www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het testament van Simeon

1. Simeon
Het afschrift van de woorden van Simeon, wat hij met zijn zonen besprak voordat hij stierf, in het honderdtwintigste jaar van zijn leven, in het jaar waarin Jozef stierf. Want zij kwamen op bezoek bij hem toen hij ziek was, en hij versterkte zichzelf en ging zitten en kuste hen, en zei tegen hen:

2. Het hart van Simeon
Luister, mijn kinderen, naar wat mij na aan het hart ligt. Ik was Jakobs tweede zoon. Mijn moeder, Lea, noemde me Simeon, omdat de Heer haar gebed hoorde.1 Ik werd zeer sterk. Ik nam onnodige risico's, omdat ik voor niets bang was. Ik liet mezelf hardvochtig, koppig en onverbiddelijk worden, omdat de Allerhoogste mij met moed had begiftigd. Ik werd jaloers op mijn broer Jozef, gewoon omdat mijn vader van hem hield. Ik liet de Vorst van de Leugen zo jaloers in mijn hoofd worden dat ik besloot om mijn eigen broer te vermoorden. Ik dacht nooit na over wat het zou betekenen voor mijn vader Jakob. God heeft hem verlost van mij. Toen ik zalf voor de kudde ging kopen en Ruben naar Dothan ging voor andere benodigdheden, verkocht onze broer Juda hem aan de Ismaëlieten. Ruben was bedroefd, want hij wilde Jozef weer veilig naar zijn vader brengen.2 Maar ik was woedend op Juda omdat hij Jozef liet leven. Ik was zo boos dat ik tegen Juda een plan opmaakte, en God strafte mij. Ik verloor het gebruik van mijn rechterhand. Dat bracht mij tot mijn zinnen en ik bekeerde mij zeven dagen lang. Ik bad dat de Heer het gebruik van mijn hand zou herstellen en mij ervan zou weerhouden terug te vallen in mijn zonde van afgunst en alle dwaasheid. Ik wist dat dit de straf was voor mijn afgunst op mijn broer Jozef.

1Genesis 37:22,29; 42:22

3. Ontvlied de afgunst
Mijn kinderen, waak voor het bedrog van afgunst. Het neemt je geest over, zodat je niet kunt eten, drinken of iets goed doen. Afgunst vernietigt degene die benijdt, maar degene die wordt benijd, bloeit altijd. Na bidden en vasten realiseerde ik me dat afgunst alleen overwonnen wordt door de vrees voor God. Als u naar de Heer vlucht, houdt de afgunst op en rust uw geest. U bent in staat om te sympathiseren met degene die u benijdde en wordt een van degenen die van hem houden.

4. Vermijd jaloezie en afgunst
Toen wij naar Egypte gingen en hij mij vasthield als een spion, wist ik dat ik het verdiende, en ik treurde niet. Jozef was een goed mens en had de Geest van God in zich. Medelevend en met erbarmen, kende hij geen kwaadaardigheid tegenover mij. Hij hield van mij en de rest van zijn broers.

Mijn kinderen, vermijd alle jaloezie en afgunst. Leef een toegewijd leven met een goed hart, zodat God u zal zegenen, zoals Hij Jozef heeft gedaan. Jozef heeft het gebeuren nooit ter sprake gebracht. In plaats daarvan hield Hij van ons en gaf ons grote rijkdommen. Houd van elkaar, en verlaat de afgunst omdat het zowel de ziel als het lichaam ruïneert. Het loopt uit op woede met oorlog en zet je in een razernij, zodat je niet kunt slapen. Het vernietigt je wijsheid, vreet aan je ziel, het drukt het lichaam en brengt verwarring. Je begint er feitelijk uit te zien alsof je lichaam vergiftigd is.

5. Wees rechtvaardig en bestudeer profetie
Jozef zag er zo goed uit omdat hij zijn lichaam niet vergiftigde met kwade bedoelingen. Je kunt dit altijd zien in iemands gezicht. Mijn kinderen, wees rechtvaardig voor God en jullie zullen gunst vinden bij zowel God als de mensen. Maak je niet te schande, het is de moeder van alle kwaad. Het scheidt je van God en duwt je in de richting van Belial. Ik heb in het schrijven van Henoch gezien dat uw zonen Levi met het zwaard zullen aanvallen. Maar Levi zal de oorlog van de Heer winnen, en zal u allen verslaan. Levi en Juda zullen altijd de ware koningen en priesters voortbrengen en over jullie heersen zoals onze vader Jakob heeft voorzegd.

6. Profetie zal worden vervuld!
Ik heb u deze dingen voorzegd om voor mijzelf duidelijk te maken de zonde van uw zielen. Als u afgunst en koppigheid verloochent, zult u bloeien als een roos, zoals de ceders van Libanon, en u zult voor eeuwig heilig zijn, en u zult zich ver weg vertakken. Dan zal het zaad van Kanaän, Amalek, de Filistijnen, 2 de Hethieten, en al het vervloekte zaad van Cham vergaan. Dan zal de wereld rusten van de oorlog en zal Sem zal verheerlijkt worden, omdat de Heer God, de Almachtige van Israël, als mens op aarde zal verschijnen en het zaad van Adam redden. Dan zullen alle bedrieglijke, goddeloze geesten met voeten worden vertreden en niet meer over de mens heersen. Zij zullen opstaan [bij de Opstanding] in vreugde en de Allerhoogste zegenen vanwege Zijn wonderbaarlijke werken, want God heeft een lichaam aangenomen en gegeten met mensen en de mensen gered.

2Cappadociërs. Vergelijk Deuteronomium 2:23 LXX en Amos 9:7 LXX

7. De Messias
Mijn kinderen, gehoorzaam Levi, en in Juda zult u verlost worden. Kom niet in opstand tegen deze twee stammen, want vanuit hen zal de redding van God opstaan. Want de Heer zal opstaan uit Levi als ware Hij een Priester, en uit Juda als ware Hij een Koning, die zowel God als mens is. Dus, Hij zal redden alle heidenen en Israël. Daarom, ik gebied u deze dingen, zodat u ook uw kinderen het zult gebieden, dat zij ze door hun generaties heen mogen naleven.

8. Simeons dood en begrafenis
Simeon eindigde met spreken en stierf, honderdtwintig jaar oud. Zij legden hem in een houten kist en namen zijn lijk mee om in Hebron begraven te worden, rond de tijd van de Egyptische oorlog (met de Filistijnen). Zij deden dit heimelijk, want de beenderen van Jozef en zijn broers werden in het schathuis van Egypte bewaakt; want de tovenaars vertelden hen dat wanneer de beenderen van Jozef Egypte zouden verlaten er zo'n een grote duisternis door het gehele land zou zijn, dat een mens zijn broeder zelfs met een lamp niet zal kunnen zien.

9. De wijsheid tot Mozes
De zonen van Simeon rouwden om hun vader overeenkomstig de wet, en zij bleven in Egypte wonen tot op de dag van hun vertrek door de hand van Mozes.

Inleiding