www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING - DEEL 20: JEZUS EN DE VOORLOPERS

18 december 2022 - door SkyWatch Editor

Deel 1 -Deel 3 -Deel 4 -Deel 5 -Deel 6 -Deel 7 -Deel 8 -Deel 9 -Deel 10 -Deel 11 -Deel 12 -Deel 13 -Deel 14 -Deel 15 -Deel 16 -Deel 17 -Deel 18 -Deel 19 -Deel 20 -Deel 21 -Deel 22 -Deel 23 -Deel 24 -Deel 25 -Deel 26 -Deel 27 -Deel 28 -Deel 29 -Deel 30 -Deel 31 -Deel 32 -Deel 33 -Deel 34 -Deel 34 -Deel 35 -Deel 36 -Deel 37 -Deel 38 -Deel 39 -Deel 40 -Deel 41 -Deel 42 -Deel 43 -Deel 44 -Deel 45 -Deel 46 -Deel 47 -Deel 48 -Deel 49

Lucas legt meteen uit dat de ouders van Johannes de Doper, Zacharia (of "Zacharias") en Elizabeth, te oud waren om nog kinderen te krijgen. Dit was meer dan een teleurstelling voor hen, want de Joodse cultuur hechtte veel waarde aan afstamming en het voortbrengen van nakomelingen die hun levenswijze zouden voortzetten en hun aanwezigheid op aarde in elke tijd zouden handhaven. Dus bad het paar vurig om een wonder. Zacharia was priester in de tempel bij het reukofferaltaar toen de aartsengel Gabriël verscheen om hem te vertellen dat hij een zoon zou krijgen en hem vervolgens profetisch beschreef:

Vrees niet, Zacharia, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en gij zult hem Johannes noemen, en hij zal vervuld zijn van de Heilige Geest, van zijn moeders buik af. En velen van de kinderen van Israël zullen zich tot de Heer, hun God, wenden. En Hij zal voor Zijn aangezicht gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart der vaderen te keren tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de wijsheid der rechtvaardigen; om een volk gereed te maken dat voor de Here bereid is. (Lucas 1:13, 15-17; cursief toegevoegd)

Vergeet niet dat wij, tenzij anders vermeld, de bijbelvertaling gebruiken die sinds de productie in 1611 het meest gelezen is, de King James Version (KJV), omdat veel lezers vertrouwd zijn met de taalbehandeling daarvan. Dat legt ons echter de verantwoordelijkheid op om af en toe duidelijkheid te verschaffen.

De naam "Elia" is Grieks. In het Hebreeuws is het "Elijah."

Ga zo nodig terug naar de studie van het Oude Testament en bekijk de allerlaatste profeet, Maleachi, onder "De Profeten". Een van de uitspraken van Maleachi, door de Heer door hem gesproken, was de opwindende proclamatie: "Zie, Ik zal mijn bode zenden, en hij zal de weg voor mijn aangezicht bereiden!" (Maleachi 3:1). Later zei God door Maleachi: "Ik zal u de profeet Elia zenden vóór de komst van de grote en vreselijke dag des Heren: En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen keren... opdat ik niet kom en de aarde met een vloek sla" (4:4-6). Dus hier, in Lucas, is Zacharia bezig met het uitvoeren van de tempeltaken als plotseling de engel Gabriel verschijnt en hem vertelt, bijna woord voor woord, dat zijn eigen zoon, Johannes, zal worden doordrenkt met dezelfde geest en kracht als Elia, over wie Maleachi sprak.

Merk op dat dit geen reïncarnatieleer is. Dit is niet letterlijk de "wedergeboorte" van Elia, zoals geleerden erkennen: "Johannes was niet Elia die uit de dood herrees, maar zijn bediening moest worden gekenmerkt door een soortgelijke profetische ernst, een passie voor reformatie en een openlijke aanklacht tegen goddeloosheid. Zijn bediening moest in werkelijkheid een vervulling zijn van Maleachi's profetie"[i].

Elia was in het Oude Testament een van de moedigste, dapperste profeten die ooit Gods volk uitdaagde tijdens hun perioden van goddeloze afgoderij (1 Koningen 18:21-40). Hier werd de "geest" (lees: "integriteit", "moed" en "passie") van Elia geschonken aan Zacharia's zoon, Johannes, die al vóór zijn geboorte met de Heilige Geest voor dit werk zou worden ingewijd! In feite beschrijft het populaire vers over Johannes' fysieke verschijning (hij droeg kleding van kameelhaar en een gordel; Mattheüs 3:4) bijna exact dezelfde kleding als Elia (een kledingstuk van haar en een gordel; 2 Koningen 1:8).

De rol van Johannes de Doper als voorloper zou twee doelen dienen: 1) om het volk geestelijk voor te bereiden, en 2) om de Heer te identificeren als Hij komt (waar we later op in zullen gaan). Wat het eerste betreft, zijn de theologen er niet zeker van of de opmerking over "het hart der vaderen tot de kinderen keren" betekent dat Johannes een speciale band onder de Joden zou herstellen, of dat het verwijst naar een terugkeer naar de gloriedagen van Israël - de "kinderen" zijn degenen die leefden op de dag dat Gabriël Zacharia ontmoette en de "vaders" zijn de eenheid die bestond onder de aartsvaders. Beide is mogelijk, maar het ene leidt natuurlijk tot het andere, dus het is waarschijnlijk dat God beide interpretaties bedoeld heeft. Lezers die onze beschouwing over de Intertestamentische periode hebben overgeslagen, moeten echt overwegen dat gedeelte te lezen voordat ze verder gaan. Je moet de gefragmenteerde toestand van de Joden in die tijd begrijpen om echt te begrijpen wat hier in Lucas gebeurt. Barnes' Notes brengt deze toestand van de Joden in verband met dit vers:

In de tijd van Johannes waren de Joden verdeeld in een aantal verschillende sekten.... Zij stonden heftig tegenover elkaar en vervolgden hun oppositie met grote vijandigheid. Het was onbestaanbaar maar deze tegenstelling zou zijn weg vinden naar gezinnen, en ouders en kinderen van elkaar scheiden. Johannes kwam opdat hij deze vijandigheden zou verminderen en een beter gevoel zou voortbrengen.... Hij zou de vrede in hun gezinnen herstellen, en die ouders en kinderen verzoenen die verschillende sekten hadden gekozen, en die hun gehechtheid "aan sekte" de harmonie van hun gezinnen hadden laten verstoren.[ii]

Het meeste academische materiaal over de Intertestamentische periode erkent dat veel Joden vlak voor Christus' verschijning te maken hadden met extreme twijfel aan de beloften van God. Als zij voor zichzelf konden spreken, zouden zij zeker verklaren dat vierhonderd jaar die verstreken zijn sinds de laatste gezalfde profeet van God dat waarschijnlijk zelfs de meest trouwe van zijn toegewijde volgelingen kon aandoen, wanneer zij zo lang gewend waren geweest aan de woorden van de profeten onder hen. Een van de centrale doelen van Johannes de Doper zou zijn om de eenheid te herstellen en "het hart van de vaderen naar de kinderen te keren", waardoor het heilige volk van God hun kleine geschillen zou laten varen en geestelijk voorbereid zou zijn op wat er daarna zou gebeuren. Dat is een enorme onderneming! Dat is waarschijnlijk waarom Zacharia - waarschijnlijk één van de vrome Joden die zijn leven aan Jahweh had gegeven ondanks grote twijfel - niet kon geloven dat zijn eigen zoon de machtige "voorbereider" zou zijn, en hij werd daarom met stomheid geslagen (Lucas 1:20). Zacharia's zoon Johannes zou acht dagen oud zijn toen de oudere man weer kon spreken.

ZAL HET BLOED VAN DE ANTICHRIST DE MENSEN HIERVAN "REDDEN"?

Maria

Ondertussen, enkele maanden na Elizabeths zwangerschap, verschijnt dezelfde aartsengel Gabriël aan een jonge maagd die verloofd is met een timmerman genaamd Jozef, en zegt: "Wees gegroet, gij die zeer begunstigd zijt, de Heer is met u; gezegend zijt gij onder de vrouwen" (Lucas 1:28). Nadat we hebben gelezen hoe geschokt ze was door deze aankondiging, zien we Gabriël de vaak herhaalde aankondiging doen:

Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult in uw schoot zwanger worden en een zoon baren en hem Jezus [Hebreeuws, Jesjoea] noemen. Hij zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genoemd worden; en de Here God zal hem de troon van zijn vader David geven; en hij zal in eeuwigheid heersen over het huis van Jakob; en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. (Lucas 1:30-33)

We weten zeker dat je het begrepen hebt, maar voor het geval dat..: Jesaja 7:14 is zojuist op dit moment vervuld: "Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren..." Matteüs vermeldt deze gebeurtenis niet alleen, hij interpreteert het in het licht van de profeet Jesaja: "Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zullen zijn naam Emmanuel (Griekse spelling) noemen, hetgeen betekent: God met ons" (1:23).

Toen zei Maria tot de engel: "Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken [omdat ik maagd ben]?"

En de engel antwoordde en zei tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook dat heilige, dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth, ook zij heeft in haar ouderdom een zoon verwekt; en dit is de zesde maand bij haar, die onvruchtbaar werd genoemd. Want bij God is niets onmogelijk."

En Maria zei: "Aanschouw de dienstmaagd des Heren; laat het mij zijn overeenkomstig uw woord." En de engel vertrok van haar. (Lucas 1:34-38)

Het protevangelium, de evangeliebelofte van Genesis, is eindelijk, na de hele menselijke geschiedenis tot nu toe, begonnen!

Kun je je voorstellen wat er door Maria's hoofd moet zijn gegaan?

Vergeet niet dat we het hier niet hebben over een maagdelijke verloofde van gemiddelde leeftijd naar hedendaagse maatstaven. De Bijbel vermeldt Maria's leeftijd niet, maar uit buitenbijbelse, historische documenten uit de eerste en tweede eeuw na Christus blijkt dat zij tussen de twaalf en vijftien jaar oud was, waardoor zij aan het eind van haar zwangerschap negen maanden later tussen de dertien en zestien jaar oud was. Aangezien meisjes in het oude Israël vaak aan een man werden beloofd zodra zij de puberteit bereikten, is dit geen ongelooflijke leeftijd om Maria mee te associëren. (Merk op dat, anders dan tegenwoordig, een huwelijk met een jong meisje niet onmiddellijk werd geconsumeerd, dus een meisje van twaalf kon geruime tijd verloofd zijn voordat zij te maken kreeg met meer volwassen situaties).

Hoewel sommige jonge vrouwen tegenwoordig zwanger worden, zijn de omstandigheden duidelijk anders; hun zwangerschappen zijn waarschijnlijk het gevolg van hetzij promiscue keuzes, hetzij tragische en duistere scenario's waarbij een man dwang uitoefent op minderjarigen. Beide mogelijkheden (en alle andere die we ons kunnen voorstellen) houden meer "opvoedkundige ervaring" in dan een meisje van deze leeftijd zou moeten kennen. Maria had nog nooit een man "gekend". Op dezelfde leeftijd als veel van onze huidige jongeren die met Barbiepoppen spelen en haren vlechten, kreeg Maria door een angstaanjagende engelachtige verschijning te horen dat haar kindertijd in een oogwenk voorbij was. Zij was het "zaad" dat op het punt stond God zelf "onder ons" voort te brengen in de vorm van een baby: Immanuël. Genesis 3:15, ter herinnering, luidt: "En Ik [God] zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; het zal uw hoofd kneuzen en gij zult zijn hiel kneuzen."

In onze studie van Genesis hebben we overwogen hoe vreemd de verwijzing naar een "vrouwelijk zaad" zou hebben geklonken voor de Ouden. In de cultuur van Israël lag de nadruk op het zaad van mannen - en er is nooit zoiets geweest als een "zaad" in het voortplantingssysteem van een vrouw. Jesaja voorspelde dat de baby Immanuel uit een maagd zou worden geboren, wat het Hebreeuwse alma is. Sommigen hebben erop gewezen dat de letterlijke vertaling van dit woord in het Hebreeuws "jonge vrouw" of "jonge maagd" is, en niet noodzakelijkerwijs "maagd". Maar het bijbelse gebruik en de context zouden een niet-maagdelijke vrouw absurd maken, zoals geleerden weten: "Er is geen enkel geval waarin bewezen kan worden dat alma een jonge vrouw aanduidt die geen maagd is. Het feit van maagdelijkheid is duidelijk in Gen 24:43 waar alma gebruikt wordt voor iemand die gezocht werd als bruid voor Izaäk."[iii] Deze uitspraak van Jesaja over Immanuel die komt uit de schoot van een ongerepte maagd zou waarschijnlijk de enige andere keer in de geschiedenis tot dan toe zijn dat een betrouwbare stem in de Joodse natie zo'n nadruk zou leggen op het nageslacht van een vrouw. Hoewel zij al wisten dat er geen man betrokken zou zijn bij de geboorte van de Messias, moet er voor de toehoorders van Jesaja's woorden zoals opgetekend in 7:14 een lichtje zijn gaan branden: Ohhh... Daarom hadden we het over het "zaad van een vrouw."

Wij kunnen ons de verbazing van sommige Israëlieten alleen maar voorstellen, toen zij aanvankelijk volledig begonnen te begrijpen dat God, in de hof van Eden en in aanwezigheid van de enige twee mensen die er bestaan, uit zijn eigen mond profeteerde dat de Messias niet eens een biologische vader zou hebben. Natuurlijk hadden zij de profetie al vele malen gehoord voordat het gebeurde, maar de schok om zo'n fenomeen te zien uitkomen is er waarschijnlijk niet een waarop men zich kan voorbereiden. Jezus was al vanaf het begin van de wereld en de mensheid een wonder, een autoriteit boven de natuurwet.

HOE OBAMA, HITLER EN DE TROON VAN SATAN VERBONDEN ZIJN MET "HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING".

Wat betreft het meisje wiens "zaad" het Kind zou dragen, wij vinden haar beschreven in het apocriefe Protoevangelium van Jacobus, een document dat belangrijk was voor de vroege Kerk tot circa 500 na Christus, toen het uit de roulatie raakte als gevolg van de verwerping ervan door paus Gelasius. Het Anchor Yale Bible Dictionary verklaart openlijk dat het Protoevangelium van Jakobus "een enorme invloed had in de vroege kerk."[iv]

Belangrijke disclaimer: Dat betekent niet dat het gelezen moet worden als een door de Heilige Geest geïnspireerd boek dat gelijkwaardig is aan de canon. Wat het wel betekent is dat, terwijl de kerk in de eerste eeuw nog in de kinderschoenen stond en de mensen nog maar net wisten wie Maria en Jezus waren, er wraakzuchtige geruchten over Maria's maagdelijkheid opdoken en de ketterij gecorrigeerd moest worden - en het antwoord daarop was, gedeeltelijk, dit vroege apologetische boek dat haar onschuld probeerde te bevestigen. Sommige gelovigen huiveren voor hagiografische literatuur (hagio, "heilig", dus "heilige biografieën": buitenbijbelse verslagen van de vroege heiligen), omdat ze het verkeerd vinden om te overwegen wat erin staat omdat het geen geïnspireerde Schrift is. Er is een stigma verbonden aan deze documenten dat vaak resulteert in een opgetrokken wenkbrauw of twee wanneer ze ter sprake komen in bijbels onderzoek. Wij vinden het interessant dat diezelfde lezers biografieën over hun eigen historische helden - Albert Einstein, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Charles Dickens, William Shakespeare - bestuderen en er zelfs uit citeren, en er nooit bij stilstaan dat die praktijk lijkt op het lezen van een hagiografie. Zij struinen de plaatselijke boekhandel af, pikken een verhaal over een historische figuur op, geloven dat het vol waarheid zit, en delen zelfs wat zij geleerd hebben met anderen, meestal zonder zich zelfs maar af te vragen of de feiten die in de boeken staan wel kloppen. Maar als het gaat om informatie over een bijbelfiguur, lijkt de algemene consensus te zijn: "Als het in de Bijbel staat, geloof ik het! Als het niet in de Bijbel staat, is het onzin! Alles wat we moeten weten staat in het Boek." De waarde van hagiografieën ligt niet in het aanvaarden van elk woord op het niveau van de Heilige Geest, maar in het zien dat zij een ander perspectief van het verhaal vertellen, waarvan sommige misschien op waarheid berusten, omdat wij er niet bij waren om het tegendeel te beweren.

Dit gezegd zijnde, als sommige van de details in het Protoevangelium van Jacobus zo waar zijn als velen in de eerste paar eeuwen geloofden, dan was Maria eigenlijk heel populair... en zij kan enige waarschuwing hebben gehad dat God van plan was haar op de een of andere manier in Zijn verlossingsplan te betrekken. In hoofdstuk 6 en 7 van dit oude geschrift lezen we:

En toen zij een jaar oud was, maakte Joachim [Maria's vader] een groot feest, en nodigde de priesters, en de schriftgeleerden, en de oudsten, en heel het volk van Israël uit. En Joachim bracht het kind naar de priesters; en zij zegenden haar, zeggende: "O God van onze vaderen, zegen dit kind en geef haar een eeuwige naam om in alle geslachten genoemd te worden."

En het hele volk zei: "Zo zij het, zo zij het, amen."

En hij bracht haar naar de hoofdpriesters, en zij zegenden haar, zeggende: "O God allerhoogste, kijk naar dit kind, en zegen haar met de grootste zegen, die voor altijd zal zijn."...

En de priester ontving haar, en kuste haar, en zegende haar, zeggende: "De Heer heeft uw naam groot gemaakt in alle geslachten. In u, op het laatste der dagen, zal de Heer zijn verlossing openbaren aan de zonen van Israël." En hij zette haar neer op de derde trede van het altaar, en de Here God zond genade over haar; en zij danste met haar voeten, en heel het huis van Israël had haar lief.[v]

GOD BRAK DE MACHT VAN "DE KERSTMAGIËRS"? MAAR KEERT ZO'N "MAGI-KALISME" NU TERUG VOOR DE OPKOMST VAN EEN ANDER "CHRISTUSKIND"?

Het verhaal vertelt verder dat Maria van jongs af aan in de tempel woonde (wat niet per se ongewoon was; Anna uit Lucas 2:36-38 woonde ook in de tempel), en toen ze twaalf jaar oud was, waren de priesters bezorgd dat ze de tempel zou verontreinigen met haar aanwezigheid nu ze oud genoeg was om haar menstruatiecyclus te beginnen (wat een ingewikkelde kwestie was in de reinheidswetten). Omdat zij haar niet in verlegenheid wilden brengen, zochten zij in stilte de Heer over de kwestie, en werden ertoe gebracht een bijeenkomst te organiseren voor de weduwnaars van Judea om deze geliefde jonge maagd tot vrouw op te eisen. De staven van alle weduwnaars werden verzameld en aangeboden aan de hogepriester, die erover bad in de tempel, waarna ze werden teruggegeven aan hun eigenaars. Jozef - wiens personage zichzelf in dit verhaal "een oude man" noemt, waarin hij weduwnaar is met kinderen van zijn eerste vrouw - pakte zijn staf en er kwam een duif uit, die op zijn hoofd landde: een teken van God dat hij de uitverkoren echtgenoot was voor de maagd Maria. Vanwege zijn leeftijd en het feit dat zijn nieuwe verloofde erg jong was, consumeerde Jozef de relatie niet. In plaats daarvan vertrok hij als timmerman om aan een bouwproject te werken en beloofde de jonge Maria dat de Heer haar zou beschermen terwijl zij een tijdlang zonder hem in haar gemeenschap leefde. (Later zou hij terugkeren om haar zwanger te vinden door de Heilige Geest).

Nogmaals, hoewel wij niet beweren dat het niet-canonieke Protoevangelium van Jacobus even betrouwbaar is als de Bijbel, biedt het één lief detail dat een glimlach kan inboezemen voor de vrouw wier "zaad" de in Genesis voorspelde Messias zou zijn: In de tijd dat Zacharia stomverbaasd was door zijn gebrek aan geloof in Gabriëls aankondiging over de geboorte van Johannes, was Maria in haar nieuwe huis bezig met het spinnen van de scharlakenrode en "echt paarse" draden die deel zouden uitmaken van het nieuwe tempeldoek. De tempelpriesters besloten dat zij, samen met zes andere maagden (in totaal zeven, Gods getal en het getal van voltooiing of volheid), dit voorrecht zou krijgen.

Wat een poëtisch beeld. Als dit deel van Maria's leven waar is, dan hebben de uren die zij thuis aan haar spinnewiel werkte, in de vroegste dagen van haar zwangerschap van het Christuskind, bijgedragen aan de voltooiing van het zware kleed bij de ingang van het Heilige der Heiligen. Onder het Oude Verbond markeerde het voorhangsel de enige gewijde plaats waar de mensheid rechtstreeks de aanwezigheid van God mocht ontmoeten (Exodus 30:6). Daarom, met deze grote eer die haar door de tempelpriesters was verleend, zou Maria's ambacht betrekking hebben op het toevoegen van scharlaken (de kleur van het bloed van het Lam dat was gedood) en "echt purper" (bijbelse kleuren van ware koninklijkheid en koningschap) aan de ontmoetingsplaats van God en mensen. Op een dag zou de zoon die zij droeg, de Zoon, sterven aan een kruis voor de hele mensheid, en in het ongeziene, geestelijke rijk een eeuwige overwinning op de vijand aankondigen...en dat voorhangsel zou van boven naar beneden scheuren (Mattheüs 27:51; Marcus 15:38; Lucas 23:45). Koning Jezus, die als enige de echte paarse draden waardig is, zou het Lam zijn wiens scharlakenrode bloed allen die in Hem geloven toegang gaf tot het Heilige der Heiligen - een geheel nieuwe, onzichtbare, maar altijd aanwezige ontmoetingsplaats voor God en mens, toegankelijk waar ook ter wereld en op elk moment - door "een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd, door het voorhangsel heen, dat wil zeggen zijn vlees" (Hebreeën 10:20).

Christus' vlees werd het nieuwe en levende voorhangsel.

OMVAT "HET MYSTERIE VAN JEZUS" DE WERELD DIE ZICH VOORBEREIDT OP DE ANTICHRIST?

En of het apocriefe verhaal over Maria nu waar is of niet, God de Vader wist vanaf het begin dat het lichaam en bloed van de Zoon de deur naar het Heilige der Heiligen zou worden voor alle gelovigen, zoals Hij in Genesis aan de eerste twee eindige, onvolmaakte mensen van de wereld verklaarde.

Een andere vraag over Maria is hoe deze maagdelijke geboorte eruit zou hebben gezien voor de mensen in haar gemeenschap. De komst van de Messias uit de schoot van een maagd was al sinds Jesaja voorspeld, dus het was geen nieuw concept. Maar er zouden zeker twijfelaars in Israël zijn geweest toen het nieuws zich verspreidde, wat een zeer ongemakkelijke situatie zou hebben opgeleverd voor Maria, wier integriteit onder vuur zou hebben gelegen. In de Bijbel wordt deze kwestie niet behandeld. In het Protoevangelium van Jakobus bevestigt de vroedvrouw onze vermoedens door ongelovig op Maria af te stappen en te zeggen: "Laat u zien, want er is geen kleine controverse over u ontstaan."[vi] Met andere woorden: "Laat die dikke buik eens zien waar iedereen het over heeft. Je bent het gesprek van de dag in deze omgeving!"

(Ter afsluiting vertelt het verhaal verder dat de vroedvrouw overging tot de bevalling van het Christuskind en, vanwege haar gebrek aan geloof, een geweldige, verzengende, vurige pijn in haar hand kreeg. Zij bad daar ter plekke en werd genezen, en een stem zei haar het geziene geheim te houden tot nadat het Kind zich officieel aan Jeruzalem bekend had gemaakt. De identiteit van de vroedvrouw is een fascinerend onderwerp. Haar naam in vers 10:1 van het Protoevangelium is "Salome". De geschiedschrijving verwerpt unaniem het idee dat zij verbonden zou kunnen zijn met de dochter van Herodias die haar naam deelde. Volgens veel historische interpretaties is dit echter dezelfde Salome die met Zebedeüs trouwde en hem zonen gaf als Jacobus en Johannes, die opgroeiden tot twee van Jezus' twaalf discipelen. Als dit waar is, dan is deze vroedvrouw dezelfde Salome die Jezus bediende en in zijn aanwezigheid bleef van Galilea tot het kruis [Marcus 15:40-41], en bij Maria Magdalena en Maria de moeder van Jezus was toen de drie het lichaam van hun Heiland met zoete specerijen gingen zalven en het graf leeg vonden [Marcus 16:1-3].

ZIE VERBORGEN MYSTERIES DIE DE "OPENENDE GEEST" VAN HET OUDE TESTAMENT VERBINDEN MET DE BOEKROL "VERZEGELD MET ZEVEN ZEGELS"

Alles wat we tegenwoordig weten over de cultuur in de tijd van Maria suggereert dat zij meer dan alleen maar controversieel zou zijn geweest, maar dat zij zichzelf bewonderenswaardig heeft behandeld. Een fragment uit Donna Howell's Handmaidens Conspiracy vertraagt het verhaal en laat haar verhaal op een dieper niveau voelen, waarbij Maria wordt afgeschilderd als de krijger die ze werkelijk moet zijn geweest om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Hoewel een deel van dit fragment een beetje vooruitloopt op waar we zijn in het verslag, gaat de conclusie over de persoon van Maria, dus nemen we het op in dit deel, zodat we ons kunnen verbinden met haar karakter. Na de aankondiging van Gabriël:

Als we het gewicht van wat er zojuist in het leven van Maria is gebeurd in onze gedachten laten zakken, is de dapperheid en moed van deze jonge vrouw op dit moment buitengewoon, zo niet ondoorgrondelijk. In een oogwenk verandert Maria van een bang klein meisje in een geestelijke strijder met een vastberadenheid die Jeanne d'Arc zou doen verbleken. Ze reageert met vastberaden heldenmoed: "Zie, de dienstmaagd des Heren, doe mij naar uw woord" (1:38).

Christenen hebben dit verhaal zo lang gelezen en gevierd in een cultuur die haar afschildert als een stille, zachte en zachtaardige heilige, dat de autoriteit die Maria hier in haar woorden toont, is ingeruild voor het beeld van een vrouw die haar hoofd buigt in volgzame dienstbaarheid. Ja, dienstbaarheid was een enorm onderdeel van het grote geheel met betrekking tot Maria, absoluut. Door zo'n onvoorstelbare taak te aanvaarden als het ter wereld brengen van de Zoon van God in een tijd waarin een zwangerschap voor het huwelijk waarschijnlijk zou hebben geleid tot de doodstraf door steniging of, op zijn minst, verbanning uit haar familie en de rest van haar volk, was Maria zonder twijfel een illustere dienares - in de eerste plaats. Al het stabiele in haar leven stond nu op het spel, en desondanks aanvaardde zij de zending van de Heer. Maar het is door zulke factoren, maar ook door de gehoorzaamheid en nederigheid in haar antwoord, dat we een glimp kunnen opvangen van de strijder in haar binnenste. Haar onderwerping aan de boodschapper van God duidt niet op zwakte, maar op vasthoudendheid! Ze had alle reden om bang te zijn voor de aardse, maatschappelijke gevolgen van zwanger zijn voor het huwelijk - duizenden onvoorstelbaar zware ontberingen lagen ongetwijfeld voor haar in het verschiet - maar ze aarzelde geen moment. Dat wil niet zeggen dat ze geen angst voelde, want in Lucas 1:29 staat dat wel. Maar het is wel zo dat ze zich niet door die angst liet leiden. Ze gooide onmiddellijk alle ideeën over een normaal leven overboord en deed het moedigste, meest krijgshaftige wat een mens in haar positie had kunnen doen: Ze gaf zich over om de moeder te worden van de belangrijkste man die deze wereld ooit heeft gekend, en dat deed ze zonder enige ervaring. Ze stemde niet alleen in met Gabriel's besluit, ze nam haar rol moedig op zich, ondanks alle menselijke redeneringen.

Als ze egoïstisch was geweest, had ze misschien gezegd: "Maar wacht! En mijn verloofde dan? En de mensen in de stad? En mijn ouders? Iedereen zal denken dat ik bezoedeld ben door indiscretie! Ik zal gedood worden, of mijn volk verlaten en alleen over de wereld zwerven. Ik ben kuis. Dit is niet eerlijk om van mij te vragen!" Als ze geen vertrouwen had gehad, had ze kunnen zeggen: "Zeker niet ik, boodschapper. Ik ben een bescheiden meisje. Jozef is slechts een timmerman. Ik kan de Koning der koningen geen volledig leven geven. Ik heb nog nooit een kind opgevoed, en ik kan onmogelijk weten hoe ik dit Kind, de Zoon van God, moet leiden." Als zij haar antwoord had laten leiden door een normale, menselijke emotie, zou zij hebben laten blijken dat zij nog maar een kind was - misschien meer passend bij de moderne ideeën die wij hebben over de "zachtmoedige en milde" Maria. In plaats daarvan zei ze: "Zie, de dienstmaagd des Heren, doe mij Uw woord gestand". Het is alsof ze in een paar seconden tien levens aan volwassenheid downloadde.

Wat een moed! Hoe dapper!

Wat een leiderschap!

We weten allemaal wat er daarna gebeurde, maar zelden staan we stil bij de enorme omvang ervan.

Wanneer Jozef ontdekt dat ze zwanger is, is hij van plan discreet van haar te scheiden, omdat hij denkt dat ze zich heeft overgegeven aan de verleiding van promiscuïteit, maar hij wordt tegengehouden door een engel in een droom die hem vertelt dat Maria in feite door de kracht van God zwanger is geworden. De engel draagt Jozef op haar te ondersteunen, en de timmerman gehoorzaamt (Matteüs 1:19-25) ....

Toen die kostbare Verlosser kwam, was dat door het lichaam van een eenvoudig, onschuldig meisje dat in enkele seconden een dynamische vrouw werd met een brute vasthoudendheid die alle kansen trotseerde...

En de lijst wordt nog langer wat betreft Maria's vrouwelijke kracht. Toen de Zoon van God eenmaal bij haar geboren was, verliet Maria met haar nieuwe man haar huis en reisde binnen de eerste paar jaar meer dan tweehonderd mijl van Nazareth naar Bethlehem, zeventig mijl; Bethlehem naar Jeruzalem, twaalf mijl; Bethlehem naar Egypte, meer dan veertig mijl; en Egypte naar Nazareth, meer dan honderd mijl - en dat alles zonder de moderne gemakken van een auto of verharde wegen. Verre van het idee van een huisvrouw die kippen plukt bij een fornuis en vers vijgensap perst, was Maria een reizigster. Een reisvrouw! Zij pakte onbevreesd de muilezel van de familie in en droeg hun bezittingen - en ook haar baby (en later peuter) - van plaats naar plaats zoals de Heer dat voorschreef, ongeacht de mogelijk barre weersomstandigheden, de gevaren van de weg, plunderaars bij het vallen van de avond, of andere zorgen die een andere vrouw zouden hebben doen verlangen naar het bakken van brood en het vegen van de vloer. Het is waarschijnlijk dat Maria wist hoe zeemansknopen te leggen, vuur te maken, een tent op te zetten en voedsel- en waterbronnen in de buurt te vinden. Wat een vindingrijke vrouw moet ze zijn geweest.

Maar de grootste uitdaging lag vóór haar, een uitdaging die zij met evenveel vastberadenheid en doorzettingsvermogen aanging.

Toen het Christuskind opgroeide en Jozef weg was, ging Maria gewillig naar de voet van het kruis en toonde een heel nieuw niveau van moedig heldendom toen ze toekeek hoe haar jongen langzaam en pijnlijk doodbloedde. Haar kleine jongen... Haar kleine Yeshua. De baby die zich in haar buik had verplaatst. De baby wiens kniebobbels ze had gekust en wiens glimlach ze alleen in herinnering zou zien tot haar reis door de Paradijspoort. De jongen wiens kennis van de Schrift zo indrukwekkend was dat Hij zich staande hield te midden van de intellectuelen in de Tempel. Hoe trots moet zij zijn geweest op Hem, de lieve en liefdevolle Messias... en hoe onwankelbaar onbevreesd was zij om aan Zijn zijde te blijven terwijl Hij leed.

Maria was zo'n dienares als een mens maar kan zijn, maar ze was meer dan dat. Veel meer. Maria was een onversaagd, onverzettelijk fort van kracht.

Dit was de vrouw die Jezus Christus grootbracht, en haar voorbeeld leert veel.[vii]

WOW! BEKIJK WAT DR. THOMAS HORN en DONNA HOWELL INTRODUCEREN IN "HET MYSTERIE VAN JEZUS VAN GENESIS TOT OPENBARING!"

Maria baarde en verzorgde de enige Zoon van God. Jesaja's profetie over de maagd was nu voltooid, en hoewel de Bijbel over dit onderwerp zwijgt, weten we zeker dat er mensen waren (Maria, Jozef, Zacharia, Elizabeth en waarschijnlijk anderen) die vanaf hun geboorte wisten wie deze Messias was.

Elizabeth, de nicht van Maria die zwanger was van Johannes de Doper, wist het meteen.

Direct na de conceptie ging Maria naar het huis van Elizabeth en groette haar. Toen zij dat deed, "sprong de baby in Elizabeths buik" en, zonder dat Maria een woord hoefde te zeggen over de boodschap die Gabriël haar had gegeven, groette Elizabeth haar als "de moeder van mijn Heer" (Lucas 1:41, 43). De geboorte van Johannes de Doper wordt in het Woord niet uitvoerig behandeld. Eigenlijk is alles wat we van hem weten te vinden in Lucas 1:80, waar we lezen dat hij "groeide en sterk van geest werd, en in de woestijn was tot de dag van zijn verkondiging aan Israël". Dit beschrijft het leven van een Esseen, die de woestijn zou zijn ingegaan en slechts voorbereidingen voor de Messias zou hebben gezocht, totdat hij klaar was om tevoorschijn te komen en de wereld te geven waartoe hij was geroepen.

Deel 21: Geboorte van het Christuskind

Eindnoten:

[i] Trites, A. A., William J. Larkin, Cornerstone Biblical Commentary: Volume 12: The Gospel of Luke and Acts (Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers; 2006), 38.

[ii] Barnes, Albert, Barnes’ Notes , Kindle locations 210501–210508.

[iii] Harris, R. Laird, Gleason L. Archer, Jr., Bruce K. Waltke, Theological Wordbook of the Old Testament (Chicago, IL: Moody Publishers; 2003), 672.

[iv] Vorster, W. S., “James, Protevangelium of,” as quoted in: D. N. Freedman (Ed.), The Anchor Yale Bible Dictionary: Volume 3 (New York: Doubleday; 1992), 632.

[v] Walker, A. (Trans.), Fathers of the Third and Fourth Centuries: The Twelve Patriarchs, Excerpts and Epistles, the Clementina, Apocrypha, Decretals, Memoirs of Edessa and Syriac Documents, Remains of the First Ages: Volume 8 (Buffalo, NY: Christian Literature Company; 1886), 362–363.

[vi] Ibid., 365.

[vii] Howell, Donna, The Handmaidens Conspiracy: How Erroneous Bible Translations Hijacked the Women’s Empowerment Movement Started by Jesus Christ and Disavowed the Rightful Place of Female Pastors, Preachers, and Prophets (Crane, MO: Defender Publishing; 2018), 187–192.

Bron: THE MYSTERY OF JESUS FROM GENESIS TO REVELATION—PART 20: JESUS AND THE FORERUNNERS » SkyWatchTV