www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Sinear richtlijn - Deel 5

De grootte en het bereik van de komende wereldkoninkrijk

1 januari 2015 | door Dr. Michael Lake

Geeft het woord van God ons in Daniel een hint dat de Antichrist in staat zal zijn de donkere magie en omvang van het rijk van Nimrod tot stand te brengen?

"En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken" (Daniel 11:37).

()

Sommigen hebben gespeculeerd dat dit verwijst naar de Antichrist als een homoseksueel. Hoewel het klopt dat de meesten binnen de occulte wereld biseksueel (voor gebruik in rituele magie) zijn, denk ik dat dit een profetische aanwijzing is, die te koppelen is aan Nimrod als de komende mens der zonde. Deze krachtige werking van donkere magie en esoterische wijsheid zal nog een keer in de menselijke geschiedenis worden gereproduceerd. De komende gedaanteverandering van een mens zal Lucifer zelf uitnodigen te komen en bij deze verbeterde mens-god intrek te nemen. Hij zal de reïncarnatie van Nimrod worden - de Antichrist!

Babylonische en Egyptische mystiek zijn nog steeds de toonaangevende spirituele krachten binnen de kronkelende stromingen van de mysterie religies. Egyptische Sex Magic, een product van de Egyptische mystiek, is prominent aanwezig in de leer van Aleister Crowley, evenals de Ordo Templi Orientis en de Golden Dawn. Het is ook verweven in de esoterische leringen van de vrijmetselarij. In zijn internationaal befaamde Boek, Zenith 2016, onthult Dr. Tom Horn het verloren symbool van Vrijmetselarij:

Niet herkend door de overgrote meerderheid van de volkeren over de hele wereld is dit de grootste samenzwering aller tijden, openlijk en duidelijk aanwezig in Washington DC en in het Vaticaan. Het is een oud, magisch talisman diagram - het Verloren Symbool - dat wacht op het laatste gebruik door de verborgen, occulte hand die het geheime lot van Amerika leidt. [i]

Het lijkt erop dat het verloren symbool werd ontworpen met behulp van de kennis van een oude Wachter, en doorgegeven via de lijn van Cham, en dat het is ingebed in de occulte religieuze praktijken van Egypte. Zou het Verloren Symbool een door Wachters geïnspireerd spiritueel technologisch apparaat kunnen zijn, ontworpen om de transformatie van Nimrod te herhalen? Zal het op een dag een nieuwe mens-god produceren: Gibborim/Nephilim (Osiris vleesgemaakt)? De waarheid is dat de fysieke occulte symbolen/apparaten al eeuwenlang bestaan, en de beoefenaars van het occulte de voorgeschreven rituelen doen die ze met absolute toewijding doorlopen hebben. Nog steeds door alle van de eeuwen van trouwe herhalingen, zijn ze gelijk aan die van Nimrod en worden gereproduceerd. Misschien zal de realisatie van de volgende Nimrod een interventie vereisen door de Wachters via een 'stargate' (een dimensionaal portaal) en komen ze in onze werkelijkheid. Aan de andere kant, misschien moet gewoon nog steeds gewacht worden op het laatste stukje van de puzzel van de god-maker om ontdekt te worden in een van de piramides of ziggurats in de wereld.

De Elite van de wereld werkt achter de schermen met geheime regeringsagentschappen over de hele wereld en met de Gemeenschap van de Transhumanisten om de geheimen van Nimrod te ontgrendelen.

Dr. Horn gaat verder met het detailleren van de mystieke betekenis van deze oude symbolen in de Babylonische mysterie-religie:

Ongetwijfeld zal de overgrote meerderheid van de mensen, wanneer ze kijken naar Washington DC en het Vaticaan, nooit begrijpen hoe deze steden een van de grootste openlijke samenzweringen aller tijden zullen vormen. Daar zijn in al hun glorie en vlak voor de ogen van de wereld, de oude talisman diagrammen weergegeven, die gebaseerd zijn op de geschiedenis en de cultus van Isis en Osiris, Horus, met inbegrip van de magische programma's bedoeld om de terugkeer van deze godheid voort te brengen. Het oerconcept - met name de obelisken die tegenover de Heilige Koepels staan - werden in de oudheid gebruikt met het uitdrukkelijke doel van het herscheppen, de opstanding en vergoddelijking, ontworpen voor de incarnatie van de godheid van de onderwereld naar het aardoppervlak door de vereniging van de respectievelijke figuren - de koepel (oude structurele representatie van de baarmoeder van Isis) en de Obelisk (oude vertegenwoordiging van de rechte mannelijke fallus van Osiris). Deze lay-out, zoals gemodelleerd in de oudheid, bestaat vandaag op de grootste schaal in het hart van de hoofdstad van de meest krachtige regering op aarde - de Verenigde Staten - evenals in het hart van de meest politiek invloedrijke kerk op aarde - het Vaticaan. Gezien dit feit, en het patroon dat wordt aangeboden door de apostel Paulus, en in de Apocalyps van Johannes (het boek Openbaring) dat de eindtijd in een huwelijk tussen politieke (Antichrist) en religieuze (valse profeet) autoriteiten zal uitmonden met de wederkomst van Osiris/Apollo, betaamt het onderzoekers met een open geest om zorgvuldig deze profetie in steen te overwegen, zoals het de geestelijke energie omschrijft die bewust of onbewust worden aangeroepen op beide locaties met mogelijke vertakkingen voor Petrus Romanus, in het jaar 2012, en verder. De Amerikaanse hoofdstad is wel het "Spiegel Vaticaan" genoemd als gevolg van de opvallend gelijksoortige lay-out en het ontwerp van haar primaire gebouwen en straten. Dit is geen toeval. In feite noemden de Amerikaaanse voorvaderen de hoofdstad eerst "Rome". Maar het parallellisme tussen Washington en het Vaticaan is het meest duidelijk geïllustreerd door het Capitoolgebouw en de Koepel met de Obelisk bekend als het Washington Monument, en de St. Pieter Basiliek in het Vaticaan, met een soortgelijke koepel voorzien, en met de bekende Obelisk - die beide waren, volgens hun eigen officiële documenten, ontworpen na de Romeinse Pantheon, de cirkelvormige koepels Rotunda "opgedragen aan alle heidense goden". Deze lay-out - een koepelvormige tempel voorzien met een Obelisk - is een oude, alchemistische blauwdruk die een aanzienlijke esoterische betekenis in zich heeft. [ii]

(Noot van de auteur: voor meer informatie over dit en aanverwante onderwerpen, moedig ik u aan te lezen Dr. Horn's bijgewerkte versie van zijn boek, getiteld Zenith 2016: De herziene en uitgebreid Editie van Apollyon Rising 2012. Dit boek is een must voor elke serieuze student van de bijbelprofetie.) Artikelen uit dit boek zijn te lezen op Zenith

Nimrod bezat ook de kracht, de sluwheid en de wreedheid van de kinderen van de Wachters van voor de zondvloed. Deze verandering binnenin gaf een superkracht aan zijn despotische verlangens. Wat waren enkele van deze tirannieke verlangens? Finis Dake biedt enige antwoorden:

Nimrod komt van de Hebreeuwse marad (HSN-), "om te rebelleren". Het verwijst naar enkele gewelddadige en openlijke opstanden tegen God. Nimrod begon een machtige te worden op de aarde door dappere en gedurfde daden. Zijn opstand is gekoppeld aan het begin van zijn koninkrijk en suggereert dat zijn jacht en machtige daden vooral verband hielden met jacht op mannen door tirannie en kracht. Hij heerste over de anderen, maakte jacht op hen met vernietiging van allen die tegen hem zijn in zijn despotische heerschappij over mensen. Dit is de zin zoals begrepen door Josephus en schrijvers van de Targums. Josephus zegt dat Nimrod mensen overgehaald heeft hun geluk aan hem toe te toeschrijven in plaats van God. Hij werd een groot leider, leerde mensen zich te centraliseren, en tartte God voor het sturen van een volgende overstroming. Er wordt gezegd dat Nimrod ook gejaagd heeft op wilde beesten, die veel mensen gedood hebben, en de mensen leerde om muren te bouwen rond de steden voor een bescherming tegen hen.

De term "machtige jager" (Genesis 10:9) kan verwijzen naar een jager van dieren of van mannen om ze slaaf te maken. Nimrod was een jager van mens en dier. De Hebreeuwse gibbowr (HSN-< H1368 >), vertaalde "machtig" hier: een krachtige krijger, tiran, kampioen, reus of een sterke. Het wordt gebruikt voor reuzen die befaamd waren vanwege hun goddeloosheid (Gen. 6:4), en van andere goddeloze mannen (Psalm 52: 1-3; 120:4; Jesaja 5:22; Jeremia 9:23). Het kan verwijzen naar Nimrod als een tiran en onderdrukkend despoot. Hij vestigde het eerste koninkrijk en de eerste universele valse religie tegenover God sinds de zondvloed van Noach ... Dit werd gedaan "voor de ogen van de Heer", dat wil zeggen, openlijk: in aanwezigheid van God in alle verzet. Dat is waarom God, toen hij naar beneden kwam om Babel te zien, actie ondernam om de opstand van Nimrod te neutraliseren (Gen. 11:1-9). [iii] (cursivering toegevoegd)

Nimrod bezat een demonische intelligentie en een bovennatuurlijke kracht die hij ingeschakeld heeft om de mensen te verslaven door middel van tirannie en kracht. Hij eiste dat iedereen zijn geluk zou toeschrijven aan hem, en hem alleen. Hij werd de eerste heerser van de toen bekende wereld (de eerste New World Order) en vestigde de eerste een-wereld religie. Nimrod is het perfecte type en schaduw in het Oude Testament van de Antichrist. De Antichrist zal niet te stuiten zijn als krijger, en zijn wreedheid zal geen grenzen kennen, hij zal de wereld als de nieuwe leider van de New World Order tot slaaf maken en hij zal een één-wereld religie vestigen om alle mensen weg te trekken uit de buurt van de ware God en de Schepper van de mensheid. Geen andere figuur in de geschiedenis of de Bijbel, zelfs niet de farao's van Egypte, komen dichter bij het personifiëren van de Antichrist dan op de manier waarop Nimrod deed.

A.W. Pink is het eens met deze analyse over Nimrod en Babylon. In zijn klassiek geworden boek over de Antichrist schrijft hij:

In de eerste plaats is Nimrod - de oprichter van Babel, dat wil zeggen, de toren van Babel - een wrede tiran en wrede onderdrukker van mannen, hij was de eerste persoon die een openlijke oorlog tegen God verklaarde; het is dus daar om te zien wat zal moeten voortvloeien uit datzelfde Babylon, de laatste en meest afschuwelijke vervolger van de heiligen - de Antichrist. Bovendien, ziende dat Nebukadnessar en Antiochus Epiphanes - de twee monsters die het volk van God versloegen met een overweldigende kracht van vernietiging - de antichristenen van het Oude Testament waren en opmerkelijke typeringen van de Antichrist die zal komen; dit ziende, zeg ik, dat deze vorsten regeerden in Babylon, past het dat de ware Antichrist van het Nieuwe Testament wel moet voortvloeien uit hetzelfde Babylon.

Bovendien kan er geen plaats worden aangewezen die meer zal voldoen voor de geboorte van de Antichrist dan Babylon, want het is de stad van de duivel - altijd diametraal naar Jeruzalem die wordt geacht de stad Gods te zijn. De voormalige stad, dat wil zeggen, Babylon, de moeder en verspreider van alle soorten van verwarring, afgoderij, ongehoorzaamheid, is een enorme afvalbak van elke fout, verontreiniging, misdaad, en de ongerechtigheid - de eerste stad in de wereld die zich van de aanbidding van de ware God heeft afgesneden - en de stad is van de universele vervanging, - die voortdurend (volgens de kroniek van de Heilige Schrift) het mysterie van ongerechtigheid draagt; en die op haar voorhoofd nadrukkelijk draagt de inscriptie van godslastering tegen de naam van God. De voleinding van de ongehoorzaamheid daarom, welke is zijn herhaling in de Antichrist, kan niet beter doorbreken in een meer passende plaats dan Babylon. [iv]

Onnodig om te zeggen, dat Nimrod de standaard zet voor grofheid. In feite waren zijn wapenfeiten groter dan van alle andere despoten in de gehele geschiedenis. Zelfs de praktijk van de kruisiging komt niet van oorsprong uit Rome; het begon allemaal in Babylon!

Inzicht in de twee gezichten van Nimrod

Hoewel zijn meedogenloosheid goed is gedocumenteerd in de meeste Bijbelse bronnen, geloof ik dat ze de andere kant van Nimrod niet zien. Hij was in staat om mannen te inspireren zich te voegen onder zijn leiding. Hij was een genie in de militaire tactiek. Hij was een volmaakt politicus. Hij ontwikkelde steden, bewerkte de hele beschaving, en zorgde voor de geboorte van een religie die zich ook nu nog steeds verspreidt als een kanker in de wereld van vandaag. Nimrods spirituele invloed was zo groot dat gezinnen gewillig hun kinderen op de vurige altaren van Moloch zou aanbieden.

()

Nimrod zou de perfecte wereldleider zijn voor vandaag. Hij zou een Giorgio Armani pak dragen, een ontwapenende glimlach hebben, de perfecte tv-persoonlijkheid bezitten, een lichaamsbouw hebben zoals van de Griekse goden en een wijsheid getrokken uit de diepste put van de opgerezen meesters van de New Age door de tijden heen. Zijn woorden zou als honing uit zijn perfect, genetisch gemanipuleerde lippen komen, en zijn transhumaan verbeterde blauwe ogen zouden lijken recht in je ziel te kijken. Hij zou de massa's kunnen hypnotiseren om hem zonder vragen te volgen, en hij zou een samenleving samenstellen die zijn ware persoonlijkheid weerspiegelt: de perfecte vermenging van verfijning en wreedheid. Hoge cultuur en bloed zou door de straten van de steden en de naties stromen, die hij zal bouwen en regeren. Gerustheid, veiligheid, gezondheid, plezier en welvaart zal worden gegeven aan degenen die onbetwiste loyaliteit geven. Dit is ook een perfecte beschrijving van de Antichrist - echt, de reïncarnatie van Nimrod.

Nimrods aspiraties

Terwijl ik begon met het onderzoek van de Babylon, waaraan Nimrod arbeidde om dit te bouwen, begon er iets te gloren in mijn ziel: Nimrod was de eerste met het proberen Atlantis wederop te bouwen. Hij bezat een deel van de kennis van de oude Wachters. Hij was in staat om zichzelf te veranderen in een gibborim; en hij begon met het bouwen van steden die wedijveren met veel van onze eigen steden vandaag! Hier zijn enkele feiten die ik in mijn onderzoek van het Babylon van Nimrod ontdekte.

De grootte van Babel

Van de grootsheid van Babel, de hoofdstad van het rijk van Nimrod, "de machtige jager," is het moeilijk om een voldoende begrip te geven, zonder in details te treden die vreemd zijn aan ons doel. Maar een idee daarvan kan worden gevormd uit haar omvang, die volgens de laagste berekening, niet minder dan honderd vierkante mijl bedroeg, ofwel ongeveer vijf keer de grootte van Londen; terwijl de hoogste berekening tweehonderd vierkante mijlen zou bedekken, of tien keer de omvang van Londen! Dat was een wereldstad, het eerste "begin" van wat ten minste Nimrod had opgericht. Geen wonder dat de wereldse trots van die tijd moet hebben gewenst om zo'n plek tot de wereldhoofdstad van een wereldrijk te hebben, waarvan de toren "tot in de hemel zou reiken! (Cursivering toegevoegd)

-Alfred Edersheim [v]

De muren om wilde dieren tegen te houden, en misschien een overstroming

Babylonië en Assyrië waren eens de graanschuren van Azië; de tuinen van dat continent genieten van een grote beschaving, die nu door de verwoesting meestal onproductieve woestijnen zijn. Aan de voorspellingen van Jesaja en Jeremia is voldaan. De voorspelde oordelen die zouden komen over Babylon werden ook lang geleden al vervuld. ["Hoe volkomen onwaarschijnlijk moet het hebben geklonken voor de tijdgenoten van Jesaja en Jeremia, dat het grote Babylon, deze oudste metropool van de wereld, door Nimrod opgericht, geplant om te worden als een stad aan de Eufraat veel groter dan Parijs van vandaag, omgeven door muren vier honderd voet hoog, waar op de bovenkant daarvan vier wagens, elk getrokken door vier paarden, naast elkaar konden worden voortgedreven; in het midden een groot, prachtig park, een uur lopen in de omtrek, gedrenkt door machines; en daarin de twaalf paleizen van de koning, de grote tempel van de zonnegod met zijn zeshonderd voet hoge toren en een gigantisch gouden standbeeld - het zou worden omgezet in een hoop ruïnes in het midden van een woestijn! Wie zou vandaag vertrouwen hebben in een soortgelijke profetie tegen Berlijn of Londen of Parijs of New York?" (Prof. Bettex.)]

- Arno C. Gaebelein [vi]

De grootte van de toren

En ze bouwden het: drieënveertig jaar [1645-1688 A.M.] waren ze aan het bouwen; haar hoogte was 203 bricks, en de hoogte (van een brick) was de derde ervan; de hoogte bedroeg 5,433 cbit en 2 palms en (de omvang van een muur was) dertien stadiën (en van de andere dertig stadiën). [Opmerking: 5,433 cubits is 8,150 feet - 2484 meter]

- Boek van de Jubeljaren 10:21 [vii]

()

Het is bijna onmogelijk om in onze gedachten te krijgen wat Nimrod heeft gebouwd in Babel - de hoofdstad van Babylon. Alfred Edersheim stelt dat de grootte van de stad honderd tot tweehonderd vierkante mijl was. Arno C. Gaebelein beschrijft de twaalf paleizen, drinkinstallaties, een 180 meter hoge tempel van de zonnegod, die werd omringd door een 122 meter hoge muur die zo groot was dat de Babyloniërs er wagenrennen op zouden kunnen hebben. Probeerde Nimrod de pracht van de verloren stad van de Wachters/Nephilim te heroveren? Ik denk dat hij dat deed. Hij was bezig met het bouwen van een nieuw Atlantis die de geheimen van de Wachters zou herstellen, ingebed in een mysterie religieus systeem om de mensen uit de buurt van de levende God te brengen. En enkel voor het geval dat God een oordeel zou brengen door weer een overstroming tegen deze inspanningen, heeft hij de hele stad van een honderd tot tweehonderd vierkante mijl (of tien mijl keer tien mijl of 20 mijl keer twintig mijl) omgeven met een muur die groot genoeg is om het belangrijkste water tegen te houden. Enkel voor het geval dat de muren het niet zouden houden, konden de mensen ontsnappen in de toren van Babel, die 8.150 voet hoog was.

Al deze hoogten met betrekking tot Babel zijn aanzienlijk. De enige structuur die de zondvloed van Noach overleefde was de Grote piramide van Giza. De constructie dateert van voor de zondvloed met 235 jaar. De hoogte van de Grote Pyramide is 138 meter. De muren rond Babel waren slechts 16,5 meter lager in hoogte. Maar de toren, of je neemt de hoogte van 183 meter zoals Gaebelein, of de 8.150 voet zoals vastgelegd in het Boek van Jubeljaren, het zou een extra toevlucht hebben verstrekt als de muren niet in staat waren om het tegen te houden in het enige oordeel van de God dat de mensheid ooit had gezien.

Dit concept om hun toevlucht te nemen in de toren, werd ook bevestigd door de Joodse historicus Flavius Josephus:

[Nimrod] veranderde ook geleidelijk de regering in een tirannie - vanwege het niet zien van een andere manier om de mens weg te draaien uit de vreze Gods, en om hen te brengen in een constante afhankelijkheid van zijn macht. Hij zei ook dat hij wraakzuchtig was op God, aangezien hij dacht dat de wereld opnieuw zou verdrinken; daarvoor hij een toren kunnen bouwen te hoog voor de wateren om te bereiken zodat dat hij zichzelf op God zou wreken voor de vernietiging van hun voorouders! [viii]

Nimrods religie

Hij was een machtige in de jacht (of prooi), en in de zonde voor God, want hij was een jager van mensenkinderen in hun talen; en hij zei tot hen: neem afscheid van de godsdienst van Shem, en houd je vast aan de instellingen van Nimrod.

- Jeruzalem Targoem op Genesis 10:9

Niet minder dan tweederde van de bevolking van de aarde was in die tijd heidense afgodendienaars, gedreven onder hetzelfde oude gif dat weer voortkwam uit Nimrod en Babylon... Ongelovigen, of aanhangers van het corrupte en anti-goddelijke geloof en aanbidding. Maar er is geen koninkrijk of regering op de gehele aarde geweest tot op dit uur dat niet de belichaming vertoonde en meer van de geest van Nimrod, dan van de geest, de geboden en de inprentingen van God. Alle koningen van de aarde en alle regeringen onder de hemel hebben zich min of meer gebundeld in de onreinheid van diezelfde oude Babylonische hoer die elke plek en hoekje van de hele bewoonde wereld heeft verontreinigd, niettegenstaande dat God vanaf het begin zijn zegel van wraak erover heeft uitgesproken.

- E.W. Bullinger [ix]

Het zou een heel boek vergen om uitgebreid te verslaan alle aspecten over de bakermat van alle heidense religies. Zoals Dake met ons deelde met betrekking tot Nimrod, was het zijn taak de mensen weg te trekken van God. De begrippen binnen de religie en de praktijken (instellingen) door Nimrod ontwikkeld, zijn nog steeds bezig met het brengen van duisternis in de wereld van vandaag. In het volgende deel wil ik de aandacht vestigen op enkele van de praktijken die onze wereld plagen en die deel uitmaakten van de Nimrods mysterie religie... en er weer zijn.

Wordt vervolgd...

deel 1 - deel 2 - deel 3 - deel 4 - deel 6

[i] http://www.apollyonrising2012.com/.

[ii] Thomas Horn, Zenith 2016: Did Something Begin in the Year 2012 That Will Reach Its Apex in 2016? Kindle Edition (Crane, MO: Defender, 2013), Kindle Locations 5056–5075.

[iii] Dake, Dake's Annotated Reference Bible, “Chapter 10.”

[iv] Arthur W. Pink, The Antichrist (Swengel, PA: Bible Truth Depot, 1923) WORDsearch CROSS e-book, 96–99.

[v] Alfred Edersheim, Bible History Old Testament (London: Religious Tract Society, 1890) WORDsearch CROSS e-book, “Chapter 8.”

[vi] Arno C. Gaebelein, “Fulfilled Prophecy a Potent Argument for the Bible,” The Fundamentals: A Testimony to the Truth, ed. R. A. Torrey and A. C. Dixon (Los Angeles: Bible Institute of Los Angeles, 1917) WORDsearch CROSS e-book, “Chapter 6. Fulfilled Prophecy a Potent Argument for the Bible.”

[vii] “The Apocrypha,” The Researchers Library of Ancient Texts, Vol. 1 (Crane, MO: Defender) 295.

[viii] Flavius Josephus and William Whiston, The Works of Josephus: Complete and Unabridged (Peabody: Hendrickson, 1987).

[ix] E. W. Bullinger (1837–1913), Commentary on Revelation (Chicago: F. H. Revell, 1909; repr., Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library, 2003) WORDsearch CROSS e-book,“The Sixth Vision on Earth.”

Bron: The Shinar Directive - Part 5