www.wimjongman.nl

(homepagina)

Saboteurs

SABOTEURS - deel 3: Goddelijke voorzienigheid en de grote vraag: als God achter de verkiezing van Donald Trump stond, is Trump dan een Cyrus (Verlosser)... of een Nebukadnessar (Uitvoerder van oordeel)?

10 augustus 2017 - door SkyWatch redacteur

Nu dat we enige ZICHTBARE Saboteurs kennen, spelers in de deep-state en de schaduw-regering, is het tijd voor mij om een paar paragrafen te besteden aan een diepere spirituele vraag die ik wil onderzoeken: Is de komst van Donald Trump iets waar God achter stond om redenen die buiten het zicht liggen van de geestelijke en politieke analyse?

Als u dat vraagt aan de gepensioneerde brandweerman Mark Taylor, zou zijn antwoord een volmondig "ja!" zijn. Volgens Taylor kwam een "woord" tot hem in april 2011, toen hij leed aan een zeer slopende ziekte, en dat woord was zeer specifiek (het werd neergeschreven in 2011, hij deelde het met zijn arts, en het werd opgenomen in radio- en televisieprogramma's tussen toen en vóór de presidentsverkiezingen van 2016). En inderdaad, God ging toestaan dat Trump president werd tegen alle verwachtingen in. De beurs zou daarop reageren met een ongekende recordhoogte in bepaalde handelsdagen (talloze malen sindsdien gebeurd) hoewel de deep-state rivalen de Republikeinse kandidaat als geen ander zouden aanvallen. De VS en Israël zouden hun relatie versterken; een bepaald aantal Hooggerechtshof-rechters zouden worden benoemd. Dit, evenals een heleboel andere vooraf aangeboden voorspellingen door Taylor, blijven op het tijdstip dat ik deze serie aan het schrijven ben, zich voordoen op de manier die hij — of God — zei dat ze zouden gaan (met Trumps overwinning alleen al als het begin, en talrijke andere zeer specifieke evenementen, gepland om verschijnen tussen nu en 2024, volgens Taylor's nieuwe best-verkopende boek, The Trump profetieën [Defender Publishing, 2017]).

De tijd zal leren of Mark Taylor het juist heeft, maar het verschil tussen zijn persoonlijke profetische woord en de redenen waarom andere religieuze mensen voor (of tegen) Trump kunnen hebben gestemd, ligt in een diepere vraag die te maken heeft met voorzienigheid.

In de theologie verwijst de goddelijke voorzienigheid naar Gods toezicht, beheer en betrokkenheid in de wereld, met meestal een onderscheid tussen een "algemene voorzienigheid", die Gods behoud vertegenwoordigt van de natuurlijke orde in het universum, en een "speciale voorzienigheid", die verwijst naar zijn interventie in de geschiedenis voor de mensen (zoals een helend wonder), overheden (zoals het plaatsen van een koning aan de macht) en naties (zoals het helpen om een oorlog te winnen).

Tenzij u atheïst, agnosticus, deïst bent, of iets dergelijks, op een bepaald niveau gelooft u in de voorzienigheid van God, en dat Hij betrokken was en is bij het beheer van dit deel van de kosmos, waarin de aarde een bijzondere plaats heeft in zijn plannen.

Betekent dit dat God betrokken is bij alles met wat er met ieder persoon op de planeet elke dag gebeurt? Dat Hij bepaalde dat u gisteren uw gazon gemaaid hebt, of dat uw buurman zijn teen stootte aan de stoep? Als hij niet betrokken is bij dat soort geringe zaken, hoe is het dan met grote gebeurtenissen die invloed hebben op de zaken van naties? De meeste geleerden staan afwijzend tegenover dit idee en kiezen voor het laatste — dat God niet noodzakelijk direct betrokken is over welke kleur gordijnen u besluit om te kopen, maar vaak wel betrokken is in staatskwesties, op zijn minst tot aan het niveau dat burgers en naties kunnen worden gezegend of vervloekt als gevolg van nationaal leiderschap (1Timoteüs 2:1-3).

Met dat in gedachten: Bestemde God "dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede" (Romeinen 8:28) - de verkiezing van Donald Trump?

Die leden van de christenheid, die de handen op hem hebben gelegd, en gebeden hebben in het New Spirit Revival Center in Cleveland Heights op 21 september 2016, moeten zo hebben gedacht, evenals andere prominente christelijke leiders tijdens de campagne, en ook de meeste geestelijken die gebeden hebben bij zijn onvergetelijke inhuldiging. Sommige van deze christenen vertrouwen op Trumps belijdenis van geloof, terwijl anderen hem gewoon zien als onvolmaakt, maar gekozen door God.

Bijvoorbeeld, Secretaris van Energie, Rick Perry vergelijkt Trump met koning David, die "niet perfect was, maar hij was de gekozen man Gods", [i] En Dr. Lance Wallnau verwijst naar Trump als Gods "chaos"-president, een zin die hij geleend heeft van Jeb Bush, die deze term had bedacht om Trump te beschrijven tijdens het laatste Republikeinse debat. Wallnau trekt analogieën tussen Trump en Cyrus "de Grote", de heidense Perzische koning over wie Jesaja met name profeteerde tweehonderd jaar van tevoren (Jesaja 44:28), zeggende dat hij Babylon zou veroveren (wat gebeurde in 539 voor Christus); de wateren van de Eufraat zou "opdrogen" om plaats te maken voor het leger; en de poorten van de stad "niet werden afgesloten", en dat daarmee de Joden zouden worden bevrijd en terugkeren naar Jeruzalem, waar ze de tempel zouden bouwen — dit alles gebeurde precies zoals de profeet het vele jaren van tevoren voorzag. Volgens Wallnau werd Trump ook zo gekozen door God om ook Amerika te redden van haar catastrofale alternatief (Hillary).

Anderen, zoals de Messiaanse Rabbi Curt Landry, die dezelfde Cyrus-analogieën heeft getrokken, merkten op hoe het dan een willekeurig toeval lijkt te zijn dat 2017 het Hebreeuwse jaar 5777 is, en dat op de eerste dag waarop Trump aantrad als 45e president, op 20 januari 2017, hij de leeftijd bereikte van 70 jaar, 7 maanden en 7 dagen.[ii] Ook is van belang hoe dit, als de 45e president, overeenkomt met Jesaja 45, waar de profetieën van Cyrus zijn gegeven.

Cyrus is vreemd genoeg, niet het enige voorbeeld van een heidense leider die gebruikt wordt door God voor een eventuele voorzienigheid, en van invloed is op het oude Joodse volk. Nebukadnessar is ook genoemd als "de dienaar van de allerhoogste God", en ik begrijp waarom veel moderne gelovigen liever niet nadenken over dat voorbeeld. In tegenstelling tot Cyrus de Verlosser, was Nebukadnessar het instrument van Gods straf voor Juda, erin resulterend dat het merendeel van de mensen in gevangenschap werd gebracht en hun land verwoest werd. Dit was ook een voorzienigheid van God, ook omdat ze niet naar zijn woorden (Jeremia 25:8v) luisteren zouden. De profeet Habakuk klaagde dat God met behulp van heidenen zijn eigen kinderen sloeg, maar God vertelde hem dat het nodig was, en dat Nebukadnessar later zou worden vergolden met iets dergelijks (Habakuk 1:5-11; Jeremia 25:12v).

Assyrië en Babylon zijn twee voorbeelden van heidense entiteiten die gebruikt zijn door God om zijn volk te corrigeren nadat zij waren afgedwaald in afvalligheid. De Assyriërs trokken ten strijde tegen Israël onder Tiglatpileser (2 Koningen 15:29; 16:7-9), en opnieuw onder Salmanasser en Sargon — steeds omdat ze niet "de Stem van Jehovah hun God" gehoorzaamden (2 Koningen 18:9–12).

Deze contrasterende illustraties werpen een zeer ernstige kwestie op. Als God door voorzienigheid Trump koos als Amerika's president, is hij dan onze Cyrus (Verlosser) of is hij Nebukadnessar (uitvoerder van oordeel)? Ik wil geloven dat Trump Gods manier was om zijn voet te zetten op de socialistische-mondialistische agenda om enig respijt te krijgen en gelegenheid van spirituele bewustwording in dit land toe te staan. Maar wat als ik het mis heb?

Sprekend over Nebukadnessar: zijn voorbeeld spreekt van hoe in die tijden God soms heidenen gebruikte om Zijn goddelijke inzichten te uiten. Een geweldig voorbeeld hiervan is toen God verkoos een profetie te onthullen met een tijdsspanne vanaf 605 v.Chr. naar de wederkomst van Christus aan de arrogante, narcistische, afgoden-aanbiddende Nebukadnezar. Natuurlijk vereiste het de komst van Gods heilige dienaar, Daniel, voor de interpretatie van de droom. God gebruikte evenzo Bileam, een tovenaar ingehuurd door Balak, een Moabitische koning, die buitengewoon bang was voor de oprukkende menigte Israëlieten. Dienovereenkomstig riep de koning Bileam op, een duistere tovenaar die nu een profetische schande is (2 Petrus 2:15; Judas 11; Openbaring 2:14). Ondanks Bileams duistere status, gebruikte God hem om te profeteren: "Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen" (Numeri 24:17). Ronald Allen, professor in de Hebreeuwse Schrift aan het Western Baptist Seminarie, schrijft: "Samen met velen in de vroege kerk en in het vroege Jodendom, geloven wij dat deze tekst onmiskenbaar spreekt over de komst van de Messias. Dat deze profetie afkomstig moet zijn van iemand die onwaardig was, maakt het des te dramatischer en verrassend." Aldus zien wij dat God de meest onwaarschijnlijke karakters en situaties gebruikt om zijn boodschap en werk gedaan te krijgen. Deze vroege profetie was ruim duizend jaar vóór de geboorte van Christus, en uit een vijandige bron, maar dit was wat waarschijnlijk de Magiërs naar Bethlehem leidde.

Een ander interessant ding over Trump en de onwaarschijnlijke dienaren die de weg wijzen naar Bethlehem is de mysterieuze en metafysische logica van het momenteel delen van Gods mogelijk voorzienigheid in de komst van Trump als een "Verlosser"-figuur. Nergens is dit meer uitgesproken dan in het Heilige Land zelf, waar diverse gerespecteerde rabbijnen en kabbalisten insinueerden dat Amerika's nieuwe president een voorloper is van de Messias en de uiteindelijke verlossing.

[Opmerking vertaler: Die messias is dan wel slechts een mens als messias, wat iedereen kan wezen.]

"Donald Trump (424) is de 'gematria' van de 'Messias voor het huis van David' (משיח בן),"schreef Adam Eliyahu Berkowitz voor Breaking News Israël op 16 mei 2016. "Dat wil niet zeggen dat Donald Trump de Messias is, maar dat zijn presidentschap het Messiaanse tijdperk zou inluiden."[iii]

Anderen, met inbegrip van rabbijn Matityahu Glazerson, die nauwkeurig Trumps overwinning voorspelde al voor de verkiezingen met behulp van de Bijbel Codes,[iv] zijn in harmonie daarmee. Hij vond in de codes, verschillende verbindingen tussen Trump en "moshiach" (messiah), wat in het Hebreeuws "gezalfd" betekent, en wat Glazerson leidde tot de conclusie dat zijn verkiezing is verbonden met de komst van de Messias.

Rabbi Hillel Weiss gelooft ook in een Trump-Messias-verbinding, en hij ziet ook in de president een dienaar van Gods gunst voor de bouw van de derde tempel, een andere Cyrus-verwijzing. [v]

En dan is er het Sanhedrin in Israël, het ontluikende tribunaal dat zich na het tweede tempel-tijdperk als Joods Hof heeft aangediend. Ze hebben brieven gestuurd naar Donald Trump en de Russische President Vladimir Putin, met de vraag om hun krachten te bundelen voor het bouwen van de derde tempel voor de Messias.

Professor Weiss is de woordvoerder voor het Sanhedrin en wijst erop dat Donald Trump steun geeft aan Israël met de erkenning van Jeruzalem als hun hoofdstad in het publieke debat gedurende 2016. Dat te combineren met Poetin's geuite mening dat de derde tempel moet worden gebouwd, was de oorzaak voor hem om te zeggen dat beide mannen moeten doen wat koning Cyrus deed 2500 jaar geleden en het religieuze complex ten behoeve van alle Joden en de wereld te bouwen. "We zijn klaar om de tempel te bouwen," zei Weiss, en "de leiders van Rusland en Amerika kunnen de naties van de wereld naar een wereldvrede leiden door de bouw van de tempel als de bron van vrede."[vi]

Rabbijn Yosef Berger, die toezicht houdt op het Graf van koning David in Jeruzalem, gaat nog een stap verder. Hij gelooft dat Trump eigenlijk de verkiezing won door middel van "de kracht van Moshiach [Messias], die hem de impuls gaf die hij nodig had," wat "verbonden is met het Messiaanse proces dat nu gebeurt."[vii]

Toen ik dit alles niet zo lang geleden naar voren bracht bij de Jim Bakker Show, vaststellend hoeveel Joodse leiders Trump zien als aangesloten op de eindtijdprofetie in het algemeen, en/of de Messias-tijd specifiek, konden de extreme linksisten van Right Wing Watch het niet helpen, maar zij sprongen op de trein van "nep nieuws" en gebruikten de gelegenheid om nogmaals alles wat gezegd is mis te interpreteren en te laten klinken alsof ik de Donald benoemde als een moderne Johannes de Doper of de Messias zelf. Natuurlijk, ze hebben carrière gemaakt in het haten van Jim Bakker, en zij zijn de trollen van zijn shows, maar hun belachelijke kop ditmaal was echt over de top: "Eindtijd-Pastor: Donald Trump kan de Messias worden of zijn voorloper", gevolgd door:

Eén van de Bakkers gasten, Tom Horn, een productief auteur van 'de Laatste dagen'-themaboeken, gebruikte een groot deel van het programma om uit te leggen dat de "rabbijnen" hebben onthuld dat Trump, de Messias kan worden, of een voorbode is voor de komst van de Messias, zoals verwant aan Johannes de Doper.

"Ze kijken naar Donald Trump als de Messias," zei Horn over "de rabbijnen", toen hij zei dat Trumps naam "eigenlijk 'Messias' betekent."

Right Wing Watch was vooral eerlijk op dit punt, maar vervolgens, zoals gebruikelijk, kon hun stroman niet weerstaan om verkeerd te herhalen van wat ik zei, wat iedereen voor zichzelf kan controleren door te kijken in het archief van het programma op de website van de Jim Bakker Show.

Right Wing Watch ging verder:

Onder de aanwijzingen dat Trump de Messias kan zijn, zei hij, is dat de gekozen president een koninklijk en een oorlogsachtig leider is, toegewijd aan het beschermen van Israël, en volgens Horn, de tempel in Jeruzalem zal herbouwen.

Eh, nee, dat heb ik ook niet gezegd. Dit is weer een klassieke misleiding vanuit de context wat geen legitieme journalist zou doen, zoals ik nooit insinueerde over een "aanwijzing dat Trump misschien de Messias zou zijn," en nooit gezegd heb dat hij een koninklijke of een oorlogsachtige leider is, of dat hij gaat voor de wederopbouw van de tempel, maar juist heb gezegd dat de rabbijnen dit zeiden.

Maar het geblaat ging verder...

"Horn zei dat als Trump niet de Messias is, dan is hij waarschijnlijk "de voorloper" van de Messias, die "de boodschap zal starten in de wildernis en de Messias zal direct daarop komen."

Dit was hun grootste leugen, en nogmaals, ik zei niet zoiets. Dit was gewoon een nog flagrantere misleiding, aangezien ik specifiek aangehaald heb dat sommige rabbijnen geloven dat Trump een voorloper is, wat ze ook doen, en dat zo hebben gezegd. Maar, zucht, wat kon ik verwachten van een oprijzende nep-nieuws publicerende natrapper als Right Wing Watch?[viii]

Nu kan ik nauwelijks wachten om te zien wat Right Wing Watch zal zeggen in 2022, als ze er dan nog steeds zijn. Dit zal halverwege de tweede termijn van Trump zijn, volgens Mark Taylor, wanneer voor het eerst in de geschiedenis, mensen met het blote oog een gloednieuwe ster zullen zien. Volgens astronomen op Apache Point en de Universiteit van Wyoming [ix] zal hij plotseling verschijnen en de helderste worden aan de hemel gedurende zes maanden, wat juist het hemelse fenomeen is dat de Joden geloven in de Zohar en de Torah, en de christenen in het Nieuwe Testament-boek van Mattheüs, wat de wederkomst zal markeren van de Messias.

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. (Mattheüs 24:30)

Dit alles brengt ons naar het volgende artikel naar de mogelijke voorzienigheid specifiek in het jaar van Trumps verkiezing (2016), en de magische verbindingen naar de occultisten die zich dat bewust zijn en zich voorbereiden.

Notities

[i] http://www.newsmax.com/Newsmax-Tv/rick-perry-trump-king-david/2017/08/02/id/805313/

[ii] http://www.charismanews.com/politics/issues/62119-curt-landry-donald-trump-and-the-significance-of-5777

[iii] https://www.breakingisraelnews.com/67748/biblical-numerology-predicts-trump-will-usher-messiah/#YpPoq8q60l05J0SD.97

[iv] http://www.charismanews.com/politics/elections/61031-rabbi-predicts-trump-will-win-and-usher-in-the-second-coming

[v] http://forward.com/news/372256/for-jewish-mystics-trumps-israel-visit-part-of-messianic-process/

[vi] http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/220289

[vii] http://forward.com/news/354530/why-these-jewish-mystics-think-god-helped-trump-win/

[viii] http://www.rightwingwatch.org/post/end-times-pastor-donald-trump-could-be-the-messiah-or-his-forerunner/

[ix] https://www.insidescience.org/news/scientists-predict-new-star-will-appear-2022

Bron: SABOTEURS PART 3: Divine Providence and a Big Question—If God was Behind the Election of Donald Trump, Is He a Cyrus (Deliverer) … Or Nebuchadnezzar (Agent of Judgment)? » SkyWatchTV