www.wimjongman.nl

(homepagina)

EXO-Vaticana (deel 2)

3 januari 2013

DEEL 2: WAT ZE ZIEN

Nephilim als "Verlossers uit de ruimte"
Voor de verlossing van de mens

Door Tom Horn & Cris Putnam

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10
Deel 11 Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 Deel 20

In ons voorgaande deel heeft de astronoom van het Vaticaan, Guy Consolmagno, aangegeven hoe de hedendaagse samenlevingen snel "de Aliens zullen zien als de Verlossers van de mensheid". [I] Om de theologische juistheid van deze mogelijkheid te illustreren, stelt Consolmago dat de mens niet het enige intelligente wezen is dat God schiep in het universum, en, zo zegt hij, zijn deze niet-menselijke levensvormen beschreven in de Bijbel. Hij begint met te verwijzen naar de engelen en verrast ons dan door daadwerkelijk verder te verwijzen naar de Nephilim:

Andere hemelse wezens komen meerdere malen voor in de Psalmen. Bijvoorbeeld, kijk naar de prachtige passage in Psalm 89 die zegt: "Daarom looft de hemel Uw wonderen, HEERE, ja, prijst men Uw trouw in de gemeente van de heiligen. Want wie kan in de hemel met de HEERE gemeten worden? Wie is de HEERE gelijk onder de machtige vorsten? God is zeer geducht in de raad van de heiligen en ontzagwekkend boven allen die Hem omringen... De hemel is van U, ja, de aarde is van U; de wereld en al wat ze bevat, die hebt Ú gegrondvest." Zo ook vraagt God aan Job (38:7) of een mens kan beweren bij de schepping te zijn geweest, "toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?"

Zijn deze "hemelen", "heiligen", zij die "in de lucht" zijn, de "morgensterren... en hemelse wezens" alleen verwijzingen naar engelen? Of verwijzen ze naar een andere vorm van leven buiten onze kennis om?

...En dit zijn niet de enige niet-menselijke intelligente wezens die in de Bijbel genoemd worden. Er is een vreemde en mysterieuze, passage aan het begin van Genesis, hoofdstuk 6, wanneer wordt geschreven dat de "zonen van God" de menselijke vrouwen nemen. Met het is een frustrerend rare verwijzing naar "The Nephilim... de helden die de oude krijgers van naam waren."

De meeste bijbelgeleerden suggereren dat de Nephelim en de Zonen van God in Genesis kunnen worden weggeredeneerd, als een overblijfsel in de verwijzing naar de scheppingsverhalen van de heidenen, die het oude Israël omringden, dat ze werden geschreven door dat soort van mensen, wiens cultuur iemand zag als niet van hun volk, als de onuitsprekelijke vreemdeling. Op dezelfde manier als ook de verwijzing naar de hemel en sterren die de Heer bezingen en loven, maar gewoon als mooie poëzie is te zien.

Maar of we deze wezens nu interpreteren als engelen of aliens is hier niet echt van belang voor ons betoog. Het punt is dat de oude schrijvers van de Bijbel, net als alle oude volkeren, volkomen instemden met de mogelijkheid dat er andere intelligente wezens zouden kunnen bestaan. [ii]

    Lees dat nog eens, en vraag je dan af: Heeft de top-astronoom van het Vaticaan eigenlijk het verhaal van de Nephilim uit de Bijbel willen gebruiken als een voorbeeld van een soort "ruimtelijke redders"-persoon die al snel kan komen voor de verlossing? Deze ongelooflijke bewering wordt enkel gedekt door wat hij zegt in de volgende passage. We citeren Johannes 10:16, waar staat:

"Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder."

Consolmago schrijft: "Misschien is het niet zo vergezocht om de Tweede Persoon van de Drie-eenheid, het Woord, Die aanwezig was "In den beginne" (Joh. 1: l), kwam om Zijn leven neer te leggen en het weer op te nemen (Joh. 10: 18), niet alleen als de Zoon des mensen te zien, maar ook als een kind van een ander ras"? [iii]

    Geloven Vaticaan-geleerden dat Jezus een Sterren-Kind zou kunnen zijn van een buitenaards ras? Heeft Consolmagno en/of andere Jezuïeten de geheime gedachte dat de "maagdelijke geboorte" in werkelijkheid een ontvoering scenario was, waarin Maria werd bevrucht door een ET, de geboorte van een hybride Jezus? Zo ongelooflijk als dat klinkt, moet men zichzelf al voorbereiden op het onverwachte antwoord dat zal komen als deze serie zich ontvouwt.

    Dit alles zou onmogelijke theologie schijnen, zo niet gezien het feit dat andere hooggeplaatste Vaticaanse woordvoerders - mensen die regelmatig de "Star Base" bestuderen (de lokale indianen noemen dit zo) op de Graham berg - hetzelfde hebben gezegd in de afgelopen jaren. Dit geldt ook voor Dr. Christopher Corbally, vice-directeur voor het Vaticaan Observatorium Research Group op de Graham berg tot 2012, die van mening is dat ons beeld van God zal moeten veranderen indien de openbaarmaking van buitenaards leven al snel zal worden onthuld door wetenschappers (met inbegrip van de noodzaak om van het concept van een 'antropocentrisch' God te evolueren naar een "bredere entiteit"), [iv] en de huidige Vaticaans Observatorium directeur, pater Jose Funes, die al net zo ver is gegaan, en die suggereert dat buitenaards leven niet alleen bestaat in het universum als "onze broeder", maar wanneer het zich gemanifesteerd heeft, zal bevestigen het "ware" geloof van het christendom en de heerschappij van Rome. Toen de L'Osservatore Romano nieuwskrant (die niets publiceert wat het Vaticaan niet goedkeurt) hem vroeg wat dit betekende, antwoordde hij: "Hoe kunnen we uitsluiten dat het leven elders zich niet heeft ontwikkeld? Net zoals we als aardse wezens als 'een broer' en 'zus' beschouwen, waarom zouden we niet spreken over een 'buitenaardse broeder'? Het zou nog steeds deel van de schepping uitmaken, [v] en geloven in het bestaan van dergelijke wezens is niet in strijd met de katholieke leer." [vi]

( )

Broeder Guy Consolmagno met paus Benedictus XVI

Dergelijke verklaringen komen voor in de laatste reeks van recente opmerkingen van tal van Vaticaanse astronomen die een groeiende overtuiging bevestigen (of voorkennis?) dat er onthullingen zullen worden gedaan in de nabije toekomst van buitenaards leven, met inbegrip van intelligent leven, en dat deze ontmoeting niet het gezag van de Rooms-Katholieke Kerk zal uitdagen.

    Vanaf de jaren '70 tot aan de jaren '90 was het Monseigneur Corrado Balducci - een exorcist, theoloog en lid van de Vaticaanse Curie (bestuursorgaan op Rome) en een vriend van de paus - die misschien het verst ging, en op de Italiaanse nationale televisie vele malen stelde dat ET's niet alleen mogelijk waren, maar al interactie hadden met de Aarde en dat de leiders van het Vaticaan zich daar bewust van waren. Bovendien, sprekend als een officiële demonologist, zei hij dat de buitenaardse ontmoetingen "niet demonisch zijn, ze ook niet zijn te wijten aan een psychische handicap, en geen geval van bepaalde entiteit, maar dat deze ontmoetingen een zorgvuldig bestudering verdienen." [vii] Hij heeft zelfs onthuld hoe het Vaticaan zelf nauw betrokken is geweest met het fenomeen na een rustige samenstelling van materiële bewijzen door de Vaticaanse ambassades (Nunciatures) over de hele wereld over de buitenaardsen en hun missie [later in dit onderzoek zal ik de geheime bestanden onthullen van het Vaticaan, die men al sinds de jaren 1950 verzameld heeft]. Bijvoorbeeld, op een forum over de enorme UFO schotel in Mexico verklaarde hij: "Ik heb altijd de woordvoerder willen zijn van deze ster-volkeren die ook deel uitmaken van Gods heerlijkheid, en ik zal het blijvend onder de aandacht brengen van de Heilige Moeder Kerk." [viii] Wat je ook maakt van zijn claims, Balducci was een lid van een speciale groep van adviseurs naar het Vaticaan, en een openbare woordvoerder van Rome over de kwestie van buitenaards leven, UFO en ontvoeringen, en zijn beweringen zijn nooit tegengesproken door de Kerk.

    Toch is misschien wel het meest intrigerend de katholieke theoloog pater Malachi Martin, die voor zijn dood in 1999 meer dan eens gezinspeeld heeft op iets als op handen zijnde buitenaardse contacten; terwijl op Coast to Coast AM-radio in 1997 Art Bell aan Martin vroeg waarom door het Vaticaan er zo zwaar werd geïnvesteerd in de studie van de diepe ruimte op de Graham Observatory die wij bezochten. Als een (gepensioneerde) professor van het Pauselijke Bijbelcommissie Instituut, had Martin de unieke kwalificatie voor de geheim informatie met betrekking tot VATT. Martin's antwoord was de aanleiding tot een storm van belangstelling van de zijde van christelijke en seculiere ufologen, toen hij antwoordde: 'Omdat de mentaliteit... onder degenen die op de... hoogste niveaus van de Vaticaan administratie en de geopolitiek staan, weten... wat er gaande is in de ruimte, en wat ons nadert, van groot belang zou kunnen zijn in de komende vijf jaar, tien jaar."(cursivering van mij). [ix]

()

Deze cryptische woorden "wat ons nadert, kan van groot belang zijn" werden in latere interviews gevolgd met de bespreking van een mysterieus "teken in de hemel", waarvan Malachi geloofde dat het naderde vanuit het noorden. Hoewel dit een zijdelingse verwijzing had kunnen zijn naar een eindtijd voorteken - de katholieke profetie van de Grote Komeet - geloven mensen die bekend zijn met Malachi dat hij refereerde naar de komst in de nabije toekomst van buitenaardse intelligentie. (Interessante noot van de auteurs: Toen we Vader Guy Consolmagno vroegen wat hij vond van Malachi's beweringen, leek hij eigenlijk enigszins geërgerd door de man, en zei: "Ik heb verhalen gehoord over wijlen Malachi Martin, die me nogal verdacht voorkomen of deze uitspraken wel afkomstig van hem zijn. Ik was bij de Sterrenwacht in de jaren 1990, en hij heeft ons nooit bezocht, noch heeft hij iets te maken gehad met ons. "Deze reactie lijkt in overeenstemming met zoveel andere katholieke priesters die Maleachi's bereidheid verachtten om te onthullen wat Rome juist wilde begraven, in het bijzonder de satanische kliek binnen de Jezuïetenorde waarover Maleachi schreef in zijn best-verkochte boeken.)

Toch, als het ET leven iets is wat Vaticaanse officials al persoonlijk enige tijd overwegen, waarom spreken ze er nu zo openlijk over, in wat sommigen zien als een zorgvuldige, leerstellige onthulling in de afgelopen paar jaar? Is dit een bewuste inspanning van kerkelijke functionarissen tot een "warming-up" voor de leken in de ET openbaarmaking? Zijn de officiële kerkpublicaties over het onderwerp een poging om de klap te verzachten in de openbaarmaking als die komt om de gelovigen te helpen hun orthodoxie te behouden in het licht van ongekende komende kennis?

Schrijvend voor Newsweek op donderdag 15 mei 2008, in het artikel "Het Vaticaan en de Little Green Men", merkte Sharon Begley op dat "[dit] deel kan uitmaken van een push om te demonstreren dat het Vaticaan deze wetenschap omhelst... Interessant is dat het Vaticaan plannen heeft om een conferentie te organiseren in Rome volgend voorjaar op de 150ste verjaardag van de Origin of Species, het baanbrekende werk van Charles Darwin om de theorie van de evolutie te markeren. Organisatoren van de conferentie zeggen dat het verder zal kijken dan de ingenomen ideologische posities, waaronder het misbegrepen creationisme. Het Vaticaan zegt dat men het probleem van de evolutie wil heroverwegen 'in een breder perspectief' en zegt dat een 'passende aandacht meer dan ooit nodig is' " [x]

De "passende aandacht" die Begley genoemd heeft kan iets zijn geweest waarop Guy Consolmagno zinspeelde drie jaar eerder in een interview met de Sunday Herald. Dat artikel wees erop hoe Consolmagno de taak het verzoenen omvatte van "het wilde bereik van science fiction met de vurige dogma van de Heilige Stoel" en dat zijn laatste mentale stroming was over "het Jezus Zaad" omschreven als "een brein-kromtrekkende theorie die speculeert dat misschien elke planeet wel intelligente, zelfbewuste levens herbergt er ook een Christus wandeling over de methaan zeeën kan hebben plaats gevonden, net zoals Jezus hier op aarde deed in Galilea. De redding van de Betelguesians kan tegelijkertijd zijn gebeurd met de redding van de aardbewoners." [xi] Dit klinkt als een geheiligde versie van 'panspermia' -het idee dat het leven gezaaid is op aarde is, door iets, lang geleden, zoals een asteroïde inslag -maar in dit geval, "het zaad" dat door God genoemd en verzoend is met Christus.

De opmerkelijke verbinding tussen de Vaticaan-woordvoerders en de kwestie van de buitenaardse wezens en de redding liet zich verder doorschemeren in een 2008 L'Osservatore Romano interview in mei, met Vader Funes, getiteld: "De buitenaardse is mijn broeder". In de Engelse vertaling van de Italiaanse uitgave speelt Funes in op de vraag of buitenaardse wezens zouden moeten worden verlost, waarvan hij gelooft dat dit niet mag worden aangenomen. "God is mens geworden in Jezus om ons te redden," zegt hij. "Als er andere intelligente wezens bestaan, is het niet gezegd dat ze ook een behoefte aan verlossing nodig hebben. Ze konden onverkort de vriendschap met hun Schepper hebben." [xii]

Met die "onverkorte vriendschap" weerspiegelt Funes hoe sommige Vaticaanse theologen de mogelijkheid overwegen dat er een buitenaardse soort zou kunnen bestaan die moreel superieur is aan de mens - dichter bij God dan wij gevallen mensen staan, en dat als gevolg daarvan ze hier kunnen komen om ons te evangeliseren. Vader Guy Consolmagno nam deze zelfde lijn van denken aan, toen hij schreef in zijn boek, Brother Astronomer: Adventures of a Vatican Scientist:

Dus de vraag of ze wel of niet zouden moeten evangeliseren is echt een betwistbaar punt. Elke vreemdeling die we ontmoeten zal leren en veranderen door contact met ons, net zoals wij zullen leren en veranderen door de contacten met hen. Het is onvermijdelijk. En ze zullen ons ook evangeliseren. [xiii]

Maar wacht, deze storende valkuil gaat veel dieper...

In een krant voor de Interdisciplinaire Encyclopedia of Religion and Science, legt Vader Giuseppe Tanzella-Nitti uit - een Opus Dei theoloog van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome - hoe we in feite zouden kunnen worden geëvangeliseerd tijdens de contacten met de "geestelijke wezens", zoals elke gelovige in God zou doen, betoogt hij het begroeten van een buitenaardse beschaving als een buitengewone ervaring en ik zou geneigd zijn om de vreemdeling te eerbiedigen en de gemeenschappelijke oorsprong van onze verschillende soorten te herkennen als afkomstig van dezelfde Schepper. Volgens Giuseppe, zou dit contact door niet-aardse intelligentie dan nieuwe mogelijkheden bieden "een beter begrip van de relatie tussen God en de hele schepping." [xiv] Giuseppe stelt dat de christen niet onmiddellijk verplicht zou zijn "om het eigen geloof in God af te zweren alleen op basis van de ontvangst van nieuwe, onverwachte informatie met een religieus karakter van buitenaardse beschavingen," [xv], maar dat een dergelijke ontkenning erna wel kan komen, als de nieuwe "religieuze inhoud" die afkomstig is van buiten de aarde, bevestigd wordt als redelijk en geloofwaardig. "Zodra de betrouwbaarheid van de informatie is geverifieerd" zal de gelovige zulke nieuwe informatie moeten "verzoenen met de waarheid die hij of zij al weet en gelooft op basis van de openbaring van de Ene en Drie-enige God, in het uitvoeren van een herlezing [van het Evangelie] met inbegrip van de nieuwe gegevens... " [xvi] Hoe dit "meer complete" ET Evangelie de verlossing door Jezus Christus zou verminderen, of een belangrijke wijziging geven van ons begrip daarover, wordt besproken in de exotheology sectie in ons komende onderzoeksboek "ExoVaticana", maar de voormalige Vaticaanse Observatorium vice-directeur, Christopher Corbally, kan in zijn artikel "Wat als er andere bewoonde werelden zijn", een mogelijk samenvatting van de meest belangrijke aspecten gegeven hebben, toen hij concludeerde dat Jezus gewoon niet het enige Woord van verlossing kan blijven: "Ik zou proberen om de vreemdeling te verkennen door 'het' te laten zijn wat het is, zonder me te haasten tot een classificatie categorie, zelfs niet tot het veronderstellen van twee geslachten," zei Corbally, alvorens deze bom te droppen:

Terwijl Christus het Eerste en de Laatste Woord (de Alfa en de Omega) is, gesproken tot de mensheid, heeft hij niet noodzakelijkerwijs het enige woord gesproken tot het universum... Want het Woord tot ons gesproken lijkt niet een gelijkwaardig "Woord" uit te sluiten gesproken tot vreemdelingen. Ook zij kunnen hun "Logos-gebeuren" hebben gehad. Wat ook het geval zou kunnen zijn, het hoeft geen herhaling te zijn van dood en opstanding, als we een God toestaan met meer verbeelding dan sommige religieuze denkers lijken te hebben gehad. Want God, als almachtige, is niet beperkt tot één vorm van taal, de menselijke. [xvii]

Dat hooggeplaatste woordvoerders van het Vaticaan de laatste jaren een steeds toenemende erkenning hebben aangeboden van de kans op buitenaardse intelligentie en de dramatische rol die de ET's op de menselijke beschaving zouden kunnen veroorzaken met betrekking tot het veranderen van de gevestigde geloofsovertuigingen over antropologie, filosofie, religie en verlossing en met meer toekomstige consequenties dan waar de meesten op zijn voorbereid.

En dan is er dat LUCIFER-apparaat op de Graham Berg, waarvan het Vaticaan ontkent mee verbonden te zijn, maar wat we later verder zullen illustreren in deze serie. Lucifer is merkwaardig genoeg beschreven op de website van het Vaticaanse Observatorium als "NASA AND THE VATICAN’S INFRARED TELESCOPE CALLED [LUCIFER] - een in Duitsland gebouwde - NASA en Het Vaticaan eigendom en gefinancierd - Infrared Telescope... om te kijken naar NIBIRU/NEMESIS." [xviii] Waarom mag het Vaticaans Observatorium website deze beschrijving laten staan? Nibiru en Nemesis zijn hypothetische planeten die zogenaamd in een baan dicht bij de aarde terugkeren na een zeer lange tijdsperiode. Ze zijn verbonden met de moderne mythe over "Planet X", en het meest dreigend met de vernietiging van planeten, waarvan sommigen geloven dat dit gebeurde tijdens een grote oorlog tussen God en Lucifer toen de machtige engel uit de hemel is geworpen. In het boek Job, waar de profeet details geeft hoe God de letterlijke woonplaatsen van de engelen vernietigde bij de opstand tegen Hem (Job 26:11-13), wordt specifiek genoemd de vernietiging van Rachab, een planetair lichaam ook wel bekend als 'Pride', van waaruit God 'de voortvluchtige slang' verdreef. Zijn Rome en andere wereldmachten met behulp van het LUCIFER-apparaat bezig om iets te zien wat de rest van ons niet kan zien, iets waarvan zij geloven te observeren dat dit de oude oorlog is (of erger nog, het in de gaten houden van naderende eindtijd engelachtige vervoersapparaten/UFO's, iets waarop Vader Malachi Martin heeft gezinspeeld)? Deze theorie is interessant in het licht van de demonische naam van het infraroodapparaat. Infraroodtelescopen kunnen objecten detecteren die te koud zijn of ver weg staan en te zwak om te worden waargenomen met zichtbaar licht, zoals de verre planeten, sommige nevels en bruine dwergsterren. Bovendien, infrarode straling heeft een langere golflengten dan zichtbaar licht, wat betekent dat het astronomische gas en stof kan passeren zonder te worden verstrooid. Objecten en gebieden, verduisterd uit het zicht in het zichtbare spectrum, met inbegrip van het centrum van de Melkweg, kunnen dus worden waargenomen door middel van infrarood-technologie van Lucifer. [xix] Maar wat UFO-onderzoekers nu al voor enige tijd heeft gefascineerd is de manier waarop infraroodtechnologie ook kan worden gebruikt om te herkennen en te volgen de Unidentified Flying Objects in de hemelen, die niet kunnen worden gezien met andere telescopen of het blote oog. In feite, hebben ze een aantal van de meest verbazingwekkende UFO's ooit gezien, op film opgenomen met infrarood. Wat heeft dit te maken met de komst van Petrus Romanus, en vooral de wereldleider die hij zal aanbidden, is meer storend en uiteindelijk bedreigend.

( )

LBT ingenieur die aan de auteurs uitleg geeft over hoe het LUCIFER-apparaat infrarood gebruikt om te zien...

Volgende: Wat probeert VATT te vinden...

Eindnoten

[I] Prive pdf van Guy Consolmagno aan Tom Horn waarin het Vaticaan positie inneemt op de komst van buitenaardse redders [gratis bij het nieuwe boek "ExoVaticana" wanneer het wordt uitgegeven in april, 2013]

[Ii] Ibid 33 tot 34

[Iii] Ibid 37

[Iv] http://www.mt.net/ ~ watcher / ufovatican.html

[V] "Vaticaan Astronoom zegt het OK is om te denken dat er vreemdelingen bestaan," USA Today, 28 mei 2008, http://www.usatoday.com/news/religion/2008-05-14-vatican-aliens_N.htm.

[Vi] http://www.catholicnewsagency.com/news/believing_in_aliens_not_opposed_to_christianity_vaticans_ top_astronomer_says/

[Vii] Richard Boylan "Vaticaan Official verklaart dat buitenaards contact is echt" UFO Digest http://www.ufodigest.com/balducci.html

[Viii] Paola Leopizzi Harris, "Monseigneur Corrado Balducci zegt dat Mexico is gezegend met een UFO Sightings" www.paolaharris.it 28 maart 2006 http://www.delusionresistance.org/ufo/catholicism-ufos.html

[Ix] "Comet en Vader Malachi Martin" (Art Bell INTERVIEWS VADER Malachi Martin: Afschrift van het 5 april 1997 interview met wijlen pater Malachi Martin door Art Bell), Godlike Productions, 7 januari, 2007, http://www. godlikeproductions.com/forum1/message326615/pg1.

[X] Sharon Begley, "Het Vaticaan en de kleine groene mannen", Newsweek, 15 mei 2008, http://www.newsweek.com/blogs/lab-notes/2008/05/15/the-vatican-and-little-green-men.html.

[Xi] Neil Mackay: "En op de achtste dag - schiep God Aliens?" Sunday Herald-Schotland, November 28, 2005, http://www.sundayherald.com/53020 (site beëindigd, zie alternatief: van tekenen van de tijden: http://www.sott.net/articles/show/106410-And-on-the-eighth-day-did-God-create-aliens-).

[Xii] "De buitenaardse is mijn broeder", L'Osservatore Romano, 14 mei 2008, http://padrefunes.blogspot.com/.

[Xiii] Zoals geciteerd door artikel: Brother Guy Consolmagno: "Zou u een buitenaardse dopen: een jezuïet zegt dat de ontdekking van leven elders in het heelal geen probleem zou vormen voor de religie," Beliefnet,

[Xiv] Giuseppe Tanzella-Nitti: "buitenaards leven", Interdisciplinair Encyclopedia of Religion and Science, http://www.inters.org, en http://www.disf.org/en/Voci/65.asp.

[Xv] Ibid.

[Xvi] Ibid.

[Xvii] Open Minds Magazine, "Het Vaticaanse Buitenaardse probleem", door J. Antonio Huneeus, juni / juli 2010, Issue 2, 59.

[Xviii] http://www.vaticanobservatory.org/VO-NEWS/index.php/videos/item/79-lucifer.html

[Xix] http://www.ehow.com/how-does_4926827_infrared-telescope-work.html

Deel 3

Bron: EXO-VATICANA - Part 2