Veel mensen op deze aarde geloven dat er onder de joden een komplot is om te komen tot een wereldbestuur.

Vooral in de Islamitische wereld, maar ook in Rusland is dit geloof sterk verspreid. Daarvan getuigen fictieve geschriften als de "De protocollen van de ouderen van Sion" die van dit standpunt uitgaan.
Een wereldwijd komplot om de wereld aan de Joden te onderwerpen.
Eigenlijk komt het er op neer dat een occulte geheime organisatie er naar streeft om de wereldheerschappij in handen te krijgen. Het geschrift is al het ware de voorstelling van een absoluut autoritair regime waar enkel de Wijzen als zijnde de gezagdragers, de absolute heerschappij hebben over de wereld. Er wordt slecht één religie toegestaan en één manier van denken. Deze organisatie zou tot doel hebben de hele financiële wereld in handen te krijgen. Dit was de aanzet om dit geschrift aan de Joden toe te schrijven die de auteurs zouden zijn geweest van dit afschuwelijke document.

Het geschrift heeft een enorme invloed gehad bij de Tsaren en de Nazi's.
In 1903 zijn de Protocollen de aanleiding geweest tot het begin van de Russische vervolging van de Joden.
Dat de Protocollen tijdens het Nazi-regime heel wat stof heeft doen opwaaien zal ook niemand verwonderen. Juist het nazisme dat ten strijde trok tegen de Joodse samenzwering vond hiervan het bewijs in de Protocollen. Men vindt er zelfs de nodige gegevens over in de dagboeken van Goebbels uit 1943.
De Protocollen kan men best beschouwen als de meest fascistische tekst ooit geschreven in de wereldgeschiedenis.

Het ontstaan van de huidige Protocollen van Sion moet gezocht worden in de extremistische samenzweringen van het Jacobisme en de Franse Revolutie in het nadeel van het Jodendom en de Vrijmetselarij.
In 1890 ontvouwen Orsjefsky en Peter Ivanovitch Ratchofsky, van de Russische Veiligheidsdiensten in Parijs, een plan om de joden te beschuldigen van een naderende Revolutie in Rusland. Orsjefsky en Ratchofsky zijn allebei van de de geheime politie. Ze deden zelfs niet de moeite om iets nieuw te maken. Ze plagieerden het werk van Goedschel's novelle maar lieten het zijn alsof het een echte uitspraak was van een Rabbijn die tot een wereldkomplot behoorde.
Vermoedelijk zijn de Protocollen vanuit Frankrijk overgebracht naar Rusland door Yuliana Dimitrievna Glinka in 1895. Deze laatste vertoefde heel veel in de kringen van Blavatsky's Theosofische vereniging.

Deze protocollen zijn de basis van een tv. serie die in Egypte is uitgezonden in 2003/4 en in uitzendingen van de "Palestijnse education t.v." te zien zijn.

Het is zeker niet onwaarschijnlijk dat de oorsprong van de Protocollen in de omgeving van de Khataren moet worden gezocht en was niet tegen de Joden gericht maar tegen de gevestigde Christelijke zeg maar tegen de Roomse Kerk.
Deze kerk heeft zich overigens van het begin af aan verzet tegen de Joodse godsdienst en steeds de Jood als een inhalige sjacheraar en speculant voorgesteld. Men heeft het ook voortdurend over de "rijke Jood".

Hoe komt men bij zulke gedachten? Wel het is een feit dat veel koningen en keizers de Joden gebruikten voor hun doeleinden. Zo was het gebruikelijk rond de middeleeuwen om de Joden als rentmeester en belastinginners aan te stellen. Voor de Franse revolutie waren ze een stand van handelaren en bankiers. Dit waren de weinige beroepen welke ze mochten uitoefenen.
De gilden waren er voor de ambachtslieden en alleen toegankelijk voor christenen.
Zo waren zo een gemakkelijk mikpunt voor de haat van de mensen. Zeker omdat het toch een afgezonderd volksdeel betrof. Ze werden als de vertegenwoordigers gezien van de macht.
Machthebbers maken graag gebruik van deze mensen. Van Karel de Grote is bekend die al Joden als adviseurs had.
Door hun boven gemidelde intelligentie (een gem. IQ van 115) waren ze ook in het verleden en ook nu, erg snel in trek om aan te treden als bestuurders van landen. Veel wetenschappers zijn Joden. Van de winnaars van de Nobelprijzen is 1 op 5 een Jood. Dit is niet normaal want de ratio naar de wereldbevolking zou dit 1 op 600 moeten zijn.
Zo was Duitsland erg trots op zijn wetenschappers als Einstein, Goethe, Freud, Adler, Marcuse en ga zo maar door.

Maar ook in onze tijd waren en zijn er veel Joden betrokken bij het bestuur van landen. Ze worden daarbij vaak gebruikt ten koste van het Joodse volk zelf. De regering van Amerika kent mensen als Cohen, Albright, Wolfowitz en de regering van Tacher had ook veel joden in de gelederen. De adviseur van Mitterand was de bankier Attali. Veel Oost-Europesche landen hadden Joden in de regering. In veel landen zitten dus Joden in de regering, maar hebben ze daar nu veel voordeel van als volk? Nee want het lijkt een gegeven dat ze zichzelf wat dat betreft in de weg zitten.

In de bankiers-wereld deden ze het erg goed. Ze zijn dan ook de uitvinders van de cheque, de bankwissel, papiergeld en de dubbele boekhouding. Dit laatste omdat de partners niet betrouwbaar waren. Ze brachten groei bloei en welvaart maar daardoor kwam meteen de afgunst.
In de Joodse beleving van de godsdienst mag men rijk zijn terwijl bij de christenen de armoede een deugd is.
Anderzijds stelde men de Joden ook weer verantwoordelijk als het niet goed ging zoals bij de beurscrash in 1929.

Ook in ons land zijn veel bekende mensen Joden. Maar juist deze mensen staan niet achter het Joodse ideaal van een Groot-Israël.
Ze beijveren zich voor de multiculturele samenleving, terwijl juist de mensen uit de vreemde culturen, met name de islamieten zich tegen hen keren.
Zo ging het in het verleden vaker en waren het juist de Joden die zich zonder veel verzet lieten afslachten.

Na de Franse revolutie kwamen de Joden uit het isolement en kwam de assimilatie op gang. Men trok weg uit de ghetto's en kwam er ook een tweedeling op gang tussen gelovig en seculier. Men hielp bij de opbouw en de groei. Deze periode duurde tot 1933. Dan komt naar voren dat er zich een kentering heeft voltrokken in Europa.
Hitler houdt de Joden verantwoordelijk voor de nederlaag in de W.O.1, het vredesverdrag van Versailles en voor de Weimar republiek waar ze een grote rol in speelden. De Joden werden verantwoordelijk gesteld voor zowel het Kapitalisme als Communisme.

Bekende joden uit de Russische revolutie zijn Karl Marx, (zelf een jodenhater en atheist) en Trotski. Mensen die na de pogroms bereid waren om de staat op de kop te zetten en de revolutie uit te roepen. Men was aktief in de Russische revolutie, maar zijn daar later weer het slachtoffer van geworden. Maar dat deze mensen nu veel voordeel hadden van deze revolutie dat is dus niet zo.
In de 19de eeuw voor de revolutie was het grootste deel van de handel en nijverheid in Joodse handen.
Stalin liet alle Joodse leiders uit het begin van de revolutie ombrengen.
Ook in Duitsland heeft men eerst van de diensten van Joden gebruik gemaakt en daarna als lammeren afgeslacht.

De afgelopen eeuw is het antisemitisme verschoven van de godsdienst naar de nationaliteit. Daardoor ontwikkelde zich het nationaal besef van de Jood en kwam de oprichting van de staat Israël in het zicht. Ook hun houding tegenover de andere volken kon zich na de oprichting van een eigen staat zich wijzigen
Men slaat terug en niet op zachtzinnige wijze. Er is een kentering in de geschiedenis gekomen.
Dit is de wereld niet gewend en klinken de luide klachten op over die vermaledijde Jood die het durft te wagen om in verzet te komen.
Wat Amerika in Irak doet is door datzelfde Amerika dat aan Israël niet toestaat om zo op te treden in eigen land. Men roept daar ach en wee over en steunt de Palestijnen met geld. Dezelfde Palestijn die de Amerikaan veracht tot in het diepst van zijn hart.

Men wil wel gebruik maken van de diensten van de Jood maar geen schuld bij hem hebben.
Dit was vroeger ook zo dit is nu nog zo. Veel geldschieters van machthebbers zijn omgebracht omdat men dan geen schuldeiser meer had. Veel Joden waren gewillige uitvoerders in de landen waar ze woonden. Er werd ook graag gebruik gemaakt van hun diensten.
Toch heeft hun dat nooit enig voordeel gebracht, integendeel het gaf alleen maar haat.
Het is typisch dat alle extremen, links. rechts of islamitisch een geweldige jodenhaat hebben en graag bereid zijn om samen te werken om dit volk zo snel als mogelijk uit te schakelen. Links heeft een blinde vlek voor de eigen antisemitistische gevoelens.

Waarom komt links zo fel op voor de strijd van het Palestijnse volk? Waarom wordt er over het Israëlische optreden nooit gepraat in verhouding tot de feiten, en regeert de leugen?

Momenteel bezitten de Joden een 0,5% van de wereldrijkdom en zijn 0,2% van de wereldbevolking.


In de Islamitische wereld.


In 1901 trachten de Joodse bankier Mizray Orasow en twee andere Joodse invloedrijke leiders bij de Turkse sultan Abdul-Hamid op bezoek te gaan en zij boden hem het volgende aan:
1) Het betalen van alle schulden van de Ottomaanse staat.
2) De opbouw van de Marine van de Ottomaanse staat.
3) 35 Miljoen renteloos aan gouden lira's om de welvaart van de Ottomaanse staat te steunen.

In ruil voor
1) Het toestaan dat Joden, Palestina vrij kunnen bezoeken en zolang te blijven om "de heilige plaatsen te bezoeken."
2) Het toestaan dat de Joden nederzettingen mogen bouwen waar zij kunnen leven, en als zij wilden dat deze nederzettingen dichtbij Jeruzalem gevestigd zouden worden.

Abdul-Hamid weigerde zelfs om hen te ontmoeten, en zond zijn antwoord naar hen via Tahsin Pascha, en het antwoord was "vertelt die onbeleefde Joden dat de schulden van de Ottomaanse staat geen schande zijn, Frankrijk heeft schulden maar lijdt er niet onder. Jeruzalem werd een deel van het Islamitische staat toen Omar Bin Al-Khattab de stad innam en ik ga deze historische schande niet dragen door Het Heilige land te verkopen aan de Joden en wil de verantwoordelijkheid en vertrouwen van mijn mensen niet schaden. De Joden mogen hun geld houden, de Ottomanen schuilen niet in kastelen die met het geld van de vijanden van Islam worden gebouwd."
Ik kan zelfs geen handvol van de grond van dit land weggeven, want het is niet van mij, het is van de Islamitische Oemmah. De Islamitische Oemmah die omwille van dit land Jihad heeft verricht en haar bloed hiervoor heeft vergoten. De Joden kunnen hun geld en miljoenen behouden. Als deze Islamitische Kalifaat Staat op een dag vernietigd zal worden, kunnen zij Palestina nemen zonder een prijs ervoor te betalen!
Hij vroeg hen te vertrekken en nooit meer terug te keren om hem te ontmoeten.

Hierna wenden de Joden zich tot de Britten om hun droom te realiseren.
Het einde van de Ottomaanse staat was in zicht.
Het Joodse geld was een belangrijke activa om de vernietiging van de Ottomaanse staat te financieren om zo de Isra‘lische staat in Palestina te vestigen.
De staat waarvoor de Joden bereid waren om veel op het spel te zetten bij het verwezenlijken ervan. Het is de droom van 1900 jaren geweest om eens terug te mogen keren naar het "Beloofde land". Voor de Eeuwige van Isra‘l was de tijd aangebroken om het Joodse volk terug te laten keren naar dit gebied.

Het koste veel moeite en tranen om zich hier te vestigen. Dit is te lezen in het deel Palestina Maar de staat is gevestigd en zal niet meer verdwijnen ook al wil het moslimdeel van deze wereld dit nog zo graag.

Conclusie

Er heerst in de wereld de gedachte met als een soort algemene conclusie - dat alle joodse organisaties immorele plannen met de wereld hebben - en in specifieke gevallen - hebben veel Joodse organisaties immorele plannen met Palestina - en dat geeft op die manier vooroordelen.
Het antisemitisme is een onafhankelijke kracht in de geschiedenis, die zich in een voortdurend samenspel bevindt met andere factoren.

Als we het boek Openbaring bestuderen dan blijkt dat in de eindtijd er wel een wereldbestuur zal komen. Eerst in de valse vorm onder de antichrist. Dit weet de Satan maar al te goed. Hij zal dan ook dat wereldrijk oprichten om de hele wereld tot slavernij te brengen.

Later als deze antichrist is verslagen door de Messias Yeshua dan pas zal er recht en gerechtigheid uitgaan van Jeruzalem de stad van de grote Koning.
Ook dan is er sprake van een wereldbestuur uitgaande van Jeruzalem.
Het is geen wonder dat er momenteel strijd is om deze stad. Alle onderhandelingen zullen stuk lopen op deze stad. De Satan ziet het tijdstip naderbij komen dat hij verslagen wordt en wil dit voorkomen of op zijn minst, zoveel als mogelijk vertragen.