www.wimjongman.nl

(homepagina)

Saboteurs

Saboteurs deel 13: Hoe het oude complot van de mystieke Orde "Rozekruisers" vandaag leeft in Washington DC

17 september 2017 - door Tom Horn

Aan het begin van ons overzicht over het geloof van de Amerikaanse grondleggers werd het punt gemaakt dat mensen vaak hun onderzoek over dit onderwerp beginnen bij de Amerikaanse Revolutie en dan zo verder. En dan missen ze ongewild het heidendom dat reeds lang op onze bodem was ingenesteld alvorens de Verenigde Staten van Amerika gestalte kregen. Hetzelfde kan worden gezegd over het onderzoek naar de metselaars en de vrijmetselarij. Zoveel boeken, artikelen, en documentaires (evenals internetsites) die zijn gewijd aan dit onderwerp, beginnen te graven rond het gebeuren met George Washington, of met het geografische pentagram voor DC, aangezien de doeleinden van deze werken inspelen op het occultisme dat doordringt in het jonge Amerika. Dit effent de weg voor een dolend concept, dat als de Vrijmetselarij enig raakvlak heeft met een religieuze inslag - christelijk, heidens, satanisch, etc. — dan is het erin gekomen rond het eind van de jaren 1700. Daarom, wanneer de Vrijmetselarij-religies in de VS worden beschouwd, worden de religies van onze Amerikaanse founding fathers onmiddellijk verbonden aan deze conclusies (wat fout is). Bijvoorbeeld, men zou kunnen zeggen, dat de Vrijmetselarij niet gebouwd kan zijn op [deze of gene] religie, omdat het niet de godsdienst is die behoort tot Washington en zijn mannen. En dan, door een proces van eliminatie, kunnen wij veilig veronderstellen dat in het ergste geval de Vrijmetselarij-rituelen onschadelijk waren, creatieve deïstische simulaties.

Hoewel deze redenering logisch lijkt, het beperkt de conclusie tot de tijdlijn van de mannen (en vrouwen) die het opzicht hadden over Amerika's geboorte, en niet tot de oorsprong (en invloeden daarin) van de Vrijmetselarij Orde — welke oud is. Het is verrassend om te zien hoe weinig mensen weten van hoever het gangenstelsel van deze metselaars en vrijmetselarij teruggaat.

Ten eerste is het belangrijk om de populaire aanname te weerleggen dat er alleen maar een paar leiders in de Vrijmetselarij actief waren op het moment van de Amerikaanse Revolutie; en dat het belang hiervan gering is voor de vorming van onze natie. Hoewel een paar bronnen beweren dat de Verenigde Staten van Amerika slechts marginaal waren verbonden met de invloed van de Metselarij, vormden ze steeds een minderheid.

Nancy Pelosi gaf tijdens de eerste zitting van het 110e Congres op 5 januari 2007 een Huis-resolutie 33 af, die een herdenking aan het verleden was: "duizenden vrijmetselaars in elke staat in de natie om hen te eren voor hun vele bijdragen aan de natie in de geschiedenis." Twee punten op de agenda zeggen dan: "Vrijmetselaars, wiens lange bloedlijn teruggaat tot vóór de oprichting van de natie" toen "de grondleggers van deze grote natie en de ondertekenaars van de Grondwet, van wie de meesten vrijmetselaars waren."[i] Misschien verwees zij naar de bekende vroege broeders vanaf het begin: Washington, Monroe, Jackson, Polk, Buchanan, A. Johnson, Garfield, McKinley, T. Roosevelt, Taft, Harding, F. Roosevelt, Truman, L. B. Johnson, Ford, Franklin, Revere, Burke, en Hancock. Misschien verwees ze naar John Adams, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson en talrijke anderen die gerekend werden vrienden te zijn van de broederschap. Ongeacht wie ze in gedachten kan hebben gehad ten tijde van haar toespraak, het resultaat was een openbare vertoning van wat men meestal laat vallen, een erkenning van de aanvaarding van de belangrijke significante Vrijmetselaars invloed bij de aanvang van de natie.

Occultisme deskundige Manly P. Hall schreef over de Vrijmetselaars schanddaad: "Was het Francis Bacon's visie op een 'nieuw Atlantis' met een profetische droom van de grote beschaving, die spoedig zou opkomen op de bodem van de nieuwe wereld? Er kan niet aan worden getwijfeld dat de geheime genootschappen... samengespannen hebben [zoiets] op het Amerikaans continent." Hall gaat verder met dat de historische gebeurtenissen in de vroege ontwikkeling van de Verenigde Staten duidelijk "de invloeden droegen van een geheim orgaan, dat al zo lang het lot van de volkeren en religies heeft geleid. Door hen zijn de naties gemaakt als voertuigen voor de afkondiging van hun idealen, en terwijl de naties die trouw zijn aan deze idealen het overleven; wanneer zij afwijken, weg van hen, verdwijnen ze net als Atlantis uit de oudheid dat was opgehouden om de 'goden te kennen.'"[ii]

Maar naar de weinige resterende bronnen die de Metselarij veronderstellen een christelijke inspanning te zijn, totdat het werd bezoedeld door occultisten zoals Albert Pike, dan kunt u overwegen wat Pelosi zei over metselarij " die zich uitbreidde terug tot vóór de oprichting van de natie."

Voorafgaand aan Washington werd Sir Francis Bacon grotendeels als de eerste grootmeester van de Amerikaanse Masonieke orde beschouwd, van de Baconian "New Atlantis"-droom (die wij binnenkort zullen bespreken) uit circa 1620. En zijn primaire invloed volgens de meeste historici? Rozenkruisers: een zevende-eeuwse Europese culturele beweging waarin was opgenomen het kabbalisme, christendom en hermetisme richting het doel van een spirituele reformatie onder de mensheid.

Kabbalisme — hoewel de betekenis van het woord Kabbala "traditie" (uit het Hebreeuws vertaald) is — kan het op geen enkele manier worden vergeleken met het orthodoxe Jodendom. De precieze betekenis van haar praktijk varieert met elke aanhanger, afhankelijk van hun eigen culturele toepassing van de leer (soortgelijk als hoe het christendom ook in veroordelingen en leringen varieert van de ene nominale waarde naar de andere, allemaal gebaseerd op het kruis van Golgotha, en toch aanpassend aan religieuze praktijken die soms polaire tegengestelden van elkaar kunnen zijn). Oorsprong is de mondeling doorgegeven traditie door de oude rabbijnen vanaf Mozes en die evolueren in de tijd naar differentiaties van overtuigingen met door latere generaties aangebrachte wijzigingen. Echter, met betrekking tot de Rozenkruisers in de zeventiende eeuw net vóór de deïstische Tijd van de Rede, is de doctrine in de kern die van een westerse esoterische en met een occulte natuur in de aftekening van de inzichten van niets minder dan de theosofische mystiek. Velen hebben het kabbalisme samengevat als eigen aan een vroege Joodse mysterie-religie.

Hermetisme is beide, zowel filosofisch als religieus genoemd, en stamt voornamelijk uit de heilige Egyptisch-Griekse Hermetische Corpus wijsheid-teksten, vaak gedateerd tot ongeveer 100-300 AD (hoewel bijna net zo vaak door anderen genoemd als te dateren en voortvloeiende uit het Faraonische Egypte, hoewel deze dateringsmethoden nauwkeurig onderzocht zijn). Deze teksten werden geschreven als een gesprek tussen een docent met de naam van Hermes Trismegistus (letterlijk: "driemaal-grootste Hermes") en een leerling op zoek naar verlichting. De besprekingen tussen deze twee figuren verdiepten zich in de reflecties op de kosmos, goddelijkheid, ontsluiting van de geestelijke wedergeboorte door de kracht van de geest, alchemistische verwezenlijkingen (gehuld in een metafoor) en de felle verdediging van heidense rituelen en verering van heilige beelden. Hoewel zowel het kabbalisme als het hermetisme sterk zijn geëvolueerd na verloop van tijd — meestal als gevolg van uiteenlopende toepassingen van de doctrine, evenals belangrijke verkeerde vertalingen van de originele geschriften — dringt het er bijna altijd op aan, in al zijn varianten, op de supreme Prisca theologia (Latijns "oude theologie", het geloof in één enkele en oneindig ware theologie die wordt gevonden in alle religies van de wereld als geschonken aan de mensheid door God [of "de goden" in sommige gevallen] vanaf het begin). Begin veertiende eeuw (overlopend in de Renaissance) bleek het hermetisme een uiterst dominante autoriteit te zijn over de alchemie en magie, en inspirerend voor de talloze auteurs in latere eeuwen (Sir Thomas Browne, Giordano Bruno en Pico della Mirandola, om maar een paar namen te noemen) die opstegen naar roem met hun eigen canons van verlichting en spirituele menselijke transcendentie via deze methoden.

Maar toen de zeventiende-eeuwse Rozenkruisers de voorlopers waren van de Amerikaanse Vrijmetselarij, door persoonlijkheden als de voornoemde Grand Master Sir Francis Bacon, wie is dan de voorloper van de Rozenkruisers? Laten we dit dan nog verder terug traceren naar de oude en mystieke Orde Rosae Crucis (vandaag vertegenwoordigd door AMORC, de organisatie die beweert de hoogste autoriteit te zijn van de oude orde; Rosae Crucis vertaalt "Rozen Kruis"). Het Kruis symbool is eigentijds gekoppeld aan de dood van Christus, maar de Orde Rosae Crucis dateert van voor het christendom, dus volgens de officiële AMORC organisatie vandaag, op het moment dat de vroegste symbolen werden getekend, was het kruis een vertegenwoordiging van de vorm van het menselijk lichaam (denk aan da Vinci's "Vitruviusman"). De rozen orde, volgens dezelfde bron, "vertegenwoordigt het zich ontwikkelende bewustzijn van het individu."[iii] Hun site is heel openlijk met te zeggen:

De beweging van de Rozenkruisers, waarvan de Orde van de Rozenkruisers, AMORC, de vertegenwoordiger is als de meest prominente moderne, heeft zijn wortels in de mystieke tradities, filosofie en mythen van het oude Egypte, die teruggaan tot ongeveer 1500 v.Chr. In de oudheid met het woord "verborgenheid" naar een speciale gnosis, een geheime wijsheid. Duizenden jaren geleden in geselecteerde instituten of scholen in het oude Egypte, die werden gevormd om de geheimen van het leven te ontdekken, en de geheimen te leren van deze verborgen wijsheid. Alleen oprechte studenten die een verlangen weergeven naar kennis en voldoen aan bepaalde testen, werden beschouwd als waardig om te worden ingewijd in deze mysteries. In de loop der eeuwen hebben deze mysteriescholen een initiërende dimensie toegevoegd aan de kennis die ze doorgeven.[iv]

Als nu deze bron juist is, komen we uiteindelijk ergens. Het lijkt erop dat de vroegste vormen van de hedendaagse Vrijmetselarij-broederschap, zij het met een andere naam, werd opgericht in de oude Egyptische en heidense mystiek. De site gaat verder met het delen van sommige interessante vertrouwde details met betrekking tot de ceremoniële bedrijfsvoering van de Orde:

Het is traditioneel aanverwant dat de eerste leden-studenten van de Orde elkaar ontmoeten in afgelegen kamers van de prachtige oude tempels, waar ze, als kandidaten, werden geïnitieerd in de Grote Eleusinische Mysteriën. [Klinkt bekend?] Hun mystieke studies gaan dan uit van een meer gesloten karakter en worden uitsluitend gehouden in tempels die voor dat doel [een "Grote Loge" in deze dag] zijn opgebouwd. De Rozenkruisers-traditie heeft betrekking op de grote piramides van Gizeh, de heiligste plek in de ogen van ingewijden. In tegenstelling tot wat historici bevestigen, zegt onze traditie dat de piramides van Gizeh niet werd gebouwd als graven van de farao's, maar ze eigenlijk plaatsen waren van studie en mystieke initiatie. De mysteriescholen door de eeuwen heen, zijn geleidelijk uitgegroeid tot grote centra van lering met het aantrekken van studenten door de bekende wereld heen.[v]

Volgens AMORC werd de eerste school van de Orde gelanceerd door farao Thutmose III. Een kort aantal jaren later vestigde farao Amenhotep IV (later Akhnaton) de viering en aanbidding van de zon (of de zonneschijf "Aton"). Daarop reisden beroemde Griekse en Romeinse filosofen (zoals Thales, Pythagoras, en Plotinus), naar Egypte en werden ingewijd in de mysterie-scholen. Vervolgens brachten ze hun geavanceerde leringen en wijsheid naar de westerse wereld. Hun ervaringen zijn de eerste verslagen van wat er uiteindelijk groeide en bloeide in de Orde van de Rozenkruisers."[vi]

Net als bij alle religies met verschillende sekten, denominaties, groepen, afdelingen, organisaties, enzovoort, heeft ook de orde van de Rozenkruisers altijd gevarieerd in haar praktijken van discipelschap-groep tot discipelschap-groep. Overwegende dat ze zeker personen getrokken hebben in de praktijk van de oude Orde Rosae Crucis tot in de laatste Rozenkruisers Orde die alleen het "ontvouwen van het bewustzijn" zocht, en de verlichting beloofde (vanuit een intellectueel-groei-benadering), nam een groot aantal leiders het aan als veel verder gaande dan dat en communiceeerde in de spiritueel perverse regelmatige handelingen met de demonen en Satan. Volgens de standaard van de christelijke theologie is dit altijd het natuurlijke gevolg van deze clandestiene genootschappen die zich richten op verlichting via een aansporing door heidense goden, spiritisme, helderziendheid, ESP, enzovoort via communicatie met het geestelijke rijk — wat niet bekrachtigd en beschermd is door het bloed van Christus — of de aanbidder het nu zo bedoelde of niet. Het blijft een uitnodiging voor demonische invloeden door het nabootsen van de beoogde entiteiten, en zodra ze reageren (zoals de geschiedenis heeft laten zien), gelooft de aanbidder dan contact gemaakt te hebben met de godheid en dat een "verlichting" werd bereikt.

Sir Francis Bacon, die wij reeds kenbaar gemaakt hebben, moet hierin de eerste erkende Amerikaanse vrijmetselaar en "New Atlantis" dromer zijn, en zijn nauwe medewerker was John Dee. Dee was koningin Elizabeths persoonlijke adviseur. Als een gevierde wiskundige, astronoom, astroloog, occult filosoof, hermetisch filosoof, hemels, alchemist, tovenaar en kristal-bol kijker, was Dee's gezag in de relatie tussen wetenschap en magie sterk in een tijd dat de rest van de buitenwereld de bovennatuurlijke activiteit redelijkerwijs niet kon ontkennen, maar opgewonden was over de uitleg en vanwege het te vinden door de hernieuwde bovennatuurlijke Tijd- van Rede-methodologieën. Dee stond bekend als een van de hoogst opgeleide en geleerde mannen van zijn tijd.
(In feite wordt de Europese "Tijd van ontdekking/exploratie" gedeeltelijk toegeschreven aan Dee's werk in ruimte-navigatie; hij zou verder gaan in het instrueren van een aantal van Engelands meest intense vroege "tochten van ontdekkingen". Een van de vele schakels tussen Dee en de Rozenkruisers Orde is zijn beroemde illustratie van de Monas Hieroglyphica — een glyph (hiëroglief karakter) toont de relatie aan tussen de maan, de zon, de elementen, en het vuur — waarvan werd gezegd een gedeeltelijke inspiratie te zijn geweest voor de Chymische bruiloft van het christelijke Rozenkruisers pamflet.)

Hoewel Dee een naam is met goede herinnering voor zijn bijdragen in de ruimte en de wetenschapsgemeenschappen van zijn tijd, is het geen geheim dat hij religieus communiceerde met demonen — alsmede met hen waarvan hij veronderstelde "engelen" te zijn — als een middel voor het blootleggen van de Prisca theologia. Hij geloofde dat een universele taal de geheimen ontgrendelde van de schepping, en dat de mensheid op een gegeven moment in volmaakte vrede te midden van zijn menselijke broers en zussen was geweest. Wie was het beter om te vragen over deze geheimen dan de engelen en demonen?

Ian Taylor, auteur van In the Minds of Men: Darwin en de New World Order, zei tijdens een interview:

De Rozenkruisers moesten een geheim genootschap worden. Hun doel was het ontdekken van Gods waarheden na Hem. Maar sommige van hun methoden waren grenzend aan hekserij... Zij beweerden dat ze konden communiceren met engelen en demonen. Nou, in de eerste plaats, vertelt de Schrift u om dat niet te doen. Maar hun idee was, dat als je dat kon doen, zeker deze creaturen als engelen en demonen, deze een heleboel dingen weten die wij niet kennen. Immers, ze zijn er al sinds mensenheugenis, en zij zijn vertrouwd met de hemel zelf, dus zeker kunnen zij ons vele geheimen vertellen. Nou... de kerk zou er negatief tegenover staan en de [de Rozenkruisers] doden voor dat soort dingen.[vii]

Chris Pinto's documentaire Secret Mysteries gaat verder met te zeggen:

Dee werd gevangengezet op verdenking van tovenarij: een beschuldiging die hem gedurende zijn hele leven zou achtervolgen — en wat niet ongegrond lijkt, overwegen zijn systeem van magie dat nog steeds beoefend wordt door vele occultisten tot op de dag van vandaag... In zijn zoektocht naar kennis boorde Dee de bevoegdheden aan van gene zijde, in de hoop geheimen te leren uit de geestelijke wereld... maar niet iedereen zag Dee's ploeteren in de communicatie met de engelen van God. Dee schreef ooit dat hij werd gezien als een "metgezel van helhonden," een "oproeper" en een "magiër" met de "goddeloze en verdoemde geesten." Net als Bacon beoefende hij veel van zijn werken uit in het geheim als actief lid van de Rozenkruisers in Engeland. Sommigen geven Dee zelfs het voordeel van de grondlegger van de beweging van de Rozenkruisers. Als zodanig was communiceren met engelachtige wezens voor wetenschappelijke kennis een bekende praktijk... De geheime genootschappen van het Elizabethaanse tijdperk waren in gevaar, niet voor de kennis die zij bezaten, maar [voor] hoe zij het verkregen door occulte praktijken bij de oproeping van geesten en demonen. Ze waren echter vastbesloten om daarmee door te gaan ten gunste van de wetenschap en lering... In een dagboek van de achtste juni 1584 registreert Dee een verrassende notitie, zeggende dat Jezus niet goddelijk was, en dat er geen gebeden moeten worden opgezonden tot Hem. [Het dagboek] betoogde verder dat de zonde niet bestaat, en dat iemands ziel zich gewoon beweegt vanuit het ene lichaam naar het andere... in een reïncarnatie .[viii]

Terwijl de Rozenkruisers elke dag verder op weg gingen naar een universalistische ideologie van reïncarnatie (een concept dat voorop stond in de Amerikaanse Vrijmetselarij), ging Dee verder met te melden van wetenschap, wiskunde, magie en alchemie terwijl hij magische plechtigheden dirigeerde, en geobsedeerd naar zijn kristallen bol keek, en bad tot de "engelen" om hem te antwoorden op 's werelds meest prangende vragen. Zijn reputatie als een tovenaar bleven zo prominent in de geschiedenis bestaan, dat hij de beruchte inspirator werd van J.K. Rowling om de machtige tovenaarchef Perkamentus van de "Hogwarts School voor hekserij en tovenarij" in de Harry Potter-boekenreeks, in een karakter te beschrijven dat precies lijkt op hoe Dee verscheen in de diensten aan Maria I van Engeland (bekend als "Bloody Mary" voor haar vervolging van christenen).

Sir Bacon waardeerde Dee's verwezenlijkingen en volgde hem in zijn voetsporen. (Bacon communiceerde en aanbad een demonische aanwezigheid [hij noemde haar een "muze"] met de naam van Pallas Athena, gebaseerd op een uiterst krachtige Griekse godin, die "haar speer schudde" van woede in aanwezigheid van de onwetendheid - die relevant is voor de Hiram Abiff legende, zoals we die kort zullen bespreken.) Dus werd die oude Egyptische Orde Rosae Crucis door de gecompliceerde relatie en de resulterende invloeden van Bacon en Dee, de nieuw opgerichte vorm van het geheime genootschap van de Vrijmetselaars.

De oude en mystieke Orde Rosae Crucis (zelf bewezen te zijn gewijzigd door de eeuwen heen met de farao's en oude filosofen) voegde het syncretisme toe, ingewijd door de Rozenkruisers (Kabbalism, Christendom en Hermetisme) en samen te kijken in de krisstallen bol, demonen-aanbidding en gebeden tot engelen/demonen uit het Bacon/Dee tijdperk. Als we al niet verdrinken in een bad van esoterische mysterie, voeg dan toe het deïstische tijdperk-van-rede met de verlichting (geboorte gegeven door enkele van dezelfde persoonlijkheden die deelnamen aan de Hellfire Club "doe-wat-je-wilt" met orgieën/dronkenschap/spottende rituelen), en we komen uit bij het begin van de Amerikaanse Vrijmetselarij.

Het is geen wonder dat zovelen de overtuigingen en rituelen van de vrijmetselaars verwarrend en dubbelzinnig vinden. Maar misschien is dit een geschikt moment om de lezer eraan te herinneren wat Paulus zei in 1 Korintiërs 10:20: "dat als de andere volken offeren, zij offeren aan duivels, en niet aan God: en hij niet wil dat gij gemeenschap met duivels zou hebben."

Was Amerika gewijd aan iets dergelijks? Meer dan de meeste mensen weten... En we blijven doorgaan om deze Saboteurs bloot te leggen in het volgende deel.

Notities

[i] “House Resolution 33: Recognizing and Honoring Freemasons,” Information Liberation, January 16, 2007, last accessed April 20, 2017, http://www.informationliberation.com/?id=19540; emphasis added.

[ii] Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages (Perennial Press: Kindle edition), locations 13114–13116.

[iii] “The Ancient and Mystical Order Rosae Crucis,” AMORC, last accessed April 20, 2017, https://www.rosicrucian.org/history.

[iv] Ibid., emphasis added.

[v] Ibid., emphasis added.

[vi] Ibid., emphasis added.

[vii] Ian Taylor, during his interview for Secret Mysteries of America’s Beginnings: Volume 1: The New Atlantis, DVD series, distributed by Total-Content LLC, executive producer David E. Bay, written and directed by Christian J. Pinto, 1:39:38–1:40:24.

[viii] Ibid., 1:43:26–1:50:00.

Bron: SABOTEURS PART 13: How The Ancient Plot By Mystical Order “Rosae Crucis” Lives In Washington DC Today » SkyWatchTV