www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING - DEEL 48: De slag om Armageddon en daarna

21 februari 2023 - door SkyWatch Editor

Deel 1 -Deel 3 -Deel 4 -Deel 5 -Deel 6 -Deel 7 -Deel 8 -Deel 9 -Deel 10 -Deel 11 -Deel 12 -Deel 13 -Deel 14 -Deel 15 -Deel 16 -Deel 17 -Deel 18 -Deel 19 -Deel 20 -Deel 21 -Deel 22 -Deel 23 -Deel 24 -Deel 25 -Deel 26 -Deel 27 -Deel 28 -Deel 29 -Deel 30 -Deel 31 -Deel 32 -Deel 33 -Deel 34 -Deel 34 -Deel 35 -Deel 36 -Deel 37 -Deel 38 -Deel 39 -Deel 40 -Deel 41 -Deel 42 -Deel 43 -Deel 44 -Deel 45 -Deel 46 -Deel 47 -Deel 48 -Deel 49

We weten niet precies waar de Slag om Armageddon zal plaatsvinden, maar we hebben wel een aanwijzing die verborgen zit in het Hebreeuws.

Het Hebreeuwse woord voor "heuvel" (soms "berg") is har. Daarom is "Armageddon" eigenlijk "de heuvel van Megiddo" of "Mt. Megiddo". Er is een vlakte die bekend staat als de "Vlakte van Megiddo" ongeveer zestig mijl ten noorden van Jeruzalem. Op dit moment is er geen berg op de vlakte (hoewel dat in de eindtijd gemakkelijk anders zou kunnen zijn, na alle massale kosmische en geografische gebeurtenissen die in Openbaring worden beschreven en die de vorm van de aarde zelf veranderen). Er zijn echter wel een paar heuvels waar vele historische veldslagen zijn uitgevochten (waaronder twee uit de Bijbel: Barak versloeg er de Kanaänieten (Richteren 4:15) en Gideon was er overwinnaar over de Midianieten (Richteren 7), met enkele zo recent als de Eerste Wereldoorlog (zoals de "Slag bij Megiddo" tussen 19-25 september in 1918). Maar Zacharia 14:1-2 geeft aan dat het conflict zich concentreert in Jeruzalem, dus we weten dat het wijdverspreid zal zijn en veel terrein zal bestrijken.

Johannes ziet een engel in de zon staan, en hij roept alle gieren en zwermen roofvogels uit de lucht op om zich te verzamelen voor het maal van God, zodat zij zich tegoed kunnen doen aan het vlees van koningen, aanvoerders, machtige mannen, paarden en zij die daarop zitten: het vlees van alle mensen, vrijgelatenen en slaven, klein en groot. Johannes ziet hoe het Beest, zijn koningen en hun legers samenkomen om oorlog te voeren tegen de Witte Ruiter en zijn leger. Maar het Beest wordt gevangen genomen samen met de valse profeet die vóór hem wonderen verrichtte en iedereen misleidde die het merkteken van het Beest had aangenomen en zijn afgod aanbad, en beiden worden levend in een poel van vuur en zwavel gegooid. Zij die overblijven worden gedood met het zwaard uit de mond van de Witte Ruiter, en alle gieren en roofvogels voeden zich met hun vlees (19:17-21).

Rechtvaardiging.

Overwinning.

Eindelijk.

Het komt eraan...

..Een als het zover is, wil je niet aan de verkeerde kant staan. Jezus' overwinning in de Slag om Armageddon is niet alleen voorspeld in Openbaring. Het is voorspeld sinds veel, veel langer geleden dan de eerste eeuw. De strijder in bebloede kleding die de wijnpers van Gods toorn betreedt, werd voorspeld door de profeten (Jesaja 13:4; 31:4; 63:1-6; Ezechiël 38-39; Joël 3; Zacharia 14:3; en Paulus in 2 Tessalonicenzen 1:7-10). Aangezien zoveel van de woorden van de profeten zijn uitgekomen, zou het verstandig zijn om acht te slaan op de waarschuwingen van deze vreselijke dag, en ons als bruid nu voor te bereiden, zodat wij het Huwelijksmaal van het Lam kunnen bijwonen... en niet het maal van de gieren.

Duizendjarige heerschappij (Openbaring 20:1-6)

Nu de Slag bij Armageddon voorbij is, moet er snel met Satan worden afgerekend. Het overzicht van die gebeurtenis wordt beschreven in slechts drie verzen:

Een engel komt uit de hemel met een sleutel tot de bodemloze put. In zijn hand is een zware ketting. Hij grijpt die oude slang, die rode draak, Satan, en bindt hem vast met een kracht die duizend jaar zal duren. Satan wordt dan naar zijn kwelling in de bodemloze put gegooid. De engel sluit de put af, zodat de duivel gedurende die tijd de volkeren niet kan misleiden. Na duizend jaar wordt hij voor een korte (en zinloze) tijd vrijgelaten (Openbaring 20:1-3).

WOW! BEKIJK WAT DR. THOMAS HORN EN DONNA HOWELL INTRODUCEREN IN "HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING!"

ZIE VERBORGEN MYSTERIES DIE DE "OPENENDE GEEST" VAN HET OUDE TESTAMENT VERBINDEN MET DE BOEKROL "VERZEGELD MET ZEVEN ZEGELS"

Het einde van de duizend jaar en de vrijlating van Satan zullen we dadelijk behandelen. Laten we ons nu richten op de glorie van het Koninkrijk van God op aarde! Nu Satans invloed op de aarde is uitgeschakeld, zullen er geen duistere machten zijn om geestelijke oorlog te voeren. Er zal alleen maar vrede zijn, altijd!

Johannes ziet tronen, en de mensen die erop zitten krijgen hemelse autoriteit om te oordelen. Al degenen die tijdens de Verdrukking ter dood waren gebracht omdat zij Christus volgden - degenen die weigerden, zelfs onder dreiging van de dood, het beest of zijn afgod te aanbidden, of het merkteken van het getal van zijn naam op hun handen of voorhoofd te nemen - waren daar, in de "eerste opstanding"! Ieder van hen was weer tot leven gekomen en zou duizend jaar naast Jezus regeren! De rest van degenen die waren gestorven (ongelovigen) zou pas aan het eind van die periode van jaren weer tot leven komen op aarde, terwijl degenen die betrokken zijn bij de eerste opstanding gezegend zijn, omdat de tweede dood geen macht over hen zal hebben als zij duizend jaar met Christus regeren als priesters van God en Christus (20:4-6).

Op het eerste gezicht lijkt het alsof alleen de martelaren van de Verdrukking deel zullen hebben aan de "eerste opstanding", terwijl andere gelovigen dat niet hebben. Maar gezien de context waarin de "tweede dood" duidelijk wordt geïdentificeerd als de vuurzee (20:14) die geen macht zal hebben over de heiligen (20:6), denken wij dat het het beste is om de Bijbel zichzelf hier te laten interpreteren: de "eerste opstanding" is voor de rechtvaardigen, terwijl de "tweede dood" voor de goddelozen is die worden opgewekt voor het Grote Witte Troon Oordeel. De rest van de gelovigen kan gemakkelijk worden toegewezen aan degenen op tronen die hier rechters worden genoemd. Openbaring 20:4 verwijst naar twee groepen geredden: "En ik zag tronen, en zij zaten daarop, en hun werd het oordeel gegeven [groep 1]; en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus...[groep 2]." Alle christenen zullen op dit moment aanwezig zijn en deelnemen aan de heerschappij van Christus (zie ook Openbaring 5:9-10; Daniël 7:27; en 1 Korintiërs 6:2). Er zijn nog andere interpretatiekwesties, zoals het idee dat deze opstanding een "geestelijke" opstanding is en geen fysieke, maar wij hebben in dit werk gekozen voor een hoofdzakelijk letterlijke interpretatie, dus we zullen ons niet bezighouden met niet-letterlijke kwesties (maar merk op dat een fysieke, lichamelijke opstanding in gedachten is in veel andere verzen waarin hetzelfde Griekse woord wordt gebruikt als in deze passage, zoals Johannes 11:25, Romeinen 14:9, Openbaring 1:18, 2:8 en 13:14). (Terzijde, sommige post-tribbers geloven dat de verklaring dat deze "opstanding" de eerste is, bewijst dat er geen Opname zal zijn tot na de Slag van Armageddon, wat bewijst dat de Gemeente gedurende de Verdrukking op aarde zal zijn. Hoewel wij deze mening respecteren, lijkt zij voorbij te gaan aan het feit dat de twee getuigen in 11:11-12 ten hemel werden opgenomen, en dat een "opstanding" en een "Opname" twee verschillende dingen zijn). De laatste groep in deze groep zijn de ongelovigen die pas bij het laatste oordeel weer tot leven zullen komen, waar hun lot wordt bepaald door de "tweede dood".

Hoewel wij, nogmaals, vrede hebben met geloofsgenoten die de Duizendjarige Heerschappij van Christus als metaforisch opvatten, zijn er geldige bijbelse redenen om het komende Koninkrijk te zien als letterlijk op de fysieke planeet. Ten eerste, wat betreft de duur, Gods Woord noemt dit duizendjarige tijdperk zes keer in Openbaring 20:2-7. In tegenstelling tot sommige getallen die een symbolische betekenis hebben - zoals "twaalf" dat de volheid of voltooiing van Gods plannen vertegenwoordigt, gemodelleerd naar de twaalf stammen en later de twaalf apostelen - heeft "duizend" niet helemaal hetzelfde record, en daarom lijkt het gepaster om het in letterlijke termen te zien. Men zou erop kunnen wijzen dat in Gods tijdschema duizend jaar als een dag is en een dag als duizend jaar (Psalm 90:4; 2 Petrus 3:8). Daarom zijn wij niet zo dogmatisch over hoe lang het millennium (Latijn mille ["duizend"]; annum ["jaar"]) zal duren als het ter sprake komt in gesprekken met andere gelovigen die denken dat het verwijst naar "een heel lange tijd". Maar als "duizend jaar" gekoppeld is aan een letterlijke heerschappij van Christus op aarde, dan zou het principe van consequente toepassing van de Schrift aangeven dat "duizend" precies is wat het lijkt te zijn.

Maar hoe weten we dat de heerschappij letterlijk is en niet geestelijk?

Wij geloven dat dit duidelijk is op grond van het feit dat het Millennium een verbond is. Er staan heel veel symbolen in Openbaring, waardoor er veel ruimte is voor metaforen in dit boek, maar niet alle zijn gekoppeld aan het Nieuwe Verbond in Christus.

Als je kijkt naar het Oude Verbond, en bedenkt dat het een verbond was tussen God en de mens, worden we eraan herinnerd dat aan Abraham was beloofd dat hij een ontelbaar aantal nakomelingen zou krijgen (Genesis 12:1-3). Toen dit werd vervuld, gebeurde dat niet door middel van "geestelijke kinderen". De verbondsbelofte van God werd in letterlijke termen gegeven, en op letterlijke wijze vervuld, toen Abrahams zoon Isaak Jakob kreeg, die door God "Israël" werd genoemd, en twaalf zonen verwekte, die daarna vele zonen baarden. Hetzelfde zou kunnen gelden voor wat Bijbellezers het "Palestijns Verbond" noemen met betrekking tot de bewoning van Gods volk in het beloofde land van zegening (Deuteronomium 29:1-29; 30:1-10), dat zij inderdaad erfden (opnieuw letterlijk). En wanneer we bij het Davidisch verbond komen (2 Samuël 7:10-13) dat Christus zag als een Koning die op Davids troon zou regeren, zou het inconsequent zijn om plotseling te besluiten dat het verbond is verschoven naar een metafoor.

Met dat in gedachten kunnen we wat dieper ingaan op wat het Millennium beschrijft als een toekomstige realiteit. Herinner je dat we in het gedeelte over de Profeten een aantal "Koninkrijk"-gerelateerde profetieën opsomden die nog vervuld moesten worden in de geschiedenis van Israël. Sommige daarvan hadden betrekking op de Messias die dat Koninkrijk zal leiden, en werden daarom vervuld (zoals opgemerkt) bij Zijn eerste komst in de Evangeliën. (Bijvoorbeeld het optreden van de Geest op de Pinksterdag, voorspeld in Joël 2:28 en vervuld in Handelingen 2.) Denk aan de woorden van de Grote en Kleine Profeten terwijl u het volgende leest, en zie hoe deze nog toekomstige gebeurtenis elk punt op hun lijsten over het Koninkrijk van God, dat nog aan het licht moet komen, in vervulling zal doen gaan. Het staat vast dat de "rots" die uit het niets werd geworpen en de vele aardse koninkrijken in Daniël 2:34,44 vernietigde, in dit moment van Johannes' visioen overheerst.

Als het merendeel van de premillenniale geleerden correct is, dan zullen er gelovigen en volgelingen van Christus zijn die de Verdrukking overleven (zowel Joden als niet-Joden), en deze mensen zullen nog niet in hun verheerlijkte lichamen zijn, zoals degenen die werden weggevoerd (1 Tessalonicenzen 4:13-18; 1 Korintiërs 15:21-23,51-53), of degenen die worden opgewekt in de passages waaruit wij zojuist lazen (Openbaring 20:4-6). Tijdens de Verdrukking zal meer dan de helft van de mensen op aarde omkomen (6:8; 9:18), waardoor een rest van minder dan de helft overblijft die, zo zeggen geleerden, "gewone mensen" zullen zijn. De levensduur van gewone mensen zal echter sterk worden verlengd (Jesaja 65:20-22). Gedurende deze tijd zullen er geen slechte mannen of vrouwen op aarde zijn, want Christus heeft hen verslagen en de schapen van de bokken gescheiden (Matteüs 25:31-46). (Niet alle geleerden zijn het eens met deze recapitulatie. Sommigen, zoals Barton, zeggen: "De ongelovigen die na de Slag bij Armageddon nog op aarde zijn, zullen de duizendjarige heerschappij van Christus hebben meegemaakt, maar zodra Satan is vrijgelaten, zullen zij misleid zijn en klaar staan om zich te verzamelen...voor de strijd."[i] Dit lijkt een minderheidsstandpunt te zijn. De meeste uitleggers die wij in ons onderzoek hebben gezien, geloven dat Christus degenen die zich tegen Hem verzetten volledig zal uitroeien in de Slag bij Armageddon, en dat degenen die zich tegen Hem verzetten na de vrijlating van Satan het nageslacht zijn van de millennium-gelovigen). Het verstrooide overblijfsel van Israël dat de Verdrukking heeft doorstaan, zal worden verzameld, zich bekeren, en er zullen geen rebellen in hen overblijven (Ezechiël 20:33-38; Mattheüs 24:31; Zacharia 12:10-14). Dit wijst op de zeer reële mogelijkheid dat zij die hebben overleefd en in hun niet-verheerlijkte, fysieke lichamen zijn, nog steeds zullen trouwen en ten huwelijk worden gegeven, en nakomelingen zullen voortbrengen zoals mensen altijd hebben gedaan. De overlevenden van de beproeving in Israël zullen Christus leren kennen, omdat zij Hem voor eens en altijd als hun Verlosser hebben aanvaard, wanneer zij Hem in Zijn heerlijkheid zien (Zacharia 12:10).

Hoewel de heiligen met verheerlijkte lichamen niet zullen trouwen en geen kinderen zullen krijgen, omdat zij al zijn overgegaan naar het systeem van de hemel (dat niet volgt op dat van de aarde; Mattheüs 22:30), zal er een nieuwe generatie nakomelingen worden geboren uit hen die nog steeds in hun lichamen zitten waarin zij zaten toen zij de Verdrukking doormaakten. Zij zullen een vrije wil hebben, net als de rest van ons, en zij moeten zelf Christus leren kennen. Men gelooft dat sommige van deze kinderen zich tegen het einde van het Millennium van Hem zullen afkeren, en het zijn zij die bijeengeroepen zullen worden om oorlog te voeren tegen Christus wanneer Satan wordt vrijgelaten voor zijn korte, vruchteloze opstand tegen Jezus (Openbaring 20:7-10). (Het is moeilijk om je deze toekomstige gebeurtenis zelfs maar voor te stellen wanneer, nadat al deze gebeurtenissen in Openbaring hebben plaatsgevonden, iemand zichzelf nog steeds machtig genoeg zou achten om tegen Christus in te gaan. Niet alleen Jezus zal persoonlijk aanwezig zijn, maar ook de heiligen, en de trouwe mannen en vrouwen uit het Oude Testament zullen er ook zijn, als de geleerden Daniël 12:2 juist interpreteren. Niettemin lijkt het gedeelte van de Openbaring dat we nu gaan bespreken juist dit soort theologie te onderwijzen. Sommige academici die hun levenswerk hebben gemaakt van het bestuderen van de Duizendjarige regering zeggen dat de volgende verzen het Millennium beschrijven en de opstand die aan of nabij het einde ervan komt; volgens hen hebben deze passages betrekking op de nakomelingen die tijdens het Millennium zijn geboren: Jesaja 2:2-4; Zacharia 14:8-21; Ezechiël 34:17-24; Daniël 7:13-14; Micha 4:1-5).

Christus zal de Heerser zijn over alle regeringen van de wereld, zoals de profeten allen voorspeld hebben. Die lijst, zeggen geleerden, omvat deze feiten: Jezus' troon zal op de berg Sion staan (Psalm 2:6). Sion (Psalm 2:6); Hij zal Koning zijn (Lucas 1:32-33; Matteüs 1:1; 21:1-11; Openbaring 19:16); Hij zal regeren als de Zoon van David (2 Samuël 7:16; Psalm 89:20-37; Jesaja 11: 1-9; Jeremia 23:5-6; 33:14-26); de heiligen zullen naast Hem heersen (Jesaja 55:3-4; Jeremia 30:9; 33:15-17; Ezechiël 34:23-24; 37:24-25; Hosea 3: 5; Amos 9:11; 1 Korintiërs 6:2; Openbaring 20:4-6); Zijn heerschappij met een ijzeren staaf zal, ongewoon voor deze aarde nu, volkomen rechtvaardig zijn, maar snel in het aangezicht van tegenstand (Psalm 2:9; 72:9-11; Jesaja 11:4; Openbaring 19:15); Hij zal geen enkele persoon bevoordelen boven een ander, en zelfs de zachtmoedigen en armen zullen heersers zijn (Jesaja 11: 3-5); dieren zullen geen gevaar vormen (Jesaja 11:6-9; 65:25); mensen zullen niet langer anderen over Christus hoeven te onderwijzen, omdat de hele wereld Hem zal kennen (Jeremia 31:34); de economie zal welvarender, vreugdevoller en vreedzamer zijn dan welk koninkrijk in de geschiedenis dan ook (Jeremia 31:12; Ezechiël 34:25-27; Joël 2:21-27; Amos 9:13-14; Micha 4.: 2-4; Jesaja 32:17-18; 61:7-10); ziekte en aandoeningen zullen ophouden (Jesaja 29:18; 33:24; 35:5-6; 61:1-3; 65:20); er zal gehoorzaamheid aan God zijn, evenals een ultieme standaard van waarheid en heiligheid in het geheel (Jeremia 31:33; Jesaja 35:8; 65:16); en, als ons favoriete deel, we zullen de volledige kennis van God hebben (Jesaja 11:9, Habakuk 2:14).

Jongen! Brengt dit een ongelooflijke vervulling van de profeet van de Heer in Jesaja 9:6-7 of wat! We lezen daar dat "de regering op zijn schouder zal liggen". Er is geen grotere manier om dat te benadrukken dan in deze uitsplitsing! Zoveel van de eschatologische profetieën die we bekeken tijdens onze studie van de profeten in het Oude Testament worden vervuld in deze duizendjarige regering van Jezus, de Zoon van David, de Leeuw van de stam van Juda (Jesaja 11:1-5; 40:9-10; Jeremia 23:5-8; Daniël 7:13-14; Maleachi 3:1-2).

De definitieve nederlaag van Satan en het Laatste Oordeel (Openbaring 20:7-15)

Hoe geweldig en mooi het Duizendjarige Rijk ook klinkt, geloof het of niet, het is nog steeds niet het beste deel. De laatste paar hoofdstukken van Openbaring leiden tot een onpeilbare climax!

...Maar eerst is er een oude leugenaar waar voor eens en altijd mee afgerekend moet worden.

Johannes schrijft dat na duizend jaar met Christus op de troon, Satan zal worden losgelaten. Hij zal uitgaan en de naties misleiden en hen verzamelen voor de strijd. Het aantal van hen die deelnemen aan de waanzin van de duivel is even groot als de zandkorrels bij de zee. Zij zullen de heiligen en de geliefde stad flankeren, maar vuur zal uit de hemel neerdalen en hen verteren. Dezelfde Satan die hen misleid heeft, zal dan in de poel van vuur en zwavel geworpen worden, waar het Beest en zijn valse profeet zullen zijn, en zij zullen allen voor eeuwig dag en nacht gepijnigd worden (Openbaring 20:7-10).

Dit is de absolute laatste keer dat Satan ooit invloed zal hebben op de aarde. Vanaf deze dag zal hij in de vuurzee verblijven met alleen zijn slechte mislukkingen als metgezellen. Voor ons, echter, volgt de meest ontzagwekkende, maar mogelijk beangstigende gebeurtenis binnen de mensheid:

Johannes ziet een Grote Witte Troon en degene die erop zit. Zelfs de aarde en de hemel proberen voor Hem te vluchten, maar er is geen ontkomen aan. Alle doden, klein en groot, staan nu voor God. Zelfs de zee, evenals de dood en het graf, geven hun doden op. De boeken der daden worden geopend, samen met het Boek des Levens, en de doden worden geoordeeld naar hun werken - wat zij wel en niet deden voor de Naam van God. Dood en hel worden in de vuurzee geworpen, dat is de tweede dood. Wie niet geschreven staat in het boek des levens wordt in de poel des vuurs geworpen (20:11-15).

De vrijwel unanieme leer van deze groep Schriftplaatsen is dat het oordeel over de "doden" zowel voor gelovigen als voor ongelovigen zal zijn, zoals wordt ondersteund door 1 Petrus 4:5: "Die rekenschap zal geven aan Hem die gereed is om te oordelen de levenden en de doden." Een ander vers dat een nuttig (maar angstaanjagend) inzicht biedt met betrekking tot het oordeel en de tussenstaat tussen dood en opstanding is Johannes 5:25-29:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Het uur komt... dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen; en zij die horen zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij den Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf; en heeft Hem ook macht gegeven het oordeel uit te voeren, omdat Hij de Zoon des mensen is. Verwondert u hierover niet, want de ure komt, waarin allen, die in de graven zijn, zijn stem zullen horen, en zullen opstaan; zij, die goed gedaan hebben, tot de opstanding des levens; en zij, die kwaad gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.

Tegen deze tijd in dit driedelige werk, zijn er misschien lezers die nieuwsgierig zijn naar deze mysterieuze "tussenstaat" waar de ziel of geest van een persoon verblijft tussen de fysieke dood, de Dag des Oordeels en de uiteindelijke opstanding. Er zijn zo veel woorden in de Bijbel om deze plaats te beschrijven ("Sheol", "Hades", "hemel", "hel", "afgrond", "bodemloze put", "de diepte", "Abrahams boezem", "paradijs" en zelfs "tartarus" in sommige vertalingen) dat het moeilijk is Gods plannen en interacties met deze locatie te begrijpen vanwege de verschillende behandeling van de termen door verschillende bijbelse auteurs. Vaak rijst ook de vraag of we slechts over één plaats lezen of over meerdere.

OMVAT "HET MYSTERIE VAN JEZUS" DE WERELD DIE ZICH VOORBEREIDT OP DE ANTICHRIST?

GOD BRAK DE MACHT VAN "DE KERSTMAGIËRS"? MAAR KEERT ZO'N "MAGI-CALISME" NU TERUG VOOR DE OPKOMST VAN EEN ANDER "CHRISTUSKIND"?

Men kan zich afvragen waarom we hebben gewacht tot dit moment om dit onderwerp te bespreken...in plaats van het te behandelen in bijvoorbeeld het materiaal over Christus' offer aan het kruis. De reden is eenvoudig: Openbaring neemt het hele Bijbelse onderwijs over hemel en hel en brengt het tot een belangrijke en beschrijvende climax precies hier, wanneer de Dag des Oordeels in beeld komt.

Om hier wat licht op te werpen: "Sheol" is de oudtestamentische vorm van het nieuwtestamentische "Hades" (de twee belangrijkste en meest gebruikte woorden in dit onderwerp), en over het algemeen worden deze gezien als identieke verwijzingen naar het rijk waar de ziel en de geest van de overledene heengaan in afwachting van het oordeel en de opstanding van zowel de rechtvaardigen als de slechten (zoals Johannes stelt in het citaat dat we zojuist bekeken). [ii] Maar dat wil niet zeggen dat zowel de geredden als de niet geredden dezelfde ervaring zullen hebben in deze schijnbaar "enige" of "ene" plaats die door talrijke termen wordt vertegenwoordigd. Geleerden scheiden deze "wachtkamer" bijna unaniem in twee tegenstellingen, of, "twee compartimenten binnen Sheol-Hades" die gescheiden worden door een "grote kloof" concept. [iii] In Lucas 16:22-26 zien we deze gescheiden domeinen beschreven als een bovenste en onderste gebied - het bovenste is "Abrahams boezem" of "paradijs", terwijl het onderste een verschrikkelijke plaats van kwelling is ("afgrond", "diepte", "bodemloze put" en "tartarus" in het Nieuwe Testament, ook aangeduid als de "laagste Sheol" in de passages uit het Oude Testament van Deuteronomium 32:22 en Psalmen 86:13).

Van hieruit leggen geleerden ook uit dat Sheol-Hades niet de "definitieve" plaats is voor elke menselijke ziel, goddeloos of anderszins (een misvatting die in stand wordt gehouden door de behandeling van termen in bepaalde vertalingen, zoals de Authorized Version, die van de "hel" in de hele Schrift een altijd eeuwigdurende Sheol-Hades maakt). Voor gelovigen kijken wij in onze eeuwigheid uit naar de nieuwe hemelen, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem (besproken in het volgende hoofdstuk). Voor ongelovigen wordt de "laagste Sheol" of "Hades", of "versmelt" op een gegeven moment met de vuurzee (die de laatste plaats is voor de goddelozen). De meeste geleerden zien deze samenvoeging in Openbaring 20:14-15, wanneer "dood en schimmen" worden "geworpen in de vuurzee". Als deze "fusie" theologie juist is, dan ging Christus niet "naar beneden in de hel" tussen zijn dood en opstanding (een gebeurtenis die wordt gevat in de zinsnede "de verwoesting van de hel", gebaseerd op Efeziërs 4:9, 1 Petrus 4:6, Handelingen 2:27-31, Romeinen 10:7, Psalm 16:10 en de Apostelbelijdenis). In plaats daarvan zou Hij zijn gegaan "naar beneden in Hades" (een veel betrouwbaardere vertaling van het Grieks), wat in die tijd "de tijdelijke verblijfplaats van de geesten" zou zijn geweest,[iv] waardoor het vers in 1 Petrus zegt dat Hij het Evangelie verkondigde "aan hen die dood zijn". (Want waarom zou Hij het Evangelie verkondigen aan hen die al verdoemd zijn?) Het maakt ook duidelijk hoe God aanwezig kan zijn in deze tijdelijke verblijfplaats tot het punt van de fusie als het niet de hel is (vgl. 1 Samuël 2:6; Job 26:6; Psalm 86:13; 139:8; Jesaja 28:15, 18; Spreuken 15:11; Amos 9:2). Openbaring 20:13 legt uit dat de goddelozen uit Hades zullen worden gebracht naar het Grote Witte Troon Oordeel en, zoals we in het visioen van Johannes lazen, daarheen zullen worden teruggestuurd nadat zij verantwoording hebben afgelegd voor hun daden (een leer die wordt ondersteund door Psalm 9:17, waarin staat dat de goddelozen zullen worden teruggestuurd naar het laagste Sheol). Op dat moment zien we dat Sheol-Hades en de vuurzee één worden voor ongelovigen.

Op het moment dat Christus afdaalde in Hades, zorgde een soort "reorganisatie" van Sheol-Hades voor een "Goed Nieuws" bericht over de "vrijlating [van] de gevangenen" (Lucas 4:18; ASV). Dit betekent dat de rechtvaardige doden op dat moment, zo geloven de geleerden, via de preek van Jezus persoonlijk te horen kregen dat het werk dat hun weg naar een nog beter lot dan "Abrahams boezem" of het "tijdelijke paradijs" effende, vlak daarvoor aan het kruis was voltooid. (De meeste christenen geloven, gebaseerd op een vergelijking van Efeziërs 4:8 en Psalm 68:18 met Spreuken 15:24, Matteüs 16:18, en 1 Petrus 3:19; 4:6, dat de rechtvaardige doden vanuit het bovenste Sheol werden overgebracht naar een hemels Jeruzalem. Wij hebben dit argument uit een aantal bronnen onderzocht en vinden het het meest waarschijnlijk. Hoe dan ook, een christen die vandaag de dag sterft zou naar de huidige hemel gaan, die niet het Sheol is, volgens Matteüs 16:18 en Openbaring 1:18. Deze verzen leren gezamenlijk dat Jezus, die de sleutels tot de hel heeft, deze heeft verslagen door het kruis, en dat de poorten van de hel nooit meer de overhand zullen krijgen over de geredden. Net zoals Stefanus zag, gaan gelovigen, wanneer wij nu sterven, rechtstreeks naar Jezus, terwijl Hij aan de rechterhand van de Vader staat, en onze geesten worden door Hem "ontvangen" [Handelingen 7:55, 59]. Op een dag zullen deze zielen zich bij de rechtvaardigen na het evangelie voegen in de Nieuwe Hemel/Aarde/Jeruzalem, iets totaal anders ervarend dan wat hun Abrahams boezem op een eerder moment was (besproken door bijbelse personages in verzen als Genesis 25:8-9; 37:35; Job 14:13; Jesaja 38:10; Psalm 16:10; 49:15; Hosea 13:14; Spreuken 15:24 - die allemaal erkennen dat het bovenste deel van Sheol een tijdelijke plaats is voor de rechtvaardigen).

De hele mensheid, ongeacht haar bestemming in "boven" of "beneden" Sheol-Hades, zal bewustzijn van de ziel ervaren. Dit blijkt uit het feit dat Mozes, die in het Oude Testament stierf en naar het "bovenste" Sheol ging, deelnam aan het epos van de Transfiguratie in het Nieuwe Testament (Matteüs 17:3). Tijdens Gods gesprek met Mozes bij de brandende struik (Exodus 3:1-17) zei God dat Hij "de God van Abraham, Izaäk en Jakob" was. Later interpreteerde Jezus dit persoonlijk zo dat God "de God van de levenden" is, ondanks het feit dat deze zielen al duizenden jaren eerder naar hun eigen hiernamaals waren overgegaan (Matteüs 22:32). Dus, zodra we sterven, naar welke plaats we ook gaan, zullen we ons volledig bewust zijn van ofwel een prachtige, ofwel een beangstigende, constante werkelijkheid aan de andere kant, zoals deze patriarchen.[v] (Zie soortgelijke taal met betrekking tot de bewustzijnservaring van de rijke man in Lucas 16:23-25 en die van de koning van Babylon in Jesaja 14:9-11, 15-16. Al dit gepraat over een plaats van kwelling en bestraffing maakt het idee van de "afgrond" die zich opent en de sprinkhaan-demonen loslaat in Openbaring 9:1-3 bijzonder angstaanjagend. In feite is deze plaats zo verschrikkelijk dat zelfs de demonen in Lucas 8:31 bij Jezus smeekten om er niet heen gestuurd te worden, omdat zij hoopten niet met zulke verschrikkingen geconfronteerd te worden vóór hun vastgestelde tijd, zegt Matteüs 8:29. En terwijl sommigen het dodenrijk opvatten als een letterlijke plaats in het midden van de aarde [beeldspraak uit kleurrijke Schriften; zie: Mattheüs 12:40, Jona 2:2, 6; Efeziërs 4:9], voelen wij ons niet bijzonder dogmatisch over deze theorie, aangezien de Bijbel veel gebruik maakt van figuurlijke taal. Of het nu in of bij de kern van de aarde is of niet, de ervaring van hen die daarheen worden gezonden zal letterlijk voelbaar zijn, zoals een verantwoorde lezing van alle Schriften ondersteunt, en in tegenstelling tot de hedendaagse "hel van de geest" die een minderheid van Bijbeluitleggers beweert).

Nadat de zielen het einde van deze "wachtkamer" hebben bereikt, weten we al dat de uitkomst van de Dag des Oordeels voor hen die God uiteindelijk hebben verworpen, geen goede is. Het is echter fascinerend om op te merken dat sommige geleerden zich hebben afgevraagd of de Bijbel werkelijk de eeuwige kwelling leert voor de niet geredden versus een soort permanente vernietigingstheorie. Enige hulp bij dit idee, evenals bij het bezoeken van de populaire vraag "hoe een liefhebbende God überhaupt mensen naar de hel kon sturen," komt uit ons boek Afterlife:

Verdoemenis wordt volgens de Schrift gedefinieerd als het bestaan na de fysieke dood, waarin de ziel gescheiden is van de aanwezigheid van God. Maar is dit de eeuwige kwelling (eeuwig branden in de hel) of de vernietiging (ziel en lichaam worden vernietigd in de vuurzee en houden daardoor geheel op te bestaan)? Sommige geleerden beweren dat de tweede dood, waarover gesproken wordt in Openbaring, verwijst naar het concept dat zodra alle menselijke zielen hun eindbestemming hebben bereikt, degenen die zich in de hel bevinden zullen worden vernietigd, waarbij zij Gods mededogen aanhalen als motivatie voor de vernietiging boven de eeuwige, onverzoenlijke kwelling. God "is lankmoedig jegens ons, niet willende dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot inkeer komen" (2 Petrus 3:9) ....

Sommigen beweren dat... buiten de eeuwige scheiding van God, [de tweede dood] het definitieve einde is van het bestaan van de ziel. Dit concept wordt versterkt doordat de Bijbel weliswaar spreekt over eeuwig leven, maar niet over "eeuwige dood": "Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer" (Romeinen 6:23). Volgens deze gedachte wordt het lijden in de hel van hen die zonder Christus sterven voorgoed beëindigd wanneer zij in het meer van vuur worden geworpen.... [Verderop in deze theorie staat de interpretatie van de rook die voor altijd uit Gehenna (hel) opstijgt, niet dat de zielen van de niet geredden voor altijd bij bewustzijn zijn].

Beide concepten [eeuwige kwelling en vernietiging] zijn angstaanjagend, omdat ze beide een permanente en eeuwige scheiding van God [en alles wat heilig en goed is] vertegenwoordigen ....

Het Engelse woord "hel" wordt vierenvijftig keer gebruikt in de King James Version. Met de verwijzingen naar Tartarus, Hades, Gehenna en Sheol, en andere termen die in het moderne Engelse woord "hell" worden vertaald, zijn er alleen al in het Nieuwe Testament meer dan 150 verwijzingen naar deze plaats. Bovendien zijn veel van deze verwijzingen uitgesproken door de Heer Jezus Christus zelf. Er zijn velen die bezwaar maken tegen het concept van de hel door te zeggen: "Een liefhebbende God zou geen miljarden mensen naar een verschrikkelijke hel sturen; een barmhartige God zou toleranter zijn." Maar vergeet niet dat in 2 Petrus 3:9 staat dat God niet wil dat mensen verloren gaan. Jezus betaalde een hoge prijs om ons de kans op verlossing te bieden, en Hij stelt dit kostbare vooruitzicht beschikbaar voor iedereen in de wereld....

De vraag waarom God mensen naar de hel zou sturen als Hij inderdaad een liefdevol en barmhartig wezen is, komt steeds terug. Het antwoord luidt meestal als volgt: "God kiest er niet voor om mensen naar de hel te sturen; zij kiezen er zelf voor door Hem af te wijzen." Hoewel dit het algemene argument kan deescaleren, lopen veel individuen weg van zo'n gesprek met slepende vragen: vragen die, als ze onbeantwoord blijven, vaak een individu oproepen om weg te sturen van een God waarvan zij het gevoel hebben dat Hij een stok van toorn en oordeel zwaait.

Echter, het begrijpen van de aard van de verlossing, waarom het nodig was, en hoe het gekocht werd, helpt ons deze zaak met meer diepgang te begrijpen, en verlicht de frustratie die achterblijft door informatiegaten die de bovengenoemde verklaringen niet opvullen. Sommige mensen vinden de antwoorden op deze vragen in Schriftteksten als Psalm 5:4, waarin staat dat geen kwaad bij God kan wonen, dus mensen die Hem niet hebben aangenomen kunnen niet bij Hem in de hemel wonen, omdat zij kwaad hebben dat niet is [weggereinigd] door het bloed van Jezus. Anderen verwijzen naar 1 Timotheüs 2:4, dat ons eraan herinnert [samen met het eerder genoemde 2 Petrus 3:9] dat God niet wil dat iemand verloren gaat; als dit waar is, waarom zou God dan niet alle mensen dwingen om Zijn vergeving te aanvaarden - of hen zelfs vergeven ondanks hun weigering van het geschenk? Als Hij dit zou doen, zou iedereen naar de hemel kunnen gaan, wat geweldig zou zijn! Een liefhebbende God zou toch zeker op deze manier vergeving kunnen schenken als Hij dat zou willen?

Een essentieel, maar vaak verkeerd begrepen punt in dit alles is het feit dat verlossing een transactie is: één die Jezus deed aan het kruis. Anselm, een vermaard christelijk filosoof uit de elfde eeuw... verduidelijkte dit ingewikkelde onderwerp voor komende generaties kerken in een tijd waarin deze leer ter discussie stond, door zijn werk over de aard van de verzoening, Cur Dos Homo ("Waarom God een mens werd") te presenteren. In dit doordachte, pragmatische werk legt Anselm uit dat de zonde van mensen een belediging is van Gods superioriteit. Omdat God het Opperwezen is, moet Zijn norm voor rechtvaardigheid onberispelijk en onwrikbaar zijn. Alles wat minder is dan het uiterste zou eveneens wijzen op een inferieur wezen. Dus moet de ultieme prijs worden betaald voor een belediging van het karakter van het ultieme wezen. Maar omdat de mens een minderwaardig wezen is, geschapen door God en voor God, zijn we Hem al alles verschuldigd wat we hebben, wat betekent dat we zelfs in een staat van volmaaktheid - als dat mogelijk zou zijn - slechts de "verwachte" status zouden bereiken in de ogen van de allerhoogste God. Toen de zonde zijn intrede deed, daalde de laagheid van de mensheid nog verder naar de regionen van ontoereikendheid. Aangezien ons allerbeste ons in de eerste plaats slechts nauwelijks aanvaardbaar zou maken, bracht de toevoeging van de zonde aan dit dilemma ons in een diepere staat van schuld, waaruit ons allerbeste ons nooit zou kunnen verheffen.

Het dilemma wordt dan dit: Opdat vergelding zou plaatsvinden op een niveau dat hoog genoeg is om de rechtvaardigheid te sussen die nodig is voor en verschuldigd is aan de Allerhoogste God, moest een wezen van hogere rang dan een mens de prijs betalen. In feite zou ieder minderwaardig wezen dan God zelf, dat een dergelijke prijs trachtte te betalen, niet in staat zijn om namens ons een passende vergelding aan te bieden, omdat Gods criteria alleen betalingsniveaus van God kunnen aanvaarden. Maar om de transactie geldig te laten zijn voor zo lage wezens als de mens, moest de straf de verdorven diepten bereiken van het rijk waaruit die zonde voortkwam: het menselijke, fysieke rijk. Opdat de betaling van toepassing zou zijn op mensen, moest zij afdalen naar de staat waarin de menselijke zonde woont.

Het bestaan binnen het fysieke rijk van een volmaakt God/mens Wezen - Jezus - manifesteerde zich in een leven zonder zonde, en werd gevolgd door een offerdood, die de prijs betaalde die nodig was om de weg tussen mensen en God te herscheppen. In Zijn offerdood betaalde Jezus de prijs voor onze slechte daden. Maar waar gaat deze betaling heen? Anselm legt uit dat "aangezien God niets nodig heeft, de beloning wordt overgedragen aan de zondige mensheid; zo wordt Gods eer hersteld, de zonde vergeven en verzoening bereikt."

Veel mensen die nadenken over een God die "mensen naar de hel stuurt" vragen zich vaak af waarom Hij, als Hij niet wil dat "iemand verloren gaat" (1 Timoteüs 2:4), niet een alles bedekkende "deken van vergeving" over alle individuen legt die anders veroordeeld zouden zijn tot eeuwig lijden, en hen uitnodigt naar de hemel (ondanks hun afwijzing van Hem) uit zijn enorme liefde voor de hele mensheid. Het probleem met deze denkwijze is het volgende: God heeft precies datgene al gedaan - vanwege zijn liefde voor de mensheid - toen Jezus (een Wezen dat superieur genoeg is om een prijs te betalen die voldoet aan de norm van vergelding die God moet eisen) naar de aarde afdaalde en een menselijke, vleselijke vorm aannam (en zo gemeenzaamheid aannam met de lage, verdorven staat van de mensheid, waar de zonde woont) en vervolgens een volmaakt leven leidde en Zichzelf gaf als een offer, waarbij Hij de straf voor onze zonden op zich nam (en zo voorzag in betaling en verzoening die de zondige mensheid weer kon verbinden met de ultieme Allerhoogste). Redding verkregen of aangeboden door iets anders dan een perfecte mix van God en mens zou niet waardig zijn voor God, noch van toepassing op de mens.

Hoewel velen Gods vergeving van de mens in eerste instantie misschien zien als een emotionele verbinding, was de transactie die Jezus namens ons voltooide in feite technisch. Er zijn dus regels bij betrokken. Omdat de Allerhoogste God moest afdalen naar de laagste laag (het menselijke, fysieke rijk) om redding voor de mensheid te kopen, moeten mensen op dezelfde manier voor God kiezen terwijl zij zich in het laagste rijk (het menselijke) bevinden om zich bij Hem te voegen in het hoogste rijk (de hemel) ....

Zodra we het stoffelijke rechtsgebied verlaten (zodra we zijn overleden), is het te laat om ons standpunt ten aanzien van deze transactie te veranderen, omdat deze binnen het stoffelijke deel moet worden geïnitieerd, net zoals Jezus' betaling dat was.

Stel je voor dat je een winkel bezoekt om te winkelen in de geweldige uitverkoop die wordt aangeboden op Black Friday, de dag na Thanksgiving. Op weg naar binnen zie je een winkelbediende coupons uitdelen waarop staat dat je van bepaalde populaire artikelen "er één gratis krijgt". De winkel is zo ingericht dat als je eenmaal binnen bent, je niet meer naar buiten kunt om de vrouw te bezoeken. Met andere woorden, als je de coupon bij binnenkomst niet accepteert, krijg je geen kans meer om er een te krijgen. Wie het aanbod afslaat, staat in de rij voor de aankoop, verantwoordelijk voor de volledige kosten van de artikelen zonder korting. Dit is vergelijkbaar met de situatie voor hen die Jezus' aanbod van verzoening hebben geweigerd. In tegenstelling tot wat sommigen misschien beweren, is het niet zo dat God degenen die Hij liefheeft naar de hel stuurt, maar dat ondanks Zijn offer van liefde, velen ervoor kiezen Zijn geschenk niet aan te nemen. Erger nog, als we eenmaal het fysieke rijk hebben verlaten, zullen we nooit kunnen betalen voor onze eigen verzoening, maar komen we permanent niet in aanmerking om hulp te ontvangen voor onze verlossing. We sluiten onszelf buiten de transactie door de "coupon" niet aan te nemen terwijl we er wel voor in aanmerking kwamen. God zal onze wil niet misbruiken door ons deze verlossing op te dringen, want de betaling is een geschenk. Dit is de reden waarom, ondanks het feit dat God niet wil dat iemand verloren gaat, toch sommigen dat doen. Hij wil dat we deze dekking aanvaarden als een schenking van zijn liefde en vrijgevigheid terwijl we leven. Het is echter geen geschenk meer als het ons wordt opgedrongen, wat betekent dat als we niet vrijwillig aanvaarden wat ons is gegeven, de vergeving niet kan worden bevestigd, waardoor het geschenk teniet wordt gedaan. Helaas is dit de reden waarom als wij Hem in dit leven verloochenen, Hij ons in het volgende leven moet verloochenen (Mattheüs 10:33).[vi]

HOE OBAMA, HITLER EN DE TROON VAN SATAN VERBONDEN ZIJN MET "HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING".

ZAL HET BLOED VAN DE ANTICHRIST DE MENSEN HIERVAN "REDDEN"?

Als het gaat om het oordeel, hebben veel christenen - zowel binnen als buiten academische kringen - een snel en soms goed onderbouwd antwoord voor welk lot hen wacht die Christus in dit leven niet aanvaarden. Wat echter niet unaniem wordt uitgelegd is hoe de gelovigen in dit gedeelte van Openbaring geoordeeld zullen worden. Sommigen geloven dat de rechtvaardigen zullen worden geconfronteerd met wat zij verkeerd hadden gedaan, zodat de barmhartigheid van God in vergeving zal worden verheerlijkt. De meeste van onze bronnen zijn het niet eens met dit idee, en stellen dat het "oordeel" van de "rechtvaardigen" zal zijn om te zien hoe zij beloond zullen worden, niet gestraft of beschaamd. Dit is de mening van: Barton, die zegt: "Gelovigen zullen geoordeeld worden... voor beloningen"[vii]; de schrijvers van Jamieson, Fausset, & Brown, die zeggen: "De godvruchtigen... zullen ook aanwezig zijn, niet inderdaad om hun deel toegewezen te krijgen als voor de eerste keer (want dat zal al lang tevoren vaststaan, Joh 5: 24), maar om het voor altijd bevestigd te krijgen"[viii]; Beale, die zegt dat de "ongelovige doden" het middelpunt van het oordeel zijn, maar omdat "allen tekort schieten in de goddelijke norm", kunnen de rechtvaardigen in deze gebeurtenis worden opgenomen, hoewel zij "een toevlucht zullen vinden" in het feit dat hun namen in het Boek des Levens staan[ix]; en vele anderen.

Deel 49:VOLGENDE: Het Nieuw Jeruzalem; Nieuwe Hemelen; Nieuwe Aarde (Openbaring 21:1-22)

Eindnoten:

[i] Barton, B. B., Revelation , 243.

[ii] Hoyt, Herman A., The End Times , 36–37.

[iii] Ibid.

[iv] Ibid., 40.

[v] Ibid., 41–42.

[vi] Howell, Donna, Josh Peck, and Allie Anderson, Afterlife: Near Death Experiences, Neuroscience, Quantum Physics, and the Increasing Evidence for Life After Death (Crane, MO: Defender Publishing; 2019), 265–273.

[vii] Barton, B. B., Revelation , 249.

[viii] Jamieson, Fausset, & Brown, Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible , 600.

[ix] Beale, G. K., The Book of Revelation… 1,034.

Bron: THE MYSTERY OF JESUS FROM GENESIS TO REVELATION—PART 48: The Battle Of Armageddon And Beyond » SkyWatchTV