www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING - DEEL 29: Wederopstanding, postume verschijningen en het slot van de evangeliën

8 januari 2023 - door SkyWatch Editor

Deel 1 -Deel 3 -Deel 4 -Deel 5 -Deel 6 -Deel 7 -Deel 8 -Deel 9 -Deel 10 -Deel 11 -Deel 12 -Deel 13 -Deel 14 -Deel 15 -Deel 16 -Deel 17 -Deel 18 -Deel 19 -Deel 20 -Deel 21 -Deel 22 -Deel 23 -Deel 24 -Deel 25 -Deel 26 -Deel 27 -Deel 28 -Deel 29 -Deel 30 -Deel 31 -Deel 32 -Deel 33 -Deel 34 -Deel 34 -Deel 35 -Deel 36 -Deel 37 -Deel 38 -Deel 39 -Deel 40 -Deel 41 -Deel 42 -Deel 43 -Deel 44 -Deel 45 -Deel 46 -Deel 47 -Deel 48 -Deel 49

Precies zoals beloofd, ongeacht alle ontbrekende rechtvaardigheid in het systeem die bijdroeg aan Zijn dood, verrees Jezus op de derde dag nadat Hij was begraven.

Hoewel wij "een dag" tegenwoordig zien als een periode van vierentwintig uur, deden de Joden, Grieken en Romeinen dat niet. Volgens hun manier van tellen (en bij uitbreiding de woorden van Christus over Zijn opstaan) kon Jezus op dag één worden vermoord, op dag twee in het graf blijven en op de "derde dag" opstaan.

Pilatus liet bewakers plaatsen bij de ingang van het graf. Volgens de wetten inzake plichtsverzuim in die tijd zou slapen terwijl er met het graf werd geknoeid onmiddellijke aanleiding zijn geweest voor executie, dus deze bewakers hadden alle reden om wakker te blijven om er zeker van te zijn dat niemand Jezus' lichaam zou stelen.

De steen voor het graf was verzegeld. Als we aan deze episode denken, stellen we ons meestal een reusachtige, ronde, schijfvormige steen voor, waarschijnlijk vanwege de aanwezigheid van het Griekse woord kulio in het verhaal. Die term kan worden vertaald als "gerold", wat duidt op een voorwerp met een ronde vorm. Maar in de tijd van de Tweede Tempel volgden Joodse begrafenissen deze methode niet, dus dat is waarschijnlijk niet wat de toegang tot Jezus' graf blokkeerde. Amos Kloner, een specialist in Hellenistische, Romeinse en Byzantijnse archeologie en professor aan de Bar-Ilan Universiteit in Israël, stelt dat het Griekse woord kulio ook "losmaken", "terugtrekken" of gewoon "verplaatsen" kan betekenen. De steen voor het graf van Jezus, legde hij in 1999 uit, was veel waarschijnlijker een standaard grafsteen uit die tijd: hij zou de vorm van een kurk hebben gehad. Stel je een soort paddestoelvormige steen voor waarvan de "steel" even groot was als de deur, die als een puzzelstuk in de opening paste en een paar meter in het graf uitstak. Van buiten de tombe zag men dat de rots nog ongeveer een meter uit de opening stak rond de omtrek van de deur. Tussen de deuropening en de overlappende lip van de uitstulping zou dan een wasverzegeling zijn geplaatst, die in de ingang uitliep en de steen op zijn plaats "lijmde".

Dit is nog een laag in de bewijzen ter ondersteuning van het idee dat niemand, buiten een groep soldaten met de juiste verhuisapparatuur, de steen gewoon kon wegrollen. Het is waarschijnlijk dat de schrijvers van de evangeliën, door te verwijzen naar het "rollen" van de steen, in feite het bijna onmogelijke "ontkurken" van de steen beschreven, uitgevoerd door een engel die er bovenop ging zitten alsof het een platte stoel was (het is moeilijker voor te stellen dat de engel "neerstrijkt" op een ronde schijf).

ZAL HET BLOED VAN DE ANTICHRIST DE MENSEN HIERVAN "REDDEN"?

Toch werd de steen verplaatst, zelfs terwijl de bewakers toekeken hoe de engel van God zijn werk deed. Toen de grond schudde en de machtige engel de steen wegschoof alsof het niets was, vielen de wachters flauw (Matteüs 28:1-8; Marcus 16:1-8; Lucas 24:1-9; Johannes 20:1).

Toen Maria, de moeder van Christus, en Maria Magdalena naar het graf gingen, vonden zij het leeg. Twee "mannen" (engelen) in glanzende, witte gewaden stonden naast hen. Hun reactie op de komst van de vrouwen is, achteraf gezien, enigszins humoristisch: "Waarom zoekt gij de levende onder de doden? Hij is niet hier, maar Hij is opgestaan; denk eraan hoe Hij tot u sprak toen Hij nog in Galilea was, en zei: 'De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derde dage opstaan'" (Lucas 24:5-7). In modern Engels zouden hun woorden geherformuleerd kunnen worden als: "Wat doen jullie hier, op een grafveld, om de Levende te zoeken? Wat dachten jullie meiden hier te vinden? Hij leeft duidelijk! Hij vertelde jullie al in Galilea dat Hij vermoord zou worden, maar op de derde dag tot leven zou komen. Weten jullie dat niet meer?"

De vrouwen herinnerden het zich wel, en nadat ze de opdracht hadden gekregen om het nieuws aan de overige elf discipelen te vertellen (Marcus 16:7) kwamen ze snel bij hun verstand en renden weg om de anderen te vertellen dat iemand het lichaam van Jezus had meegenomen. (Ondanks de woorden van de engelen hadden de vrouwen nog steeds te maken met twijfel.) Het zal niemand verbazen dat de meesten dachten dat deze arme vrouwen alleen maar hallucineerden of buiten zichzelf waren van verdriet, dus geloofden ze hun nieuws niet. Petrus en Johannes wilden het echter zelf zien, dus haastten zij zich als de wind naar het graf. Binnen vonden ze het graflinnen, maar geen lichaam.

(In het boek Afterlife, van Donna Howell, Allie Anderson en Josh Peck, wordt een zeer verantwoord en adembenemend pleidooi gehouden voor de legitimiteit van de Lijkwade van Turijn als het grafkleed van Christus. Als je zoals veel lezers het gevoel hebt dat dit onderwerp nooit de juiste wetenschappelijke aandacht heeft gekregen, of als je het gevoel hebt dat het een onderwerp is dat vooral voor katholieken bestemd is, dan wil je misschien wel een exemplaar meenemen. Veel sceptici hebben flagrante fouten gemaakt in hun onderzoek naar het relikwie, en helaas hebben veel trouwe "Shroudites" er details over gemeld die inspirerend en wonderbaarlijk klinken, maar die gemakkelijk door de wetenschap kunnen worden ontkracht. In Afterlife leggen Howell, Anderson en Peck rekenschap af van de forensische feiten over het kleed en ontkrachten ze tegelijkertijd de onjuiste berichten uit de recente geschiedenis. Het is een kort, to-the-point boek zonder poespas, en de zaak van de lijkwade is overtuigend. Het is al een geloofsopbouwend hulpmiddel geweest voor veel lezers, waaronder veel sceptici, die feedback hebben gegeven om ons te laten weten dat, of de Lijkwade nu wel of niet de legitieme grafdoek van Christus is, we het onderwerp op een betrouwbare manier hebben behandeld).

De discipelen keerden terug naar huis, maar Maria Magdalena bleef bij het graf, worstelend met haar emoties en huilend. Toen zij naar binnen ging om de lege holte in de rots te bekijken, zaten er twee engelen - één aan het hoofd en één aan de voet van de plek waar Jezus was neergelegd. De engelen vroegen Maria waarom ze huilde, en ze zei: "Omdat ze mijn Heer hebben weggenomen en ik niet weet waar ze hem hebben neergelegd" (Johannes 20:13). Op dat moment voelde ze de aanwezigheid van een ander en draaide zich om om Jezus te zien. Hij was zo ondergedompeld in het licht van zijn verrezen glorie dat zij Hem niet meteen herkende. Jezus vroeg waarom ze huilde en wie ze zocht, en omdat ze ten onrechte dacht dat Hij de tuinman was, zei ze opnieuw dat ze op zoek was naar het lichaam van Jezus.

HOE OBAMA, HITLER EN DE TROON VAN SATAN VERBONDEN ZIJN MET "HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING".

Zonder grote uitleg, en zonder theologische lessen of ingewikkelde betogen, zei Jezus simpelweg haar naam: "Maria". Met dat ene woord herkende ze haar Heer en Verlosser en riep: "Meester!" (Johannes 20:16). Het bijbelse verslag gaat niet in detail, maar we kunnen ons voorstellen dat ze overstelpt werd met vragen en die mogelijk hardop stelde. Het is ook mogelijk dat Jezus enkele antwoorden gaf, maar vervolgens lezen we dat ze terugliep om het de anderen te vertellen, die haar opnieuw niet geloofden (Marcus 16:11).

De bewakers haastten zich ondertussen om de overpriesters te vertellen wat er was gebeurd. Dit moment in het verhaal is enorm belangrijk. Als er een kans was geweest dat iemand anders dan een engel met het graf had geknoeid, zouden de bewakers zeker zijn geëxecuteerd. De overpriesters, die het proces tegen Jezus gemakkelijk hadden gemaakt, zouden deze mannen ter dood hebben kunnen veroordelen met slechts een kort bezoek aan Pilatus of Herodes. Maar na het horen van de verhalen van de bewakers, kochten de priesters hen om met een grote som geld om te liegen over wat ze hadden gezien. Als het verhaal de gouverneur zou bereiken, zeiden de priesters, dan zouden ze de wachters beschermen. We weten dat de soldaten met het plan instemden, omdat ze lang genoeg leefden om de leugen te verspreiden: "En zij namen het geld aan en deden wat hun werd geleerd; en dit gezegde is onder de Joden algemeen bekend tot op deze dag" (Matteüs 28:15). Er zijn nog een aantal andere vragen over dit geweven verhaal: Als de bewakers sliepen toen de discipelen het lichaam zouden hebben gestolen, hoe konden de bewakers dan weten wie de daad had verricht? Als de bewakers niet in slaap waren gevallen, waarom hielden ze de grafrovers dan niet tegen? Bovendien, als op plichtsverzuim de doodstraf staat, dan zou het stelen van het lichaam onder de hoede van de Romeinse wacht ook een misdaad zijn waarop de doodstraf staat. Hoe konden de discipelen er dan mee wegkomen? Waarom werden ze niet vervolgd? Deze en talloze andere vragen maken de theorie dat het lichaam werd gestolen belachelijk. Hoe het ook zij, de meeste Joden uit Jezus' tijd tot, tenminste, de dag dat het Evangelie van Marcus werd geschreven, geloofden deze versie van het verhaal.

GOD BRAK DE MACHT VAN "DE KERSTMAGIËRS"? MAAR KEERT ZO'N "MAGI-CALISME" NU TERUG VOOR DE OPKOMST VAN EEN ANDER "CHRISTUSKIND"?

Niettemin bleef Jezus levend en wel materialiseren voor de ogen van mensen overal, waaruit bleek dat Zijn "derde dag" voorspelling was vervuld. Nadat Hij aan Maria was verschenen, ontmoette Hij twee mannen op de weg naar Emmaüs (Marcus 16:12; Lucas 24:13-16), en zij renden terug naar Jeruzalem om het aan de discipelen te vertellen (Lucas 24:33-35). (Dit waren de twee die Jezus herkenden aan het breken van het brood (afikomen). Dat was weliswaar niet het Pesachfeest geweest, maar dat had Jezus er niet van weerhouden de cracker te breken op een manier die Hem identificeerde als het Lam wiens lichaam en bloed de vorige offerlammeren hadden vervangen). Terwijl Zijn discipelen deze gebeurtenis nog achter gesloten deuren bespraken (uit angst voor de Joden: Johannes 20:19), verscheen Jezus plotseling onder hen en stond in hun aanwezigheid terwijl zij aten. Verschrikt en denkend dat zij naar een geest keken, zei Jezus: "Waarom zijt gij verontrust en waarom rijzen er gedachten op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben; grijp mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals gij mij ziet" (Lucas 24:38-39). Toen vroeg Jezus, even ongedwongen als altijd, of ze vlees hadden. Toen zij een stuk gebraden vis aanboden, nam Hij het aan en at het op terwijl Hij uitlegde:

Dit zijn de woorden, die Ik tot u gesproken heb, toen Ik nog bij u was, opdat alles vervuld zou worden, wat geschreven staat in de wet van Mozes, en in de profeten, en in de psalmen, over Mij.... Zo staat het geschreven, en zo behoorde de Christus te lijden, en ten derde dage uit de doden op te staan: En dat in zijn naam bekering en vergeving van zonden gepredikt moet worden onder alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader over u uit; maar blijft in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht van boven bent bekleed. (Lucas 24:44, 46-49)

Zoals beschreven in het boek Handelingen, volgden de mannen deze instructies over het wachten op in Jeruzalem totdat zij van bovenaf kracht zouden krijgen. Ondertussen loopt het verslag van Lucas uit op een grote finale. De laatste woorden van zijn evangelie gaan vooraf aan de Hemelvaart van de Heiland naar Zijn plaats aan de rechterhand van de Vader:

En Hij leidde hen naar Bethanië en hief Zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij van hen werd gescheiden en ten hemel werd gedragen. En zij aanbaden hem, en keerden terug naar Jeruzalem met grote vreugde: En waren voortdurend in de tempel, God lovend en zegenend. Amen. (Lucas 24:50-53)

Maar dit is niet helemaal het einde voor de andere drie evangelieboeken.

OMVAT "HET MYSTERIE VAN JEZUS" DE WERELD DIE ZICH VOORBEREIDT OP DE ANTICHRIST?

Nadat Jezus zijn volgelingen had verlaten, kwam Thomas (een van de overgebleven elf apostelen) binnen en hoorde wat hij had gemist. Voor altijd de naam "Twijfelende Thomas" verdienend, verklaarde hij dat hij niet zou geloven tenzij hij de nagelafdrukken in de handen van de Heiland zag, zijn vinger langs de plaats van de wond liet gaan en zijn hand in Jezus' zijde "stak" (Joh. 20:25). Voor een tweede keer liep Jezus blijkbaar door een muur of gesloten deuren. Hij verscheen acht dagen later aan Thomas en nodigde de twijfelaar uit om precies te doen wat hij wilde. Jezus zei: "Reik hier met uw vinger, en zie mijn handen; en reik hier uit met uw hand, en steek hem in mijn zijde; en wees niet ongelovig, maar gelovige Thomas, omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd; gezegend zijn zij, die niet gezien hebben, en toch geloofd hebben" (Johannes 20:27-29).

Bij het Meer van Tiberius verscheen Jezus opnieuw aan de discipelen, ditmaal specifiek aan "Simon Petrus, en Thomas, Didymus genaamd, en Nathanaël van Kana in Galilea, en de zonen van Zebedeüs, en twee andere van zijn discipelen" (Johannes 21:2). Zij hadden de hele nacht gevist en niets gevangen. Jezus, die ongeveer honderd meter verderop aan de oever stond, zei hen dat ze hun netten opnieuw moesten laten zakken, aan de rechterkant van de boot. In de overtuiging dat zij de raad van een verre vreemdeling opvolgden, gehoorzaamden zij, waarschijnlijk met de bedoeling de "vreemdeling" te laten zien dat zijn raad niets zou uithalen. Maar toen ze deden wat hij zei en de netten weer lieten zakken, deden ze zo'n vangst dat ze niet eens alle vis konden binnenhalen. Johannes zei tegen Petrus: "Het is de Heer," en Petrus sprong onmiddellijk in zee en zwom Hem tegemoet. Toen de boot minuten later achter Petrus aankwam, zagen ze Jezus bij een vuur en met wat brood in de hand. Hij droeg hen op bij Hem te komen eten, en dat deden ze zonder aarzelen (Johannes 21:1-14).

Dit is de laatste episode uit het leven van Jezus die Johannes in zijn Evangelie beschrijft. Johannes, de "discipel die Jezus liefhad" (een zelfverwijzing die vaak in zijn hele boek wordt gebruikt), besluit zijn hele verslag hiermee:

En er zijn ook vele andere dingen die Jezus deed, waarvan ik veronderstel dat zelfs de wereld zelf niet de boeken zou kunnen bevatten die geschreven zouden moeten worden, als ze allemaal opgeschreven zouden worden. Amen. (Johannes 21:25)

ZIE VERBORGEN MYSTERIES DIE DE "OPENENDE GEEST" VAN HET OUDE TESTAMENT VERBINDEN MET DE BOEKROL "VERZEGELD MET ZEVEN ZEGELS"

Ook het evangelie van Matteüs eindigt ongeveer op dit punt, maar niet voordat Jezus de Grote Opdracht presenteert. Opnieuw verscheen Christus in Galilea aan de elf, en Hij liet hen achter met deze laatste woorden voordat Hij hen fysiek verliet:

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen en onderwijst alle volken, doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb; en zie, Ik ben met u aldoor, tot aan de voleinding der wereld. (Matteüs 28:18-20)

Met een laatste "Amen" eindigt het Evangelie van Matteüs.

In de laatste verzen van Marcus lezen we opnieuw over deze zelfde verschijning van Jezus, Zijn afscheidswoorden en de aard waarin Hij vertrok:

[Jezus zei:] "Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het evangelie aan ieder schepsel. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal verdoemd worden. En deze tekenen zullen hen volgen, die geloven; in mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen; zij zullen met nieuwe tongen spreken; zij zullen slangen opnemen; en indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun niet schaden; zij zullen zieken de handen opleggen, en zij zullen genezen."

En nadat de Heer tot hen gesproken had, werd Hij opgenomen in de hemel en zat aan de rechterhand van God. En zij gingen uit en predikten overal, de Heer werkte met hen en bevestigde het woord met tekenen die volgden. Amen. (Markus 16:15-20)

WOW! BEKIJK WAT DR. THOMAS HORN en DONNA HOWELL INTRODUCEREN IN "HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING!"

Handelingen 1:3 geeft aan dat toen Jezus gedurende veertig dagen aan vele mensen verscheen, en dit was met "vele onfeilbare bewijzen", terwijl Hij "sprak over de dingen die betrekking hebben op het koninkrijk van God". Zelfs in Zijn verheerlijkte, postume staat onderwees Jezus nog steeds over het Koninkrijk van God. Eerste Korintiërs 15:5-8 geeft nog een ander verslag van Christus' verschijningen, waarvan één een groep van vijfhonderd mensen betrof: "En dat Hij werd gezien van Cephas [Petrus], daarna van de twaalf: Daarna werd hij gezien bij meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog blijven, maar sommigen zijn ontslapen. Daarna werd hij gezien bij Jacobus, daarna bij alle apostelen. En als laatste werd hij ook van mij [Paulus] gezien" (1 Korintiërs 15:5-8). Deze verwijzing naar Jakobus had betrekking op Jezus' halfbroer, en zijn leven veranderde daardoor voorgoed. Hij werd een belangrijke leider in Jeruzalem en stierf een martelaarsdood, net als de rest van de apostelen die zo in zijn zoonschap geloofden dat ze bereid waren op de meest wrede manieren te sterven... alleen maar om het woord te verspreiden.

Of, beter gezegd, juist om het woord te verspreiden.

Christus' werk, zoals voortgezet door zijn apostelen en discipelen van de vroege Kerk, is nog lang niet voorbij...

Deel 30: Het Boek der Handelingen

Eindnoten:

[i] Kloner, Amos, “Did a Rolling Stone Close Jesus’ Tomb?” Biblical Archaeology Society , Biblical Archeology Review 25:5, September/October, 1999. Last accessed March 14, 2022, https://www.baslibrary.org/biblical-archaeology-review/25/5/1 .

Bron: THE MYSTERY OF JESUS FROM GENESIS TO REVELATION—PART 29: Resurrection, Posthumous Appearances, and the Closing of the Gospels » SkyWatchTV