www.wimjongman.nl

(homepagina)

Deel 17

De genetica van het zaad van satan

Mei 2013 door Douglas Hamp

()

De profetie in Genesis 3:15 spreekt over twee zaden: het Zaad van de vrouw (haar zaad) en het zaad van Satan (uw zaad). Joodse en christelijke vertalers waren ervan overtuigd dat de verwijzing naar haar zaad haar hoogtepunt in Jezus de Messias heeft gevonden, en we hebben volledig onderzocht hoe dat genetisch mogelijk was. Omdat de vervulling van “haar zaad” de genetische vermenging van de aardse (Maria) met de hemelse/goddelijk (Heilige Geest) was dan volgt daaruit dat de vervulling van “uw zaad” zal volgen op dezelfde wijze. Daarom, omdat de incarnatie van de Messias, Maria’s zaad een vermeerdering met de Heilige Geest was (menselijk zaad + geestelijk zaad), zou dan de belichaming van de anti-Messias een vermenging van het menselijke zaad plus het zaad van Satan (tegenover die van de vrouw) moeten zijn. We concluderen dan ook dat de Antichrist genetisch een zoon van Satan zal zijn.

Hoe is dat mogelijk? We herinneren ons dat Adam en Eva werden gemaakt naar Gods beeld en een uitstralend licht als bekleding hadden. Het beeld werd besmet bij de val en verloren zij hun​lichtende bekleding. God beloofde een Verlosser te sturen om het beeld te herstellen om de lichtende bekleding te herstellen. De Messias werd genetisch vermengd met de mensheid om ons te redden en bij de opstanding krijgen we ons nieuwe herstelde beeld. Echter, alleen degenen die Jezus volgen (door te sterven aan jezelf) zullen het herstelde beeld ontvangen.

Tegelijkertijd probeert Satan het beeld genetisch te vernietigen zoals door de Nephilim voor de zondvloed en na de vloed (kwamen de zonen van God weer terug). Daniel 2:43 profeteerde over een vermenging van het zaad (vervorming van het beeld). We hebben geleerd dat de ontvoerden rapporteren dat “vreemdelingen” (demonisch) hun zaad hebben afgenomen en dat de “aliens” (demonen) een hybride ras aan het creëren zijn van hen en ons. Al die tijd waarschuwen deze (demonen) voor dreigende rampen die over de hele wereld komen en beweren dat zij​een bovenmenselijke leider zullen laten opstaan in onze tijd van nood. Tenslotte zagen we dat de transhumanistische beweging de mens wil verbeteren door middel van het veranderen van de genetische code en via recombinant DNA wat mogelijk is om een volwassen persoon te wijzigen op het meest fundamentele niveau.

De kleine hoorn stijgt op

De sleutel tot het ontsluiten van de genetische verbinding tussen het Beest (de Antichrist) en Satan is te vinden in Daniël en Openbaring. We keken naar de tien tenen (tien koningen) in Daniël 2:43 en we kwamen tot de conclusie dat ze geen mensen zijn, maar demonen. We hebben ook laten zien hoe deze koningen in Daniël 10 noodzakelijkerwijs worden aangetoond als demonische koningen en geen menselijke koningen omdat menselijke koningen niet in staat zouden zijn om een (goede) engel gevangen te nemen als getuige wanneer slechts één engel 185.000 machtige Assyriërs doodde in één nacht (2 Koningen 19:35). De tien tenen van Daniël 2:43 zijn identiek aan de tien horens in Daniël 7:7 en Openbaring 13:1 en uit Openbaring 17:12 weten we dat de horens koningen zijn. Gezien het feit dat de hoorns demonen zijn, de kleine horen die opstaat​onder hen krijgt dan een nieuwe betekenis.

Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere, kleine, horen kwam op daartussen [silkat ִס ְלקָת]; Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. (Daniël 7:8)

De term “opkomen” (onder hen) is het Aramese woord silkat wat betekent “om op te stijgen of om te komen” (vgl. BDB Hebreeuws,) ִסלְקָת (Lexicon). Met de implicatie dat als de tien horens demonisch zijn, dan stijgt de kleine hoorn op naar hun niveau, hij stijgt op om gelijk aan hen te worden. Met andere woorden, de kleine hoorn wordt van gelijke aard aan de tien hoornen: hij is getransformeerd van gewoon mens tot een genetische hybride tussen Satan en de mens in en hij is het Beest. Daniël hoofdstuk 8 ondersteunt deze conclusie.

In Daniël hoofdstuk 8, ziet Daniël een visioen van Alexander de Grote komen en het aanvallen met grote snelheid door het Medo Perzische Rijk.

()

Gen van de antichrist

De kleine hoorn in Daniël hoofdstuk 8

In de visie, wordt Alexander voorgesteld als een mannelijke geit: “De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel.” ( Daniël 8:8).
De engel legt uit dat uit de ene hoorn, er vier voortkomen. We weten dat na de dood van Alexander zijn vier generaals het Rijk overnamen. Wij moeten natuurlijk wel in gedachten houden dat achter elk van deze koninkrijken een spirituele leider zit, volgens Daniël 10. Toch zou na enige tijd uit een van de horens Antiochus IV (Epiphanes) voortkomen: “Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten en naar het sieraadland toe.” (Daniël 8:9). Thomas Constable zijn commentaar luidt: “bijna alle geleerden erkennen dat Antiochus Epiphanes de vervulling was van wat Gabriël voorspelde in deze verzen” (vgl. 1 Makkabeeën. 1:10). Hij merkt op dat veel studenten van deze verzen in kwestie een opvallende gelijkenis zagen tussen Antiochus Epiphanes zoals hier beschreven en een andere politieke leider die naar verwachting zal verschijnen in de toekomst. Hij concludeert dat hij (en andere studenten van Daniël) de verzen als een profetie nemen over Antiochus en over de Antichrist.

Het lijkt erop dat Antiochus op een kleinere schaal iets deed wat Antichrist zal doen op een grotere schaal. Blijkbaar in een veel latere periode van heerschappij door deze koningen, namelijk, aan het einde der tijden, dan zullen de overtreders volledig hun gang gaan. De Antichrist zal zich verzetten tegen de Prins der vorsten, God de Zoon, maar die hem zal breken zonder menselijk handelen (Ps. 2; Openbaring 19:19-20). [196]

Zo concluderen wij ook dat de passage van Daniël 8 waarin veel aspecten zitten van Antiochus IV, maar slecht alleen volledig daaraan zullen worden voldaan door de persoon van de Antichrist. De kleine hoorn, in Daniël 8:9, is daarom dezelfde hoorn als in Daniël 7:7. Vervolgens lezen we verder over deze kleine hoorn:

“Hij werd groot [vatigdal וַתִּגְדַּ֖ל], tot aan het leger van de hemel [tzevah צְבָ֣א]. Van dat leger, namelijk van de sterren [tzavah צָּבָ֥א] liet hij er sommige ter aarde vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de Vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan Deze ontnomen en Zijn heilige woning neergeworpen. En het leger werd overgeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer, en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte.” (Daniël 8:10-12).

De Hebreeuwse [197] woord vatigdal (וַתִּגְדַּ֖ל) komt uit de lexicale vorm gadal (גּדל) met de betekenis als “opgroeien, groot worden, dat vergroot moet worden”. Het idee is dat de Kleine Hoorn van een mindere status naar een grotere status gaat. Hij wordt zo groot dat hij zelfs uitgroeit tot de engelachtige/demonische wereld waarnaar vaak in de Bijbel wordt verwezen als de “legerscharen van de hemel” en de legerscharen van de hemel verwijst naar een “leger uit de hemel.” - Dat wil zeggen de engelen en/of de demonische legerscharen. Echter, het woord “legerscharen” betekent gewoon een “leger”, dit verwijst naar menselijke of engelachtige of demonische legers. We moeten er rekening mee houden dat God vaak wordt aangeduid als JHWH tzevaoth (HERE der heerscharen/legers).

In Jesaja 34:2-3 staat: “Want de grote toorn van de HEERE richt zichtegen alle heidenvolken, Zijn grimmigheid tegen heel hun legermacht. Hij heeft hen met de ban geslagen, hen overgegeven ter slachting. Hun gesneuvelden zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opstijgen. De bergen zullen wegsmelten door hun bloed.”.
We vinden dan dit contrast in de komende twee verzen met de legerscharen van de hemel - die verwijst naar de demonische legers (zoals we geleerd hebben in Daniël hoofdstuk 10).

“ Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden.” (Jesaja 34:4,5).

“Op die dag zal de HEER afrekenen in de hemel met de machten van de hemel, en op aarde met de vorsten van de aarde. Dan worden zij bijeengedreven, gevangen in een kuil, opgesloten in een kerker. En na lange tijd zullen zij hun straf ontvangen.” (Jesaja 24:21-22).

Engelen als sterren

De volgende zin van Daniel 8:10, herhaalt en breidt uit met een parallelle verklaring dat hij een deel van de legerscharen der sterren ter aarde zal laten vallen. De Schrift verwijst vaak naar engelen als sterren. We weten dat dit geen betrekking kan hebben op wat wij vandaag sterren noemen, dwz brandende ballen van gas in de ruimte want dat zou vereisen dat vele van hen zich zouden bewegen en zich op de hele aarde laten vallen en alles wat daarop is zou dan direct worden opgelost. In het boek Job, vertegenwoordigen sterren de engelen waar de term “morgensterren” parallel aan loopt met de “zonen van God”, wat we al hebben bestudeerd: “ toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?” (Job 38:7). Dezelfde beeldspraak wordt gebruikt voor Lucifer zelf in Jesaja 14:12-13:

“Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster , zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen,” (Jesaja 14:12 13).

Ook in Openbaring 12:4,7 neemt de draak een derde van de sterren met zich mee naar de aarde die we zien in vers zeven als een verwijzing naar de engelen.

“ En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben. [...] Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.” (Openbaring 12:4, 7).

De reden waarom de engelen zo vaak worden aangeduid als sterren is omdat ze letterlijk schitteren. We zien dit bewezen toen de discipelen naar het graf gingen en bevonden dat het lichaam van Jezus weg was. Ze werden bezocht door twee mannen in blinkende kleding (Lukas 24:4) - het woord gebruikt om de “stralende” kleding te beschrijven is astrapto (ἀστράπτω), dat is dezelfde taalkundige wortel als een “ster” - dat is net als een ster die schijnt, zo is ook de kleding van de engelen. Zo zien we grafisch waarom de engelen zo nu en dan worden aangeduid als sterren in de Bijbel.

Verheven tot de hemelse heerscharen

Vervolgens merken we op dat deze koning verhoogd zal worden zo hoog als de prins van de heerscharen (sar - hatzavah שַׂר - הַצָּבָא). Dit kan een verwijzing zijn naar Michaël, die wordt aangeduid als de voornaamste prins (sar שַׂר) maar het zou ook kunnen verwijzen naar de Here Jezus. In ieder geval zal deze koning verheven zijn [198] of zal zich verheffen tot de geestelijke wereld. Nogmaals, de indruk is dat deze koning op de een of andere manier door een transformatie gaat van een lagere naar een hogere staat. De engel geeft dan de interpretatie van deze komende koning.

“ Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u, houd het visioen geheim,” (Daniël 8:23-26)..

De vingerwijzingen naar deze komende koning zoals te zien is in deze visie en de interpretatie van deze visie door de engel zijn de volgende:

Zijn komst zal in een tijd zijn van grote overtredingen die doet denken aan de voorspelling van Jezus dat “de liefde van velen zal verkillen” (Matteüs 24:12), en Paulus zijn voorspelling over de komende afvalligheid (2 Tessalonicenzen 2:3)

De koning zal belangrijke functies hebben

Hij zal sinistere zaken begrijpen (raadsels of raadselachtige uitspraken)

Hij zal grote macht hebben, maar de bron is vanuit een andere geest (Satan)

Hij zal oorlog voeren tegen het heilige volk (Zie ook: Openbaring 12)

Hij zal zich verheffen - zichzelf voorstellen als een god (Zie ook: 2 Tessalonicenzen 2:4)

Hij zal de offers stoppen (Daniël 11:31, 37-38)

Hij zal op bovennatuurlijke wijze worden vernietigd (letterlijk “zonder een mensenhand zal hij gebroken worden” [b'ephes Yad yishaver בְאֶ֥פֶס יָ֖ד יִשָּׁבֵֽר] (Zie ook: 2 Tessalonicenzen 2:8; Jesaja 11:4).

Daarom is de gevolgtrekking die we doen, dat deze persoon verhoogd zal worden maar niet door zijn eigen kracht naar het niveau van de demonische wereld (de sterren, legerschaar en hoorns). Hij zal een aantal gemeenschappelijke kenmerken delen met de hoorns (demonen-vorsten), in de eerste plaats omdat hij bekend staat als de kleine hoorn. Ten tweede, zal hij opstijgen tot het heir des hemels en zal zelfs een deel van de legerschaar ter aarde werpen en een aantal van de sterren (demonen). Daarom zien we dat de man zal opstijgen tot het niveau van de demonen, hij maakt deel uit van de hoorn, die zoals we hebben gezien demonisch is. Daarom zal hij een hybride zijn wat ons terugbrengt naar Genesis 3:15, waar we zagen dat Satan’s zaad de Antichrist (Beest) zal voortbrengen. De man die bekend staat als het beest zal genomen worden uit de DNA (zaad van Satan) en van een gewoon mens en zal een hybride (Nephilim) worden.

Zoon des verderfs

Eindtijd onderzoeker Tom Horn komt tot een vergelijkbare conclusie dat de Antichrist/Beest een nakomelingen zal zijn van de demonische wereld op basis van zijn lezing van 2 Thessalonicenzen 2:2,3 zijn. “dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, [apoleia],” (2 Tessalonicenzen 2:3).
Hij merkt op dat het Griekse woord apoleia (verderf) dezelfde stam heeft als Apollyon/Apollo die allen “ondergang” of “vernietiging” betekenen. Horn stelt :

“De Antichrist zal het nageslacht zijn of de incarnatie van de oude geest, “Apollo.” Talrijke wetenschappelijke en klassieke werken identificeren “Apollyon” als de god “Apollo” -de Griekse godheid “van de dood en de pest,” en Webster’s Dictionary wijst erop dat “Apollyon” een veel voorkomende variant is van “Apollo” tot in de recente geschiedenis.”

Openbaring 17:8 verbindt ook de komst van de Antichrist met Apollo, waaruit blijkt dat het ‘beest’ zal opstijgen uit de afgrond.
“Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan [Apolia, Apollo]. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is. ” (Openbaring 17:8)

Abaddon is een andere naam voor Apollo (Openb. 9:11), historisch geïdentificeerd als de demonische vorst van de “sprinkhanen” (Openbaring 9:1-11). Dit betekent onder andere dat Apollo de eindtijd engel is of “de koning van de afgrond” dat de bodemloze put opent, waaruit een leger van transgene sprinkhanen uitbreken over de aarde. [199]

Horn’s idee heeft een enorme verdienste en lijkt het bewijs te bevestigen wat we hebben onderzocht met betrekking tot Genesis 3:15. Dus als de taalkundige-verbinding correct is, [200] en de Heilige Geest Paulus geïnspireerd heeft om de profetie uit Genesis 3:15 te bevestigen, waarmee verder wordt gestaafd dat de Antichrist/Beest een hybride zal zijn of de ultieme Nephilim.

We concluderen dan ook dat de kleine hoorn (Antichrist/Beest) begint als een man en dan de genetische zoon van Satan wordt. Het is belangrijk om op te merken dat hij zal beginnen als een gewone man: Hoewel de Heer hem zal gebruiken om een deel van de wereld te regeren, was hij niet voorbestemd om de Antichrist te zijn, maar hij zal ervoor kiezen een hybride (Nephilim) te zijn en de bedoelingen van Satan te vervullen om zo te worden. [201] Hij zal de vrije keuze hebben de hele weg tot aan het moment dat de Here Jezus terugkeert om hem te vernietigen. We weten dat hij begint als een man uit een aantal aanwijzingen in de Schrift:

Het beest stijgt op uit de zee (Openbaring 13:1).

Wateren (als op zee) worden gedefinieerd als mensen menigten, volken en talen (Openbaring 17:15).

Satan geeft of schenkt zijn macht en gezag aan hem (Openbaring 13:2).

Hij laat zien dat hij een god wil zijn in 2 Tessalonicenzen, waarmee hij suggereert dat hij dit nodig heeft om dat te bewijzen, omdat hij niet altijd zo was.

De tien hoornen, zijn de tien koningen die autoriteit ontvangen, en het vervolgens aan het Beest geven. We herinneren eraan dat Satan al zijn macht en gezag zal geven aan het Beest - en dus de horens/koningen (demonische vorsten) de autoriteit van Satan ontvangen, en het dan aan het Beest geven (die niet als een hybride begon).

Satan zal al zijn gezag en macht aan deze persoon geven, maar precies wat Satan zal veroorzaken bij iedereen die al zijn gezag wordt gegeven, zijn troon, en zijn macht? Conservatieve wetenschappers hebben vaak verwezen naar de onheilige drie-eenheid, waarin de rol van de Vader voor Satan is, de rol van de Zoon voor de antichrist, en de rol van de Heilige Geest voor de valse profeet. Maar in plaats van deze onheilige drie-eenheid die slechts een product is met een relatie tot wederzijds belang, de Antichrist (een argument dat ook zou kunnen worden gemaakt voor de valse profeet) zal in feite genetische informatie delen met Satan en dus zeker de zoon zal zijn van Satan. Daarom juist, zoals God de Vader alle macht aan Jezus geeft (“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” Mattheüs 28:18), die het wezen van de Vader is (homoousios), op dezelfde wijze zal de Antichrist alle macht en kracht van zijn vader worden gegeven en hij zal de eigenschappen van Satan overnemen.

De komst van de [wetteloze] is naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en wonderen der leugen, (2 Tessalonicenzen 2:9)

De draak gaf hem [het beest] zijn kracht, zijn troon, en grote macht. (Openbaring 13:2)

En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?” (Openbaring 13:4)

Toch zijn we begonnen met de vraag hoe dit zo zou kunnen zijn. Als onze conclusie juist is, hoe zou satan zijn zaad kunnen mengen met die van een volwassen man? De maagdelijke geboorte van Jezus Christus was echt een van de grootste wonderen in de Bijbel - ook vandaag is het concept van de maagdelijke geboorte gewoon te veel voor de verbeelding van veel mensen. Hoe zou de satan hetzelfde wonder kunnen uitvoeren? Net als bij de vele plagen in Egypte kon Satan de Egyptische magiërs machtigen, zodat ze wonderen konden nabootsen, zo zal Satan ook de maagdelijke geboorte nabootsen. Echter, zoals we hebben ontdekt, is er geen vrouw nodig voor deze genetische overdracht.

Therion

()

Therion

Het feit dat de Antichrist wordt aangeduid als het Beest (uitsluitend in Openbaring) moet ervoor zorgen dat we even stoppen en van mening zijn dat deze persoon geen gemiddeld mens zal zijn. Het Griekse woord voor beest is therion (θηρίον) en betekent volgens de Liddell Scott Jones klassieke Griekse Lexicon, dat dit meestal een dier is, in tegenstelling tot mens en een beest, spec. als vijandig en hatelijk naar de mens; een monster, een schepsel als de haaien. Aristoteles gebruikte het woord om aan te geven “boven of onder de aard van de mens” [202] Ten slotte, in Ichneutae Sophocles werd de term Therion (θηρίον) gebruikt om te verwijzen naar de mythologische wezens die bekend staan als de saters, en volgens de Encyclopedia Mythica “godheden” zijn van de bossen en bergen. Ze zijn half mens en half dier, ze hebben meestal een geitenstaart, flanken en hoeven. Terwijl het bovenste deel van het lichaam is als van een mens, hebben ze ook de hoorns als van een geit. [203] Hoewel het Beest in de Schrift niet kan worden aangemerkt als een sater, het gebruik van het woord is om een mensachtige te beschrijven een entiteit die zeer belangrijk is - dat wil zeggen, de Antichrist is niet volledig mens en vandaag hebben we de technologie om dit te realiseren.

We zullen kijken naar de technologie die dit mogelijk maakt in de volgende deel van deze serie.


notities

196 Constable Daniel 8.

197 only Daniel chapters 2-7 are in Aramaic, the rest of the book is in Hebrew.

198 the Hebrew text employs the hiphil form (stem, binyan), which is causative, signifying that someone makes him great.

199 retrieved october 24, 2010, (Horn) http://www.newswithviews.com/Horn/ thomas114.htm.

200 I wanted to double check the linguistic association that Horn is making and after searching several lexicons and commentaries and not finding anything definitive, I decided to call to my Greek friend Costas (in Greece) to inquire if apoleia can

be thought of as identical to Apollyon/Apollo. He replied that it is plausibly true though not an absolutely necessary relationship.

201 the Lord works [pa’al פָּעַל] everything for its own ends—even the wicked

[rasha ָׁעשָר ] for the day of disaster (Proverbs 16:4 Net). This verse is commonly interpreted in a Calvinistic sense which is to say that God has predestined even

the evil people for destruction (hell). We need to note that the word for “wicked” here is not in the plural (though that does appear in the Bible frequently) but is singular. this could also be translated “wicked one,” that is, the Antichrist. the same word is also used in isaiah 11:4 in reference to whom the lord will slay with the breath of His lips (just like 2 thessalonians 2:8)—thus the verse is not speaking of God predestining some to eternal damnation but to how even the Antichrist (the Wicked one, the lawless one) the lord will use according to His own ends. the day of disaster is presumably the great tribulation.

202 liddell-Scott-Jones Lexicon of Classical Greek θηρίον.

Deel zestien - Deel achttien

Bron: DouglasHamp.com - Researcher and Teacher of God's Word From Creation to the End Times


Printen??? Spaar papier en inkt.