www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Sinear richtlijn - Deel 12

Plato, transhumanisme, en het vreemde leger van de Antichrist

25 januari 2015 | door Dr. Michael Lake

()

In het boek Openbaring hebben we een vluchtige blik gekregen op verschillende groepen die de Antichrist volgen. Om te begrijpen wat we in het boek Openbaring zien, moeten we begrijpen hoe de Elite plannen heeft om de aardbewoners te verdelen. Ik denk dat de blauwdruk die ze hebben iets is wat zeer vergelijkbaar is met Plato's Republiek.

In dat boek stelt Plato zijn versie van de perfecte samenleving. Deze maatschappij bestaat uit drie groepen mensen:

1. De welwillende Elite, die gevuld is met grote wijsheid over hoe deze ultieme Republiek te regeren.

2. De burger/werker, die werkt om te produceren wat de Elite zegt nodig te hebben voor deze Republiek

3. De militaren/politiemacht, die de burgers binnen de lijnen houdt en onder de controle van de Elite

In mijn nieuwe boek The Sinear schets ik een hypothese over hoe Plato's Republiek verbonden is met het transhumanisme en hoe het werkt in het boek Openbaring. (Vergeet niet, we zien alles nog steeds "via een troebele spiegel".)

De Elite: The Elite zal hun geest en lichamen willen verbeteren om de onsterfelijkheid te bereiken. Zo zullen ze halfgoden (of posthumans) worden.

De werknemers: The Elite zal enkele voordelen bieden aan de gewone leden van de samenleving om ziektekosten te vermijden en, derhalve een periodieke afname van productie van wat ze nodig hebben. Er is voldoende wijziging van het DNA zijn voor de werknemers om het beeld van God binnenin zich te verwijderen (dat wil zeggen, het merkteken van het beest), en daardoor alle concepten van goed en kwaad verwijderen. De standaard-werknemer zal niet meer de gave bezitten van het zien van immoraliteit, maar bestemd zijn voor een langere levensduur, die uiterst ziektebestendig zal zijn. Een soort geest-controle of een geestelijk component zal waarschijnlijk zijn opgenomen in de verbeteringen.

De militaire macht: De handhavingsinstanties van de Elite met krachtiger organen en met grotere levensduur dan de werknemersklasse zal een geperfectioneerd versie van onbreekbaar controle-geest/component geïnstalleerd krijgen. Deze militaire krachten zullen bijna onmogelijk zijn om te doden, maar zullen aan hun einde komen in de vallei van Armageddon.

En als dit u te fantastisch klinkt om waar te zijn, controleer deze paar koppen in de Raiders nieuwsupdate alleen van deze week al (zoals u weet documenteren ze bij Raiders de stappen in de richting van transhumanisme door DARPA, het Pentagon, het departement van defensie, enzovoorts):

Bron: Designers zeggen: een start is nodig voor het maken van nieuwe mensen

Bron: Veranderen van mensen in halfgoden die zullen profiteren van mensverbetering?

In feite zullen de nieuwe SkyWatch tv-uitzendingen spoedig beginnen nadat dit artikel online is gegaan, en enkele van de eerste shows zullen de bespreking tussen mij en Dr. Horn uitzenden over hoe snel de zogenaamde hybride tijd komt. Wanneer deze ontwikkelingen worden bekeken door de lens van het boek Openbaring, is het allemaal zinvol. Alle drie de klassen van de komende Plato Republiek zullen het Merkteken van het beest hebben ontvangen en hun DNA hebben gewijzigd. Met elementen van denkcontrole die geïnstalleerd wordt binnen zowel de werknemer als de militaire klasse, wordt de wereld "één van geest", net als in het verhaal van de toren van Babel. De Elite zal tenslotte de hele planeet verenigen richting de voltooiing van het onvoltooide werk van Nimrod.

Maar natuurlijk zien we ook in Openbaring die ene klasse van dit nieuwe burger-type in Openbaring 9, die gekweld wordt door een transgene horde. De dood lijkt te vluchten voor hen, en zij kunnen niet sterven. Zij kunnen ook hetzelfde deel van de maatschappij zijn die levend geworpen worden in de poel van vuur (Openbaring 19:20).

( )

Kunstenaarsvoorstelling van de transgene sprinkhanen die uit de afgrond opkomen

Bovendien, niet iedereen heeft het Merkteken van het beest ontvangen en is onsterfelijk. Later, in Openbaring 9, als de vier engelen zijn losgemaakt (waarschijnlijk Wachters) die ofwel hun eigen twee-honderd-miljoen-leden tellende leger met zich meebrengen, of ze hebben het bevel over dit transgene leger, dat eerder in dit hoofdstuk was opgekomen. Dit leger doodt een derde van de bevolking op de planeet.

Dan vinden wij in Openbaring 17:8:

Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.

Het is uit de Schrift duidelijk dat degene die uit de put is opgestegen de Antichrist/Nimrod is. En in mijn nieuwe boek en op de komende SkyWatch tv-shows stel ik hoe na de ontvangst van een dodelijke hoofdwond er reden is om te geloven dat genetische doorbraken worden gebruikt om hem te "genezen", en hij ook transgeen wordt, net als de oorspronkelijke Nimrod (waarvan de Bijbel zegt "begon te worden als een Gibborim" (Gen. 10:8).

Ten slotte, er is een klasse van burgers wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens. Weerspiegelt dit niet hetzelfde landschap als de oorspronkelijke Nephilim (mens-engel-dier vermengingen) die ook niet in het boek des levens staan en ook niet kunnen worden gered? Laten we eerst eens kijken wat Dake zegt over het boek des levens in zijn geannoteerde Referentie Bijbel:

Dit is de eerste vermelding van het boek van God waarin de namen van de rechtvaardigen zijn geschreven. Er wordt in de Schrift naar verwezen met verschillende termen: "Uw boek" en "Mijn boek" (Ex. 32:32-33); "Het boek des levens" (Psalm 69:28); "het boek" (Dan. 12:1); "het boek des levens" (Fil. 4:3; Openbaring 3:5; 13:8; 17:8; 20:11-15; 22:18-19); en het boek des levens van het Lam" (Openbaring 21:27). Gewoon omdat het "boek van het leven" niet als dusdanig wordt weergegeven in al deze passages, betekent niet dat het een verwijzing naar zo'n exemplaar naar iets anders is. Net zoals we verschillende namen voor de Bijbel hebben - "de Heilige Schriften" (Romeinen 1:2; 2 Timoteüs. 3:15); "de woorden van God" (Romeinen 3:2; Hebreeën 5:12; 1 Petrus 4:11); "de wet en de profeten" (Lukas 24:25-44); "het woord van God" (Markus 7:13; Romeinen 10:17; Hebreeën 4:12); "het zwaard van de geest" (Efeziërs 6:17); en andere uitdrukkingen - zo hebben we ook verschillende namen voor het boek des levens.

Hier bevestigt God de overtuiging van Mozes dat namen kunnen worden uitgewist uit het boek des levens als mensen de eeuwige doodstraf krijgen (Ex. 32:33). De psalmist voorspelde het in het geval van Judas (Psalm 69:20-28). Christus waarschuwde iedereen die de zonde niet wilde overwinnen (Openbaring 3:5; 22:18-19). Dit - God's woord, en niet van de mens - is definitief, en niet twijfelachtig; het is universeel en eeuwig van toepassing, niet lokaal en beperkt. [i]

Van ieder mens die ooit op deze planeet is geboren, is de naam in het boek des levens geschreven. Het was altijd de wens van de Vader dat iedereen zou worden gered (1 Timotheus 2:4). Maar wanneer een mens zonder Christus sterft, is God gedwongen iemands naam te wissen uit het boek. Dit zou ook tot waarheid komen als personen worden ontmenselijkt. Het is dus heel goed mogelijk dat een deel van het leger van de Antichrist een soort van transgene vermengingen zijn, vergelijkbaar met wat er gebeurde in Genesis 6 nadat de Titanen werden vernietigd in een burgeroorlog. Het Boek van Jasher laat zien hoe de tweede inval van Nephilim gebeurde:

En hun rechters en leiders ging naar de dochters der mensen en namen hun vrouwen met geweld van hun echtgenoten af volgens hun keuze, en de zonen der mensen in die dagen namen van het vee van de aarde, de dieren van het veld en de vogels van de lucht, en leerde om één soort te mengen met de andere dieren, om daarmee de Heer te provoceren; en God zag dat de hele aarde was beschadigd, want al het vlees was beschadigd in zijn manieren op aarde, alle mensen en alle dieren. (Jasher 4:18, nadruk toegevoegd) [ii]

Stephen Quayle heeft in zijn boek Xenogenesis: veranderen van mannen in monsters gegevens hoe DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) en heel veel andere agentschappen werken aan de oprichting van kunstmatige baarmoeders. Dergelijke kunstmatige baarmoeders zijn perfect voor het maken van transgene wezens. Quayle schrijft:

Nog zijn er vandaag mensen die de bedoeling lijken te hebben om het verband uit te wissen tussen moeder en kind, in het afsnijden van een deel van wat het menselijke is.

Erger nog, men kan slechts speculeren op hoe het ontbreken van een echte moeder en in plaats daarvan opgroeien in een vat ergens naast soortgelijke broers en zussen zonder menselijk contact vóór de geboorte is en hoe dit een baby zou beïnvloeden.

Zou het niet eerlijk zijn om te suggereren dat zulk een persoon een gebrek heeft aan het ingeschapen koesteren en verlangen naar menselijk contact, wat wij voor normaal nemen?

Zal dit niet een persoon creëren die lijdt aan een soort disconnectie tussen zichzelf en de andere menselijke wezens?

Niemand weet de antwoorden, en helaas is er geen manier om erachter te komen door te experimenteren op menselijke wezens, om hen te laten opgroeien in "broedplaatsen", misschien met een onnoemelijke schade in het proces. [iii]

Deze kunstmatige baarmoeders zouden perfect zijn voor de ontwikkeling van de transgene supersoldaat voor de Antichrist. U denkt misschien dat het ver gezocht is, maar binnen de academische gemeenschap debatteren ze reeds over de mogelijkheid van vermengingen te maken en de gevolgen die het zou kunnen hebben op de samenleving. U ziet de formulering in de Online Stanford Encyclopedia of Philosophy met besprekingen over de gemaakte menselijke/niet-menselijke vermengingen (gepost mei 2008):

Een vermenging (chimaera) is een individu samengesteld uit cellen van verschillende embryonale oorsprong. Met de succesvolle isolatie van vijf lijnen van menselijke embryonale stamcellen (hESC) vergrootten wetenschappers in 1998 de mogelijkheid tot het creëren van een menselijke/niet-menselijke chimaera en veroorzaakte een uitgebreide bio-ethiek-discussie, wat werd genoemd "het andere stamcel debat". Het debat over de Chimaera is toegespitst op vijf belangrijke argumenten. Het Onnatuurlijkheids Argument verkent de ethiek van het overtreden van de natuurlijke soorten en hun grenzen. Het Morele Verwarrings Argument beweert dat het bestaan van entiteiten definitief niet kunnen worden aangemerkt als menselijk of niet-menselijk, wat zal leiden tot morele verwarring die de waardevolle sociale en culturele praktijken zal ondermijnen. Het Borderline-persoonlijkheids Argument focust op mensapen en concludeert dat hun grens-persoonlijkheid een mate van morele status verleent die hoog genoeg is voor de meesten, zo niet allen, en dat het chimerische onderzoek op hen ontoelaatbaar is. Het Menselijke Waardigheids Argument beweert dat het een belediging is voor de menselijke waardigheid om een individu "gevangen" te houden in het lijf van een dier met niet-menselijke capaciteiten wat met de menselijke waardigheid verbonden is. Tot slot houdt het Morele Status Kader in, dat onderzoek waarin een niet-menselijk dierlijke morele status wordt aangepast aan dat van een normale volwassen mens, ontoelaatbaar is, tenzij er redelijke garanties zijn dat haar nieuwe morele status zal worden gerespecteerd, wat onwaarschijnlijk is gezien de motivaties voor het chimerische onderzoek en het toezicht dat erop kan worden verstrekt. Deze argumenten bieden verschillende beweegredenen voor de evaluatie van het chimaera-onderzoek, en bijgevolg de verschillen in hun implicaties voor het bereiken van het chimerische onderzoek dat onethisch is, alsmede de manier waarop het chimerische onderzoek moet worden aangepakt in het overheidsbeleid. [iv]

Aangezien deze encyclopedie uitgave in 2008 is gemaakt, zijn er veel dingen veranderd. Het is niet langer een kwestie van óf er menselijke/niet-menselijke chimaera kunnen worden gemaakt, als er duizenden al worden verzonnen in laboratoria over de hele wereld. Dat gezegd hebbend, kunnen de leden van het definitieve leger van Nimrod al staan te wachten in de coulissen?

( )

De powerpoint diashow is een van de vele van Dr. Tom Horn's strategische inzichten in de presentatie van mens-dier chimaera creatie over de hele wereld.

Armageddon - het ultieme slagveld op aarde

Ik heb vele malen nagedacht over hoe de slag van Armageddon eruit zal zien, door mijn jaren van studie als leraar en dienaar. Om eerlijk te zijn, hoe meer ik de wetenschap observeer van het verleggen van grenzen, hoe ongelooflijker mijn beeld werd. Ik denk niet dat Steven Spielberg of George Lucas de verbeelding heeft om dit evenement nauwkeurig te portretteren. Ik denk niet dat een sci-fi geest is groot genoeg om het te bevatten.

In feite is Nimrod terug uit de dood, en hij is omringd door zijn generaals - mens-gemaakt, onsterfelijke halfgoden zwaaiend met ongekende macht.

Zijn leger is eerst opgebouwd uit genetisch gemodificeerde en denken-gecontroleerde super soldaten die met ongekende precisie bewegen met een geperfectioneerd gekooide geest. Zij worden ondersteund door de terugkeer van de Nephilim-geesten met genetisch gemodificeerde lichamen die lijken op wat ze hadden voor de zondvloed - krachtig en angstaanjagend.

We misschien kunnen we zelfs de vrijgelaten Wachters waarnemen, elke gevallen engel, en hun handlangers. Dit scenario kan ook deze engelen bevatten, permanent als reuzen met een vlammend zwaard, of gesteund door wat de wereld gelooft dat UFO's zijn met het verstrekken van luchtondersteuning.

In feite zal dit keer het Nimrod-leger veruit superieur zijn aan de degene die hij had bij de eerste toren van Babel. Hun wens is niet alleen om Israël van de planeet weg te vagen, maar ik geloof dat zij voornemens zijn om te bereiken wat ze de eerste keer wilden doen - het openen van een dimensionale portaal in de derde hemel als een confrontatie met de Almachtige God. Zo'n leger heeft zich nooit verzameld sinds het begin van tijd! Gods geliefde menselijk ras, de enige klasse van wezens aan wie hij ooit een manier van verlossing aangeboden heeft, is nu volledig beschadigd en staat tegen Hem op. Elke gevallen engel (vorstendommen, bevoegdheden en heersers van duisternis) die er is, samen met de kinderen, de Nephilim. Elke technologische doorbraak die de mensheid ooit heeft ontwikkeld is geworden tot het leger van deze afval in de ultieme confrontatie. Dit leger zal de moeder zijn van alle oorlogen en het kan zelfs van invloed zijn op de eeuwigheid.

Echter God heeft ook een plan, en daarin vinden wij dat dit een van de kortste oorlogen zal zijn in de hele menselijke geschiedenis:

>En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.

En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God.

En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.

En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.

Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God,

om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.

En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.

En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees (Openbaring 19:11-21, nadruk toegevoegd).

Lucifer vergeet in zijn arrogantie tegen wie hij strijdt. De Almachtige God schiep alle dingen in elke dimensionale werkelijkheid met Zijn Woord. De Bijbel vertelt ons:

Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechter hand van de Majesteit in de hoogste hemelen (Hebreeën 1:3)

De God die alle dingen door het woord van Zijn macht tot aanzijn riep, heeft het niet nodig dat zijn leger voor hem zal vechten - engelen noch heiligen. Hij rijdt in de strijd als de Messias ben David, de koning die verovert. In de tijd die nodig is voor een woord om te worden gesproken van Zijn lippen, wordt het hele leger van Lucifer vernietigd. Het transgene bloed van dat leger stroomt vier en een half voeten diep over de hele vallei.

De waarheid is: in al die duizenden jaren dat de Elite gewerkt heeft aan het onvoltooide werk van Nimrod om het te voltooien, zijn ze nooit voor een moment gestopt om te overwegen dat Jezus zelf enige onafgemaakte zaken van Zichzelf had. De Enige en ware Messias heeft meer dan tweeduizend jaar gewacht voor het moment dat hij zou beginnen zijn mouwen op te rollen om het Koninkrijk te herstellen. De slag van Armageddon (met het werpen van de Antichrist en de valse profeet - levend - in de poel van vuur) is voor Hem gelijk aan de prullenmand te legen. Vervolgens zal hij het oneindige Koninkrijk vestigen zoals geprofeteerd door Daniël zo veel millennia geleden. Tot slot zal de aarde vrede kennen - voor duizend jaar.

Tussen nu en dat glorieuze moment, als Jezus op een paard terugkeert, moet het restant als zout op aarde zijn, een evangelisch licht in een donkere plaats, bereid voor wat er komt en als krachtige instrumenten in de handen van de Almachtige. Tom Horn vroeg me een paar dagen geleden of ik denk dat er een laatste groot ontwaken zal komen. Ik leg in de laatste 100 pagina's van De Seinar Richtlijn uit waarom ik dit inderdaad geloof, dat de kerk de machtigste kracht is in de dagen vooruit.

[i] Dake, Dake’s Annotated Reference Bible, WORDsearch CROSS e-book, “Chapter 32.”

[ii] “The Apocrypha,” The Researchers Library, Kindle Locations 2691–2695.

[iii] Stephen Quayle, Xenogenesis: Changing Men into Monsters(Bozeman, MT: End Time Thunder Publishers, 2014) 229.

[iv] http://plato.stanford.edu/entries/chimeras/.

deel 1 - deel 2 - deel 3 - deel 4 - deel 5 - deel 6 - deel 7 - deel 8 - deel 9 - deel 10- deel 11

Bron: The Shinar Directive - Part 12