www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Sinear richtlijn - Deel 1

De wegbereiding voor de terugkeer van de zoon des verderfs

Inleiding tot het concept

3 december 2014 - door Dr. Thomas R. Horn

()

Reeds in het begin van tijd en binnen alle grote culturen van de oude wereld, wordt een verbazingwekkend consistent verhaal verteld over "goden", die uit de hemel komen en zichzelf materialiseren in het vlees. Van Rome tot Griekenland - en daarvóór in Egypte, Perzië, Assyrië, Babylonië en Sumer - vertellen de vroegste verslagen van de beschavingen over het tijdperk toen krachtige wezens, bij de Hebreeën bekend als de Wachters en in het boek van Genesis, die Benei ha-Elohim ("zonen van God") genoemd. Zij vermengden zich met de mensen, en deels-hemelse, deels-aardse hybriden werden door hen geboren, die bekend zijn als de Nephilim. De Bijbel zegt dat dit gebeurde toen de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen op aarde en dochters aan hen werden geboren. Toen de zonen van God de schoonheid van de vrouwen zagen, nam ze deze vrouwen van uit hun midden om hun ongewone nakomelingen te baren. Deze gebeurtenis is vastgelegd in Genesis 6:4 op deze manier:

In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.

Wanneer dit Schriftwoord wordt vergeleken met andere oude teksten, met inbegrip van Henoch, Jubilees, Baruch, Genesis Apocryphon, Philo, Josephus, en anderen, wordt het voor sommigen duidelijk dat de reuzen van het Oude Testament, zoals Goliath, deels-menselijke, deels-dierlijke, en ook deels-engelachtige nakomelingen een bovennatuurlijke onderbreking waren in de goddelijke orde van de soorten. Het apocriefe Boek van Henoch geeft een naam aan de engelen die betrokken zijn bij deze kosmische samenzwering, en noemt ze de "Wachters." We lezen daar:

En ik Henoch, zegende de Grote Heer en de Koning van Eeuwigheid. En de Wachters riepen mij, Henoch de schrijver, en zeiden tot mij: "Henoch, schrijver van de gerechtigheid. Ga en stel de Wachters van de hemel op de hoogte, zij die zijn vertrokken vanuit de Hoge Hemel en de Heilige eeuwige plaats, en die zich hebben verdorven met vrouwen, en hebben gedaan als de mensenzonen, en vrouwen genomen voor zichzelf, en de aarde volledig verdorven hebben gemaakt. Zij zullen noch vrede noch vergeving krijgen van de zonde op aarde gedaan, noch zullen zij zich verheugen in hun zonen [de Nephilim]. Ze zullen zien de slachting van hun geliefden, en ze zullen jammeren en weeklagen voor altijd over de vernietiging van hun zonen. Maar zij zullen geen genade noch vrede kennen." (Henoch 12.3-12.6)

Volgens Henoch verlieten tweehonderd van deze krachtige engelen de "hoge hemel" en hebben vrouwen (onder andere) gebruikt om hun nakomelingschap uit te breiden in het bestaan van de mensheid. Hun vertrek uit de oorspronkelijke bewoning die God had hen toegewezen was pijnlijk voor de Heer en leidde tot een goddelijke straf. Judas beschreef het op deze manier:

En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld (Judas 6)

Nog buiten deze historische getuigenissen van apocriefe, pseudepigraphic, Bijbelse en Joodse tradities in verband met de komst van de Wachters en de "sterke mannen" geboren uit hun vereniging met de mens, zeggen gemythologiseerde verhalen dat deze "goden" de mensen gebruikten om halfgoden te produceren. In feite, toen de oude Griekse versie van het Hebreeuwse Oude Testament (de Septuagint) werd geschreven, werd het woord "Nephilim" gebruikt, dat verwijst naar de deels-menselijke nakomelingen van de Wachters, en het vertaalde gegenes, en gebruikte dezelfde terminologie als de Grieken om de Titanen en andere legendarische helden van gedeeltelijk hemelse en deels aardse oorsprong te beschrijven, zoals Hercules (geboren uit Zeus en de sterfelijke Alcmena) en Gilgamesh (voor twee-derde god en een derde het menselijke kind van Lugalbanda en Ninsun).

Dit is waar de dingen heel interessant worden, zoals op de achter cover van het aanstaande boek van Dr Michael Lake (waarop deze nieuwe serie is gebaseerd), waar u een verontrustende verklaring vindt met betrekking tot wat sommigen zouden noemen de grootste van alle "halfgoden" op de oude vlakten van Sinear — een geografische locatie in het oude Mesopotamië, waar de Hebreeuwse Bijbel heen verwijst als naar Babylon - waar een kwaad was geboren: als de eerste koning van de wereld, de transmenselijke, als het prototype, de ultieme despoot Nimrod genoemd in de Bijbel, Osiris door de Egyptenaren, als Gilgamesh beschreven door de Sumeriërs, en Apollo door de Grieken. Deze hybride deel-mens was de oorspronkelijke zoon van verderf die later de "Sinear richtlijn bedacht" - een complot om de mensheid tot slaaf te maken door een wereldwijde valse religie waarin de mens zich tegen God en de orde van zijn schepping zou keren. Natuurlijk, we weten allemaal hoe God tussenbeide kwam bij de toren van Babel en Nimrods oorspronkelijke staatsgreep uiteen sloeg, maar slechts weinigen begrijpen dat dit verhaal nog niet ten einde is - het komt weer en het is geprofeteerd dat dit zal gebeuren in een conflict gedurende de laatste eindtijden, als de oeroude bevoegdheden van het Mysterieuze Babylon zich verzamelen om een nieuwe toren van Babel te bouwen voor Nimrod/Apollo's tweede komst.

Door de jaren heen heeft mijn goede vriend en bijbelgeleerde Gary Stearman uitgebreid geschreven over het verband van deze historische figuur met de originele godsdienst van het Babylonische mysterie, evenals zijn herleving in de eindtijd als de Antichrist. "Maar wie is deze Assyrische ?" vroeg hij een tijdje terug. "Hij is niets anders dan de spirituele erfgenaam van de eerste grote religieuze afvalligheid na de zondvloed. Hij is de opzichter van het grote erfgoed dat begon in de Assyrische hoofdstad, Nineve. De oprichter was Nimrod... Hij is de Antichrist, de toekomstige despoot die komt in naam van de oude mysterie-religie."

Stearman gaat verder:

Hij was een rebel die toegestaan heeft om te worden aanbeden als een god. Na de zondvloed werd zijn rebellie de fundering van de grootste religieuze afvalligheid van de mensheid. Door de generaties heen werd dit systeem van valse aanbidding bekend als de "Babylonische Mysterieuze Religie". De basis is heel duidelijk. Proberen om de macht via de oude goden te leiden door de figuur van een krachtige man. Nimrod werd deze god.

Alexander Hislop concretiseert in zijn klassieke tekst "De twee Babylons" de stelling dat de Babylonische Mysterie-religie was gebaseerd op de verering van deze proto-Antichrist. "Het was om Nimrod te verheerlijken, waarvoor het hele systeem van de Chaldeeuwse ongerechtigheid werd gevormd," schreef hij. [i] Nog steeds wordt deze mysterie-religie voortgezet sinds het begin, en in het geheim door de eeuwen heen, gehuld in verborgen adepten van het occulte in afwachting van een definitief moment wanneer de oude geest weer moet worden opgewekt. Of zoals Stearman het stelde:

"Corrupte priesterschappen hebben gebloeid en de schaduw van Nimrod en zijn oude mysteries met zich meegevoerd. Hun innerlijke geheimen zijn bekend met verschillende namen, met inbegrip van de alchemie, magie, hekserij, seance oproepen, enzovoort... wachtend op de geprofeteerde dag wanneer het nogmaals zal oprijzen, [een beweging die] zal resulteren in de regeerperiode van de Antichrist."

Het schokkende essay van Dr. Michael Lake, oprichter en rector van het Bijbelse Leven College en Seminarie, zal u leren over een stelling die boven elke twijfel verheven is. Hij betoogt namelijk dat we de laatste-tijd-periode waarin de geest van Nimrod/Apollo oprijst, zijn binnengetreden. Ik durf te zeggen dat Lake met dit verse en fantasierijke onderzoek naar voren komt als een van de meest verstandige waarnemers van alle tijden en terugverwijst naar die oude occulte-wetenschapsinspanningen - van megalithische gebouwde sites over de stichters van de Atlantiaans-achtige samenlevingen die tot op de dag van vandaag zowel geleerden als leken verbazen. Maar toch pleit Lake dat er meer is. Tijdens deze reeks, en meer volledig in zijn aanstaande boek The Shinar Directive, pakt hij de tijdlijn tussen de eerste inval van dit machtige kwaad tot aan zijn terugkeer en de laatste ontmoeting. Lake blinkt uit in het ijzingwekkend onheilspellend maken van deze nabije toekomst. Onze ogen worden geopend voor een biosfeer en de exosfeer die is uitgegroeid tot een enorm en verbluffend geducht slagveld - een terrein dat net zo vergeten is als de prehistorie, maar nu net zo dicht bij ons als morgen. Deze giftige realiteit was al voorzien door de Schriften, in zowel het Oude als het Nieuwe Testament, maar binnenkort zal het noodzakelijkerwijs worden doorkruist door gedurfde eindtijd-helden, en niet hoogopgeleide Black-water teams of Elite commando's, maar een triomfantelijke kerk!

In het einde vindt u de grootste successen van The Shinar Directive, diepgaand, en overgebracht in klinkende vorm: met dit werk wordt het verleden en de toekomstige erfenis van wijsheid en openbaring duidelijk belicht in een veelzijdige grootsheid - van de vergeten "kennis" van de zogenaamde "goden" en hun nieuwe verband met de laatste vorderingen op wetenschappelijk gebied met de angstaanjagende onderbuikgevoelens van een kokend Armageddon, en tot slot het briljante en spannende eindspel dat God in petto heeft voor zichzelf.

deel 2

Bron: The Shinar Directive - Part 1