www.wimjongman.nl

(homepagina)

Saboteurs

Saboteurs deel 19: Schaduw regering & magische numerologie

3 oktober 2017 - door SkyWatch redacteur

Steeds opnieuw zien we het patroon van "omkleding" door de vrijmetselaars in het "verstoren", het "kromtrekken", het "omkeren" en "kapen" van de symbolen, met het doel ze zo te laten verschijnen aan het algemene publiek, maar ze verwijzen naar dat "eigenaardige en specifieke doel" achter de sluier. In dit specifieke geval bij de vroege kolonisten in het beginstadium van de Verenigde Staten van Amerika werd het alziende oog van de heilige drie-eenheid geplaatst boven de Grote Piramide om er te "zweven" als het alziende oog van de onheilige drie-eenheid: Osiris, Isis en Horus. Men kan zich nu afvragen: "Waarom speciaal de Grote Piramide?"

Hall had dit over de Grote Pyramide te zeggen, met een link naar de droom van het Baconiaanse "New Atlantis" (lees: Nieuwe Wereld Orde):

De Piramide van Gizah, zo geloofden de oude Egyptenaren, was het graf met de schrijn van de god Hermes, of Thot, de personificatie van de universele wijsheid.

Geen spoor is er echter ooit gevonden in het binnenste van de Grote Piramide. Een vlak platform van ongeveer 2,7 vierkante meter geeft geen indicatie dat het ooit anders is geweest in dit deel van de structuur; en dit is juist, aangezien de piramide de menselijke samenleving zelf voorstelt, onvolmaakt en onvolledig. De oplopende convergerende hoeken en vlakken van de constructie vertegenwoordigen het gemeenschappelijk streven van de mensheid: hierboven zweeft het symbool van de esoterische bevelen, de stralende driehoek met het alziende oog...

Er is een legende dat in het verloren gegane Atlantis, een grote universiteit stond, waarin het meeste aan kunst en wetenschappen ontstond van dat toen aanwezige ras. De universiteit had een vorm van een enorme piramide met vele galerijen en corridors, en op de top was een waarnemingspost voor het bestuderen van de sterren. Deze tempel van wetenschappen in het oude Atlantis, was een voorafschaduwing van het zegel van een nieuw Atlantis. Was het deze samenleving van de onbekende filosofen die de nieuwe natie inschaalden met de eeuwige afbeeldingen, zodat alle natiën het doel zouden kennen waarvoor het nieuwe land was opgericht?...

De combinatie van de Phoenix, de piramide en het alziende oog is meer dan een toeval of zomaar. Er is niets in de vroege strijd van de kolonisten om een dergelijke selectie voor te stellen aan boeren, winkeliers en landheren. Er is slechts één mogelijke oorsprong voor deze symbolen, en dat zijn het geheime genootschappen die naar dit land kwamen, 150 jaar voor de Revolutionaire Oorlog. De meeste patriotten die aan de Amerikaanse onafhankelijkheid deelnamen, behoorden tot deze samenlevingen en hun inspiratie, moed en hoge doel wordt ontleend aan de oude leer. Er is geen enkele vraag over of dit zegel rechtstreeks is geïnspireerd door deze orde's in een bepaald menselijk streven, en of het is opgezet met het doel dat werd gezien en bekend was bij de Founding Fathers.

Het monogram van de nieuwe Atlantis onthult dit continent als apart gezet voor de voltooiing van het grote werk — en hier is het ontstaan van de piramide van menselijk streven, de school van de geheime wetenschappen.[i]

Hall beperkte zijn bespiegelingen niet tot de Grote Piramide in dit ene werk. In zijn Geheime leringen van alle tijden, ging hij een stap verder met uit te leggen dat alle:

.. .de zeven wonderen van de wereld, blijkbaar ontworpen om diverse redenen, waren echter echte monumenten, die zijn opgericht ter bestendiging van de geheimen van de Mysteries. Ze waren symbolische structuren, geplaatst op bijzondere plekken, en het werkelijke doel van hun oprichting kan alleen worden aangevoeld door de ingewijden... De zeven wonderen van de wereld werden gebouwd door de zonen van de Weduwe ter ere van de zeven planetaire geesten. Hun geheime symboliek is identiek aan die van de zeven zegels in Openbaring en de zeven kerken uit Klein-Azië.[ii]

Hij gaat verder met te zeggen van de Grote Piramide in het bijzonder, dat "de Grote Piramide de opperste is onder de tempels van de Mysteries... Het was het graf van Osiris, waarvan men geloofde dat het gebouwd door de goden zelf, en de architect kan de onsterfelijke Hermes zijn geweest. Het is het monument van de Mercurius, de boodschapper van de goden, en het universele symbool van wijsheid en/of geschriften."[iii] Eerder in ditzelfde werk legt hij uit:

1. Marsham Adams noemt de Grote Piramide "het Huis van de Verborgen Plaatsen". Iets dergelijks was het inderdaad, want het vertegenwoordigde het innerlijke heiligdom van de pre-Egyptische wijsheid. Door de Egyptenaren is de Grote Piramide gekoppeld aan Hermes, de god van wijsheid en geschriften, en de goddelijke illuminator aanbeden door middel van de planeet Mercurius. Door Hermes te betrekken op de piramide, benadrukt dit opnieuw dat het in werkelijkheid de opperste tempel was van de onzichtbare en hoogste godheid. De Grote Piramide was... de eerste tempel van de Mysteries, de eerste structuur opgericht als een opslagplaats voor die geheime waarheden die een bepaalde fundering is van alle kunsten en wetenschappen. Het was het perfecte embleem van de microkosmos en de macrokosmos en, volgens de geheime leer, het graf van Osiris, de zwarte god van de Nijl...

Door de mystieke gangen en kamers in de Grote Piramide passeerden de verlichten uit de oudheid. Ze betraden zijn portalen als mensen; en kwamen er weer uit als goden. Het was de plaats van de "tweede geboorte", de "baarmoeder van de Mysteries".[iv]

Rhodes-geleerde James H. Billington, en Harvard Professor Charles Eliot Norton erkenden ook de occulte symboliek van het Grootzegel, en zeggen dat het "bijna" ons land vertegenwoordigde op een soortgelijke wijze als een "embleem van een maçonnieke broederschap".[v]

De achterzijde heeft twee motto's: Annuit coeptis (ook dertien letters; Latijn, letterlijk "[hij/zij/het] geven gunsten aan onze ondernemingen") en Novus ordo seclorum (Latijn, "Nieuwe Orde der Eeuwen").

Vraag jezelf af waarom het Vaticaan de Cumaen Sibille bevat (de meest beroemde ziener van de god Apollo, wiens profetie zijn komst voorspelt in de eindtijd als de leider van de nieuwe gouden eeuw (Novus Ordo Seclorum), wat met het aanbreken van het definitieve wereldrijk begint) prominent weergegeven naast de Oudtestamentische profeten binnen de Sixtijnse kapel in Rome. Zowel de apostel Paulus als de apostel Johannes waarschuwen dat de Antichrist een incarnatie van de geest van Apollo zal zijn!

Voor Charles Thompson's Annuit coeptis, de ontwerper van het Grootzegel in de definitieve versie, regel 625 van Boek IX van Virgilius de Aeneis, waar staat: Juppiter Juppiter omnipotes, audacibus annue coeptis ("Almachtig Jupiter geeft gunsten [aan de] dappere ondernemingen "), Annuit coeptis ("hij hecht zijn goedkeuring aan [onze] ondernemingen"). De zinsnede Novus ordo seclorum ("een nieuwe orde van tijden") werd opgenomen in 1782 vanuit de inspiratie van Thompson in een profetische zin, gevonden in het Virgil Herdersdicht IV: Magnus ab integro seclorum nascitur ordo (Virgil van Herdersdicht IV, regel 5), de interpretatie van dit oorspronkelijke Latijnse is: "En de majestueuze rollen in het cirkelen van eeuwen begint opnieuw." Deze uitdrukking is van Sibille (een heidense profetes van Apollo, die in de Bijbel bekend staat als een demonische bedriegster) over de toekomstige geboorte van een goddelijke zoon, voortgebracht door "een nieuw ras van mannen gezonden uit de hemel", wanneer hij ontvangt "het leven van de goden en hij de Helden ziet die zich vermengen met goden. "

De betekenis van alle drie Latijnse zinnen aan de beide kanten, zodra de afbeeldingen alle zijn vergeleken met de Vrijmetselaars-agenda, geeft dit te lezen:

1.Osiris/Isis/Jupiter geven gunsten aan de ondernemingen (Annuit coeptis)
2. van degene die samen een Orde hebben opgebouwd volgens de 'Als Boven, Zo Beneden' schema's in de hoofdstad (E pluribus unum)
3. het inluiden van de nieuwe wereldorde der eeuwen door de goddelijke zoon (Horus, of de valse messias).

Maar het spoor gaat nog dieper dan dit.

Terugkerend naar wat de 33e graads vrijmetselaar James David Carter hierover schreef in 1864, lezen wij over deze omgekeerde symboliek en numerologie:

Op de achterzijde is het alziend oog in een driehoek omgeven door een gouden glorie. Naast de voor de hand liggende vrijmetselaars-betekenis in dit ontwerp heeft het een kabbalistische waarde van zeventig plus drie plus tweehonderd, wat gelijk is aan twee honderd en drieënzeventig wat de waarde is van de uitdrukking ehben mosu habonim (de steen die de bouwers verwierpen) bekend aan alle Royal Arch vrijmetselaars. Het is ook de waarde van het Hebreeuwse zelfstandige naamwoord Hiram Abiff, de architect van de tempel van Salomo en het belangrijkste karakter dat is gebruikt voor de legenda in de gradering van de Meester Vrijmetselaar... De driehoek vertegenwoordigt ook het sluitstuk van de onvoltooide piramide en de onsterfelijke ziel van de metselaar, die in eeuwigheid het sluitstuk zal zijn van de aardse arbeid volgens de ontwerpen op het ontwerpbord van de Opperste Architect van het Universum. De onvoltooide piramide zal niet falen om hem te herinneren aan de onvoltooide conditie van de tempel en de tragedie die de Masters-architect heeft neergeveld.

De uitstraling van de glorie gevonden aan beide zijden van het Grootzegel herinnert de Vrijmetselaar aan het grote licht in de Vrijmetselarij dat de regeling en de gids is voor het geloof en de praktijk aangezien zonder dit geen vrijmetselaarsloge kan bestaan. Het herinnert hem eraan dat alleen meer licht het gewaad van onwetendheid waarin hij struikelt kan verjagen, totdat hij de Hemelse Loge betreedt waar alle licht wordt gegeven.[vi]

Opnieuw zijn velen van mening dat de "Nieuwe Wereld Orde" occulte koppelingen zou hebben met het Zegel (evenals de hoofdstedelijke monumenten en architectuur) allemaal gewoon behoren tot een samenzweringstheorie. Maar zelfs woordvoerders van de Vrijmetselaar Orde geven het openlijk toe dat er meer "plan" dan "kunst" achter deze ontwerpen zit. Als wij het toestaan zal de historische symboliek voor zichzelf spreken, en komen we tot deze conclusie. Wanneer wij het toestaan en de historisch vereerde vrijmetselaars voor zichzelf zullen spreken, dan komen we opnieuw tot deze conclusie. Waar is de "verborgen" samenzwering te midden van al dit bewijs? Kunnen we zelfs maar suggereren dat er iets "verborgen" is op dit punt? Het lijkt allemaal vrij transparant en onbeschaamd.

Maar waarom al deze verschillende instanties van dertien? Wilden de ontwerpers van het Zegel nu echt veel aandacht schenken aan de oorspronkelijke dertien koloniën? Twee keer is begrijpelijk, maar overweeg eens deze lijst met opsommingstekens en hoeveel keer dit getal wel verschijnt aan beide zijden:

Een rudimentair zoeken biedt een lange lijst van bijgelovige verbindingen naar het getal dertien, waarvan er vele uiteindelijk teruggaan naar het occulte (als men bereid is om zo diep te graven). Een dergelijke angst voor dit getal bestaat er, dat er een werkelijke, klinische fobie aan verbonden is. Triskaidekafobie is afgeleid van de Griekse woorden tris, kai, dekaen phobos, letterlijk te vertalen naar de "drie tot tien morbide angst", of "een ziekelijke angst voor drie plus tien." De volgende zijn slechts een paar interessante verbindingen tot dertien:

En de lijst gaat verder (met inbegrip van een ander onvoltooide piramide met 13 lagen in het Tempelhuis waar ik een ontmoeting had met de leiders van de Schotse Rite van Vrijmetselaars tijdens dit onderzoek). Om een wat vreemde reden vrezen een heleboel mensen het nummer dertien. Het speelt echter ook een interessante rol in een paar getal-spelletjes. Snel wat voorbeelden: de eenvoudigste alfanumerieke conversietabel met een nummer toegewezen aan elke letter van 1 tot en met 26 (A = 1, B = 2, C = 3, enzovoort). Enkelen hebben erop gewezen dat met de waarden van de USA (nummers 21, 19 en 1) gemakkelijk te spelen is en met 13 gelijk te schakelen (2 x 1 = 2 + 1 = 3 + 9 = 12 + 1 = 13). Een ander voorbeeld is AOL (America Online), wiens logo verschijnt als het oog van Horus/Osiris in een piramide (nummers 1, 15 en 12), en mensen zijn snel erbij zijn om erop te wijzen dat de vergelijking van 13 eveneens (1 + 15 = 16 – 1 = 15-2 = 13) is. De meeste hiervan lijken slechts zot (zoals bijgeloof vaak doet), maar er is nog meer om te overwegen. Bijvoorbeeld, de Illuminati (een radicale, interne sekte van de vrijmetselarij) heeft dertien top "satanische bloedlijnen": Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell en Van Duyn.

Maar volgens esoterische mensen zoals Hall, is de buitengewone waarheid over het getal dertien zo aangebracht op het Zegel dat het een merkteken is voor degenen die het opgevat hebben als een Maçonniek "macht getal," geheiligd aan de maan en als de representatie van het hoofd van Isis, evenals het aantal van Osiris' overige lichaamsdelen die Isis terug vond langs de Nijl (veertien totaal; het mannelijke orgaan werd nooit gevonden, gelijk aan dertien). Dit houdt natuurlijk geen rekening met wat numerologie Bijbelgeleerden onthullen.

Maar misschien is wel de meest intrigerende verbinding naar het getal datgene wat Ethelbert W. Bullinger vermeld heeft in zijn boek Getallen in de Schrift:

Over de betekenis van dertien is iedereen zich ervan bewust dat het voor ons erop neerkomt dat het een getal is van een kwalijk voorteken. Veel bijgeloof eromheen en verschillende verklaringen zijn erover voorradig.

Helaas, degenen die teruggaan om de reden te vinden, gaan zelden ver genoeg terug. De populaire uitleg gaat, voorzover we weten, niet verder terug dan tot de apostelen. Maar we moeten terugkeren naar het eerste exemplaar van het getal dertien om de sleutel te ontdekken tot de betekenis ervan. Aangezien het zich eerst voordoet in Genesis 14:4, waar wij lezen "twaalf jaar dienden ze Chedorlaomer, en in het dertiende jaar kwamen ze in OPSTAND."

Dus elke vindplaats van het getal dertien, en eveneens voor elk veelvoud ervan, staat in verband met een opstand, geloofsafval, overlopen, corruptie, desintegratie, revolutie, of sommige verwante ideeën.[vii]

Misschien nog interessanter dan alles wat over het Grootzegel tot nu toe is besproken, zijn echter de ware kleuren die zich begonnen te vertonen in de jaren 1930 en '40 toen werd besloten dat het zegel zou worden geplaatst op het dollarbiljet... en in de volgende bijdrage zal ten slotte het best bewaarde GEHEIM van de "Guru-brieven en de Grote Zegel Profetieën" worden onthuld!

Notities

[i] Manly P. Hall, Secret Destiny of America, Kindle locations 1458–1488.

[ii] Manly P. Hall, Secret Teachings of All Ages, Kindle locations 3615–3619.

[iii] Ibid., 3652–3654; emphasis added.

[iv] Ibid., 2162–2179; emphasis added.

[v] United States Dept. of State, Gaillard Hunt, The History of the Seal of the United States (Washington Government Printing Office, 1909), 55.

[vi] James Davis Carter, Freemasonry and United States Government, 119–154. Viewable online at the following link, last accessed May 15, 2017, http://www.mindserpent.com/American_History/organization/mason/freemasonry.html

[vii] Ethelbert W. Bullinger, Number in Scripture (Pleasant Places Press, 2004), 208.

Bron: SABOTEURS PART 19: Shadow Government & Magic Numerology » SkyWatchTV