www.wimjongman.nl

(homepagina)

De geheimen van Psalm 90

Door JR Church op 06 mei 2010

De 17 verzen in Psalm 90 zijn in zeven delen verdeeelt, die overeenkomen met de zes dagen van de schepping en de zevende dag, waarin God rustte. Maar er is meer dan dat, elk deel bevat ook een overzicht van die gebeurtenissen, die elk van de zes millennia markeert. Het zevende millennium is afgebeeld in de definitieve verdeling als het koninkrijk van onze Heer.

Een overzicht van Psalm 90 is als volgt:

Creatie Dag Een - vv. 1-4

Creatie Dag Twee - vs 5a

Creatie Dag Drie - vv. 5b-7

Creatie Dag Vier - vv. 8-10a

Creatie Dag Vijf - vv. 10-11

Creatie Dag Zes - vv. 12-13

De Sabbat Rust - vv. 14-17

Dit structurele ontwerp van Psalm 90 biedt een overtuigend bewijs dat het duizendjarig-rijk-theorie een levensvatbaar concept is. Het werd geïntroduceerd door Mozes en uitgewerkt door de andere profeten die hem volgden. Laten we daarom deze opmerkelijke structurele ontwerp van Psalm 90 eens evalueren:

Creatie Dag Een (v. 1-4)
“Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie.

“Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.

“U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: Keer terug, mensenkinderen.

“Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht.”
(Psalm 90:1-4).

Psalm 90:1

“Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie.”(Psalm 90:1).

In vers 1, worden we eraan herinnerd dat God een toevluchtplaats geschapen heeft. “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij” (Handelingen 17:28). Deze planeet is speciaal gemaakt voor de mensheid. Het kon niet door toeval zijn gebeurd, door een ongeval. Er zijn te veel ingewikkelde structuren in de atmosfeer, de vegetatie, klimaat, enz., voor onze planeet om het product van toeval van evolutie te zijn. In die beroemde preek op de Areopagus, Paul eens met Mozes dat “God daarin de wereld gemaakt heeft en alle dingen .....” (vs. 24).

Bovendien, Paul merkte op dat God “Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied,” (vs. 26). De zes dagen van de schepping hebben hun bijzondere creatie gekregen door een goddelijke besluit, zodat ze een profetische overzicht konden zijn van de volgende 6000 jaar. De zevende dag was voorbestemd om het zevende millennium te vertegenwoordigen. Er kan geen twijfel meer over bestaan - zodra we de juistheid van de afgelopen zes dagen hebben gezien. Ze zijn het overtuigende bewijs dat de grote sabbatsrust nog in het verschiet ligt in onze nabije toekomst.

Mozes geopend Psalm 90:1 met de term "alle generaties." Hij heeft ook 100:5 gesloten zijn elf strofen in Psalm met "alle generaties." Hij wilde niet vertrekken van een enkele generatie. De hele menselijke geschiedenis wordt behandeld in het Lied van Mozes. Psalm 90, in het bijzonder, geeft ons de richtsnoeren voor deze leer.

Psalm 90:2

“Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U GodVers 2 zinspeelt duidelijk op de eerste verzen van Genesis:

“ In het begin schiep God de hemel en de aarde.
“De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.

“En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

“En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

“En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.”
(Genesis 1:1-5).

Er zijn twee dingen over deze eerste dag van de schepping waar we kennis van zouden moeten nemen. Ten eerste, God zei: “Laat er licht zijn,” en het tweede, “ maakte Hij scheiding tussen het licht en de duisternis.”
God noemde het licht “goed,” wat impliceert dat de duisternis het kwaad vertegenwoordigt.

Op gelijke wijze, heeft God de mens in de Tuin van Eden geplaatst, en gaf hem een keuze tussen de boom des levens en de boom van de kennis van goed en kwaad. God maakte de eerste dag van de Schepping in deze vormde de geschiedenis van het eerste millennium van de mens. “Laat er licht zijn ... en het was goed.”

Daarom zijn de gebeurtenissen van de eerste dag van de Schepping typisch voor de gebeurtenissen van die in het eerste millennium.

Adam’s zondeval

“U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: Keer terug, mensenkinderen.” (Psalm 90:3).

Psalm 90:3 onthult de belangrijkste gebeurtenis, die de eerste dag van de Schepping gekenmerkt heeft - namelijk, de val van Adam. Mozes schreef: “U doet de sterveling terugkeren tot stof” Dit is het enige evenement, dat kenmerkend is voor de eerste millennium. Het was in het plan van God voor Adam en Eva om te worden getest. Anders zou hij niet de boom van de kennis van goed en kwaad hebben geplaatst in de tuin. Ook zou hij niet hebben toegestaan dat Satan in de vorm van een slang Eva zou verleiden. Het doel is te zien in de zinsnede “Keer terug, mensenkinderen.” Verlossing was het hart van het plan van God.

Zodra de val zich heeft voorgedaan, kwam God op het toneel om Adam en Eva te instrueren. Hij beloofde hen dat het zaad van de vrouw zou komen en die zijn hiel zou vermorzelen. Deze profetie werd vervuld op Golgotha.

God beloofde hen ook dat Christus de kop van het zaad van de slang zou vermorzelen. Deze profetie zal vervuld worden bij Zijn wederkomst. Vanaf die dag aan heeft het Uitverkoren volk uitgekeken naar de Messias. Zij begrepen het niet toen Hij de eerste keer kwam 2.000 jaar geleden, en dat Hij nu spoedig zal terugkeren.

De oproep tot berouw

Psalm 90 is gewijd aan Ruben, en het thema is bekering: “Keer terug, mensenkinderen.” (Psalm 90:3 b).

Een joodse commentaar op Psalm 90 zegt: “Moge Ruben leven en niet sterven,
en mogen zijn mannen groot in aantal zijn!”
(Deuteronomium 33:6), verwijzend naar de zonde van Ruben en zijn latere bekering (Genesis 35:22) . Met zijn oprechte spijt en berouw, Ruben introduceerde het beginsel van volledige bekering naar de wereld (Bereishis Rabba 84:19). Zo, deze psalm heeft betrekking op Ruben, het symbool van berouw.

Psalm 90:4


“Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht.” (Psalm 90:4).

Rabbi Chaim Avrohom Feuer citeert het oude rabbijnse denken over dit concept dat elke dag van de Schepping profetisch duizend jaar geschiedenis van de mens vertegenwoordigt en dat de zevende dag van rust het Messiaanse tijdperk vertegenwoordigt - een duizend jarig heerschappij van de Messias:

“Het is het onredelijk en onverstandig om te oordelen over een kunstwerk voordat het voltooid is, zelfs een meesterwerk kan uitzien als een groteske massa van streken en kleuren, voorafgaand aan de voltooiing ervan. De menselijke geschiedenis is Gods meesterwerk. De fysieke schepping werd voltooid aan het einde van de zesde dag, maar de geestelijke ontwikkeling van de mensheid zal blijven doorgaan totdat deze wereld eindigt, aan het einde van het zesde millennium. Het is dus zowel oneerlijk en onmogelijk om Gods werk te beoordelen voor de ontknoping van de menselijke geschiedenis, ondanks het feit dat de geschiedenis een lange reeks van tragische onrechtvaardigheden lijkt te zijn. Op de zevende dag van de eerste week van de schepping, op de sabbat, voltooide de schepping van Adam het werk van God en hij was verblijd en zong van de prachtige volmaaktheid, die zijn ogen aanschouwde. Evenzo, wanneer het panorama van de menselijke geschiedenis is voltooid, zal het zevende millennium ingeluid worden als de dag van de eeuwige sabbat. Op dat moment wanneer al de nakomelingen van Adam terugkijken en zullen bewonderen het afgeronde meesterwerk van God.”

De leer van de rabbijn zal ofwel snel komen te gebeuren, of zullen we spoedig weten dat hij verkeerd zat.

Een dief in de nacht

“.... of als een wake in de nacht.”
(Psalm 90:4 b).

Mozes verdeelde het millennium in twee delen, waarvan de meeste is opgenomen in het “verleden.”
Maar de rest van het eindigt met “een wake in de nacht.”

“Rashi stelt dat een dag van God bestaat uit niet minder dan duizend jaar, omdat God Adam waarschuwde niet te eten van de boom der kennis, zeggende:“want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.” (Genesis 2:17 ), hetgeen impliceert dat hele leven van Adam werd beschouwd als een enkele dag in Gods ogen. Toen Adam’s leven eindigde na 930 jaar (Genesis 3:5), was dat het einde van de dag van God. Zo is een duizend jaar in Gods ogen als de dag van gisteren plus een korte wake in de nacht samengesteld als zeventig jaar.”

Peter legt verder uit zijn “duizendjarige dag” concept door het aanpakken van de “wake in de nacht.”

“Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht ...”
(II Peter 3:10).

Paulus schrijft ook over de wederkomst in termen die doen denken aan deze “wake in de nacht:”

“Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.
Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht”
(I Thessalonicenzen 5:1-2).

Johannes voegt toe aan dit concept:

“Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is ” (Openbaring 16:15).

Onze Heiland sprak niet alleen met behulp van een gemeenplaats toen hij verwees naar hetzelfde concept:

“Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

“ Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken.

“Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.”
(Mattheüs 24:42-44).

Met betrekking tot deze passages, is het essentieel dat we kijken naar Psalm 90 en haar “wake in de nacht” als profetische en waar we bezig zijn met naarte kijken!

Creatie Dag Twee (vs 5)

“U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap. In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt:” (Psalm 90:5 a).

Mozes zinspeelt op de tweede dag van de schepping en tegelijkertijd geeft tevens haar profetische implicatie - die vertegenwoordigd wordt in het tweede millennium. Op de tweede dag, God scheidde de wateren van de wateren.

“En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!

“En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo.

“En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag. dag”
"(Genesis 1:6-8).

In dit profetische scenario, zien we de grote vloed, die de aarde bedekt in de dagen van Noach. Op de tweede dag van de schepping scheidde God de wateren boven het uitspansel van de wateren van die onder het uitspansel en op dezelfde wijze, wordt ons verteld dat in de tijd van Noach, boven de wateren van boven het uitspansel neerregende op de aarde veertig dagen lang.

Houd er rekening mee dat op de tweede dag van de Schepping, God niet zegt dat het goed was. Dit verwijst naar het feit dat in het tweede millennium, de vloed kwam als een oordeel over een ongelovige menselijk ras. Ik ben ervan overtuigd dat de zondvloed van Noach’s dag was voorspeld door de gebeurtenissen op de tweede dag van de Schepping. Dit wordt duidelijk geïmpliceerd door Mozes verklaring, “U spoelt hen weg.”

Creatie Dag Drie (vs. 5b-7)

“In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt:

“In de morgen bloeit het en komt het op, ‘s avonds wordt het afgesneden en het verdort.

“Want wij vergaan door Uw toorn, door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand.”

(Psalm 90:5 b-7).

“En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo.

“En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.

“En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.

“En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was.

“Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.”

(Genesis 1:9-13).

Hij liet het land vruchtbaar worden en zich te vermenigvuldigen. Op gelijke wijze, veroorzaakt God dat de wateren van de grote zondvloed zouden afnemen en gaf aan Noach de opdracht om “Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde.”
Net als op die derde dag van de Schepping van de aarde voort bracht het gras en de vegetatie, op dezelfde wijze, tijdens het derde millennium van moest de aarde opnieuw vegetatie produceren om te vervangen, datgene dat werd verwoest door de zondvloed.

Aan het begin van het derde millennium, vertelde God aan Abraham dat zijn nakomelingen zou eindigen in Egypte, maar dat na 430 jaar, ze zouden terugkeren om het Beloofde Land te bezitten.

Egyptische slavernij

“In de morgen bloeit het en komt het op, ‘s avonds wordt het afgesneden en het verdort.

“Want wij vergaan door Uw toorn, door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand.”

Verzen 6 en 7 verwijzen naar de jaren doorgebracht in Egypte voor de Exodus. Bovendien, getuigt de geschiedenis van het feit dat uiteindelijk God Israël van hun land verdrijft om te wonen onder de heidenen. Generatie na generatie zijn er gekomen en gegaan. Inderdaad, Israël dagen zijn voorbij gegaan onder de toorn van God. In tegenstelling tot andere landen, hun jaren zijn als “een verhaal dat wordt verteld.”
Verhalen van het Joodse lijden een hartverscheurend en schijnbaar nooit eindigende reeks van verdriet!

Rabbi Feuer wijst op het Joodse lijden in zijn commentaar in deze passage: “Wij zijn opgebrand door Uw woede” en “wij zijn bang door Uw toorn:”

“Nu richt de psalmist zijn aandacht op de bijzondere gevaren van de ballingschap (Radak), want als sterfelijke mensen zijn we kwetsbaar in tijden van rust, maar zeker in nog groter gevaar wanneer we worden blootgesteld aan de Goddelijke woede en losgelaten in de ballingschap (Eitz Yosef). Rashi legt uit dat het woord ‘furie’ ook de neus betekent. Onder de meest prominente fysieke manifestaties van woede zijn briesende neusgaten en een zware neusademhaling. In tegenstelling, is ‘Wraak’ een vijandige, gewelddadige gevoel dat is binnen gehouden (Malbim.)”

Met betrekking tot de verklaring, “Gij hebt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke zonden in het licht van uw gelaat,” de rabbijnse commentaren zeggen dat God altijd alles onthoudt (Rabbi Yoseif Titzak). Onze zonden uit het verleden blijven eeuwig voor U, U stopt nooit om met ons te straffen (Radak). De term “verborgen zonden,” verwijst naar onvolwassenheid of jeugd. De Psalmist verwijst naar zonden begaan in de onrijpheid van de jeugd.

Het is duidelijk dat Israël het voorwerp is van deze passage, en heeft geleden, onder God’s oordeel door de eeuwen heen. Joodse geleerden, echter, schrijven de zonden van het oude Israël tot een nationale adolescentie, een onvolwassenheid. Om deze reden, zal God hen niet eeuwig straffen, maar zal zich verzoenen met Israël wanneer ze volwassen worden.

Creatie Dag Vier (vs. 8-10a)

“U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.

“Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid, wij brengen onze jaren door als een gedachte.

“De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren,”

(Psalm 90:8-10a).

De “licht”, “dagen” en “jaren”
in deze verzen verwijzen naar de vierde dag van de schepping. Het was op die vierde dag dat God de maan schiep, de zon en de sterren om het “licht” te geven als teken van de “dagen” en “jaren”:

“En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

“En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo.

“En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren.

“En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde,

“om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was.

“Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.”

(Genesis 1:14-19).

Op de vierde dag God heeft twee grote lichten gecreëerd aan het firmament van de hemel - de zon en de maan. Hij schiep de sterren en zet ze in de hemelen als tekenen. Zij komen overeen met de boodschap van het Evangelie zoals in de Schrift gevonden.

Beginende met Maagd, vertellen ze het verhaal van de maagd die droeg het Christus kind. Met de afsluiting van Leo, waarmee ze vertellen dat de Leeuw van de stam van Juda, die de draak gesymboliseerd door Hydra zal vernietigen. Het is een krachtig verhaal gegeven aan vroegere beschavingen gedurende de 2.500 jaar van Adam tot Mozes.

Deze vierde dag van de Schepping geeft ook een profetische overzicht van het vierde millennium van de menselijke geschiedenis. Dit is een beeld van die dagen, die begon met de bouw van de tempel van Salomo.

Psalm 90:8-9

Laten we nu terugkeren naar Psalm 90:

“U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.

“Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid, wij brengen onze jaren door als een gedachte.”
(Psalm 90:8-9).

Deze twee verzen in Psalm 90 lijkt de uitspraak te weerspiegelen over de Assyrische en Babylonische gevangenschap die plaatsvond in het vierde millennium. Inderdaad, kan gezegd worden van het uitverkoren volk, “Voor al onze dagen die zijn vergaan in Uw toorn: wij brengen onze jaren als een verhaal dat wordt verteld.”

Psalm 90:10a

“De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren,.....” (Psalm 90:10a).

De opening van vers 10 kan een verwijzing naar de zeventig jaren durende van de Babylonische ballingschap: “De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren....” Of ze kunnen worden gekoppeld aan het vijfde millennium en de verwoesting van de tempel in 70 na Chr. Om die reden heb ik ook de volgende verdeling van deze psalm opgenomen. Hoe dan ook, de verklaring past in het profetische scenario gedaan door Mozes. Het kan ook de definitie zijn van een generatie. Jezus kan hebben verwezen naar deze “generatie” (Mt.24: 34).

Creatie Dag Vijf (verzen 10-11)

“De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het meeste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.

“Wie kent de kracht van Uw toorn en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?”
(Psalm 90:10-11).

De verwijzing naar “wegvliegen”, zinspeelt op de vijfde dag van de schepping toen God de vogels door de lucht liet vliegen.

“En God zei: Laat het water wemelen van wemelende levende wezens; en laten er vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf!

“En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was.

“En God zegende ze en zei: Wees vruchtbaar, word talrijk, en vervul het water van de zeeën; en laten de vogels talrijk worden op de aarde!

“Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag.”
(Genesis 1:20-23).

Deze verdeling van Psalm 90 refereert niet alleen aan de vijfde dag van de Schepping, maar vertegenwoordigt ook de evenementen die het vijfde millennium kenmerken. In 70 na Chr., is Herodes-Tempel verwoest en meer dan honderdduizend joden werden afgeslacht. Het was misschien wel de meest vreselijke gebeurtenis in de Joodse geschiedenis. In de jaren die volgden, hebben de Romeinen het Beloofde Land bijna ontdaan van het Uitverkoren Volk en verstrooiden ze over slavenmarkten van de wereld. De jood heeft meer geleden dan welk ras of natie ook in de geschiedenis. Zij werden de wandelende Jood genoemd - met slechts een hoop dat ze weer eens zouden terugkeren. Met die belofte van herstel, Mozes zijn lied bereid de jood voor op hun moderne terugkeer naar het land van de voorvaderen.

Creatie Dag Zes (verzen 12-13)

“Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.

“Keer terug, HEERE, hoelang nog? Laat het U berouwen over Uw dienaren.”

(Psalm 90:12-13).

Net zoals God begon tot het uitverkoren volk te straffen aan het begin van het vijfde millennium, heeft Hij het herstelt op het einde van het zesde millennium. In 1948, God hield zijn belofte. De natie van Israël was herboren. Zoals vers 13 zegt, “Laat het U berouwen over Uw dienaren”
Gevallen Israël staat weer op. Binnenkort, de Messias zal de Messias terug komen waarvoor vers 13 pleit, “Keer terug, HEERE”

Mozes zinspeelt op de zesde dag van de Schepping, zoals wordt gesuggereerd in vers 12, “zo leert ons onze dagen tellen.”

Het was op de zesde dag van de Schepping, dat de Heere bracht de “levende wezens naar hun aard.” Het is een beeld van de verlossing en zielen die overwinnen.

“En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.

“En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.

“En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!

“En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.”
(Genesis 1:24-27).

Zoals we al eerder hebben gezegd, zowel op de vijfde en de zesde dag van de Schepping zei God: “Wees vruchtbaar en word talrijk.” Op dezelfde manier, is de kerk druk bezig geweest in de afgelopen 2000 jaar om getuige van en het leiden van mensen naar Christus.

Het was ook op de zesde dag van de Schepping dat God de mens naar Zijn beeld schiep. Op soortgelijke wijze, worden allen die Christus ontvangen hebben als Redder worden ooit opgewekt of veranderd - opnieuw gemaakt naar Zijn beeld.

Psalm 90:12

“Leer ons zó onze dagen tellen,” (Psalm 90:12).

In 1990, waren de rabbijnen tot de conclusie gekomen dat dit jaar zeer belangrijk was. Hun kalenderjaar voor het jaar 1990 was 5750 - vijf duizend zevenhonderd vijftig jaar na de schepping van Adam. Rabbijnen hadden opgemerkt dat elk millennium werd vertegenwoordigd door een dag van de Schepping. Zij concludeerden dat 5750 een drie-kwart deel van de zesde dag markeerde. Ze zeiden dat dit het derde uur vertegenwoordigde van de vrijdagmiddag. Ze hebben dat idee uit Psalm 90. Hun voorgestelde duizendjarige dag begon om 6 uur ‘smiddgs. 9:00 in de morgen uur komt overeen met 250-jaar; 12.00 uur was een 500-jarige punt; en 3:00 in de namiddag voorgesteld door een de 750-jarige punt in het millennium.

Sinds 5000 jaren waren gekomen en gegaan (wat overeenkomt met zondag tot en met de donderdag) en sinds er 750 jaar van de zesde dag (de vrijdag) waren gekomen en gegaan, de joodse kalenderjaar 5750 (1990), vertegenwoordigde zo de 3:00 op vrijdagmiddag. Dat is het uur elke vrijdag, waarop de eerste sabbat kaars wordt aangestoken. Rabbijnen zeiden dat religieuze Joden niet nog eens 250 jaar hoefden te wachten voor de aanvang van de geprofeteerde sabbat (het zevende millennium). Ze zeiden dat het tijd was voor de Messias te komen en het Messiaanse tijdperk vast te stellen - Gewoon als vers 13 pleit, “Keer terug, HEER.”

Een joodse interpretatie van vers 12 zegt: “Volgens de telling van onze dagen zo bekend te maken, dan zullen we de wijsheid te verwerven een hart van.” Het woord “Dus ...” is een vertaling van een Hebreeuwse term, “Kane”, die een numerieke waarde van 70 heeft en vergelijkt het met het vorige geleerde in vers 10, “De dagen van onze jaren zijn zeventig jaar ...” Deze rabbijnse interpretaties geven een profetische zicht op de passage. Aangezien God Israël in de ballingschap bracht, moeten er nog een dag komen waarop God de natie zal herstellen. De telling van “onze dagen” is gemaakt om te verwijzen naar het nationale Israël, niet alleen naar die van een enkel individu. Het gebed voor de “wijsheid” in “onze dagen” lijkt te zijn die van de generatie voor wie het herstel zal komen. Sinds Israël nieuw leven is ingeblazen in deze eeuw, na tweeduizend jaar ballingschap, suggereren we dat het gebed beantwoord is!

De verklaring, “... dat wij een wijs hart verkrijgen,” werd geïnterpreteerd door Rabbi Radak (twaalfde eeuw) om een profetische betekenis te hebben. Hij zei dat het woord “verkrijgen” vertaling van het Hebreeuwse stamwoord “boog” functioneert als een zelfstandig naamwoord - “profeet”.

Radak geeft deze interpretatie:
“Als de dagen van deze wereld eindelijk zijn geteld, zullen we getuige zijn van de komst van de profeet Elia, die de komst van de Messias aankondigd. De verlichte leringen van de profeet zal leiden tot een hart van wijsheid voor de mensheid, zoals de Schrift zegt: 'De aarde zal gevuld worden met de kennis van HASHEM [de Heer] zoals het water de bodem van de zee bedekt” (Jesaja 11: 9).

Deze verbazingwekkende interpretatie door een twaalfde-eeuwse rabbijn weerspiegelt de leer van het historische jodendom over Psalm 90. De implicatie van dit deel van het Lied van Mozes is overweldigend - dat de boodschap moet worden toegepast op de afsluitende dag van het zesde millennium!

Psalm 90:13

“Keer terug, HEERE, hoelang nog? Laat het U berouwen over Uw dienaren.”
(Psalm 90:13).

Let op, de joden niet geloven dat hun Messias al ooit eerder kwam, toch vraagt het vers Hem om “terug te keren.” Zij zijn op zoek naar de eerste komst van de Messias. Maar Mozes schreef dat hij zou “terugkeren.”

De vraag: “Hoe lang?” is vooral belangrijk. Deze vraag verschijnt 18 keer in 12 passages in de Psalmen. Als de vraag wordt gesteld door allen, het is op zijn minst een voorrecht van de Joden. Zij zijn het uitverkoren volk. Hoewel zij hebben geleden als geen andere natie, zijn zij niet altijd verlaten geweest. De belofte van verlossing zal komen. De Messias zal verschijnen voor een millennium van vrede. God zal Zijn belofte houden.

De Sabbats Rust (verzen 14-17)

“Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid,dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.

“Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt, overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben.

“Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden, Uw glorie over hun kinderen.

“De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat.”
(Psalm 90:14-17).

Voordat we kijken naar het zevende millennium, Laten we even de rekening van de Schepping week. Op de zevende dag rustte God:

“Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht.

“Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

“En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.”
(Genesis 2:1-3).

God rust op de zevende dag die volgde op de schepping en was het belangrijkste profetische thema van het Genesis-verhaal. Het was een duidelijke belofte dat het zevende millennium van de menselijke geschiedenis een tijd zou van utopie voor de verloste mensheid. Het zal een duizend jaar van rust zijn zonder de voortdurende verleiding van de slang. De duivel zal worden verwijderd van de planeet tijdens het bewind van Christus. Wat een prachtig vooruitzicht!

Wanneer Christus terugkeert om te regeren, zal Israël worden vastgesteld als het hoofd van de naties en Christus zal regeren vanuit Jeruzalem. Het lijden van de Joden zal eindelijk begrepen worden - zoals in de verzen 14 en 15 suggereren: O geef aan ons vroeg uw genade, opdat wij ons mogen verheugen en blij zijn al onze dagen [betreffende alle dagen van het zevende millenium]. “Maak ons blij volgende op de dagen [de voorbije duizendjarige dagen] waarin gij ons hebt verdrukt en de jaren waarin we het kwaad hebben gezien.”

Tijdens het koninklijke heerschappij van Christus, zal God’s werk over de jood worden toegelicht. Zij zullen eindelijk begrijpen waarom ze zijn gemaakt om te lijden - zoals vers 16 zegt, “Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden.” Gods heerlijkheid zal terugkeren naar de Tempelberg als de Heilige Geest is uitgestort over het rechtvaardige overblijfsel - zoals vers 16 concludeert, “Uw glorie over hun kinderen. [de nakomelingen van die eerdere generaties].”

Psalm 90:14

“Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.” (Psalm 90:14).

Radak ziet dit vers als “een verwijzing naar het aanbreken van de Messiaanse tijdperk, dat zo helder zal schijnen als de ochtendzon. Op dat moment zullen we verzadigd worden [met meer dan genoeg] door Gods goedheid en we zullen nooit meer last hebben van ellende. Dan zullen we zingen en blij zijn al onze dagen.”

Psalm 90:15

“Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt, overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben.” (Psalm 90:15).

Rashi zijn commentaar: “Maak ons blij in het Messiaanse tijdperk van de toekomst met een lengte van tijd die gelijk zal zijn aan de lengte van de tijd waarin we geleden hebben in de ballingschap” Veel aanwijzingen worden aangeboden in de Talmoed (Sanhedrin 99a) om de duur van het Messiaanse tijdperk te bepalen. Sommigen zeggen dat het zal overeenkomen met de veertig jaren, het aantal jaren dat de Joden geleden hebben in de woestijn ... of 400 jaar die overeenkomt met de jaren van de Egyptische slavernij ... of 365 jaar die overeenkomt met de dagen van het zonnejaar, het laatste als voor de brandende zon die een symbool is van een vurige goddelijke vergelding, ... of 7000 jaar als de dagen van de week, en elke dag van God is dan 1000 jaar.

Joodse geleerden zijn hard aan het werk geweest eeuwenlang om te proberen de tijd voor de komst van de Messias te bepalen. Psalm 90 lijkt een van die bijzondere passages te zijn bestudeerd door de rabbijnen. Ze lijken ervan overtuigd te zijn dat het verwijst naar de afsluiting van het zesde millennium!

Psalm 90:16-17

“Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden, Uw glorie over hun kinderen.

“De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat.”
(Psalm 90:16-17).

Rabbi Chaim Avrohom Feuer, in zijn commentaar op de Psalmen, schreef:

“In het bijzonder, wachten we op de meest monumentale voltooiing van de Joodse geschiedenis: de uiteindelijke reconstructie van de derde Beis Hamikdash [tempel]. Eigenlijk sinds de verwoesting van de tweede tempel, God heeft langzaam het bouwwerk in de hemel gereconstrueerd. Als het voltooid is, zal God Zijn werken tonen door de Hemelse Tempel naar de aarde te brengen (Dorash Moshe).

“Nadat God met Zijn aanwezigheid naar de aarde terugkeert, vragen wij dat Hij hier blijft voor de toekomstige generaties dat onze kinderen en nakomelingen zullen genieten van Zijn heerlijkheid. Inderdaad, we hopen dat Zijn heerlijkheid binnenkort zal verschijnen!”

Dorash Moshe merkt op: “Nadat de Tempel is gereconstrueerd, zal God de verspreide ballingen verzamelen en Israël zal terugkeren naar het Heilige Land.”

Mozes bidt tot God om “het werk van onze handen.” De rabbijnse interpretatie zegt, “De zegen van de tempel en de tabernakel is niet beperkt tot Israël. Integendeel, het is de factor, waarin het solidariteit en welvaart geeft aan de hele wereld. We bidden dat God zal terugkeren naar deze wereld en Zijn gezegende aanwezigheid voor alle tijden (Dorash Moshe).”

Dit vers-voor-vers commentaar op Psalm 90, onder vermelding van rabbijnse theologie, biedt ons een zeldzame gelegenheid om dit couplet van het Lied van Mozes te zien in een speciaal profetische licht.

We kunnen inderdaad de generatie zijn het doel van de profetieën van deze opmerkelijke psalm. Elke zin van elk couplet lijkt te zin geven als een profetische blik van een uitverkoren volk dat nadert het einde van de 6000 jaar en de anticipatie van de duizendjarige regering van Christus!

Ga naar les 4 Het Duizendjaar is één Dag Concept
Ga naar les 6 De leer van de Grote Sabbat

Engels origineel Prophecy In The News

Print niet onnodig spaart papier en inkt.