www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING - DEEL 25: Wonderen van Jezus

29 december 2022 - door SkyWatch Editor

Deel 1 -Deel 3 -Deel 4 -Deel 5 -Deel 6 -Deel 7 -Deel 8 -Deel 9 -Deel 10 -Deel 11 -Deel 12 -Deel 13 -Deel 14 -Deel 15 -Deel 16 -Deel 17 -Deel 18 -Deel 19 -Deel 20 -Deel 21 -Deel 22 -Deel 23 -Deel 24 -Deel 25 -Deel 26 -Deel 27 -Deel 28 -Deel 29 -Deel 30 -Deel 31 -Deel 32 -Deel 33 -Deel 34 -Deel 34 -Deel 35 -Deel 36 -Deel 37 -Deel 38 -Deel 39 -Deel 40 -Deel 41 -Deel 42 -Deel 43 -Deel 44 -Deel 45 -Deel 46 -Deel 47 -Deel 48 -Deel 49

We horen vaak oprechte gebeden in onze hedendaagse christelijke wereld voor bovennatuurlijke handelingen zoals genezingen, veranderingen in het weer, of interventies van God in gebieden van nood. Het gebeurt zelfs vaak. Hoe vaak resulteren zulke smeekbeden in het verhoopte resultaat? Niet altijd, althans in de ervaringen van deze auteurs.

Hier is een vraag die kan helpen duidelijkheid te scheppen in dit alles, voordat we de rest van Jezus' wonderen gaan bespreken: Hoe vaak bevatten de gebeden zoals zojuist genoemd de woorden "zodat U bewezen/verheerlijkt wordt"? Soms, misschien. Maar hoe vaak vinden deze gebeden plaats in een omgeving waar, voor velen, Jezus een gloednieuw concept is?

Kijk, dat verandert alles.

Deze woordstudie die we nu gaan presenteren is misschien wel één van de grootste apologetieks (argumenten) over waarom onze gebeden voor wonderen niet altijd bevestigend worden beantwoord, zelfs als we ze aanbieden met het grootste niveau van menselijk geloof. Bookmark deze pagina en merk het, want de huidige afwezigheid van God's interventie op een Nieuw-Testamentische, stormverlichtende, maak-de-blinden-zien-opnieuw manier is een enorme reden voor het ongeloof van atheïsten - wat, tragisch genoeg, velen van ons niet kunnen weerleggen met veel meer dan een zwakte, "God werkt op mysterieuze wijze" antwoord. (Vat dat niet verkeerd op. Soms is dit het juiste antwoord. Jesaja 55:8-9 maakt duidelijk dat Gods wegen voor ons mysterieus zijn. Maar helaas is het een kort, pathetisch, misbruikt antwoord geworden om elk "mislukt" gebed weg te verklaren, zodat christenen zich kunnen verontschuldigen voor het aanpakken van een moeilijk onderwerp).

Het Griekse woord "wonder" in het Nieuwe Testament is bijna altijd semeion, of "teken", en semeion wordt regelmatig gebruikt in combinatie met teras, of "wonderen". (Een andere soortgelijke term is dynamis, vertaald als "machtige werken" of "kracht". Hoewel dit niet precies betekent wat semeion en teras betekenen, is de context van de Schrift duidelijk dat ze hetzelfde doel bereiken). Geleerden erkennen wat wij vaak over het hoofd zien:

Wonderen in het Nieuwe Testament worden vaak aangeduid als tekenen en wonderen. Dit is de sleutel [zie je dat?: sleutel, wat betekent van het grootste belang!] tot het begrijpen van het doel van Jezus' bovennatuurlijke daden van genezing, geestelijke bevrijding, beheersing van de natuur en opwekking van mensen uit de dood. De Evangeliën presenteren deze wonderen als tekenen van Jezus' rechtmatige autoriteit als Koning over het natuurlijke rijk. De woorden van Jezus, inclusief zijn aankondiging van de komst van Gods koninkrijk, worden gestaafd door zijn verrichte wonderbaarlijke daden. De wonderen dienden dus een specifiek en bestemd doel - te bewijzen dat Jezus Koning is en dat Gods koninkrijk waarover Hij regeert nu onmiddellijk toegankelijk is, werkzaam op aarde. De ...wonderbaarlijke daden van Jezus toonden de authenticiteit van dit Koninkrijk en de legitimiteit van Zijn aanspraken om de Koning [of Messias] ervan te zijn. Alleen de legitieme Heerser van een dergelijke regering zou een dergelijke mate van controle en gezag over haar elementen kunnen uitoefenen.[i]

ZAL HET BLOED VAN DE ANTICHRIST DE MENSEN HIERVAN "REDDEN"?

Het Lexham Theological Wordbook stelt dat semeion het voorwerp of de gebeurtenis is die het mogelijk maakt iets belangrijks te herkennen dat anders dubbelzinnig of onbekend is, en het gaat verder met te zeggen: "Deze basiszin komt voor in het [Nieuwe Testament], zoals in het geval waarin de kus van Judas dient als een teken (semeion) dat de identiteit van Jezus onthult aan de mannen die hem gevangen moesten nemen (Matt 26:48)."[ii] Zonder Judas' "teken" van de kus zouden de Romeinse soldaten niet geweten hebben wie ze moesten arresteren. De kus "bewees" dus dat Jezus degene was die ze zochten.

Wonderen in het Nieuwe Testament waren daarom uiteindelijk niet in het voordeel van de ontvangers, hoewel dat een duidelijk neveneffect was. Het was een "teken", letterlijk een aanwijzing of markering, dat de Heiland onder hen was en was wie Hij zei dat Hij was. De reacties van de begunstigden versterkten dit, want zij veranderden van stille bedelaars of bedroefden in luide verkondigers van wat voor hen was gedaan.

Dit wetende, zouden we ons echt moeten afvragen wat het motief is achter onze gebeden vandaag de dag. Als we om wonderbaarlijke interventie vragen vanuit een plaats die niet - op welke manier dan ook - intrinsiek verbonden is met onze hoop om de Messias te bewijzen aan anderen die het wonder kunnen waarnemen en in Zijn soevereiniteit komen te geloven, dan komt onze bedoeling niet overeen met het doel van de wonderen waarover we in de Bijbel lezen. En zelfs wanneer het wijzen van anderen op Hem, op de meest volledige manier, onze bedoeling is wanneer we bidden, moeten we overwegen of de mensen van het gebied waarin we leven bekend zijn met Jezus. De mensen in de westerse wereld kennen Hem meestal wel, ook al wijzen ze Hem af. Denk er ook aan dat toen Jezus werd gevraagd de Farizeeën een teken te laten zien, Hij antwoordde door te zeggen dat alleen een goddeloos geslacht om zulk een bewijs zou vragen (Matteüs 16:4). Hij zei dit niet omdat hun verzoek inherent goddeloos was, maar omdat Hij wist dat hun motieven verkeerd waren. Zij kenden Jezus op een menselijke, persoonlijke manier die wij vandaag niet hebben, maar ook zij verwierpen Hem. Als het motief achter het vragen om wonderen niet zuiver is, is Hij niet bereid om salonfähig te doen voor ons vermaak. Vervolgens moeten wij bereid zijn toe te geven of wij, als het gebed wordt verhoord zoals wij wensen, ons zouden haasten om de Blijde Boodschap te verspreiden zoals de begunstigden van de wonderen in het Nieuwe Testament. Als wij niet ten volle aan deze vereisten voldoen, worden wij zelf de begunstigden van de wonderen waar wij om vragen... wat, als je het motief tot op de bodem uitzoekt, een egoïstisch verzoek is.

In de begindagen van uitgeverij Defender (destijds bekend als "Anomalos") brachten we een boek uit, God stuurde me terug, over een Nigeriaanse voorganger, Daniel Ekechukwu, die in 2001 uit de dood werd opgewekt nadat hij was omgekomen bij een auto-ongeluk. Dit boek is inmiddels niet meer gedrukt, maar we herinneren ons hoe verbaasd onze productiestaf was over de enorme berg bewijsmateriaal die het voorval ondersteunde. (Merk op dat de auteur schreef namens de man die uit de dood was teruggekeerd, wat het idee bestrijdt dat Ekechukwu zijn eigen verhaal overdreef). Deze pastoor was al drie volle dagen dood, zijn lichaam in het mortuarium. Het boek bevatte gestaafde interviews en documenten van de begrafenisondernemer die zijn overlijdensakte opstelde en ondertekende en toezag op de toediening van balsemvloeistoffen. Afbeeldingen in de publicatie tonen grafische foto's van voor, tijdens en na het wrak, evenals het "Lazarus"-moment toen Ekechukwu weer opstond nadat zijn lichaam naar een kruistocht van Reinhard Bonnke was gebracht. Bonnke's Christ for All Nations bediening maakte een documentaire over het incident. Als het enige dat na deze gebeurtenis gebeurde was dat de Nigeriaanse man naar huis terugkeerde en de rest van zijn leven in vrede en privacy doorbracht, zou dat een prachtige beschrijving zijn van Gods genade... maar dat zou niet het ultieme, punt-tot-Christus doel van het wonder vervullen, en gelukkig is dat niet wat hij verkoos te doen. In plaats daarvan stond hij op en wijdde de rest van zijn leven aan het vertellen van zoveel mogelijk mensen over het wonder dat hij had ervaren in een gebied van de wereld waar hekserij en voodoo (en andere wereldreligies) mensen vaak in een strakkere, demonischer greep houden dan in het sterk gekerstende Westen.

Wonderen gebeuren wel, maar niet met dezelfde frequentie en verzadiging als in de periode van het Nieuwe Testament, toen Jezus net op het toneel was verschenen, toen de wereld nog geen idee had wie Hij was en of het gefluister over Hem als de Messias waar was. Toen Jezus de aarde bewandelde, was Hij een nieuw idee, een nieuw antwoord op de vraag welke macht op aarde gezaghebbender was dan alle andere te midden van tovenarij en satanische energieën die tot aan Zijn verschijning springlevend waren. Had Hij slechts met loze woorden verklaard dat Hij de Zoon was, maar geweigerd tekenen te tonen die deze verklaringen bekrachtigden, dan zou Hij in de geschiedenisboeken niet indrukwekkender zijn geweest dan alle andere revolutionairen die vóór Hem kwamen, zoals Judas de Galileeër.

Hoewel het misschien niet het antwoord is dat we willen horen, gingen en gaan wonderen over God, niet over ons, en Hij kent de geheime diepten van onze drijfveren en ons hart, en ook de toekomst, en daarom heeft Hij het goddelijke recht om te zien of ons wonder de oogst zal opleveren die het teken in de eerste plaats ondersteunt.

Maar zegt het Woord niet "door Zijn striemen zijn wij genezen"?

Ja, maar het is geen fysieke genezing die ons beloofd wordt; plus, mis niet dat de nadruk van dit vers (ondanks dat het zo vaak verkeerd geciteerd wordt) in de verleden tijd ligt.

HOE OBAMA, HITLER EN DE TROON VAN SATAN VERBONDEN ZIJN MET "HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING".

In 1 Petrus 2:24 lezen we: "door wiens [Jezus'] striemen gij genezen zijt." Het sleutelwoord hier is "werden". Dit vers is een echo van een profetie in Jesaja 53:5-6 die duidelijk wijst op een toekomstige lichamelijke verwonding ten behoeve van geestelijke genezing. Let op de verduidelijking tussen haakjes:

Maar Hij [Christus] werd gewond [fysieke wond] voor onze overtredingen [voor onze zonde], Hij werd gekneusd [fysieke wond] voor onze ongerechtigheden [opnieuw, voor onze zonde]...Wij allen zijn als schapen afgedwaald; wij hebben ons ieder tot zijn eigen weg gekeerd [van God afgevallen; geen fysieke ziekte]; en de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem gelegd [de Vader heeft de zonde van de wereld op de Zoon gelegd].

Nergens in deze passage wijst Jesaja op een lichamelijk element. De enige behandeling van iets lichamelijks is dat Jezus lichamelijk gewond werd omwille van onze overtredingen/ongerechtigheden.

Wij schrijven 1 Petrus 2:24 vaak toe aan een belofte van lichamelijke genezing, maar dat kan niet de betekenis zijn van dit Jesaja-vers, gebaseerd op het Griekse woord achter "u werd genezen", iaomai, dat gebruikt wordt in de gewone aoristische werkwoords- of verleden tijd. Petrus gebruikte Jesaja's profetie om een vervulling te erkennen - dat het werk van Christus aan het kruis de weg vrijmaakte voor een geestelijke genezing voor allen op de dag dat Hij stierf. Dit blijkt ook uit het volgende vers, 1 Petrus 2:25: "Want gij waart als afgedwaalde schapen, maar zijt nu teruggekeerd tot de Herder en Opziener uwer zielen." De nadruk ligt hier onmiskenbaar op de ziel.

Ja, maar "waar twee of meer bijeen zijn..."

Wacht even... Er is ook een algemeen misverstand over Mattheüs 18:20: "Want waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in het midden van hen." Velen van ons, hoe oprecht ook, halen dit Schriftgedeelte uit de context om te zeggen dat we letterlijk alles kunnen eisen in de naam van God/Jezus, en zolang er twee of meer anderen aanwezig zijn en het verzoek past in de bijbelse leer (en bij uitbreiding, Gods wil zoals uiteengezet in het Woord), zal het gedaan worden. Maar de context van dit vers (vanaf vers 15) betreft conflicten tussen gemeenteleden. Jezus legt uit dat als onze "broeders" (medechristenen) "u overtreden" (tegen ons zondigen - en let wel, dit is een zonde tegen ons, niet slechts "beledigen"), wij de volgende stappen moeten nemen:

 1. Spreek privé met de persoon die tegen ons gezondigd heeft. Als de persoon niet wil luisteren:
 2. Neem één of twee andere "getuigen" mee om verder te praten met die persoon. Dit betekent niet dat we degenen moeten meenemen die "getuige" waren van de zonde, want de context is een persoonlijk conflict en geen gerechtelijk/juridisch conflict waarin "getuigen" een getuigenis zouden afleggen. In plaats daarvan moeten we ons laten vergezellen door mensen die weten wat zonde is en wat het niet is. Als de dader nog steeds niet wil luisteren:
 3. Vertel het de "kerk". Sommige geleerden interpreteren dit als de hele gemeente, als in een verklaring voor de hele gemeente, terwijl anderen er de leiders van de gemeente mee bedoelen, maar hoe dan ook, het doel is niet om een oordeel te vellen en de overtreder op te jutten, maar om hem of haar terug te brengen in de kudde en volledig te herstellen in de gemeenschap. Als de overtreder echter nog steeds niet wil luisteren:
 4. Hij of zij moet uit de kerk verwijderd worden en behandeld worden als een heiden of tollenaar - als een vreemdeling voor de discipelen.

GOD BRAK DE MACHT VAN "DE KERSTMAGIËRS"? MAAR KEERT ZO'N "MAGI-KALISME" NU TERUG VOOR DE OPKOMST VAN EEN ANDER "CHRISTUSKIND"?

Deze radicale verwijdering is een antwoord op een zonde die verder gaat dan persoonlijke gekwetste gevoelens, zoals de context van de volgende verzen bepaalt over het vergeven van iemand "zeventig maal zeven". Een voorbeeld van het uitbreiden van dit soort vergeving staat in de gelijkenis van de koning die de schulden vergaf (Matteüs 18:21-35). Als we de populaire "waar twee of meer" interpretatie laten leiden, dan worden we niet alleen gedwongen te geloven dat alles wat we vragen zal worden ingewilligd, maar moeten we ook toegeven dat Gods aanwezigheid niet wordt gevonden in de aanwezigheid van slechts één christen. Met andere woorden, deze interpretatie beweert dat Hij vereist dat er twee of meer mensen aanwezig zijn voordat Hij Zijn aanwezigheid of een wonder zal schenken. Beide leringen zijn ketters. Ook is het Griekse woord "verzameld" synegmenoi, en dat betekent "verenigd", niet alleen mensen die dezelfde fysieke ruimte innemen. In de juiste nieuwtestamentische context worden "verenigde" mensen geïntegreerd voor de verspreiding van het evangelie, niet voor persoonlijk gewin. De kern van de zaak: Waar twee of meer mensen verenigd zijn om het evangelie te delen, zal God besluiten om lastige gemeenteleden aan te pakken en eventueel te verwijderen honoreren, vooropgesteld dat die maatregelen langzaam, methodisch en volwassen worden genomen, en met het herstel van de overtreder als doel.

Ja, maar... mijn voorganger zei dat we geen genezing of wat dan ook nodig hebben omdat we er niet om vragen. Dus als we vragen...

Wacht even... Nog een ander misbruikt vers dat antwoorden op gebeden lijkt te beloven komt uit Jakobus 4:1-4, vaak afgekort tot "je hebt niet omdat je niet vraagt", alsof dat van toepassing is op alles waar we om vragen. De werkelijke context van het vers gaat, ironisch genoeg, ook over kerkelijke conflicten, zoals de hele passage laat zien:

Vanwaar komen oorlogen en strijd onder u [gelovigen in de vroege kerk]? Komen zij niet voort uit uw begeerten, die in uw leden strijden? Gij begeert en hebt niet; gij doodt en wenst te hebben, maar kunt het niet verkrijgen; gij vecht en strijdt, maar hebt niet, omdat gij niet vraagt. Gij vraagt, en ontvangt niet, omdat gij verkeerd vraagt, opdat gij het aan uw begeerten verteert. Gij overspeligen en echtbrekers, weet gij niet, dat de vriendschap van de wereld vijandschap is met God? Wie dan een vriend van de wereld wil zijn, is een vijand van God.

Het is jammer dat zovelen "gij hebt niet omdat gij niet vraagt" in de lucht laten vallen als een belofte, want het vers erna spreekt over het niet krijgen van wat we vragen omdat we vragen uit egoïstische of ijdele motieven ("opdat gij het verteert aan uw begeerten"). De gelovigen tot wie Jacobus zich richt in zijn brief, maakten de fout te veronderstellen dat hun aardse zegeningen (hun relatie met de wereld) een rechtvaardiging zouden zijn voor wedstrijden tussen de leden over geestelijke heiligheid.

OMVAT "HET MYSTERIE VAN JEZUS" DE WERELD DIE ZICH VOORBEREIDT OP DE ANTICHRIST?

Vaker wel dan niet beloven de woorden van de Bijbel geen specifieke uitkomsten. Zoals eerder gezegd, interpreteerden de Israëlieten de Deuteronomische "vergeldingsrechtspraak" als een constante belofte, niet als een algemene richtlijn. Dit leidde tot verwarring telkens wanneer iemand in aanraking kwam met wat zij zagen als "zinloos" lijden. Toen Jezus bijvoorbeeld een man genas die vanaf zijn geboorte blind was, zoals opgetekend in Johannes 9:1-12, vroegen de discipelen: "Meester, wie heeft er gezondigd, deze man, of zijn ouders, dat hij blind geboren is?" Volgens hen kon de man niet blind zijn eenvoudig omdat hij met een aandoening ter wereld kwam. Maar "Jezus antwoordde: 'Noch deze man, noch zijn ouders hebben gezondigd, maar dat de werken van God in hem openbaar zouden worden.'" De man was zo geboren zodat God verheerlijkt kon worden in de genezing.

Dit betekent ook niet dat God geen oog heeft voor onze noden of zijn volk niet wil zegenen, zelfs niet tot het punt van wonderbaarlijk ingrijpen. Hier is een voorbeeld - opnieuw als richtlijn, niet als belofte - dat we kunnen vragen om wat we nodig hebben en dat we kunnen verwachten dat in die behoeften wordt voorzien:

Vraag, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden: Want ieder die vraagt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, die zal opengedaan worden. Of wie van u zal, als zijn zoon brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Indien gij dan, die slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemel is, goede dingen geven aan hen, die Hem vragen? (Matteüs 7:7-11)

Het commentaar bij het Evangelie van Matteüs brengt dit in beeld, en benadrukt terecht dat de verzoeken van gelovigen alleen gebaseerd moeten zijn op behoefte, en niet op voorkeuren of luxe: "In [Matteüs] vs. 25-34 lag de nadruk expliciet op behoefte in plaats van verlangen, en ook hier zijn de verzoeken van de zoon voor basisvoedsel, niet voor luxe. ... De 'carte blanche' benadering van het verzoekend gebed vindt geen steun in het NT als geheel."[iii] De commentator gaat verder met uit te leggen dat er omstandigheden zijn waarin "de deur" niet wordt geopend voor wie klopt, waarbij hij Mattheüs 25:10-12 en 7:21-23 als voorbeelden aanhaalt. Evenzo zegt hij dat Matteüs gevallen beschrijft waarin gebeden niet worden verhoord, waarbij hij 6:5 en 6:7 aanhaalt, evenals Jezus' eigen gebed in 26:29 vlak voor zijn arrestatie.[iv]

ZIE VERBORGEN MYSTERIES DIE DE "OPENENDE GEEST" VAN HET OUDE TESTAMENT VERBINDEN MET DE BOEKROL "VERZEGELD MET ZEVEN ZEGELS"

Nogmaals: Als onze ogen gericht blijven op het doel om het Goede Nieuws van Christus te verspreiden door de kracht van de Heilige Geest, worden veel gebeden vaak positief beantwoord (God weet wanneer het niet zo is). Het resultaat van zulke gebeden kan de verlorenen tot Christus leiden. Dit is de reden waarom wij in het Westen misschien niet veel verbazingwekkende wonderen zien, maar bepaalde christelijke zendelingen in de meerderheidswereld ze voortdurend melden. In een van haar vroegere colleges las Howell over een lange lijst van verbazingwekkende wonderen die in moslimlanden plaatsvonden door een praktijk die sommigen de "power encounter" noemen, en die allemaal recentelijk plaatsvonden tussen 2013 en 2019. Christelijke zendelingen gaan vrijmoedig naar dit gebied om iedereen die ze tegenkomen te vertellen dat Christus machtiger is dan Allah en dat zij, de kostbare ongelovigen van wie God houdt, die macht getoond kan worden door Christus alleen maar te vragen om op de een of andere manier voor hen tussenbeide te komen. Deze zendelingen onderwijzen ook over tekenen en daarmee samenhangende motieven van de vragers. Door deze gebeden zijn velen genezen van lichamelijke kwalen, hebben dromen gehad van Jezus die hun geest aftastte tijdens hun slaap, en zijn zelfs bevrijd van de intens onderdrukkende reactie van hun cultuur nadat hun bekering openbaar werd (ongehoord in moslimlanden!). Jezus wordt dan verheerlijkt als de enige reden achter hun wonderen - en dit alles in een gebied waar de mensen Hem nog niet algemeen als Redder hebben aanvaard.

Als laatste woord over Mattheüs 7:7 (en over zijn tegenhanger, Johannes 16:24) moeten we in gedachten houden dat mensen - hoewel eindig en gebrekkig - naar het beeld van God zijn gemaakt, en we kunnen hieruit één ding leren: Een relatie met God is vergelijkbaar met onze relaties met andere mensen. (Merk op dat we niet zeggen dat het "hetzelfde is als") Net als kinderen, wanneer we iets vragen waarvan God, in zijn oneindige wijsheid, weet dat het niet is wat we nodig hebben, begrijpen we misschien niet waarom Zijn antwoord nee is. Als je kind om een giftige slang vraagt, kunnen jullie allebei kibbelen over het verzoek, waarbij je kind nooit volledig aanvaardt waarom je het afwijst. Als we lezen dat we "alles" kunnen vragen in Christus' naam en Hij het zal geven, dan moet het "ding" waar we om vragen nog steeds binnen de wil van God liggen (vergelijk Johannes 14:14 met Johannes 6:38, en vergelijk beide dan met 1 Johannes 5:14). Wat is de uiteindelijke wil van God? Dat Christus verheerlijkt wordt... en daarmee zijn we weer terug bij het begin van deze hele studie: dat het verhoorde gebed op de een of andere manier een semeion, of "teken" van Christus zou zijn.

Deze snelle zoektocht door de Schrift over gebed is bedoeld om lezers die het gevreesde "nee" of "wacht" hebben gehoord als antwoord op een gebed, een hart onder de riem te steken, en om weer in beeld te brengen waartoe de wonderen van Jezus dienden. Als je gebeden hebt voor een wonder, stop dan niet met bidden! Overweeg gewoon om aan je gebed de intentie toe te voegen om dat wonder te gebruiken als een teken van Christus' goddelijkheid, waar en wanneer je maar de kans krijgt. En als je gebed wordt verhoord zoals je had gehoopt, kom dan je beloften na.

Ook de vele wonderen van Jezus die in het Nieuwe Testament worden beschreven, komen niet eens in de buurt van het hele verhaal. Het evangelie van Johannes maakte dat duidelijk toen hij schreef: "En er zijn ook vele andere dingen die Jezus deed, die, als ze allemaal opgeschreven zouden worden, ik denk dat zelfs de wereld zelf de boeken niet zou kunnen bevatten die geschreven zouden moeten worden. Amen" (21:25). Maar hier is een lijst die we ons kunnen herinneren en waarvoor we Jezus kunnen prijzen (te beginnen met Zijn tweede wonder, want Zijn veranderen van water in wijn is al besproken).

Jezus Christus:

 • Genas de zoon van een ambtenaar in Kapernaüm (Johannes 4:43-54).
 • Verloste een man in Kapernaüm van een boze geest (Marcus 1:21-27; Lucas 4:31-36).
 • Genas de koorts van Petrus' schoonmoeder (Matteüs 8:14-15; Marcus 1:29-31; Lucas 4:38-39).
 • Dreef duivels uit en genas de zieken van velen - op dezelfde avond dat Petrus' schoonmoeder koorts had (Mattheüs 8:16-17; Marcus 1:32-34; Lucas 4:40-41).
 • Instrueerde vissers om hun netten te laten zakken, wat een wonderbaarlijke vangst opleverde nadat een hele dag vissen op het meer van Gennesaret niets had opgeleverd (Lucas 5:1-11).
 • Geneest een man van melaatsheid (Matteüs 8:1-4; Marcus 1:40-45; Lucas 5:12-14).
 • Genas de verlamde knecht van een centurio in Kapernaüm (Matteüs 8:5-13; Lucas 7:1-10).
 • Genas de verlamde man die werd neergelaten uit een opening in het dak boven de kamer waar Jezus was (Matteüs 9:1-8; Marcus 2:1-12; Lucas 5:17-26).
 • Genas de verdorde hand van een man op de sabbat (Matteüs 12:9-14; Marcus 3:1-6; Lucas 6:6-11).
 • Wekte de zoon van een weduwe in Nain op (Lucas 7:11-17).
 • Kalmeerde een storm over de zee (Matteüs 8:23-27; Marcus 4:35-41; Lucas 8:22-25).
 • Verdreef demonen in varkens (Matteüs 8:28-33; Marcus 5:1-20; Lucas 8:26-39).
 • Genas een vrouw met een bloedkwaal (Matteüs 9:20-22; Marcus 5:25-34; Lucas 8:42-48).
 • Wekte de dochter van de heerser Jaïrus op (Matteüs 9:18, 23-26; Marcus 5:21-24, 35-43; Lucas 8:40-42, 49-56).
 • Genas twee blinden (Matteüs 9:27-31).
 • Genas een doofstomme man (Matteüs 9:32-34).
 • Genas een verlamde man bij Bethesda (Johannes 5:1-15).
 • Voedde vijfduizend (plus vrouwen en kinderen) met vijf broden en twee vissen nadat hij de zieken onder hen had genezen (Matteüs 14:13-21; Marcus 6:30-44; Lucas 9:10-17; Johannes 6:1-15).
 • Liep over het water (Matteüs 14:22-33; Marcus 6:45-52; Johannes 6:16-21).
 • Genas velen van ziekte in Gennesaret toen zij Zijn kleed aanraakten (Matteüs 14:34-36; Marcus 6:53-56).
 • Genas een door demonen bezeten dochter van een niet-Joodse vrouw (Mattheüs 15:21-28; Marcus 7:24-30).
 • Genas een man die zowel doof als stom was (Marcus 7:31-37).
 • Voedde vierduizend (plus vrouwen en kinderen) met zeven broden en "een paar visjes" (Matteüs 15:32-39; Marcus 8:1-13).
 • Genas een blinde man bij Bethesda (Marcus 8:22-26).
 • Genas een van geboorte af blinde man door op de grond te spugen en van modder (of "klei") een genezende zalf te maken (Johannes 9:1-12).
 • Bevrijdde een jongen van een onreine geest (Matteüs 17:14-20; Marcus 9:14-29; Lucas 9:37-43).
 • Nam het geldbedrag voor de tempelbelasting uit de bek van een vis (Matteüs 17:24-27).
 • Genas en bevrijdde een blinde, stomme man die door demonen bezeten was (Matteüs 12:22-23; Lucas 11:14-23).
 • Genas een vrouw die al achttien jaar kreupel was (Lucas 13:10-17).
 • Genas een man van oedeem (of "waterzucht") op de sabbatdag (Lucas 14:1-6).
 • Genas tien mensen van melaatsheid op zijn weg naar Jeruzalem (Lucas 17:11-19).
 • Wekte Lazarus op uit de dood in Bethanië (Johannes 11:1-45).
 • Genas een blinde man, Bartimeüs, in Jericho (Matteüs 20:29-34; Marcus 10:46-52; Lucas 18:35-43).
 • Deed een vruchteloze vijgenboom op de weg van Bethanië verwelken en sterven (Mattheüs 21:18-22; Marcus 11:12-14).
 • Genas het oor van een soldaat nadat Petrus het had afgesneden in de nacht van Jezus' arrestatie (Lucas 22:50-51).
 • Wekte Zichzelf op uit het graf/graf (Matteüs 28:11-15, 18).
 • Verscheen in een kamer "met gesloten deuren" (met andere woorden, Hij liep door een muur) waar Zijn discipelen na Zijn kruisiging waren samengekomen (Johannes 20:19).
 • Verscheen aan Zijn discipelen na Zijn kruisiging, hen opdragend het net aan de andere kant van de boot te laten zakken, resulterend in een enorme vangst na een vermoeiende dag van niets vangen (Johannes 21:3-11).
 • Verdween in het niets zonder verklaring (Lucas 24:31).
 • Verscheen herhaaldelijk aan vele personen en bijeenkomsten om "vele onfeilbare bewijzen" te leveren na Zijn kruisiging (Handelingen 1:3-4).

WOW! BEKIJK WAT DR. THOMAS HORN en DONNA HOWELL INTRODUCEREN IN "HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING!"

Bijna al deze wonderen, tekenen en wonderen werden verricht in het bijzijn van meerdere getuigen, en sommige waren te midden van bijeenkomsten van honderden of duizenden. Eén bepaald teken vond plaats in het bijzijn van slechts drie discipelen, en hen werd gevraagd het aan niemand te vertellen "totdat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgewekt" (Marcus 9:9).

(Jezus' populaire zelfverwijzing "Mensenzoon" komt meer dan tachtig keer voor in de Evangeliën. De meest voor de hand liggende onderliggende betekenis die wij tegenwoordig aan die naam zien, is dat God op een dag in menselijke gedaante zou verschijnen, lijkend op elke andere "zoon" die ooit uit een andere "mens [menselijk man]" is voortgekomen, zoals Jezus deed. Maar dat was niet noodzakelijkerwijs de interpretatie van de Joden. Na de gevolgen van de Makkabeese opstand [circa 140-36 v.Chr.] begonnen de Joden de "Mensenzoon" uit Daniël 7 te herinterpreteren als een meer mystieke, eschatologische [eindtijd] figuur die in de laatste dagen zou opstaan met een letterlijk, fysiek Koninkrijk van God en over de hele aarde zou heersen. Daarom zou dit "karakter" anders zijn dan alle anderen, zodat "Mensenzoon" een eeuwige Persoon impliceerde die de volmaaktheid van de Allerhoogste belichaamde. Hij zou de vroomste der Wijzen zijn. Maar de Joden geloofden ook dat dit Wezen, als een eeuwige Persoon, een hemels Wezen zou zijn dat niet in staat was tot fysieke dood, en dat Hij niet als mens zou "verschijnen" tot Zijn Parousia, of "Laatste Advent" [wat wij verstaan onder de Tweede Komst].[v] Hoe dan ook, er is een definitieve cohabitatie van goddelijke kwaliteiten naast menselijke kwaliteiten in één, die niet kan wijzen op iets anders dan een Incarnatie. Dus Jezus, de vleesgeworden God, positioneerde zich met Zijn keuze om naar Zichzelf te verwijzen als dit Wezen, niet alleen als de eschatologische heerser van een toekomstig aards Koninkrijk, maar Hij liet ook zien dat er een "Eerste Komst" zou zijn [de discipelen waren daar nu getuige van] en een "Tweede Komst". De Eerste Komst zou een antwoord bieden op het probleem van de zonde - de plaatsvervangende verzoening: een "verwijdering" van de zonde in plaats van een "bedekking" ervan zoals in de Mozaïsche Wet - die uiteindelijk zou leiden tot de Tweede Komst, het hoogtepunt van alle dingen aan het einde van alle tijden. In deze verwijzing echter identificeerde Christus Zichzelf als de vervulling van de Man die Daniël in zijn visioen zag).

Jezus kreeg de gelegenheid om Petrus, Jacobus en Johannes mee te nemen naar "een hoge berg" (geleerden geloven dat het de berg Hermon, berg Miron of de berg Tabor was) om te bidden. Daar vond het wonder van de Gedaanteverandering plaats (zie Matteüs 17:1-8; Marcus 9:2-8; Lucas 9:28-36). "En de klederen van Christus werden stralend wit als sneeuw, zo wit als geen voller op aarde ze kan maken [wat betekent dat geen expert in kleding ze zo wit had kunnen bleken]" (Marcus 9:3), "en zijn gezicht straalde als de zon" (Matteüs 17:2). Mozes en Elia verschenen "in heerlijke luister" (Lucas 9:31) om met Hem te spreken over Zijn komende vertrek uit Jeruzalem. Mozes was de hoogste bevrijder van Gods volk vóór Christus, en zijn aanwezigheid vertegenwoordigt de hele wet van het Oude Testament. Elia was de opperste profeet en tevens Jezus' voorloper (Maleachi 4:4-6). In dit trio zijn Israëls verleden (Mozes), heden (Elia) en toekomst (Christus) in beeld. Opnieuw herkent een stem uit de hemel van de Vader de stralende Zoon: "Deze is mijn geliefde Zoon; hoort Hem" (Marcus 9:7).

Met Christus' einddoel van "tekenen" in gedachten, moeten we ons herinneren dat Hij niet alleen bewees dat Hij de Zoon van God was, zodat Hij aanbidders en discipelen kon verzamelen. In alle gevallen wees elk semeion dat Hij verrichtte op Zijn centrale boodschap van onderwijs: Het Koninkrijk van God is hier! Handelingen-exegeet F. F. Bruce is het hiermee eens:

De wonderen van Jezus waren niet louter "wonderen"; het waren "machtige werken", bewijzen van de macht van God die onder de mensen werkzaam was, en "tekenen" van het koninkrijk van God - "de krachten van het komende tijdperk", in de taal van Hebreeën 6:5. "Als het door de vinger van God is dat ik demonen uitdrijf," zei Jezus bij een gelegenheid, "dan is het koninkrijk van God over u gekomen" (Lucas 11:20). En de meerderheid van hen die zijn machtige werken zagen, was het ermee eens: "God heeft zijn volk bezocht" (Lucas 7:16).[vi].

Het bewijs werd aangeboden aan hen die oren hadden om te horen en ogen om te zien (Mattheüs 13:9-16), en niet alleen om Jezus te verheerlijken, maar om zijn boodschap, zijn onderwijs, te ondersteunen dat het Koninkrijk van God, eindelijk en voor altijd, nabij was.

Deel 26:Volgende: ZIJN Koninkrijk?! Deze man moet weg!

Eindnoten:

[i] Hedlun, Randy, The New Testament as Literature: An Independent-Study Textbook (Springfield, MO: Global University; 2016), 136.

[ii] Lewellen, E., D. Mangum, D. R. Brown, R. Klippenstein, & R. Hurst (Eds.), Lexham Theological Wordbook (Bellingham, WA: Lexham Press; 2014), “Miracles.”

[iii] France, R. T., The Gospel of Matthew (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publication Co; 2007), 279.

[iv] Ibid.

[v] Mowinckel, Sigmund, He That Cometh: The Messiah Concept in the Old Testament and Later Judaism (Translated by G. W. Anderson. Reprint, Grand Rapids: Eerdmans; 2005), 385.

[vi] Bruce, F. F., The Book of the Acts (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co; 1988), 63.

Bron: THE MYSTERY OF JESUS FROM GENESIS TO REVELATION—PART 25: Miracles of Jesus » SkyWatchTV