www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het testament van Levi

Over het Priesterschap en aanmatiging

1. Levi
Het afschrift van de woorden van Levi aan zijn zonen, met inbegrip van zijn geboden en profetieën. Hij was in goede gezondheid toen hij hen tot zich riep, want het was hem getoond dat hij zou sterven. Toen zij bijeen waren gebracht, zei hij tegen hen:

2. Levi's droom
Ik, Levi, ben geboren in Haran. Toen ik jong was verhuisde mijn vader met ons naar Sichem. Toen ik ongeveer twintig was, namen Simeon en ik wraak op Hamor vanwege onze zus Dina. Op een dag weidden we onze kuddes in Abel-Maul, en de geest van verstand van de Heer kwam op mij, en ik begreep dat alle mensen hun weg verdierven, en dat gerechtigheid zich achter muren had teruggetrokken en onrechtvaardigheid heerste. Ik treurde over de mensheid en ik bad tot de Heer dat ik gered zou kunnen worden.

Toen viel ik in slaap, en zag ik een hoge berg. Het was de Aspis en Abel-Maul. De hemelen opende zich en een engel van God zei tot mij: "Levi, kom binnen." Ik reisde naar de eerste en de tweede hemel. Er was een waterstroom tussen ze in. Toen ik in de derde hemel kwam, was deze veel helderder dan de eerste twee, en de hoogte was zonder grens. Ik vroeg de engel: "Waarom is de derde hemel helderder dan de eerste twee? De engel antwoordde: "U zult vier hemelen zien helderder dan deze, zonder vergelijking. Want u zult voor de Heer staan, Zijn dienaar zijn en de verlosser van Israël openbaren, 1 en Zijn geheimen voor de mensen. De Heer zal verschijnen onder de mensen door u en Juda, en uit elk ras onder hen hen verlossen. Het dienen van de Heer zal deel van uw leven zijn.

1 Lukas 24:21

3. Zeven hemelen uitgelegd
"Hoor over de zeven hemelen. 2 De laagste is donkerder omdat het nabij alle ongerechtigheden van de mensen is. De tweede heeft vuur, sneeuw en ijs, klaar voor de dag des Heren, wanneer het rechtvaardige oordeel van God in wraak wordt uitgegoten op de goddelozen. In de derde hemel zijn de vele legers die bestemd zijn voor de dag van oordeel, om wraak te nemen op de geesten van bedrog en op Belial. De bovenste vier hemelen zijn heilig, met het heilige der heiligen, ver boven alle heiligheid. In de zesde zijn de aartsengelen van de Heer, die dienen en verzoening doen bij de Heer voor alle zonden die de rechtvaardigen doen in onwetendheid. En zij bieden de Heer een redelijk geurend reukoffer en een bloedloos offer. In de vijfde hemel zijn de engelen die de antwoorden opdragen aan de aartsengelen van de Heer. En in de vierde hemel zijn tronen en domeinen, waarin eeuwig lofzangen aan God worden aangeboden. Daarom, wanneer de Heer naar ons kijkt, beven wij allemaal. De hemelen, de aarde en de afgronden beven in de aanwezigheid van Zijn majesteit, maar de zonen van de mensen die deze dingen niet opmerken, zondigen, en tergen de Allerhoogste.

2 Voor het Joodse idee van zeven hemelen, zie Clements of Alexandrië, en Paulus in de derde hemel in 2 Kor. 12:2

4. Levi vergeven, en de komst van de Messias
Begrijp dat de Heer een oordeel zal vellen over de zonen der mensen, want wanneer rotsen scheuren, 3 wordt de zon uitgeblust, drogen de wateren op, trilt het vuur, verontrusten alle schepsels zich, smelten de onzichtbare geesten weg, en bederft het graf in het lijden van de Allerhoogste, en de ongelovige mensen blijven voortgaan in hun ongerechtigheid. Daarom zullen ze worden veroordeeld. De Allerhoogste heeft uw gebed gehoord. Uw zonden zijn vergeven, en u zult een zoon voor Hem worden, een knecht en een dienaar van Zijn tegenwoordigheid. U zult het licht zijn in de kennis voor Jacob, een zon voor het zaad van Israël. U en heel uw zaad zal gezegend worden, totdat de Heer alle heidenen bezoekt in de tedere barmhartigheden van zijn Zoon, zelfs voor eeuwig. Desalniettemin zullen uw zonen de handen op Hem leggen om Hem te kruisigen. Daarom hebt u raad en verstand gekregen om uw zonen over Hem te instrueren, omdat hij die Hem zegent, gezegend zal worden, maar hij die Hem vervloekt, zal vergaan.4

3Matt. 27:51
4Genesis 12:3

5. De opdracht om Sichem te vernietigen
Toen opende de engel de poorten van de hemel en ik zag de heilige tempel, en de Allerhoogste op een troon van heerlijkheid. Hij zei tegen mij: "Levi, Ik heb u de zegeningen van het priesterschap gegeven, totdat ik in het midden van Israël zal komen en verblijven." Toen bracht de engel mij naar de aarde, en gaf mij een schild en een zwaard, en zei: "Neem wraak op Sichem vanwege Dina, en ik zal bij u zijn, omdat de Heer mij heeft gezonden." In de droom heb ik de zonen van Hamor vernietigd, zoals de hemelse tafels beschreven dat ik het zou doen. Ik vroeg de engel om mij zijn naam te vertellen, zodat ik hem kon aanroepen op de dag van beproeving. Hij zei tot mij: "Ik ben de engel die voor de kinderen van Israël bemiddelt, zodat Hij hen niet volledig vernietigt, omdat iedere boze geest hen aanvalt." Toen werd ik wakker uit de droom en zegende de Allerhoogste en de engel die voor de kinderen van Israël en de rechtvaardigen tussenbeide zal komen.

6. Vernietiging van Sichem.
Toen ik bij mijn vader aankwam, vond ik een koperen schild. Daarom wordt de naam van de berg Aspis genoemd. Het is vlakbij Gebal, aan de rechterkant van Abila, en ik verborg deze dingen in mijn hart. Ik stelde mijn vader en mijn broer Reuben voor om de zonen van Hamor te besnijden. Ik was verontwaardigd vanwege de gruwel die zij in Israël hadden aangericht. Eerst doodde ik Sichem en vervolgens doodde Simeon Hamor. Daarna kwamen onze broeders de stad aanvallen met de scherpte van het zwaard. Onze vader hoorde het en was erg boos, en hij was bedroefd dat ze ter dood werden gebracht nadat ze besneden waren. Hij zegende ons nog steeds, maar het was een zonde, omdat we dit deden zonder hem in kennis te stellen, en hij was de hele dag ziek. Maar ik wist dat dit het juiste vonnis was dat God over Sichem uitsprak; want zij probeerden Sara hetzelfde aan te doen als zij aan Dina onze zuster deden, maar de Heer heeft hen toen tegengehouden. Niet alleen dat, maar ze vervolgden ook Abraham onze vader toen hij daar woonde door schandalig zijn kuddes, herders en Jeblae, zijn knecht, die in zijn huis werd geboren, te kwellen. Dit is wat ze deden met alle vreemdelingen, met geweld hun vrouwen afnemen en de mannen verdrijven. Maar de toorn van de Heer raakte hen plotseling en volledig.

7. Jakobs boosheid gestild
Ik zei tegen mijn vader: "Mijnheer, wees alstublieft niet boos. De Heer zal alle Kanaänieten vernietigen en het hele land aan uw nakomelingen geven. Vanaf deze dag zal Sichem een stad genoemd worden van hen die zonder verstand zijn, want zoals mensen een dwaas bespotten, zo bespotten wij hen, omdat zij een dwaasheid in Israël bewerkten door onze zuster te bezoedelen." We namen onze zuster mee en gingen terug naar Bethel.

8. Tweede visioen - De drie priesterschappen
Na zeventig dagen, terwijl ik in Bethel was, droomde ik weer, net als de vorige droom. Ik zag zeven mannen in witte kleren, die tegen mij zeiden: "Sta op, 5 neem het gewaad van het priesterschap, de kroon van de gerechtigheid, het borstschild van het verstand, het gewaad van de waarheid, de diadeem van het geloof, de kroon van wonderen, en de efod van de profetie." Ieder van hen gaf mij een van deze dingen, ik deed ze aan en toen zeiden ze: "Vanaf nu bent u priester van de Heer, u en uw zaad voor altijd." De eerste heeft mij gezalfd met heilige olie en gaf mij de staf van oordeel. De tweede waste mij met rein water, en voedde mij met brood en wijn, de heiligste dingen, en bekleedde mij met een heilig glorieus gewaad. De derde kleedde mij met een linnen kledingstuk als een efod. De vierde deed om mij heen een purperen gordel. De vijfde gaf mij een tak van een volle olijf. De zesde plaatste een kroon op mijn hoofd. De zevende plaatste op mijn hoofd de diadeem van het priesterschap en vulde mijn handen met wierook, zodat ik diende als priester voor de Heer. Zij zeiden tegen mij: "Levi, uw zaad zal verdeeld worden in drie delen, 6 als een teken van de heerlijkheid van de Heer die zal komen."

Alle wenselijke dingen in Israël zullen voor u en voor uw zaad zijn, en alles wat mooi is zult u eten, en de tafel van de Heer zal uw zaad verdelen, en sommigen van hen zullen hogepriesters, rechters en schriftgeleerden zijn; want door hun mond zal de heilige plaats worden bewaakt." Toen ik wakker werd, begreep ik dat deze droom was als de vorige droom. Ik verborg ook deze in mijn hart en vertelde het niemand.

5Onderstreepte tekst uit 4Q213b
6Mozes (wet), Aäron (priesterschap) en Jezus (Melchizedek)
7Noachidisch Gebod met een Noachidisch/Melchizedeks priesterschap

9. Levi leert het priesterschap
Na twee dagen gingen Juda en ik naar Izaäk naar onze vader, en mijn grootvader zegende mij overeenkomstig de woorden van de visioenen die ik had gezien. Hij wilde niet met ons mee naar Bethel komen. Toen wij naar Bethel gingen, had mijn vader Jakob een visioen over mij, dat ik priester zou worden voor de Heer; en hij stond vroeg in de ochtend op, en betaalde aan de Heer de tienden van alles vanwege mij. Wij kwamen naar Hebron om daar te wonen, en Izaäk leerde mij voortdurend de wet van de Heer, zelfs de engel van God toonde het mij. 8 Hij onderwees mij de wet van het priesterschap, van de offers, geheel verbrande offerandes, eerste vruchten, vrijwillige offers en dankoffers. Elke dag gaf hij mij instructies en bad voor mij voor de Heer. Hij vertelde me: "Houd rekening, mijn kind, met de geest van ontucht,9 want dit zal door blijven gaan, en dan zal uw zaad de heilige dingen verontreinigen. Daarom, nu u nog jong bent, neem een vrouw, zonder smet, nog niet bezoedeld, noch uit het ras van de Filistijnen of de heidenen. Vóór het betreden van de heilige plaats, baad u; en wanneer u het offer aanbiedt, was u, en opnieuw, wanneer u klaar bent met het offer, was u. Offer van de twaalf altijdgroene bomen de vruchten aan de Heer zoals Abraham mij leerde. Bied van elk rein dier en reine vogel een offer aan de Heer aan. En offer van elke eersteling en van de wijn de eerste vruchten. Elk offer zult u zouten met zout."10

8Onderstreepte tekst uit 4Q213b
9Afgoderij
10Onderstreepte tekst uit 4Q214, 4Q214b

10. Levi tot zijn kinderen
Mijn kinderen, neem mijn geboden in acht. Ik heb u uitgelegd wat ik van mijn vaders geleerd heb. Ik weet duidelijk uit al uw goddeloosheid en overtredingen wat u in het einde der tijden tegen de Heiland van de wereld zult doen, onfatsoenlijk handelend, Israël misleidend en in grote boosheid opstaand tegen de Heer. U zult rechteloos omgaan met Israël, zodat Jeruzalem uw goddeloosheid niet meer zal verdragen. Maar het voorhangel van de tempel zal worden gescheurd, om uw schande niet meer te bedekken. U zult verstrooid raken als gevangenen onder de heidenen, en het zal zijn voor een verwijt, voor een vloek en voor een vertrapping onder de voet. Want het huis dat de Heer zal kiezen zal worden genoemd Jeruzalem, zoals is opgenomen in het boek van Henoch de rechtvaardige.

11. Levi's kinderen
Daarom nam ik Melcha als vrouw toen ik achtentwintig jaar oud was. Ze noemde onze eerstgeboren zoon Gerson, omdat we in ons land verbleven. Gerson betekent "verblijf". Maar ik zag dat hij de zegening van de eerstgeborene niet moest erven. Kahath is geboren in mijn vijfendertigste jaar, in het oosten. Later zag ik hem in een visioen hoog boven de hele gemeenschap staan, vandaar dat ik zijn naam Kahath noemde, wat betekent, begin van majesteit en onderricht. Als derde beviel ze van Merari, in het veertigste jaar van mijn leven11; en aangezien zijn moeder hem met moeite baarde, noemde ze hem Merari, wat betekent "mijn bitterheid", omdat ook hij sterft. Jochebed werd geboren in mijn vierenzestigste jaar,12 in Egypte, want ik was toen vermaard temidden van mijn broers.

11Onderstreept 4Q214a fragmenten 2-3
12Onderstreept 4Q214a fragmenten 4-6

12. Levi's kleinkinderen
Gerson nam een vrouw en die beviel van Lomni en Semei. De zonen van Kohath waren Amram, Jizhar, Hebron en Uzziël. De zonen van Merari waren Maheli en Musi. In mijn vierennegentigste jaar nam Amram Jochebed mijn dochter voor hem als vrouw, want ze waren allebei geboren op dezelfde dag. Acht jaar oud was ik toen ik het land van Kanaän inging en achttien jaar toen ik Sichem doodde. Op mijn negentiende jaar werd ik priester en in mijn achtentwintigste jaar nam ik een vrouw. Na veertien jaren ging ik Egypte binnen. Zie, u bent mijn kinderen en kleinkinderen. In mijn honderdenachttiende jaar stierf Jozef.

13. Eenvoud
Nu mijn kinderen, ik gebied u dat u onze Heer met uw hele hart zult vrezen, en wandelen in eenvoud volgens heel Zijn wet. Onderricht uw kinderen, zodat zij hun hele leven zullen begrijpen, door onophoudelijk de wet van God te lezen; want iedereen die de wet van God zal kennen, zal worden geëerd, en zal geen vreemdeling zijn, waar dan ook. Hij zal weer meer vrienden hebben dan zijn voorouders. Velen zullen hem willen dienen en de wet van hem willen horen. Werk rechtvaardigheid, mijn kinderen, op de aarde, opdat u een schat in de hemel zult vinden en goede dingen in uw zielen zult zaaien, opdat u ze in uw leven zult vinden. Want als u kwaadaardige dingen zaait, zult u alle problemen en kwellingen plukken. Verkrijg wijsheid in de vrees van God met voortvarendheid; want hoewel er een gevangenschap zal zijn, steden verwoest worden, en land, goud, zilver, en elk bezit zal verdwijnen, kan niemand uw wijsheid van u nemen! Goddeloosheid leidt tot blindheid en zonde. De wijzen zullen vrienden maken van hun vijanden, zelfs in een vreemd land. Als een man deze dingen onderwijst en beoefent, zal hij met koningen regeren, zoals Jozef onze broeder deed.

14. Het verderf van het Levitisch priesterschap
Nu mijn kinderen, ik heb uit het schrijven van Henoch geleerd, dat u uiteindelijk goddeloos zult handelen en u zult uw handen op de Heer slaan in alle boosheid. Uw broeders zullen zich voor u schamen en alle niet-Joden zullen u bespotten. Onze vader, Israël, zal rein zijn van de goddeloosheid van de priesters, die hun handen aan de Heiland van de wereld zullen slaan. Zuiver is de hemel boven de aarde, en u bent de lichten van de hemel als de zon en de maan. Wat zullen de niet-Joden doen als u verduisterd wordt in goddeloosheid? U zult een vloek brengen op ons ras waarvoor het licht van de wereld kwam, dat onder jullie werd gegeven voor de verlichting van elk mens. U zult Hem willen doden door geboden te onderwijzen die in strijd zijn met de verordeningen van God. De offers van de Heer zult u roven, en van Zijn deel zult u de beste delen nemen, en ze in wanhopige verachting eten met hoeren. Temidden van excessen zult u de geboden van de Heer onderwijzen. De vrouwen die mannen hebben, zult u bezoedelen, en de maagden van Jeruzalem zult u verontreinigen. Met hoeren en overspeelsters zult u samen gaan. De dochters van de niet-Joden zult u als vrouwen nemen, hen zuiveren met een onrechtmatige zuivering; en uw vereniging zal gelijk zijn aan Sodom en Gomora in goddeloosheid. U zult trots zijn vanwege het priesterschap, en uzelf verheffen tegen de mensen. Niet alleen zo, maar ook opgeblazen zijnde tegen de geboden van God, zult u spotten met de heilige dingen, spottend in kwaadaardigheid.

15. Romeinse verdrijving
Daarom zal de tempel die de Heer zal verkiezen verwoest zijn in onreinheid, en u zult gevangenen zijn onder alle naties. U zult een gruwel onder hen zijn, en u zult verwijten en eeuwige schande ontvangen van het rechtvaardige oordeel van God. Allen die u zien, zullen vluchten voor u. Was het niet voor Gods beloftes aan Abraham, Izaäk en Jacob, onze vaderen, niemand van mijn zaad zou op aarde overblijven.

16. Henochs profetie
Ik heb ook geleerd in het boek Henoch dat u gedurende zeventig weken zult dwalen, het priesterschap ontheiligen, de offers bezoedelen, de wet verderven en de woorden van de profeten negeren. In perversiteit zult u rechtschapen mensen vervolgen, de godvruchtigen haten en de woorden van de gelovigen verafschuwen. De Man die de wet vernieuwt in de kracht van de Allerhoogste, zult u een bedrieger noemen.13 Uiteindelijk, zoals u veronderstelt, zult u Hem doden, zijn opstanding niet begrijpen, op slechte wijze het onschuldige bloed op uw eigen hoofd nemen.14 Vanwege Hem zullen uw heilige plaatsen verlaten zijn, zelfs tot op de grond toe vervuild, en u zult geen plaats meer hebben die rein is; maar u zult onder de heidenen zijn als een vloek en verstrooiing, totdat Hij opnieuw zal omkijken naar u, en in medelijden u door geloof en water tot Zichzelf zal brengen. 15

13Matt. 27:63
14Matt. 27:25
15De terugkeer van het Levitische priesterschap?

17. Jubeljaren
Omdat u gehoord hebt over de zeventig weken, hoor ook over het priesterschap. In elke jubeljaarperiode is er een priesterschap.

16Priesterschap wordt steeds meer verdorven, totdat er vrijwel geen echt priesterschap meer bestaat in de jubeljaarperioden 8-10, wanneer de Messias komt.

18. Messias' priesterschap
Nadat de Heer hen heeft gestraft, zal Hij een nieuwe Priester voor het priesterschap verwekken, aan wie alle woorden van de Heer zullen worden geopenbaard. Hij zal een oordeel van waarheid over de aarde uitvoeren in de volheid van de dagen. Zijn ster zal in de hemel opgaan zoals een koning die het licht van kennis laat vallen als de zonneschijn van de dag, en Hij zal in de wereld verheerlijkt zijn tot Zijn hemelvaart. Hij zal als de zon op aarde schijnen en alle duisternis van de aarde verdrijven. De hemelen zullen zich verheugen in Zijn dagen, de aarde zal blij zijn en de wolken zullen blij zijn. De kennis van de Heer zal worden uitgegoten op de aarde, zoals het water van de zeeën; en de engelen van de heerlijkheid van de Heer zullen blij zijn in Hem. De hemelen zullen worden geopend, en vanuit de tempel der heerlijkheid zal de heiliging over Hem komen met de stem van de Vader, zoals voor Abraham, de vader van Izaäk. De heerlijkheid van de Allerhoogste zal over Hem worden uitgesproken, en de Geest van verstand en heiliging zal op Hem rusten in het water. Hij zal de majesteit van de Heer voor eeuwig geven aan Zijn zonen in waarheid; en er zullen negen hem opvolgen voor alle generaties, voor eeuwig. In zijn priesterschap zullen de niet-Joden vermenigvuldigd worden in kennis op aarde en verlicht door de genade van de Heer. In zijn priesterschap zal er een einde komen aan alle zonde, de wetteloze zal rusten van het kwaad, en de rechtvaardige zal rusten in Hem. Hij zal de poorten van het paradijs openen en het dreigende zwaard tegen Adam verwijderen. Hij zal aan Zijn heiligen te eten geven van de boom des levens, en de Geest van heiligheid zal op hen zijn. Belial zal door Hem gebonden zijn, en Hij zal zijn kinderen macht geven om de boze geesten te vertreden. De Heer zal zich verheugen in zijn kinderen en zal voor altijd blij zijn in Zijn geliefden. Dan zullen Abraham, Izaäk, Jacob blij zijn, en ik zal blij zijn, en alle heiligen zullen blij zijn.

19. Levi's dood
Mijn kinderen, u hebt alles gehoord. Kies voor uzelf duisternis of licht; ofwel de wet van de Heer of de werken van Belial. Wij zwoeren naar onze vader dat wij voor het aangezicht van de Heer zullen wandelen volgens zijn wet. Onze vader zei: "De Heer en Zijn engelen zijn getuigen, zoals ik het ben, en u ook, met betrekking tot uw eed." Wij zeiden: "Wij zijn getuigen." Levi stopte met het geven van zijn aanwijzingen, legde zich neer en stierf, nadat hij honderdenzevenendertig jaar had geleefd. Daarna legden zij hem in een doodskist, en begroeven hem vervolgens in Hebron naast Abraham, Izaäk en Jacob.

Inleiding