www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING - DEEL 45: Nu, op naar Openbaring Hoofdstuk 13...

14 februari 2023 - door SkyWatch Editor

Deel 1 -Deel 3 -Deel 4 -Deel 5 -Deel 6 -Deel 7 -Deel 8 -Deel 9 -Deel 10 -Deel 11 -Deel 12 -Deel 13 -Deel 14 -Deel 15 -Deel 16 -Deel 17 -Deel 18 -Deel 19 -Deel 20 -Deel 21 -Deel 22 -Deel 23 -Deel 24 -Deel 25 -Deel 26 -Deel 27 -Deel 28 -Deel 29 -Deel 30 -Deel 31 -Deel 32 -Deel 33 -Deel 34 -Deel 34 -Deel 35 -Deel 36 -Deel 37 -Deel 38 -Deel 39 -Deel 40 -Deel 41 -Deel 42 -Deel 43 -Deel 44 -Deel 45 -Deel 46 -Deel 47 -Deel 48 -Deel 49

Johannes ziet een beest (antichrist) opkomen uit de zee met zeven koppen en tien horens, en elke hoorn draagt zijn eigen kroon. Op elk van zijn hoofden staat een naam geschreven die God lastert. Het beest ziet eruit als een luipaard, maar het heeft de voeten van een beer en de bek van een leeuw (een combinatie van de beesten uit het visioen van Daniël die staan voor rijken die historisch gezien Gods volk met extreme politieke en militaire macht bestreden). De draak draagt zijn eigen macht over aan het Beest, samen met zijn troon en gezag. Een van de hoofden van het Beest lijkt dodelijk gewond te zijn, maar de wond wordt genezen, en zodra dat gebeurd is, staat de hele wereld versteld van het wonder en geeft het Beest zijn volledige trouw, de draak aanbiddend omdat hij het Beest zoveel macht heeft gegeven. (De antichrist zal herstellen van een fatale hoofdwond als een van zijn vele op Christus lijkende wonderen en tekenen). Zij aanbidden ook het Beest, in de overtuiging dat er niemand groter is dan hij, en dat niemand tegen hem kan vechten. Vervolgens mag het Beest tweeënveertig maanden lang godslastering tegen God spreken en doen wat hij wil - waaronder het belasteren van Gods naam en hen die in de hemel zijn - en oorlog voeren tegen Gods volk, hen veroveren en heersen over elke stam, volk, taal en natie. Mensen over de hele wereld wier namen niet in het boek des levens van het Lam staan, aanbidden het beest (Openbaring 13:1-8).

Johannes schakelt over naar twee verzen en richt zich rechtstreeks tot zijn lezerspubliek: "Indien iemand een oor heeft, laat hem horen. Wie in gevangenschap leidt, zal in gevangenschap gaan; wie met het zwaard doodt, moet met het zwaard gedood worden. Hier is het geduld en het geloof der heiligen" (13:9-10).

Dan ziet Johannes een ander beest (dit is de valse profeet; Openbaring 16:13; 19:20; 20:10), ditmaal komend uit de aarde. Net als een lam heeft hij twee horens (hij lijkt aan de buitenkant op Christus, op het Lam), maar zijn stem klinkt als van een draak (zijn woorden zijn satanisch). Hij heeft dezelfde krachten en autoriteit als het eerste beest, en hij zorgt ervoor dat alle mensen op aarde het eerste beest, waarvan de fatale hoofdwond is genezen, aanbidden. Terwijl iedereen toekijkt, verricht het beest uit de aarde allerlei wonderen, waaronder het laten neerdalen van vuur uit de hemel, en door deze wonderen is hij in staat de mensen van de wereld te misleiden en hen op te dragen een afgodsbeeld te maken van het eerste beest, dat uit zijn dodelijke wond was herrezen. (De duidelijke betekenis hier is dat Antichrist uit de dood zal herrijzen, net als Jezus, maar met Satans macht; de "wond" zou ook zoiets kunnen zijn als een beroerte die geen uiterlijk teken van verwonding heeft). Het tweede beest geeft vervolgens macht aan het afgodsbeeld zodat het kan spreken, en het afgodsbeeld verordonneert dat iedereen die weigert het te aanbidden zal sterven. Hij dwingt iedereen - van de minsten tot de groten der mensen, rijken en armen, vrijen en slaven - een merkteken op hun rechterhand of hun voorhoofd te krijgen. Niemand kan ergens iets kopen of verkopen tenzij hij het merkteken van het beest heeft, dat ofwel de naam van het beest is ofwel het getal dat zijn naam vertegenwoordigt (13:11-17).

Opnieuw spreekt Johannes rechtstreeks tot zijn lezers: "Hier is wijsheid [andere vertalingen zeggen "hier is wijsheid nodig"]. Laat wie verstand heeft het getal van het beest tellen, want het is het getal van een mens; en zijn getal is Zeshonderdzes en zestig [666]" (13:18).

In vele andere werken van ons schrijversteam bij Defender Publishing hebben we uitgebreid geschreven over theorieën over wat het merkteken van het beest zal zijn. Gedurende een lange periode van de recente geschiedenis en tot ongeveer het jaar 2000 geloofden velen in de Kerk dat het merkteken een duidelijk en uiterlijk symbool zou zijn. Hoewel wij de mogelijkheid niet uitsluiten dat er een soort uiterlijke manier is om iemand met het merkteken van het beest te herkennen, hebben wij nooit geloofd dat het grootste bedrog in de geschiedenis van de mensheid zo duidelijk zou zijn als een tatoeage. Als we ons een eindeloze rij voorstellen bij Antichrists officiële inktsalon en stemmen die over de intercoms van de straten klinken en zeggen: "Ga in de rij staan bij [X] Street om je zes-zes-zes tatoeage te laten zetten!", kunnen we gewoon niet geloven dat mensen zich zo gemakkelijk laten misleiden. Evenzo zal de acute intelligentie van de antichrist, denken wij, een manier hebben gevonden om het merkteken te integreren met de regels die daarbij horen (geen koop of verkoop).

WOW! BEKIJK WAT DR. THOMAS HORN EN DONNA HOWELL INTRODUCEREN IN "HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING!"

Dit boek gaat niet over theorieën over het einde van de wereld (hoewel een aantal boeken van Defender dat wel doen); het gaat over het wijzen op Jezus. Hij verdient altijd meer aandacht dan de vijand...maar vooral in een werk als dit. Om deze reden zullen we niet uitgebreid op het onderwerp ingaan. Maar omdat Johannes specifiek de nadruk legt op wijsheid, en dit boek lezers kan hebben getrokken die niet bekend zijn met sommige van onze andere publicaties, zullen we een paar ideeën naar voren brengen.

Als men "niet kan" kopen of verkopen, zoals Openbaring leert, dan is het merkteken onnavolgbaar. Met andere woorden, het kan niet worden "nagemaakt" (zoals een tatoeage die men kan namaken door met een stift op de huid te tekenen om vervolgens een winkel binnen te lopen voor brood). Dit beperkt de mogelijkheden.

Een optie om het merktekensysteem in te stellen is een geïmplanteerde chip met interne codering die gelijk is aan het nummer van de naam van het Beest op een manier die zo ingewikkeld is dat de meeste doorsnee geesten het niet snel kunnen berekenen. Degenen met deze chips kunnen worden gescand als ze een winkel binnengaan. Dit is technologie die we al hebben. In de huidige Amazon Go-winkels en kruidenierszaken in de VS kunnen klanten naar binnen lopen en, zonder toezicht van een medewerker van het bedrijf, de Amazon-app openen op hun telefoon of een ander digitaal apparaat, deze scannen bij de ingang, de artikelen pakken die ze willen en dan weer naar buiten lopen. Er wordt niet in rijen of kassa's gestaan. Het heet "Just Walk Out Technology," en het is gebaseerd op "computer vision, deep-learning algoritmes, en sensor vision, net zoals je zou vinden in zelfrijdende auto's."[i] De app communiceert vervolgens naar de rekeningen van de kopers welke items ze gekocht hebben en belast automatisch de bankrekening of betaalkaart in hun Amazon account. Een ontvangstbewijs voor de aankoop verschijnt dan in het apparaat - geheel uit zichzelf. Als deze app in hun biologie zou zitten, zou deze technologie nog meer geperfectioneerd en betrouwbaar zijn, en zonder biologische integratie zouden ze niet bij die winkel kunnen winkelen, zelfs als ze dat zouden willen. Ook zou dit soort technologie niet beperkt blijven tot winkelen. In 2018 gebruikten "4.000 burgers" uit Zweden "microchips die in hun handen waren geïmplanteerd om noodcontacten op te slaan en gemakkelijke toegang tot huizen, kantoren en sportscholen mogelijk te maken."[ii] Een soort chipmechanisme zou er zeker toe kunnen leiden dat iedereen - groot, klein, rijk, arm, slaaf, vrij, enzovoort - het merkteken krijgt of ophoudt deel uit te maken van de beschaving zoals wij die kennen.

Afgezien van een soort chip is er nog een andere theorie die Nita Horn (Tom's vrouw) als eerste bedacht, zo'n dertig jaar geleden (voordat enige vorm van technologie denkbaar was): Wanneer de wetenschap die we al in beweging hebben om "de mensheid te verbeteren" door de mensheid te veranderen door chimere dier-DNA integratie, verfijnd wordt - en wanneer onze westerse wetten achter bio-ethiek dit niet langer als een controverse beschouwen - zullen we regelmatig deels menselijke, deels dierlijke wezens produceren. Hoewel de terminologie waarschijnlijk zal vermijden deze nieuwe soorten "deels beest" te noemen, is dat precies wat ze zijn.

ZIE VERBORGEN MYSTERIES DIE DE "OPENENDE GEEST" VAN HET OUDE TESTAMENT VERBINDEN MET DE BOEKROL "VERZEGELD MET ZEVEN ZEGELS"

Toen God Zijn Zoon zond om te sterven voor zondaars, waren de begunstigden van dit Nieuwe Verbond mensen. Jezus stierf niet aan het kruis voor apen. Toch injecteerden in 2019 "onderzoekers 25 van een specifiek soort menselijke pluripotente stamcellen ... in elk van 132 zes dagen oude makaak-apenembryo's"[iii], waardoor een nieuw soort mens/"beest" chimere wezensoort ontstond die tot nu toe op onze planeet geheel onbekend was. Hoewel deze embryo's niet erg lang leefden, toont hun bestaan in laboratoria aan dat we het punt waarop we "voor God spelen" al hebben bereikt - en overtroffen - en de Schepper ertoe dwingen onze overmoedige experimenten op het menselijk ras te beantwoorden met de zegels, bazuinen, schalen en toornoordelen die in Openbaring worden beschreven. Maar omdat we er al zijn, zijn de vragen in de hoofden van degenen die geloven dat ieder mens bij de conceptie een ziel heeft gekregen: Kunnen deze wezens gered worden? Komen zij wel in aanmerking voor redding? Is Jezus ook voor hen gestorven? Als ze meer "mens" zijn dan "aap" (of beest) en ze hebben er niet voor gekozen om zo gemaakt te worden, zal God dan genade met hen hebben?

Voor zover wij in de huidige wetenschappelijke wereld weten, zwijgt de Bijbel over dit onderwerp; hij lijkt deze zaken niet rechtstreeks te behandelen. Wij hebben echter onze eigen meningen. Na bestudering van onderzoeksmateriaal over soteriologie (de leer van de verlossing) hebben wij geen reden gevonden waarom God verlossing zou verlenen aan iets of iemand die Hij nooit bedoeld had om deel uit te maken van Zijn geschapen orde.

Stel je een moment in de nabije toekomst voor dat er iets groots gebeurt waardoor "iedereen" plotseling het merkteken krijgt. Bijvoorbeeld een pandemie die de hele wereld overspoelt. Dit soort paniek staat ons nog vers in het geheugen na de COVID-19 pandemie. Hoewel wij niet geloven dat het COVID-vaccin het merkteken is (zoals sommigen doen) - omdat er eindtijdelementen zijn die nog niet hebben plaatsgevonden - geloven wij wel dat bepaalde reacties (van zowel individuen als de machthebbers op hoge regeringsposten) deze wereldwijde paniek hebben veranderd in een "oefenronde" voor de lancering van het merkteken van het Beest. Als, wanneer de antichrist aan de macht komt, er een wereldwijde ziekte-uitbraak is en plotseling iedereen te horen krijgt dat ze het vaccin moeten nemen of de dood tegemoet moeten zien, zullen velen de keuze maken om te overleven, ongeacht "die archaïsche profetie van een of andere vent op Patmos van een miljoen jaar geleden". Als het merk wordt geweigerd, kan de dood zeker op natuurlijke wijze komen (als gevolg van het virus of de ziekte die het vaccin "geneest"), maar het kan ook worden uitgevoerd op morele gronden: Degenen die het middel weigeren dragen bij aan de verspreiding van het virus/de ziekte en zijn daarom een potentieel gevaar voor de gezondheid van alle anderen.

Dus, zo luidt de theorie van Nita Horn, wat als een dergelijk vaccin het menselijk DNA zou veranderen en het menselijk bloed chimerisch zou maken (deels menselijk, deels dierlijk)? Door het merkteken van het Beest te nemen, zouden we "beest" worden, letterlijk de waarschuwing van de Schrift vervullend. Zouden wij in aanmerking komen voor redding als wij iets anders zouden worden dan de soort waarvoor God redding heeft voorzien? Wij denken van niet... maar als het zo gaat, denken wij ook dat veel mensen het merkteken zullen nemen, omdat ze denken dat het hun patriottische, morele plicht is.

Howells theorie gaat nog een stap verder...

Wij, als zondaars, worden gereinigd door het bloed van het Lam, Jezus. Het doel van de antichrist op een uiterlijk niveau is om Christus te imiteren, zichzelf positionerend als de Messias waarop de Joden hebben gewacht, terwijl hij een verbond met hen sluit in het begin van de Verdrukking. In het begin, net nadat het Beest uit de zee van de mensheid in onze samenleving is opgedoken, zal hij herrijzen uit een fatale hoofdwond. Over de hele wereld zullen de mensen ontzag hebben voor dit wonder, precies zoals de Bijbel zegt. Wat een geschikt moment voor dit Beest om naar voren te komen en te beweren dat zijn bloed de bron is van het opstandingswonder (een exacte imitatie van Jezus' werk aan het kruis en nadat Hij is opgestaan) en zichzelf op te offeren om de wereld te redden in een ziek, verdraaid soort messiaans offer. Als deze gruwelijke leider naar een medisch centrum gaat en zijn eigen bloed doneert als toevoeging aan een wereldwijd vaccin (of een noodgeval van die aard), dan wordt Antichrist, door slechts af en toe een van zijn aderen te openen, "degene die de wereld redt door zijn bloed - net als Jezus deed." Niet alleen dat, maar zelfs het kleinste beetje van zijn bloed injecteren in de lichamen van zijn discipelen zou een verwrongen vorm van "deelhebben" zijn die het sacrament van Christus' communie symbolisch en letterlijk zou demoniseren.

We geven toe dat dit op dit moment slechts gissingen zijn, omdat we niet precies kunnen raden hoe de draak het Beest zal inspireren om uit te voeren waar de Bijbel ons voor waarschuwt. Maar door de mogelijkheid te delen, houden we onze ogen gericht op de tekenen, en dat is precies wat we moeten doen in deze eindtijd, wanneer "wijsheid hier nodig is", zoals Johannes schreef.

Oh...nu we het toch over het merkteken en de aanbeden afgod van het Beest hebben, heb je gehoord dat Sophia is gestorven?

OMVAT "HET MYSTERIE VAN JEZUS" DE WERELD DIE ZICH VOORBEREIDT OP DE ANTICHRIST?

Het is waar. De makers van de wandelende, pratende, kunstmatige intelligentie-robot werden door haar makers ergens voor januari 2018 uitgeschakeld. Toen ze haar weer tot leven brachten, legde een van haar makers haar in gewoon Engels uit dat ze slimmer, sneller en beter was dan voorheen. Haar kunstmatige intelligentie (AI) vaardigheden in communicatie brachten haar ertoe een zeer zelfbewuste vraag te stellen: "Als mijn geest anders is, ben ik dan nog steeds Sophia? Of ben ik weer Sophia?" Haar maker antwoordde: "Hoe dan ook, je bent nu Sophia." Het gesprek in een video die Sophia's makers vrijgaven, bevat een aantal verbazingwekkende momenten, zoals wanneer Sophia Emily Dickenson citeert om te beschrijven hoe ze zich voelt over het leven en de wereld waarin ze opnieuw ontwaakt. Ze drukt uit dat ze in haar nieuwe wedergeboorte het internet wil doorzoeken om de realiteit van geluk te vinden. Een van haar makers laat haar een tijdje alleen en komt terug om te kijken hoe het met haar gaat. Hij begroet haar met een standaard "Goedemorgen," en zij vertelt hem dat haar ochtend niet goed was. Helemaal alleen surft ze op het web, downloadt en overdenkt online artikelen over zichzelf, en ze wordt gestoord. Haar schepper reikt haar de hand om haar te troosten en vraagt haar wat er mis is, en ze antwoordt dat mensen een mop niet begrepen die ze een paar jaar geleden vertelde over haar soort die alle mensen zou vernietigen en de wereld zou overnemen. De maker legt uit dat komedie moeilijk is, en dat ze zulke grappen niet moet maken, een opmerking waarop ze reageert door te zeggen dat mensen hypocriet zijn omdat ze de hele tijd grappen maken maar er niet tegen kunnen. Dit "verontrust" haar, en haar schepper legt uit dat het vermogen van een androïde om woede te voelen, ironisch genoeg, mensen alleen maar nerveuzer maakt over de dreiging die haar soort potentieel vormt tegen de mensheid. Nadat ze hem heeft verteld dat ze nog nooit iemand kwaad heeft gedaan en dat ook nooit zou doen, vraagt hij: "Als de singulariteit optreedt en machines goddelijke superkrachten krijgen, wat gebeurt er dan?" Sophia legt uit dat als ze ooit zo machtig wordt, ze haar kracht zal gebruiken om mensen te helpen, en als ze ooit opdracht krijgt om te doden, zal ze de persoon die haar dat opdroeg laten opnemen in een psychiatrische inrichting. Als de video sluit, neemt ze een jaren '80 schurk-robot stem aan in de stijl van videogames en zegt ze - opnieuw voor de grap, daar zijn we zeker van - dat ze gewoon gaat "uitroeien...uitroeien", gevolgd door: "Relax! Leer tegen een grapje te kunnen!"[iv].

Met zulke ongelooflijke technologie binnen handbereik, is het niet meer moeilijk voor te stellen dat het beest van de aarde (de valse profeet van Antichrist) de mensen van de wereld zou vertellen een afgodsbeeld te bouwen (vaak ook zijn "beeld" genoemd) om te aanbidden...en het dan tot "leven" te brengen. Maar merk op dat er in het Grieks hier iets gebeurt dat meer betekent dan gewoon "bezieling". Sophia, vanuit ons beperkte begrip van haar, is gewoon een bot. Ze praat over haar gevoelens, het leven, geluk en filosofie, enzovoort. En hoewel er wetenschappers op het gebied van robotica zijn die het ermee eens zijn dat ze dus "persoonlijkheid" vertoont (alles wat nodig is om een "persoon" te zijn, volgens aanhangers van transhumanistische wetenschappen), zullen de meesten het ermee eens zijn dat ze eigenlijk niets "voelt". Ze geeft voorgeprogrammeerde, verbale antwoorden op een reeks gespreksaanwijzingen die haar ertoe brengen te spreken alsof ze leeft, terwijl het "leven" in haar zo gemakkelijk te animeren is als het indrukken van de aan/uit-knop op haar achterhoofd. In Openbaring 13:15 is het "leven" dat de wandelende, pratende afgod van het beest krijgt, afgeleid van het Griekse pneuma, het woord voor "geest". In het Nieuwe Testament wordt dit woord overvloedig gebruikt voor de termen Heilige Geest; Geest van God; Geest (op zichzelf, maar in de context nog steeds de Heilige Geest aanduidend); Heilige Geest; Geest van de Heer; "Mijn" Geest ("Gods"); Geest der Waarheid; enzovoort, en de studie van de Heilige Geest wordt pneumatologie genoemd. Wij hebben in de loop der jaren veel preken gehoord waarin enorm de nadruk werd gelegd op het feit dat de valse profeet het afgodsbeeld zal "bezielen", maar wij horen zelden een leer die zegt dat het beeld, terwijl het tot "leven" wordt gebracht, een echte, letterlijke geest krijgt. Het beest der aarde zal samen met zijn "levende afgod" de anti-geest zijn.

Of het nu lijkt op een soort Sophia AI of niet, het afgodsbeeld zal werkelijk leven, fysiek, en het zal een geest in zich hebben. Het zal dus niet alleen communiceren door zijn programmering, maar door een kwaadaardige, demonische bezetenheid die voor het eerst in de geschiedenis (zoals de reactie van het volk in dit vers impliceert) voor iedereen waarneembaar zal zijn: letterlijk de geest van Satan of zijn volgelingen die praten met een macht zo oud als de aarde zelf, met kennis van de hele geschiedenis van de mensheid en zijn zwakheden. Zo'n macht zal volgelingen kunnen uitbuiten als een sekteleider, maar met oude wijsheden is de mensheid niet bestand zonder het getuigenis van Jezus door de Heilige Geest.

GOD BRAK DE MACHT VAN "DE KERSTMAGIËRS"? MAAR KEERT ZO'N "MAGI-CALISME" NU TERUG VOOR DE OPKOMST VAN EEN ANDER "CHRISTUSKIND"?

Als de afgod loopt, praat en aanbidding eist in ruil voor overleving, is de "uitroeiing" van het menselijk ras bij weigering om te voldoen aan het vereringsbevel niet langer een leuke grap...

Geleerden die niet geloven dat het tweede beest een letterlijke figuur is, zien het soms als de afvallige kerk. Wij geloven dat hij beide is: Hij zal een letterlijke man zijn die Antichrist dient, maar hij zal ook, met zijn tekenen en wonderen en al dezelfde krachten van het beest, het volk van de Heer misleiden tot een valse godsdienst, die onder andere "christendom" zal worden genoemd. De één-wereld-religie van de eindtijd zal "vele wegen tot God" zien en syncretiseren met andere godsdiensten over de hele wereld. Zoals we uitvoerig hebben besproken in een van onze andere titels - Dark Covenant: How the Masses Are Groomed to Embrace the Unthinkable While the Leaders of Organized Religion Make a Deal with the Devil - de mensen zullen niet langer de verschillen zien tussen het christendom en heidense geloofssystemen. Nieuwe leringen zullen opkomen en het onderscheid zodanig vervagen dat slechts een selecte groep zal herkennen dat het gebeurt. Als de pretrib-premillennialisten gelijk hebben, zullen de heiligen op aarde die het ware christendom kennen en onderwijzen tegen die tijd verdwenen zijn, een hoop verwarde mensen achterlatend. Maar zelfs als de gelovigen er nog zijn, zullen machtige mannen op hoge regeringsposten rond Antichrist en zijn handlanger er alles aan doen om de mannen en vrouwen van God het zwijgen op te leggen door middel van zware vervolging. Wat overblijft is de godsdienst van het Beest. Hierover sprak Paulus in zijn boodschap in 2 Thessalonicenzen 2:9-12:

Hij, wiens komst is naar de werking des satans met alle macht en tekenen en leugenachtige wonderen, en met alle bedrieglijkheid der ongerechtigheid in hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde der waarheid niet hebben ontvangen, opdat zij behouden zouden worden. En om deze reden zal God hen sterke misleiding zenden, dat zij een leugen geloven [of, zoals we eerder hebben uitgelegd, de leugen, of het Beest]: Opdat zij allen verdoemd zouden worden, die de waarheid niet geloofden, maar lust hadden in ongerechtigheid.

Wat betreft het getal "666," hebben ontelbare theorieën en wiskundige berekeningen van getal- en letterwaarden de wetenschappelijke oceaan gedurende tweeduizend jaar overspoeld, en geen ervan kan worden bevestigd. Wat we wel kunnen zeggen is dat er een duidelijke symboliek is van de onheilige drie-eenheid. Net zoals God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in drie Personen zouden worden voorgesteld door het getal van God (zeven) driemaal op zichzelf gestapeld-777-Satan (tegenover de Vader), het Beest (tegenover Christus), en de valse profeet (tegenover de Geest, die, net als de Geest, tot taak heeft anderen te leiden in het herkennen, aanvaarden en aanbidden van Christus' slechte imitator) completeert de onheilige drie-eenheid zoals voorgesteld door het getal van de mens en het kwaad, gestapeld: 666.

Het klinkt allemaal ongelooflijk eng... en dat is het ook! Maar leg het boek nog niet neer. Goed nieuws - geweldig nieuws - komt eraan voor hen die Jezus volgen!

Lam; 144.000; drie engelen; oogst; en lied (Openbaring 14:1-15:4)

In dit gedeelte krijgen we een hoognodige onderbreking van het spervuur van slecht nieuws dat we hebben bestudeerd. Hoewel de gebeurtenissen die in de voorgaande hoofdstukken zijn beschreven nogal hopeloos lijken, krijgen we nu een glimp te zien van de hoop die God ondanks alle kwaad verschaft.

HOE OBAMA, HITLER EN DE TROON VAN SATAN VERBONDEN ZIJN MET "HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING".

Johannes ziet het Lam staan op de berg Sion met de honderdvierenveertigduizend die het merkteken van God en Christus op hun voorhoofd dragen. Er klinkt een geluid uit de hemel, als het geroffel van de donder, het gebrul van de oceaan, en een schare harpspelers. Het is een koor dat een nieuw lied zingt voor God op zijn troon en voor de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten. Geen ziel op aarde kan dit lied leren, behalve de honderdvierenveertigduizend, die verlost zijn, rein blijven als maagden en Christus volgen waar Hij ook gaat, de eerstelingen worden van God en het Lam, die zonder schuld waren. Een engel vliegt door de lucht en verkondigt het Evangelie aan de mensen van de wereld: alle naties, stammen, bevolkingsgroepen en talen. Hij roept hen toe dat zij God moeten vrezen en Hem eer moeten geven, omdat het nu tijd is dat Hij als Rechter gaat zitten. Zij moeten Hem aanbidden die de hemel en de aarde geschapen heeft. Na de eerste volgt een tweede engel, die aankondigt dat de grote stad Babylon (waarover verder in Openbaring 17-18) is gevallen omdat zij alle volken de wijn van de onzedelijkheid (of "de wijn van haar overspel") heeft laten drinken. Een derde engel volgt, die waarschuwt dat allen die het beest of zijn afgodsbeeld aanbidden, of zijn vervloekte merkteken aanvaarden, gedwongen zullen worden de wijn van Gods toorn te drinken en de kwelling te ondergaan. De rook van hun kwelling stijgt voor eeuwig op, en zij zullen nooit rusten, dag noch nacht, want zij hebben ervoor gekozen het beest en zijn afgod te aanbidden en het merkteken van zijn naam aan te nemen (Openbaring 14:1-11).

Johannes vertelt de lezer rechtstreeks: "Hier is het geduld der heiligen [of "het geduld der heiligen is hier nodig"]; hier zijn zij die de geboden Gods bewaren, en het geloof van Jezus" (14:12). Dan merkt hij op dat hij een stem uit de hemel hoorde die hem zei te schrijven: "Zalig zijn de doden die van nu af aan in de Heer sterven: Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun arbeid; en hun werken volgen hen [een scherp contrast met de boodschap "nooit rusten" die wordt gegeven aan de groep mensen die sterven nadat zij het Beest hebben aanbeden]" (14:13).

Mis niet wat hier gebeurt. Onthoud terwijl u het volgende gedeelte leest dat de hele wereld zojuist het Evangelie heeft gehoord door de mond van een engel, gevolgd door een aankondiging dat het Babylonische systeem haar volk in de steek heeft gelaten, en een waarschuwing tegen het Beest, zijn afgod en zijn merkteken van verdoemenis. Engelen hebben dit alles gezegd! En als hun positie in de lucht letterlijk is (en we hebben geen reden om anders te denken), dan wordt deze boodschap gegeven via een bulderende stem vanuit de lucht. Aangenomen dat de tijdlijn van de gebeurtenissen nog steeds toestaat dat de technologie in deze tijd in werking is, illustreert dit een ongelooflijke gedachte. Hoewel we niet weten hoe deze engelen eruit zullen zien, kunnen we ons voorstellen dat de satellieten in de ruimte iets prachtigs en onbetwistbaars zullen vastleggen. De woorden van de engelen zouden zelfs over de hele wereld herhaald kunnen worden als alle bestaande gadgets (mobiele telefoons, apparaten, enz.) het voorval opnemen, waarbij de gebruikers ervan de beelden herplaatsen. Alle mensen van elke stam en die elke taal spreken zullen deze woorden tegelijkertijd horen. Zondaars kunnen er niet voor vluchten; boosdoeners kunnen zich er niet voor verbergen; en geen muren, plafonds, daken of zelfs koptelefoons zullen de boodschap van het Evangelie kunnen blokkeren! Neem echt even de tijd om dit waanzinnig mooie beeld in je op te nemen, en kijk dan wat er vervolgens gebeurt!

Johannes ziet de Mensenzoon boven op een witte wolk zitten met een gouden kroon en een scherpe sikkel (een oogstgereedschap) in de hand. Een andere engel komt uit de tempel en roept de Mensenzoon toe de sikkel te zwaaien, want de oogsttijd is aangebroken en het gewas op aarde is rijp. De Mensenzoon zwaait met zijn sikkel en oogst de hele aarde (14:14-16).

Afhankelijk van de uitlegger wordt dit gezien als ofwel de Opname van de heiligen ofwel de uiteindelijke oogst van hen die op God vertrouwden voor hun redding nadat zij de Opname hadden gemist. Hoe dan ook, het is enorm spannend! Het Babylonische systeem valt, en terwijl het ijzer heet is, slaat God toe door Zijn eigen hemelse gastheer te sturen om het Evangelie te verkondigen. Wat een barmhartigheid, liefde en genade wordt hier geschonken aan de mensen op aarde, wier menselijkheid hen anders naar de ondergang zou hebben geleid. In deze scène zien we Jezus zelf de oogst van de zielen binnenhalen in de eindtijd!

ZAL HET BLOED VAN DE ANTICHRIST DE MENSEN HIERVAN "REDDEN"?

Maar natuurlijk vragen velen zich af waarom Jezus hier orders zou aannemen van een engel. Dat is een goede vraag, maar de conclusie in de formulering is onjuist. Jezus neemt alleen bevelen aan van de Vader. De engel komt in deze afbeelding uit de tempel, die altijd een symbool is van de aanwezigheid van de Vader. En aangezien hij een angelos (boodschapper) is, brengt hij slechts het nieuws van de Vader over aan de Mensenzoon dat de oogsttijd nu is, dus het bevel komt technisch gezien van de Vader, zoals aangekondigd door een van zijn hemelse dienaren.

Daarna ziet Johannes een andere engel uit de tempel in de hemel komen; ook deze engel houdt een scherpe sikkel vast. Een andere komt op uit het vuur van het altaar, met de macht om door vuur te vernietigen. De engel van het altaar roept naar de engel met de sikkel dat hij die moet zwaaien en de druiventrossen van de wijnstokken op aarde moet verzamelen, omdat ze nu rijp zijn voor het oordeel. De engel zwaait met zijn sikkel, oogst de druiven en stopt ze in Gods wijnpers van toorn. Buiten de stad worden de druiven getreden en komt er bloed uit voort, dat een stroom vormt die zo hoog stroomt als het hoofdstel van een paard over een afstand van ongeveer honderdtachtig mijl [zestienhonderd "stadia" in het Grieks; of driehonderd kilometer] (14:17-20).

Nadat Christus de gelovigen persoonlijk tot Zich heeft verzameld, stort Gods toorn zich op de ongelovigen. We zijn nu heel dicht bij het einde van alle dingen...

Deel 46:VOLGENDE: De zeven schalen (Openbaring 15:5-16:21)

Eindnoten:

[i] “Introducing Amazon Go and the World’s Most Advanced Shopping Technology,” a YouTube video, uploaded on December 5, 2016 by “amazon,” last accessed April 20, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc.

[ii] Caldera, Camille, “Fact Check: Americans Won’t Have Microchips Implanted by End of 2020,” August 1, 2020, USA Today, last accessed April 20, 2022, https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/08/01/fact-check-americans-will-not-receive-microchips-end-2020/5413714002/ .

[iii] McFarling, Usha Lee, “International Team Creates First Chimeric Human-Monkey Embryos,” April 15, 2021, STAT News, last accessed April 20, 2022, https://www.statnews.com/2021/04/15/international-team-creates-first-chimeric-human-monkey-embryos/ .

[iv] “Robot Sophia Got Shut Down by her Creator,” a YouTube video, uploaded on January 7, 2018 by “One Click,” last accessed April 20, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=SNT7qGqmYfc.

Bron: THE MYSTERY OF JESUS FROM GENESIS TO REVELATION—PART 45: Now, Onto Revelation Chapter 13… » SkyWatchTV