Alle 'ismen zijn op een gegeven moment 'wasmen is een uitspraak. Maar het enige 'isme dat nooit weg gaat is het antisemitisme.

Dat heeft een oorzaak en die oorzaak is het bestaan van de G'd van Israël die dit volk heeft uitgekozen als zijn Verbondsvolk en de haat die de wereld heeft hen heeft als dienaren van Satan, de tegenstander van G'd en vader van de leugen.

Als Frederik de Grote van Pruisen vraagt aan zijn lijfarts om te bewijzen dat er een G'd bestaat is het antwoord, "de Joden majesteit".

Dit is een waar woord want uit de hardnekkigheid waarmee elke wereldburger deze mensen vervolgd of met de nek aankijkt is te volhardend om als zijnde toeval te kunnen afdoen. Er is een strijd in de wereld gaande die meer geestelijk is dan menselijk niveau, anders is de redeloosheid ervan niet te verklaren.

Die strijdt heeft oorzaken en de eerste oorzaak ligt in het feit dat Abraham niet genoeg vertrouwde op de Heer en in tijd van hongersnood uitwijkt naar Egypte. Daar wordt zijn vrouw bij het harem van de Farao gevoegd en door ingrijpen van G'd zelf krijgt Abraham zijn vrouw terug. Hij moet het land verlaten en krijgt geschenken mee waaronder ook een Egyptische slavin. De tweede oorzaak is het niet vertrouwen op de Heer wat betreft het nageslacht, men grijpt zelf in en de Egyptische slavin Hagar baart een zoon Ismël die wordt weggezonden als Izaäk 4 jaar wordt. De vijandschap is dan al zichtbaar.
G'd beloofd dan ook aan Ismaël dat hij zal uitgroeien tot stamvader van 12 zonen en een groot volk zal worden, want alle nageslacht van Abraham zal gezegend worden. Dit is vervuld en de sterkste vijand van Israël. Daarbij voegen zich door de broedertwist van Jakob en Ezau over het eerstgeboorterecht en de zegen die daarbij hoort, de Edomieten. Ook de Ammonieten en de Moabieten voegen zich bij dit gezelschap in de loop der eeuwen.

Veel volken trachten dit volk Israël uit te roeien. De eersten waren de Egyptenaren onder het excuus dat het volk te groot werd, moesten alle jongentjes omgebracht worden. Door wonderlijk ingrijpen van G'd wordt het volk echter bevrijdt en naar het land van de Kaänieten gevoerd na een verblijf van 40 jaar in de woestijn, als alle vroegere slaven zijn gestorven. Van het land dat is beloofd wordt niet alles veroverd en ook niet alle vijanden worden verdreven.
Later mag dat niet meer omdat de opdracht van G'd niet goed was uitgevoerd.

Zegen krijgt het volk ook niet omdat het zich niet houdt aan de leefregels van de Heer en andere afgoden gaat eren. Daarom wordt een deel van het volk de zgn. tien stammen weg gevoerd en over de aarde verspreidt. Dit volk zal enige tijd niet G'ds volk zijn maar volgens het boek Hosea wordt het in latere tijden wel weer aangenomen.

In het boek Zacharia hfst 11 zegt de Here dat er echter ook vijandschap komt tussen de tien stammen als zijnde de Efraïm en anderzijds Juda. Dus komen bij de vijanden van Juda ook nog eens de volken die zijn voort gekomen uit Efraïm.
En dat zijn er nogal wat, want de Here beloofd aan Efraïm dat het een veelvoud van volken zal worden. Gen. 48:19.

Omdat dit deel van het volk niet langer onder het verbond staat is alle aandacht nu op de overgebleven stammen gericht. Juda-Benjamin en het overgrote deel van Levi met een rest van de andere stammen.

De aanval van Babylon laat al niet lang op zich wachten. Ook dit deel van Israël vertrouwd niet op de Heer en deze laat toe dat de vijand kan toeslaan. Ook hier ziet de tegenstander een mogelijkheid om dit volk uit te roeien. Hij maakt daarbij gebruik van in de periode na Babylon als de Perzen regeren dan ziet de Amelekiet Haman zijn kans en bedenkt een plan om zich van dit volk in het gehele rijk ter ontdoen. Hij sterft echter zelf op de manier die hij zijn vijand had toegedacht.

Ook de Grieken onder aanvoering van Ephifanes wil de godsdienst van de Joden uitwissen. De Makkabeërs verhinderen dat met de hulp van G'd. Na de Grieken komen de Romeinen en 40 jaar na de kruisiging van Jeshua houdt het volk op te bestaan als natie, maar niet als volk. Als natie zijn ze niet meer nodig totdat de heidenen en de Efraïmieten onder deze volken zijn ingegaan. Tot die eindtijd moeten de Judeërs wachten voordat ze weer terug worden geroepen naar het land en weer mogen bestaan als natie. G'd heeft dit beslist waar en wanneer dit is gebeurd.

Juda in Europa

Tot die tijd heeft de tegenstander niets nagelaten om dit volk uit te roeien en daarbij veel uitvoerders gevonden. Vaak door mensen die zeiden dat ze christenen waren, maar echter knechten van de Satan bleken te zijn. Het is van de Inquisitie bekend dat deze een vreselijke hekel hadden aan de leer van het duizendjarig rijk. Want het komende vrederijk voor Juda en de hele wereld is iets wat de Satan wil verhinderen. Voor een volgeling van Jeshua is de muur tussen hem/haar en Juda afgebroken en is de haat tegen dit volk verdwenen. Zo echter niet voor de wereld in die dictaturen waar men G'd verlaat en komt de haat tegen dit volk in alle kracht opzetten. In het recente verleden was Nazi-Duitsland daar een voorbeeld van en ook het Stalinistische Rusland evenzo. Redeloze haat tegen een volk dat zich alleen maar staande wilde houden onder de volken.
Als een natie door de aanwezigheid van Juda zegen ontving en het die natie goed ging, kwam al gauw de jaloezie om de hoek kijken en de oude verdachtmaking dat de Joden het wereldbestuur overnemen.

Nu heeft de Satan natuurlijk gelijk dat dit op een gegeven moment in de tijd ook zo zal zijn. Het Duizendjarig vrederijk wordt dan ook daadwerkelijk vanuit Jeruzalem bestuurd. Maar zover is het nog niet en tot die tijd is dit onzin om dit zo te stellen. Het volk kan hier niet op vooruit grijpen. Het heeft daar de potentie niet voor en is ook veel te zwak.

Toch was dat de aanleiding voor veel koningen en keizers om dit volk uit het land te verdrijven. De grootsheid van een dergelijk land verdween dan wel binnen enkele generaties en ging over naar de landen die wel bereidt waren om Juda te huisvesten. Daarbij bleef de vloek van Deut. 28 in verschillende landen als b.v. Polen, Spanje en Rusland recht overeind. Pogroms maakten daar het leven van Juda tot een hel. Ook in de Islamitische landen was een Jood een minderwaardig wezen en telde nauwelijks mee. Ondanks de verhalen over tolerantie in de landen.

Het neo-antisemitisme

Na de poging tot uitroeiïng door de Nazi's en de daardoor redelijk coulante houding van de westerse landen tegenover de Joodse staat, is momenteel weer een golf van antisemitisme over de wereld gaande. In belangrijke mate aangevoerd door het Arabische volksdeel van Europa. Er is een geheim rapport van de E.U. die dit aantoont en daarom niet in de openbaarheid mag verschijnen.

In de Arabische wereld wordt nu het Jodendom gedemoniseerd. Daartoe draagt ook de Arabische media aan bij met hun propaganda en onware verhalen. De leugens over b.v. Jenin waar 500 burgerslachtoffers zouden zijn gemaakt. Dat dit slechts 50 militante strijders waren is dan een bijkomstigheid. Of over het doodschieten van een jongen door het Israëlische leger waarbij later blijkt dat de Palestijnen zelf daarvoor verantwoordelijk zijn. Men schoot maar in de wilde weg. Later zijn ze pas opgeleid door de CIA.

Als we aanschouwen welke rampen de westerse wereld ondergaat mogen we daarin een waarschuwing van G'd zien. In Australië, Amerika en Europa zien we de natuurrampen toenemen. Bosbranden, overstromingen hangen m.i. nauw samen met het antisemitisme. Een land als Frankrijk met een grote groei aan jodenhaat is in verval. Dit ondanks de grote mond van de leiders. Dit land heeft dan ook een onevenredige toename van moslims. In heel Europa verdwijnt de naastenliefde. Zo was het mogelijk dat in een hete zomer er 15000 bejaarden stierven in Frankrijk in de zomer van 2003 omdat niemand aandacht voor deze mensen had.

Amerika heeft Israël steeds weer onder druk gezet om toe te geven aan de Arabische eisen.Elke poging van dit land daartoe raasde er wwer een natuurramp over dit land. Tot nu toe heeft dit land zich daar niets van aangetrokken.
Niet bij de stichting van de staat en ook niet na de oorlog van 1967 waarbij gevraagd werd om de teruggave van Jeruzalem. Ook veroordeelde Amerika het bombardement van de reactor in Iran. Iets waarbij men later maar al te blij mee was.

De geschiedenis leert dat de mensheid niets leert van de geschiedenis en zeker wat de jodenhaat betreft steeds weer in de oude patronen vervalt. Nu is dat niet zo verwonderlijk want G'd laat dit toe echter in zoverre het Hem welgevallig is. Als Israël land wil weggeven wat de Here aan hun heeft gegeven loopt het altijd zo dat het niet gebeurd. Dat is opmerkelijk genoeg zeker gezien het feit dat veel Joden ver willen gaan om de vrede te bereiken.

Toen in 1948 de Joodse staat werd opgericht had dat de volledige instemming van de socialistische beweging. Het land Israël was een voorbeeld van een socialistische staat met de vrijwillige communes. Het ontving alle steun. Ook in Nederland was de Partij van de Arbeid volledig pro-Israël. De toenmalige socialistische regering stuurde wapens en goederen naar dat land, zelfs in het geheim zonder medeweten van de Tweede kamer. Ook mocht het Israëlische leger oefenen op de Maasvlakte. Des te merkwaardiger is de totale omslag van Links voor dit volk en de blinde steun die aan de Arabieren wordt gegeven. Momenteel is een ieder die probeert om de waarheid aan het licht te brengen, die wordt onmiddelijk als een rechtse rakker neergezet. Dit was de ervaring van een Italiaanse journaliste Fiamma Nirenstein die de oorlog van 1967 had meegemaakt in Israël. Zelf is ze feministe van het eerste uur en vanaf haar jeugd communiste en wordt ze nu voor rechts uitgemaakt omdat ze zonder vooroordeel de feiten wil weergeven.

Begrijpen wij de Islamitische wereld?

De westerling heeft niet veel begrip van de Islamitische denkwereld. De leefwereld van de Islamiet is zo totaal anders dan die van de westerling.
Ik zal dit met een voorbeeld duidelijk maken. Een meisje in Palestijns gebied wordt verkracht door haar broers. Vervolgens vermoord de moeder haar met behulp van een plastic zak om haar nek en door de polsen door te snijden met een scheermes en haar vervolgens het hoofd in te slaan. 20 min. duurt de moordpartij. Dit om de familie-eer te redden. De psalmist zegt: Zou een moeder haar kind kunnen vergeten? Deze vraag kan zelfs de noodkreten van haar dochter vergeten. Men heeft daar een "cultuur van de dood". Het tienermeisje dat zwanger wordt en zelfmoord pleegd om de familie-eer. Ook is het heel gewoon om elkaar te beliegen en te bedriegen. Zelfs in de familie onderling is dat heel gewoon.
De westerling ontgaat dit ten ene male en ervaart dit pas als men er zelf woont. In welk land zouden kinderen worden gebruikt om zelfmoordaanslagen te plegen? Maar in de Palestijnse/Arabische wereld is dit normaal om kinderen de dood in te sturen.
In Iran werden kinderen met een plastic sleuteltje om de nek waarmee ze de hemelpoort konden openen, het mijnenveld werden ingestuurd tijdens de oorlog tegen Irak, om zo de weg vrij te maken voor het leger.

In elke moskee in de Arabische landen wordt door de immans gebeden om de vernietiging van Joden en Christenen. En let er wel op dat deze mensen allemaal getrouw zijn aan de regime's

Als christenen zullen we scherp moeten opletten wat er gaande is in dat gebied als we de situatie eerlijk willen beoordelen en ons niet alleen moeten laten leiden door de media die sterk anti-Israël is. Onze woordenschat laten vervuilen door Palestijnse benamingen.

Een vraag: was Jeshua een Jood of een Palestijn? Hij is geboren in Bethlehem waarvan zelfs veel christenen zeggen dat dit Palestina is. Heeft de bijbel ooit het woord Palestina gebruikt? Nee wel de naam Juda en Samaria. Waarom gebruiken wij dan het woord Westbank? Geloven we onze eigen heilige schrift wel? Zou een Arabier zo omgaan met de Koran?

Hoe is de toekomst?

Uit het boek Openbaring weten we dat er nog een leider op zal staan die de macht in de wereld, met name in het Midden-Oosten zal over nemen. Het zal zeker iemand zijn die het hele media-gebeuren en alle informatiesystemen beheerst. Men is driftig op zoek naar een biologische virus dat kan worden gebruikt bij de fabricage van computerchips. Computerchips die worden  gebruikt voor elke vorm van technologie. Maar ook voor de mens. Deze man zal als een moderne Bill Gates enorme rijkdom verwerven en macht. Maar macht stijgt de mens naar het hoofd en zo zien we dat deze man zichzelf tot godheid zal verklaren. Zie het boek Daniël.
Iedereen in de wereld zal bij wet worden bevolen om een van zijn computerchips onder zijn of haar huid in te planten. Dit is het teken van het beest. Deze chip bevatte alle persoonlijke informatie over een individu. Als een overheidsinstantie iets wilde weten, hoefde men alleen de chip te scannen met een speciaal apparaatje. Daardoor kan men alles over je te weten komen: waar je werkt en woont, je medische dossiers en zelfs wat voor soort ziektes je in de toekomst zou kunnen krijgen. Levens worden bekort om de overheidskosten van de bejaardenzorg te drukken. Deze tendens ziet men nu al in het huidige euthanasie-beleid. De chip kan dan ook worden gebruikt als middel om mensen met chronische ziektes, die een belasting waren voor het medische systeem, te elimineren. Mensen die weigerden chips in hun lichaam te laten implanteren, zwerven rond als verschoppelingen. Ze kunnen niet in dienst worden genomen en hun wordt de zorg van overheidsdiensten ontzegd.

Dit is een mogelijk scenario dat op deze manier een wereldleider zal opstaan. Dat hij zal komen en van deze technologie gebruikt maakt is zeker. Maar ook deze man zal zich keren tegen Israël.

De haat tegen de joden zal niet eerder ophouden dan op het moment dat Jeshua het koningschap op aarde aanvaard en voor dat tijdstip zal er nog heel wat worden geleden op deze aarde door toedoen van de tegenstander van G'd maar deze heeft niet het laatste woord. G'd belooft ons een toekomst om naar uit te zien.