte van nieuwe dieren, slachten en omgaan met de lichamen voor voedsel, insecten en ratten rond het vee, enz.) Als zodanig werden de herders vaak weerhouden om zich bij Gods volk in Jeruzalem te voegen voor feesten en aanbidding. Dus terwijl we nooit het misleidende idee willen bestendigen dat herders mannen met een slechte reputatie waren, moeten we wel reëel zijn over het feit dat ze massaal over het hoofd werden gezien wanneer Israël een bijeenkomst had, en dat waarschijnlijk wanneer iemand in de Joodse gemeenschap een grote aankondiging had, de herders over het algemeen niet werden verwacht erbij te zijn.

Bovendien hadden de herders in het Palestijnse gebied vele doelen voor hun schapen, maar één in het bijzonder stak boven de rest uit. Historici maken geen punt van de Joodse pelgrims die vanuit het hele gebied naar Jeruzalem kwamen voor het Pascha. De lammeren moesten grondig worden gecontroleerd op perfectie, en de accommodaties die die heilige stad moest voorbereiden (inclusief de installatie van talloze extra ovens voor het feest) was een enorme taak. Elke Jood, ongeacht het beroep dat hij uitoefende, was het grootste deel van het jaar bezig met de voorbereidingen voor alleen al dit ene feest. Zelfs de wegen naar Jeruzalem moesten jaarlijks worden hersteld nadat al het voetverkeer naar en uit de stad was opgehouden. De bevolking van Jeruzalem bedroeg op elk ander moment van het jaar ongeveer twintigduizend mensen, maar tijdens het Pesach-feest steeg dit tot maar liefst honderdzeventigduizend![vi] Het selectief fokken van de "vlekkeloze" lammeren was een wetenschap die vereiste dat herders al hun tijd besteedden aan het grootbrengen en ritueel reinigen van de dieren, het bereiden van speciaal voedsel en het onderhouden van hun gezondheid. (Dit zorgvuldig fokken kon echter maar zoveel lammeren opleveren. Later bespreken we enkele van de duistere praktijken tijdens Pesach door religieuze leiders die Jezus woedend maakten toen Hij de Tempel reinigde).

Dit alles, en de mannen die deze schapen verzorgden werden regelmatig uitgesloten terwijl hun broeders het vee dat zij hadden grootgebracht gebruikten als Pesach-offers om hun eigen zonde te bedekken. Maanden van voeren, drenken, scheren, reinigen, fokken... maar wie zou hun zonde verzoenen? (Weinig geleerden behandelen deze vraag. Degenen die dat wel doen suggereren dat ze voor of na Pesach moesten deelnemen, wanneer ze opnieuw van hun volk zouden zijn afgezonderd).

Hier hebben we een prachtig beeld van de engelen die eerst de herders van het veld bedienen. God, in zijn goddelijke genade, vond het nodig om deze mannen in de verslagen over de geboorte van Christus op te nemen vóór alle anderen. Misschien is het omdat Hij zag dat hun levens gewijd waren aan de praktijk van verzoening, zelfs als hun eigen dierlijke offers ingewikkeld waren en misschien moesten worden uitgesteld tot een andere dag waarop zij hun eigen, private Pesach-achtige observatie konden houden, en Hij wilde dat eren.

Of, misschien, is het omdat Hij wist dat Zijn Zoon op een dag het Lam zou zijn dat in één werk voor iedereen verzoening deed, en de herders, voor hun bijdrage aan de verzoening van hun volk, erkend moesten worden...

De herders werkten in een veld met precies die lammeren die deze Baby kwam vervangen, en zij waren de eersten die het wisten! En nu stonden ze op het punt het Lam te ontmoeten! Wat attent van God! Wat een attente en barmhartige Heer dienen wij!

We zijn nog niet klaar met het ontkrachten van sommige uitbeeldingen die we elke december op kerstkaarten zien. Achter dit volgende voorbeeld zit geen verkeerd geïnterpreteerd Grieks woord of een Aristoteles gerucht. Eerlijk gezegd weten we niet waar dit idee vandaan komt, maar het heeft zich ergens aan vastgeklampt en een leger ossen kan het niet uit onze hedendaagse cultuur weghalen: Weet je nog hoe de drie koningen de ster van Bethlehem volgden op een lange reis over onverbiddelijke heuvels van woestijnzand tot ze aankwamen bij de stal, omringd door ezels, kamelen en hooi rond het in doeken gewikkelde Christuskind? Dat was toch geweldig? Hartverwarmend!

Maar dat gebeurde niet.

Het volgende wat er gebeurde in het leven van Christus na Zijn geboorte in een klein huis was een acht dagen durende wachttijd tot Zijn besnijdenis. Nadat "de dagen van haar [Maria's] reiniging volgens de wet van Mozes voltooid waren" - wat volgens Leviticus 12:1-8 neerkomt op veertig dagen vanaf de geboorte van een mannelijke baby (drieëndertig dagen na de besnijdenis) - "brachten zij hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden" in de tempel (Lucas 2:22-38). Het offer voor de gewone Jood bij dit bezoek was een lam en ofwel een duif of een postduif, maar als de ouders het zich niet konden veroorloven, mochten ze twee vogels kiezen. Maria en Jozef offerden alleen de vogels (2:24), waaruit blijkt dat zij financieel minder bedeeld waren. Terwijl zij in de Tempel aanwezig waren, ontmoetten zij Simeon en Anna. De Heilige Geest had aan Simeon geopenbaard dat hij de Messias zou zien voordat hij stierf; het was de Geest van God die Simeon naar de Tempel leidde voor die goddelijke afspraak. Zijn woorden over de Baby waren kostbaar, want hij begon met de verklaring dat hij nu in vrede kon sterven (2:29). Vervolgens sprak hij tot Jahweh, waaruit zijn geloof bleek: "Want mijn ogen hebben Uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volkeren; een licht om de heidenen te verlichten, en de heerlijkheid van Uw volk Israël" (2:30-31). Zelfs de heidenen zouden bereikt worden!

Jeremia zocht in zijn Klaagliederen herhaaldelijk troost voor zijn angst. Op een gegeven moment overviel hem een bovennatuurlijke geruststelling en hij riep uit: "Daarom heb ik hoop... groot is uw trouw!" (3:21b-23). (3:21b-23). Het vertrouwen dat hem overviel keek uit naar de dag van de komst van Christus. In zijn profetie aan het volk zei Jeremia, op aanwijzing van de Heer: "Ik zal hun rouw veranderen in vreugde, en zal hen troosten, en hen uit hun verdriet doen verblijden" (Jeremia 31:13). Het was hetzelfde geloof in deze bovennatuurlijke zekerheid dat Jesaja ertoe bracht steeds weer te profeteren dat heel Israël "troost" zou vinden in Gods plan (Jesaja 40:1; 49:13; 51:3; 52:9; 54:11; 61:2; 66:13).

Op Jezus' eerste reis naar de Tempel, toen Hij veertig dagen oud was, was een man genaamd Simeon zo getroost dat hij klaar was om in vrede te sterven.

Maria en Jozef verwonderden zich over zijn snelle herkenning van de baby Messias, maar op dat moment werd aan Maria een taaie mengeling van vreugde en hartzeer bezorgd: "Zie, dit kind is gesteld tot een val en wederopstanding van velen in Israël; en tot een teken waarover gesproken zal worden; ja, een zwaard zal ook uw eigen ziel doorboren, opdat de gedachten van vele harten geopenbaard worden" (Lucas 2:34-35).

Maria kon waarschijnlijk nog niet weten hoe waar de profetische woorden van Simeon waren. Haar ziel zou door de dood van haar Zoon enorm worden doorboord.

Anna's specifieke reactie is niet vastgelegd, maar het Woord zegt dat zij God dankte voor de Messias en, net als de herders, haastte zij zich om iedereen te vertellen dat "verlossing" naar Jeruzalem was gekomen (2:38). Voor sommigen was de "verlossing" groot nieuws. Voor anderen, zoals de tovenaars die zich bezighielden met de lucratieve business van het opzwepen van de menigte, was dit het einde van alles.

HOE OBAMA, HITLER EN DE TROON VAN SATAN VERBONDEN ZIJN MET "HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING".

Ongelooflijke politieke implicaties van de Wijzen

In het boek Lucas worden de drie wijzen of drie koningen niet genoemd. Maria en Jozef gingen rechtstreeks terug naar Galilea: "En toen zij alles gedaan hadden naar de wet des Heren, keerden zij terug naar Galilea, naar hun eigen stad Nazareth. En het kind groeide en werd sterk van geest, vervuld van wijsheid; en de genade van God was over hem" (2:39-40). Dus ergens tussen hun vertrek uit de Tempel (Lucas 2:39), toen Jezus veertig dagen oud was, en Jezus die op twaalfjarige leeftijd met de rabbijnen sprak (Lucas 2:42), bezochten de "drie wijzen" hen in een "huis" (Matteüs 2:11). Onze excuses aan Hallmark en alle anderen wier vrolijke kerstwensen hierdoor worden verpest, maar Jezus was tijdens hun bezoek niet vers uit de baarmoeder, en Hij lag zeker niet in een stal.

Het verhaal gaat dat deze mannen uit het Oosten kwamen om de "Koning der Joden" te aanbidden, en Herodes, die zich een beetje geïntimideerd voelde door andere royalty's, riep zijn mannen op om te melden waar deze nieuwe Koning te vinden was. Nadat hij zijn antwoord had gekregen - waarin de belangrijkste leraren van de wet citeerden uit Micha 5:2 over Bethlehem - probeerde hij de reizigers te misleiden door te zeggen dat hij wilde dat zij de Nieuwgeborene zouden gaan zoeken en hem precies zouden melden waar Hij was, zodat Herodes "Hem ook kon aanbidden." De mannen vertrokken onmiddellijk, een heldere ster volgend als navigatiemiddel. Enige tijd later kwamen zij aan bij het huis van Maria en Jozef, en zij gaven geschenken en loofden de jonge Koning. God waarschuwde hen in een droom om niet terug te keren naar Herodes (Matteüs 2:1-13). Herodes, woedend, beval dat alle mannelijke baby's in Betlehem en omgeving vermoord moesten worden (2:16).

(Trouwens, als de lezer zich afvraagt of deze beweringen over een heldere ster tijdens de geboorte van Christus waar zijn: Merk op dat, hoewel we niet van plan zijn dat onderwerp hier te behandelen, we zullen zeggen dat er in die tijd nogal wat astrologische verschijnselen plaatsvonden. Elk van die gedocumenteerde, historische nachtelijke hemelverschijnselen kan zijn geweest waar Matteüs over schreef. Meer informatie hierover is te vinden in vele boeken en bijbelstudieprogramma's en in online discussies).

Terug naar het onderwerp: Eerst moeten we ingaan op het idee dat er "drie" mannen waren. Een legende noemt hen Gaspar, Melchior en Balthasar, wat ongetwijfeld heeft bijgedragen aan het idee dat er drie waren. Deze namen zijn echter in geen enkel historisch document bevestigd en daarom onjuist. Geleerden achter de Faithlife Study Bible merken op dat "gezien de gevaren die gepaard gingen met reizen in het Nabije Oosten van de eerste eeuw, de magiërs waarschijnlijk reisden als onderdeel van een grotere entourage."[vii] De Lexham Bible Dictionary meldt ook dat Oosterse tradities uit het vroege christendom twaalf mannen in deze groep plaatsen. [Goud, wierook en mirre - de geschenken die zij meebrachten voor het Christuskind - zijn de meest aangehaalde reden waarom er drie mensen waren, want men denkt dat ieder een ervan bij zich had.

Ten tweede, wie waren die "wijzen" of "koningen" precies? Waren het gewoon superslimme jongens? Rijke koningen uit verre koninkrijken? Waren het tovenaars, zoals het alternatief "magi" lijkt te impliceren? Technisch gezien is het woord voor "wijzen" het Griekse magos; daarvoor was het het Hebreeuwse rb mg. De etymologische herleiding van dit woord blijft gekoppeld aan het concept van de tovenaars in Babylon en later Perzië. De enige keer dat het in de Bijbel buiten het geboorteverhaal van Christus wordt gebruikt, is in het boek Handelingen, als verwijzing naar "een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam Barjesus was" (13:6, 8). Dit soort onrustig verleden van de term is waarschijnlijk de reden waarom "wijzen" de voorkeur geniet. Dit is begrijpelijk, omdat het verhaal over de magiërs hen afschildert als mensen met de zuiverste bedoelingen ten tijde van Christus. Het idee van "koningen" kan afkomstig zijn van Tertullianus, van wie de oosterse traditie dit toeschrijft, of het kunnen goedbedoelende christelijke uitleggers zijn geweest die het in verband brachten met Psalm 72:11, waarin staat dat alle koningen zullen buigen voor het Kind. Toch maakt de toegang van de mannen tot hun drie dure geschenken en tot het binnenhof van koning Herodes het mogelijk dat zij inderdaad koningen waren, dus dat sluiten we niet uit. Maar na een lange weging door vele geleerden, maakt de behandeling van dit woord in de buitenbijbelse literatuur in de tijd van het Nieuwe Testament "koninklijke hofbeambten" (raadslieden van een koning) tot de meest waarschijnlijke mogelijkheid.[ix] Hun vaardigheid in het lezen van de sterren maakte hen vrijwel zeker tot astrologen van die tijd, wat ook een gebruikelijke taak was voor koninklijke adviseurs van koningen in de oudheid. Al deze associaties samen, vooral in verband met de term "magi", maken een waarzeggende functie aan het koninklijk hof tot een reële mogelijkheid. Misschien werden zij in hun omgeving geprezen als het soort "wijzen" die tovenarij, hekserij en waarzeggerij beoefenden, die komende koningen voorspelden en nauwkeurig bleken te zijn (door krachten die niet van Jahweh waren, zoals de voortbrengers van magische wonderen aan het hof van de farao in de tijd van Mozes). Dit zou verklaren waarom hun reis naar Herodes serieus werd genomen en resulteerde in de heksenjacht van de koning.

GOD BRAK DE MACHT VAN "DE KERSTMAGIËRS"? MAAR KEERT ZO'N "MAGI-KALISME" NU TERUG VOOR DE OPKOMST VAN EEN ANDER "CHRISTUSKIND"?

Ten derde verlieten de magiërs Herodes' aanwezigheid en vonden Jezus als "jong kind" in een "huis" (Matteüs 2:11). Herodes had het bevel gegeven om elk jongetje onder de twee jaar te doden, een leeftijd die de koning passend achtte op basis van de tijd dat de magiërs hem hadden ontmoet, en die Jezus in de buurt van die leeftijd plaatst. Geleerden zijn het er over eens dat Jezus in die tijd een peuter was die bij Maria en Jozef in een gewoon Joods huis woonde.

Ten vierde vindt een verrassend aantal mensen het een troost om te geloven dat deze mannen Joden waren, omdat dit zou aantonen dat tenminste een paar meer van Gods volk Jezus als de Messias erkennen (aangezien de verslagen van Zijn leven dat een zeldzame gebeurtenis vinden). Dit is twijfelachtig. Als ze Joods waren geweest, zouden ze: 1) al geweten hebben dat hun eigen Schrift hen naar Bethlehem zou sturen vanwege de profeten; 2) de Schrift gezocht om te zien wat die zei over de geboorteplaats van de Messias; 3) het advies ingewonnen van een geleerd heilig man. Het feit dat zij de seculiere koning Herodes zochten om de Joodse Messias te vinden, bewijst dat zij niet Joods waren.

Door deze beelden recht te zetten om de geschiedenis nauwkeuriger weer te geven, willen we het beeld van de magiërs niet vernietigen. In feite hopen we het tegenovergestelde te bereiken: Onder alle hedendaagse culturele misinterpretaties en misrekeningen over deze reizigers zit een lieve, vertederende glimp van de Vader!

Als geleerden en de Griekse geschiedschrijver Herodotus het bij het rechte eind hebben wat betreft de vraag wie deze "entourage" van meer dan drie personen was, dan waren de magiërs diep geworteld in het Zoroastrisme (hoewel het in die tijd niet zo werd genoemd).[x] Het oude Arabic Gospel of the Infancy of the Savior stelt ronduit dat de "magiërs uit het oosten naar Jeruzalem kwamen, zoals Zoroaster had voorspeld" (7:1). Het boek Daniël erkent de aanwezigheid van deze volgelingen van het Zoroastrisme - astronomen, tovenaars, droomuitleggers en zieners - die zich overal in de hoven van de koning in Babylon bevonden (zie Daniël 1:20; 2:2; 4:4; 5:7). Daniël, in zijn latere Griekse vorm vertaald tijdens de Hellenistische periode, laat zien dat dit soort magoi "floreerde in elke hoek van het Babylonische koninkrijk van Nebukadnezar."[xi] Volgens de historicus Tacitus was deze vorm van koninklijke raadgeving door Zoroastrische profeten ook levend en bloeiend in het latere Romeinse Rijk.[xii] Geleerden halen vaak aan dat Simon de tovenaar uit Handelingen 8:9-24 dit soort magi was. De lijst gaat maar door en toont aan dat de magiërs, de "wijzen" uit dit verhaal over de geboorte van Christus, heidense priesters waren die zich "bezighielden met occulte kunsten"[xiii] en de toekomst voorspelden voor koningen die hen serieus namen omdat hun voorspellingen vaak uitkwamen zoals voorspeld. (Deze "magiër-astrologen" worden in wetenschappelijke kringen soms "magiastrologen" genoemd).

OMVAT "HET MYSTERIE VAN JEZUS" DE WERELD DIE ZICH VOORBEREIDT OP DE ANTICHRIST?

De oude religie van het Zoroastrisme uit de zesde eeuw voor Christus leerde dat Ahura Mazda, de god van het licht (volgens Zoroaster, de stichter van de religie) de enige ware god was - er kon geen andere zijn. Ahura Mazda was verwikkeld in een onophoudelijke strijd tegen de kwade geest Angra Mainyu, die in macht gelijk was aan deze god, maar in morele aard en karakter tegengesteld. De theologie van het Zoroastrisme ten tijde van Christus was streng monotheïstisch (hoewel het een bizar concept van zeven "drie-eenheden" kende), dus het is uitgesloten dat discipelen van Ahura Mazda alleen een andere god (of God) zouden hebben gevolgd. Toch zijn we hier misschien wel getuige van een hele groep van hen die de ster volgen naar het huis van Maria en Jozef om dit kleine jongetje te aanbidden, Hem geschenken aan te bieden, en dan over te gaan tot het in acht nemen van de Ene Ware God, Jahweh, om niet terug te keren naar Herodes: "En toen zij door God in een droom werden gewaarschuwd dat zij niet naar Herodes moesten terugkeren, vertrokken zij op een andere manier naar hun eigen land" (Matteüs 2:12).

Besef je wat dit betekent?

Deze mannen waren heidenen! (En zelfs als ze Joden waren, waren het "Babylonische Joden die zich bezighielden met zwarte magie en sterrenverering"[xiv], dus ze kunnen niet zuiver zijn geweest). Mogelijk waren zij zelfs waarzeggende helderzienden die orakels van de goden ontvingen voor hun koning thuis. Toch vielen zij op de grond en aanbaden de Heiland terwijl Hij nog met zijn kleine lichaam op en van het meubilair stuiterde, met meer aanbidding en oprechtheid dan bijna alle "heilige mannen" die Jezus ooit zou kennen. Ziet u het niet? Hoe schattig! Zij toonden hun geloof door te kiezen voor de daad van aanbidding, zelfs zonder paleis, kastelen of weelde. Een kleine Koning werd in een oogwenk hun koning, waarschijnlijk omdat dezelfde Bron die hen vertelde Herodes te vermijden hen daarheen had geleid, ongetwijfeld deels werkend via de mond van de koning die hen had gestuurd.

Ergens in de oude wereld zochten heidenen die gered moesten worden naar een verlossing die nooit van Ahura Mazda of een andere "kleine-god" kon komen. Toch blijkt uit het verhaal dat zij oprecht zochten en openstonden voor heroriëntatie. Jahweh, in Zijn grenzeloze wijsheid en liefde, zette hen, lang voordat Jezus Zijn werk aan het kruis zou volbrengen, niet alleen aan tot zoeken en vinden, maar ook tot het aanbidden van deze kleine Koning der Joden. Jahweh bleef op bovennatuurlijke wijze met hen in contact en leidde hen via een heel andere route naar huis, zodat zij niet door Herodes of zijn mannen konden worden onderschept en ondervraagd. God zorgde voor een groep die, voor zover het bewijsmateriaal aantoont, geen flauw idee had wie de werkelijke macht in het universum was, en Hij gaf er genoeg om om persoonlijk in te grijpen voor hun zielen. Voordat de niet-Joodse wereld iets wist over deze Man die stierf voor hun zonde, waren waarschijnlijk veel meer dan "drie" mannen ondergedompeld in een wereld van astrologie, tovenarij, waarzeggerij en wie weet wat nog meer, en God leidde hen naar de Verlosser.

Sorry, maar dat beeld is veel mooier dan de warme gevoelens die vakantiekaarten bieden... en het gaat veel verder dan alleen deze groep magiërs. Kerststallen gaan voorbij aan wat er werkelijk gebeurde met het bezoek van deze mannen. Ooit afgevraagd waarom Romeinse machten (zoals Herodes) zich zouden bekommeren om een profetie over de Joden en een willekeurige baby die in een klein stadje genaamd nergensstad-Bethlehem werd geboren? (Ja, Bethlehem was de "Stad van David" voor de Joden, maar de sociale en economische status ervan was in de tijd van Christus nogal meelijwekkend in vergelijking met bijvoorbeeld Jeruzalem of een van de andere steden die Joodse invloed hadden op de omringende, heidense wereld). Het waren geen Joden, ze volgden God niet, en ze hadden op aards politiek niveau niet veel reden om zich te bekommeren om wat de Joodse profetieën beweerden, dus wat geeft het?

De Joden hadden een lange geschiedenis van Jahweh's wonderen die zij als feit bleven onderwijzen (en terecht), dus toen de magiërs - van wie geleerden geloven dat zij gezamenlijk de hoogste bron van profetische wijsheid waren in de heidense geschiedenis van Babylon, Media en Perzië - hun waarschuwingen serieus namen, deed de heidense/seculiere wereld dat ook. Dit was geen gewone baby. Dit was geen gewone zoon van Israël wiens ouders aanspraak maakten op goddelijkheid. Ook was Hij nog niet oud genoeg om persoonlijk beweringen te doen die de regering zouden uitdagen, zoals zoveel valse messiassen vóór Hem in de recente geschiedenis hadden gedaan (Handelingen 5:38-39). Deze "aanhang" had zich niet ontwikkeld door de overreding van een man die de vermogens bezat van een volwassen manipulator die de aandacht op zich kon vestigen met zijn eigen macht, zijn eigen spraak, zijn eigen logos of uitdagende-en-riposte showdowns op de marktplaatsen. De rijkste koningen van de wereld stuurden hun mannen op lange reizen vanuit verre koninkrijken met ongelooflijk kostbare geschenken om hulde te brengen aan, en aanbidding te houden voor deze Jongen die was voorspeld de Koning van alle koningen te zijn!

En die daad van geloof kan iets hebben gebroken in het onzichtbare rijk...

Voor het geval er nog enige twijfel is dat de echte identiteit van de magiërs ver verwijderd is van wat op kerstkaarten wordt afgebeeld, is hier nog een theorie uit de archieven van de geschiedenis. Die vinden we in een brief van kerkvader Ignatius aan lezers in Efeze, bijna precies honderd jaar nadat de magiërs het Christuskind eer betoonden. Ignatius schreef: "Hoe werd [Christus] dan aan de wereld geopenbaard? Een ster scheen in de hemel voorbij alle sterren... Hierdoor werd alle magie opgelost."

Wat? Alle magie was wat?!

Ja. Let op:

Ignatius legt meteen uit dat "alle dingen" - dat wil zeggen, praktijken die vroeger werkten in de onzichtbare heerschappij van magie, tovenarij en het occulte - "werden verstoord."[xv] Om het duidelijk te zeggen: de komst van de ster die God stuurde als teken van de geboorte van Christus en de trouwe reactie van de magiërs die hem volgden "verbrak" het vermogen van de duistere kunsten om nog langer tegen de wetten van de natuurlijke wereld in te werken!

ZIE VERBORGEN MYSTERIES DIE DE "OPENENDE GEEST" VAN HET OUDE TESTAMENT VERBINDEN MET DE BOEKROL "VERZEGELD MET ZEVEN ZEGELS"

Wil je meer bewijs? Je krijgt het...

Slechts een paar boeken later zien we in Handelingen hoofdstuk 8 het verslag van Simon de tovenaar. Het begint met de verklaring: "Maar er was een zekere man, genaamd Simon, die vroeger in dezelfde stad tovenarij gebruikte" (Handelingen 8:9). "Voorheen" verwijst duidelijk naar iets dat in het verleden was gebeurd, dus vóór Simons tijd. Latere verzen documenteren dat Simon zich bekeerde tot het christendom, maar toen hij de kracht van God zag die bovennatuurlijke wonderen en tekenen voortbracht, bood hij aan de discipelen te betalen om hem te laten zien hoe zij dat deden (8:18-19). Als dit verhaal wordt geherinterpreteerd in het licht van Ignatius' theorie, kunnen we zien hoe Simons tovenarij vroeger werkte via de machten van de duisternis, voordat de ster en de magiërs deze macht uit het land wegvaagden. Toen bekeerde Simon zich, naar het motief waarvan niemand kan gissen (maar het klinkt als een "kan net zo goed" beslissing, omdat zijn vaardigheid in het occulte niet langer een betaalde baan was en "verlossing" zou voor iedereen in zijn plotseling bedreigde positie als zoet klinken). Maar zodra hij de kracht van God door de discipelen zag, verwarde hij die met een nieuwere vorm van tovenarij - een waar hij geen kennis van had, en omdat hij een tovenaar in hart en nieren is, bood hij aan zich erin te kopen. Ondanks alle andere waardevolle lessen die dit verhaal leert (waarvan niet de minste is dat Gods macht niet kan worden gekocht), zien we wat een historisch bewijs zou kunnen zijn dat Simon: 1) ooit in het verleden magische vaardigheden had; 2) deze om een voor hem onbekende reden verloor; 3) en vervolgens de kans greep om zijn lucratieve vaardigheid terug te krijgen toen hij zag dat "de magie was teruggekeerd". Dat was natuurlijk niet zo, maar we begrijpen waarom hij zoiets zou denken.

Als tovenarij en magie zo'n gemeenschappelijk element waren in de heidense culturen van de Bijbel, waarom zien we die duistere invloed vandaag de dag dan niet? (Dit is een andere vraag dan waarom we niet zoveel wonderen van God zien in de wereld van vandaag - een vraag die we beantwoorden in het volgende hoofdstuk "Wonderen van Jezus"). In de hedendaagse maatschappij hebben we podium- of straatmagiërs en illusionisten (David Copperfield, Criss Angel, David Blaine, enz.), maar we hebben geen "echte" magie zoals die in verschillende verslagen in het Woord voorkwam. Waarom niet? Waar is die kracht gebleven? Ignatius' theorie, als die waar is, bewijst dat het verhaal over de magiërs veel verder gaat dan wat we ons kunnen voorstellen bij een theatervoorstelling van een kerk. De magiërs kunnen heel goed de mannen zijn geweest wier trouwe daad van het volgen van God naar het Kind de duistere kunsten ontmantelde, zodat Jezus' geboorte nog een laag aan gezag over de wereld zou dragen!

Wat denk je nu van die kaarten? Als je een toneelschrijver bent, moet je dit schrijven!

Zonder twijfel verheerlijkt het ware verhaal van de magiërs God op mogelijk onvoorstelbare manieren. De ster boven Bethlehem - en de trouwe reactie van de magiërs op de stem van Jahweh door die te volgen en Herodes op hun terugweg te ontwijken - zal voor alle magiërs echt iets "gebroken" hebben. Iedere aardse koning in de omringende gebieden (en misschien wel wereldwijd) had op een dag kunnen ontwaken om te ontdekken dat de Koning die door de monden van oude Joodse boodschappers was voorspeld, inderdaad was gearriveerd. Als de Joden correct waren in hun interpretatie van wat deze Koning zou doen, dan was Hij "gekomen om de troon van koningen af te nemen" en Zijn eigen glorieuze Koninkrijk op aarde te vestigen. Dit Kind, dat nu nog maar een peuter was, zou op een dag volwassen worden, een leger oprichten, Rome ten val brengen en wraak nemen op degenen in het Romeinse Rijk die bijdroegen aan de vervolging van het heilige ras, zo geloofden de Joden.

Tekenen waren overal!

De komst van de magiërs vervulde de profetie van Jesaja 60:6, die zei dat belangrijke mannen op kamelen zouden aankomen en "goud en wierook zouden brengen; en zij zullen de lof van de Heer verkondigen" (60:6). Het gebeurde toen, in Herodes' tijd, en als de Joodse hoofden van de wet in zijn hof zo goed op de hoogte waren van de messiaanse profetieën als zij leken te zijn toen zij onmiddellijk het antwoord gaven over Bethlehem als de geboorteplaats van het Kind, dan zat Herodes in de problemen. Jesaja had ook gezegd: "Want ons is een kind geboren... en de regering zal op zijn schouder rusten... Aan de uitbreiding van zijn regering... zal geen einde komen op de troon van David en op zijn koninkrijk, om het te ordenen en te vestigen met recht en gerechtigheid, van nu af aan tot in eeuwigheid" (Jesaja 9:6-7).

WOW! BEKIJK WAT DR. THOMAS HORN en DONNA HOWELL INTRODUCEREN IN "HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING!"

Herodes de Grote (de vader van Herodes Antipas, die regeerde ten tijde van de geboorte van Christus) was in 40 v.Chr. uitgeroepen tot "koning der Joden" (ja, die exacte benaming). Daarvoor werd de term gebruikt door de priesterkoningen van de Makkabeese opstand, die tegen de Romeinse machthebbers optraden en wonnen (al was het maar tijdelijk; zie de paragraaf "Intertestamentische periode"). De term "koning der Joden" was dus al jaren voordat Herodes Antipas door de magiërs werd benaderd, een opruiende, provocerende, politieke bijnaam die door nationalistische Joodse rebellen in het rond werd geslingerd. Matteüs 2:2 zegt dat toen de magiërs naar Herodes Antipas gingen, zij vroegen: "Waar is hij die als Koning van de Joden is geboren?" Hoewel de magiërs waarschijnlijk geen idee hadden hoe muitend hun woorden aan Herodes waren, vloog deze vraag als een scherpe klap in het gezicht van de hele Herodiaanse lijn. Als iemand uit Herodes' eigen koninkrijk het had gezegd, zouden de magiërs waarschijnlijk zijn berecht wegens verraad - zo ernstig was het. Maar in plaats van het als een belediging op te vatten en te vragen waarom de magiërs zo dwaas zouden zijn geweest die naam aan een ander toe te kennen, probeerde Herodes hun hulp in te winnen bij het opsporen van deze bedreiging. Toen ze niet terugkeerden, flipte Herodes en liet alle jongetjes doden. Niemand zou zijn troon afnemen!

Ook andere magiastrologen in de geschiedenis van Rome zagen dat heldere sterren aan de hemel (of andere astrologische verschijnselen) de geboorte van veroverende heersers markeerden. Zo brandde in 356 voor Christus een van de grote tempels van Artemis/Diana af. Toen de vlammen de hemel raakten, renden de Perzische magiërs in paniek rond en zeiden dat het een teken aan de hemel was dat er groot gevaar op komst was voor Azië.[xvi] Volgens de Griekse historicus Plutarch was dat dezelfde avond dat Alexander de Grote werd geboren, wiens veroveringen heel West-Azië en Noordoost-Afrika beheersten (hun voorspellingen waren dus juist!). De koning van Pontus in Noord-Anatolië tussen 120 en 63 voor Christus, Mithradates de Grote (Mithradates VI Eupator), was een van de grootste vijanden van Rome, die de Mithridatische Oorlogen voerde in een poging Azië te ont-Helleniseren en de Romeinse troepen te verdrijven. Hoewel zijn inspanningen niet succesvol waren, bleken zij zo'n bedreiging te vormen dat hij de geschiedenis zou ingaan als de grootste koning die ooit over Pontus heerste. Zijn geboorte ging gepaard met een nieuwe ster aan de nachtelijke hemel, zeiden de magiërs (en ze hadden weer gelijk).[xvii] Herodes Antipas is ongetwijfeld opgegroeid met het horen van deze verhalen. Zijn Romeinse politieke tijdgenoten hebben zich zeker ook eeuwenlang in deze feiten of legenden verdiept, wat de weg vrijmaakte voor massaal bijgeloof over welke heldere en stralende supernova aan de hemel welke veroveraar zou kunnen aanroepen om de troon te bestijgen.

De staten van het Romeinse Rijk, zelf de machtigste regering op aarde, begonnen zich bedreigd te voelen door het bestaan van deze heilige geboorte, en Herodes' paniekreactie om alle mannen onder de twee jaar in het gebied te laten doden bewijst dat.

Het laatste wat iemand toen in de wereldlijke regering nodig had, was dat de Kleuter zou uitgroeien tot een Man die over het regeren over koninkrijken zou spreken... en vanuit hun perspectief is dat precies wat Hij deed.

Deel 22: Jezus van geboorte tot volwassenheid

Eindnoten:

[i] Maar een woord van voorzichtigheid is hier geboden, want sommigen nemen aan dat Matteüs een paar namen uit zijn lijst heeft "gewipt", omdat zijn genealogie een paar namen weglaat uit de familielijn die in de Kronieken staat. De genealogie van Lucas is anders dan die van Matteüs. De korte verklaring hiervoor is dat het de gewone Jood niet ging om het tonen van elke persoon die ooit betrokken was, maar om het tonen van de relaties die rechtvaardig en eervol zijn. Als iemand zich van God afkeerde en zijn of haar leven een verloochening was van alles wat God vereiste - zoals de goddeloze koning Achab - zou zijn of haar lijn worden afgesneden. In 2 Koningen 8:18 zien we dat Jorab trouwde met Achabs dochter. Achabs lijn werd in feite vier generaties lang afgesneden. In plaats daarvan zouden Jehu's zonen als koning dienen (2 Koningen 10:30; vgl. 2 Koningen 10:35; 13:1, 10; 14:23; 15:8). Matteüs was dus gehoorzaam aan de Schrift en zijn cultuur door ervoor te kiezen geen namen te noemen die tegen de tijd van het Nieuwe Testament alleen bekend waren geworden als goddeloos. Dit verandert echter niets aan de authenticiteit van Christus' afstamming van koning David, die bijbels en historisch bewezen is. Wij hebben minstens drie- of vierhonderd verklaringen gevonden voor deze "discrepantie", dus wij hebben ervoor gekozen in dit werk niet dieper op deze kwestie in te gaan, omdat wij al plaatsgebrek hebben.

[ii] Butler, T. C., Luke: Volume 3 (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers; 2000), 29.

[iii] Morris, L., Luke: An Introduction and Commentary: Volume 3 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press; 1988), 100.

[iv] Marshall, I. H., “Luke,” as quoted in: D. A. Carson, R. T. France, J. A. Motyer, & G. J. Wenham (Eds.), New Bible commentary: 21st century edition (4th ed., Leicester, England; Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press; 1994), 984.

[v] Biblical Studies Press, The NET Bible First Edition Notes (Biblical Studies Press; 2006), “Luke 2:7.”

[vi] Jeremias, Joachim, Jerusalem in the Time of Jesus (Philadelphia: Fortress Press, 1969), p. 84.

[vii] Seal, D., & Whitehead, M. M., as quoted in: Faithlife Study Bible (Bellingham, WA: Lexham Press; 2012, 2016), “The Magi.”

[viii] Krause, M., as quoted in: The Lexham Bible Dictionary , “Wise Men, Magi.”

[ix] Ibid.

[x] Ibid.

[xi] Brown, R. E., The Birth of the Messiah: A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospels of Matthew and Luke (New Updated Edition., New York; London: Yale University Press; 1993), 167.

[xii] Ibid.

[xiii] Ibid., 167.

[xiv] Ibid.

[xv] Clement I, P., Ignatius, S., Bishop of Antioch, Polycarp, S., Bishop of Smyrna, & Lake, K., The Apostolic Fathers: Volume 1 (K. Lake, Ed., Cambridge MA; London: Harvard University Press; 1912–1913), 193. Also note that we are not the only ones to interpret Ignatius’ theory in this way. See: Brown, R. E., The Birth of the Messiah , 166–167.

[xvi] Cicero, M. T., With An English Translation . (W. A. Falconer, Ed., Medford, MA: Harvard University Press; Cambridge, Mass., London, England; 1923), 275–277.

[xvii] Brown, R. E., The Birth of the Messiah , 170–171.

Bron: THE MYSTERY OF JESUS FROM GENESIS TO REVELATION—PART 21: BIRTH OF THE CHRIST CHILD » SkyWatchTV