www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het Belang van Profetische Studies

Door JR Church op 06 januari 2010

Eschatologie kan een van de meest lonende en waardevolle avonturen zijn in het christelijke leven. De Bijbel biedt een onuitputtelijke bron van typen en symbolen. Het lijkt erop dat elk hoofdstuk in het Oude en Nieuwe Testament profetische implicaties bevat. Telkens weer dezelfde profetische patronen lijken op te borrelen. Gods plan voor de tijden wordt gedoceerd op verschillende niveaus.

Echter, sommige christenen geloven niet dat een dergelijke studie de moeite waard is. Ze denken dat de profetieën in de Bijbel te onzeker zijn en kwetsbaar voor verschillende interpretaties. Ze menen dat christenen beter af zou zijn met zich te concentreren op de historische waarde en de praktische toepassing van de Schrift. Men kan het ze nauwelijks kwalijk nemen. Duidelijk, hebben een aantal goed bedoeldende, maar slecht geïnformeerde mensen wolken van achterdocht over de studie van de profetie laten trekken.

Bijvoorbeeld toen een paar jaar geleden een groep van misleide mensen zich in een huis hadden verschanst en een politieman gijzelden. Er werd gemeld dat zij een datum voor het einde van de wereld hadden vastgesteld en dat zij dachten dat alle politiemensen antichristelijk werden. Na enkele dagen van confrontatie met de politie, werd de gijzelaar gedood. De politie bestormde het huis, en alle zeven leden van de religieuze sekte werden gedood. Hoe triest dat zulke misleide mensen de zaak van Christus kunnen kwetsen.

We moeten niet toestaan dat door dergelijke irrationele gedrag het christendom in diskrediet komt of de rechtmatige studie van de eschatologie. Wat ze deden was niet Christus eren, en was evenmin in overeenstemming met de leer van de Bijbel. Omdat dergelijke gebeurtenissen zoals deze, sommige christenen ertoe brengen de studie van de profetie te degraderen tot een soort mentaliteit. Het mag niet zo zijn. Degenen die de Bijbel schreven zouden niet zo veel informatie hebben opgenomen over de gebeurtenissen in de laatste dagen, als God niet van plan geweest om die onderwerpen te laten bestuderen.

God heeft niet Zijn inspirerende Woord gegeven om de mensen te verwarren. Hij gaf ons de profetische passages om ons te helpen te begrijpen Zijn grote plan voor de tijden. Hij wilde niet ons achter laten, tastende in de duisternis van de menselijke ervaring zonder het licht aan het eind van de tunnel.

Als christenen en pastors de studie van de profetie weglaten, dan zien ze over het hoofd het belang dat de Bijbel zelf geeft aan het onderwerp. Steeds weer waarschuwt de Bijbel ons om te kijken en voorbereid te zijn op de gebeurtenissen van de laatste dagen. Hoe kunnen we voorbereid zijn als we niet deze grote tekenen van de tijden voorspeld in de Bijbel bestuderen?

Volgens de Schrift, zijn er bepaalde specifieke voordelen die kunnen worden verkregen door de studie van de profetie.

I. Geestelijke stimulatie

Allereerst kan het een geestelijke stimulatie geven. Dat wil zeggen, het kan leiden tot onze wil om een leven te leiden dat God behaagt. De apostel Johannes verteld wat de studie van de profetie kan doen voor ons:

“ En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.” (1 Johannes 3:3).

Een studie van de profetie zal leiden dat een mens zichzelf zal zuiveren - om een schoon en godvruchtig leven te leiden. Nogmaals, Jezus zei: “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.” (Matth. 16:24).Dan vervolgd de Heiland met deze profetische stimulans: “Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden.” (Matth. 16:27).

In zijn brief aan de Kolossenzen, spoorde de apostel Paulus de christenen aan om dingen te doden “...Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,” en geeft deze profetische stimulans: “Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.” (Kol. 3:5,4).

Het feit dat er een nauwe relatie is tussen een studie van profetie en godsvrucht in het leven, is na te zien het hele Nieuwe Testament door. Bovendien kan het worden waargenomen in de gemiddelde kerkelijke gemeente. Pastors die regelmatig getuigen, degenen die weten van de gebeurtenissen in de laatste dagen zijn de meest toegewijde en trouwe dienaren. Degenen die verwachten dat Christus zal terug komen, zijn de mensen die druk zijn met het werken voor de Meester.

Sommige kerkleiders vinden dat dit onderwerp christenen tot wanhoop brengt, dat dit hun missionaire werk en in ziel-winnende inspanningen ondermijnt. Het tegendeel is waar. De kerken die opleving ervaren vandaag de dag en een groot werk doen in heel Amerika zijn de kerken die geloven in de pre-millennium wederkomst van Jezus Christus.

Kerk na kerk, waarvan de dienaren een a-millennialistische visie onderwijzen, zien een afnemend lidmaatschap en zijn geestelijk stervende. De christen die gelooft in de zalige hoop op de spoedige terugkeer van Jezus Christus heeft een gevoel van verbondenheid met Hem. Deze geur van levensverwachting leidt tot een grotere liefde en een diepere toewijding. In Hebreeën 10:25 worden de Christenen bevolen om dit te doen “dus des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.” Ja, er is een geestelijke stimulans te krijgen door de studie van de bijbelse profetie.

II. Mentale Tevredenheid

Dan ten tweede: eschatologie biedt een bepaalde mentale bevrediging. God heeft de mens begiftigd met een zucht naar kennis over de toekomst, die alleen kan worden voldaan door middel van een studie van de profetische Schriften. Het is heel natuurlijk voor de mens om de toekomst te willen leren kennen. Bijvoorbeeld, in het laatste hoofdstuk van zijn boek, vroeg de profeet Daniël: “hoelang toeft het einde dezer wonderbare dingen?” (Daniël 12:6).

Nogmaals, in Mattheüs 24:3, zoals Jezus en Zijn discipelen op een avond zat langs de westelijke hellingen van de Berg van Olijven en ze vroegen, “Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?”

En nogmaals, Jezus en de discipelen gingen naar de Olijfberg op de dag van Zijn hemelvaart, waar ze hem vroegen: “Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?” (Hand. 1:6).

Ja, er is een natuurlijke nieuwsgierigheid in de mensen om de toekomst te willen leren kennen. Er is een bepaalde mentale en emotionele bevrediging in de wetenschap dat in het midden van de benauwdheid en vervolging, onze Heiland alles onder controle heeft en dat Hij triomfantelijk zal komen. In Matteüs 24:6 Heiland moedigde ons aan: “Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.”

We kunnen blij zijn als we het laatste hoofdstuk in het grote drama te lezen, en we weten dat we aan de winnende kant staan.

Voor de niet-christelijken is de toekomst zeer bedreigend. Zal hij zijn baan houden? Zal hij zijn gezondheid behouden? Zal een ongeval het leven wegnemen van een lid van zijn familie? Nog meer onzekerder voor hem is de dood. Hoewel hij kan proberen om deze onzekerheden te verbergen onder een gevel van vals vertrouwen, weet hij dat de vragen zeer reëel zijn.

Het antwoord op deze vragen (en de vrede van de geest die hij zo nodig heeft) ligt alleen in een reddende relatie met Christus. Ongeacht wat het leven kan inhouden vandaag, kan de christen het fundamentele plan begrijpen in het programma van God en weet dat zijn persoonlijk welzijn veilig is.

III. Troost in verdriet


En dan ten derde, kan een studie van bijbelse profetie de christelijke troost geven in tijden van verdriet. Als een familielid overlijdt, kan dat gevoel van verlies worden opgevangen door de kennis dat we op een dag onze dierbaren weer zullen zien. De apostel Paulus schreef:

“Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben.

Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.

Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,
want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;

Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

Vermaant elkander dus met deze woorden.”
(1 Tess. 4:13-18).

In tijden van rouw kunnen we getroost worden met die “gezegende hoop” verkregen via een studie van de profetie.

Soms komt ons lijden onder de vorm van vervolging. Op zulke momenten kennis hebben van de profetie kan ons helpen door die moeilijke ervaring heen te komen. De apostel Peter schreef: “ Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.” (1 Peter 4:13).

IV. Veroordeling tot dienstbaarheid

Ten vierde, kan kennis van de Bijbelse profetie geeft ons dwingen tot dienen. Wetende dat we op een dag moeten staan voor de stoel van Christus, moeten we niet alleen goed leven, maar we moeten zorgvuldig dienen. De apostel Paulus schreef:

“Daarvoor hebben wij gearbeid, of dit aanwezig of afwezig is, werken die door Hem geaccepteerd kunnen worden.”

“ Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn. 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel (grondtekst, bema, = verhoging) van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” (2 Kor 5:9,10.).

De studie van de profetie zal ons doen ijveren over deze dienstverlening aan de Heiland. Verder hebben we de belofte van een “kroon der rechtvaardigheid”, die is weggelegd voor iedereen “die zijn verschijning hebben liefgehad.” (2 Timotheüs 4:08). Ons is beloofd “een krans der rechtvaardigheid die niet vergaat.”

Hoewel we niet kunnen weten de dag noch het uur van de terugkeer van onze Heiland, zijn wij bevolen om ons bewust bezig te houden met deze tekens, die in het einde zullen optreden. In feite, berispt Jezus de Farizeeën in zijn tijd voor het niet herkennen van de tekenen van de Eerste Advent van onze Heiland. Hij zei in Mattheüs 16:3: “Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?”

Laten wij niet schuldig worden bevonden, zoals de Farizeeërs, die blijkbaar deze houding aangenomen hadden tegen de studie van de profetie, en dus niet de Messias herkenden, toen Hij kwam en deze belangrijke profetieën vervulde.

Er zijn twee uitersten als het gaat om de studie van de profetie. Er zijn mensen die proberen te voorspellen door het vaststellen van de data voor de vervulling van bepaalde gebeurtenissen, en er zijn mensen die uit de buurt blijven van de studie in de profetie geheel en al uit angst dat zij op de een of andere manier in verband zouden worden gebracht met deze voorspellers. Laten we ons niet schuldig maken aan deze beide uitersten. Laten we de profetieën van de Bijbel bestuderen en niet bang zijn voor de moeilijke gedeelten van de Schrift. Maar op hetzelfde moment, laat ons ook erkennen dat er veel onbekende factoren zijn, waarvoor God heeft gekozen om een raadsel te laten blijven.

Profetie is een progressieve studie, die niet volledig begrepen kan worden voordat elke voorspelde gebeurtenis is voltrokken. Eschatologie is een studie van die mysteries die zijn geopenbaard in de hunner bestemde tijden. Bijvoorbeeld tijdens de dagen van Christus, waren de rabbijnen zich terdege bewust van de profetieën over de komst van de Messias, maar waren in de war met betrekking tot de ontwikkeling van deze gebeurtenissen.

Er waren enkele profetieën, die spraken van het lijden van de Messias, zoals in Jesaja 53, terwijl anderen spraken over een veroverende en regerende Messias, zoals in Jesaja 63. De rabbijnen, kon echter niet begrijpen dat deze profetieën doorverwezen naar een verschijnen van de Messias op twee verschillende momenten in de geschiedenis. Ze verwachtten dat de Messias voor de eerste keer in grote macht en heerlijkheid zou komen. In tegenstelling tot datgene echter, werd hij geboren uit een maagd in een nederige stal. Dit soort van verschijning werd niet begrepen, hoewel de rabbijnen wisten van Jesaja 7:14, die sprak van Zijn maagdelijke geboorte en van Micha 5:2, die sprak van Bethlehem, Zijn plaats van geboorte. Petrus is ingegaan op dit probleem toen hij schreef:

“Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna. ” (1 Peter 1:10,11).

Het concept dat onze Heiland de eerste keer zou komen om te lijden, en dan weer op een dag terug komen om te veroveren bleef een raadsel. In Daniël 12:4 de Heer zei Daniël: “... sluit deze woorden toe, en verzegel het boek tot de tijd van het einde: menigeen zal heen en weer gaan, en de kennis zal toenemen”In de Engelse vertaling staat dat de mensen in de eindtijd veel zullen reizen.

Volgens dit vers, is de studie van de profetie niet een veeleisende wetenschap. Hoewel we gewaarschuwd worden in de bijbel om de profetieën te bestuderen, is ons niet beloofd een doorbraak op het volledige begrip daarvan. Veel van de profetieën zijn vervuld in onze generatie maar bleven een raadsel in de loop van de geschiedenis.

Jezus gaf enig inzicht over het onderwerp op het moment dat hij zijn eigen dood voorzei. Tijdens een gesprek met Zijn discipelen verzekerde Hij hen, dat zij deze voorspelling niet zouden begrijpen, totdat het gekomen was. Hij vertelde hen te herinneren dat het eerder was voorspeld. Dit is te vinden in Johannes 16:4: “Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb. Doch dit heb Ik u niet van het begin aan gezegd, omdat Ik bij u was.”

Een grote aanwijzing, dat profetie niet helemaal kan worden begrepen, totdat het is gekomen. Dit moet echter niet ons er niet van weerhouden tot het plegen onze studie, want als we het onderwerp niet oppakken, hoe zouden we weten wanneer het de tijd was voor de vervulling ervan.

In de 24e hoofdstuk van Mattheüs-evangelie, vroegen de discipelen aan de Heiland, “Wanneer zullen deze dingen geschieden?” Merk op dat zij niet werden veroordeeld, noch vermaand. Integendeel, Jezus bracht een groot deel van de tijd door met hun vragen te beantwoorden. Hij sprak van “oorlogen en geruchten van oorlogen” en over een tijd waarin “volk zal opstaan tegen volk” en “koninkrijk tegen koninkrijk.” Hij sprak van bepaalde tekenen die bij het einde zouden komen, zoals “hongersnood, ziekte en aardbevingen op verscheidene plaatsen.”

Vervolgens gaf hij een duidelijk teken dat de vervulling van de eindtijd profetieën zou inluiden. Het was de terugkeer van de Joden naar het land van hun oude erfgoed. Met behulp van een vijgenboom, het Oude Testamentische symbool voor de natie van Israël, Hij gaf aan dat een bepaalde generatie de ontplooiing van het mysterie zou zien:

“Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.

Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.

Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
(Matt. 24:32-34).

Er is die ene grote aanwijzing om ons te laten weten wanneer we het einde van deze bedeling naderen. Dat één profetie is gemarkeerd voor onze generatie als die ene die in vervulling gaat, dan al die andere voorspellingen in vervulling zien gaan, die tot dusver niet werden begrepen. Israël is weer tot leven gekomen. De vijgenboom heeft haar bladeren laten uitbotten. Dat is de reden waarom Eschatologie zo belangrijk is. De apostel Paulus schreef:

"Zie, Ik toon u een mysterie; Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
“ Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.” (1 Kor 15:51,52.).

Na het geven van die profetie, heeft de apostel Paulus afgesloten met vers 58:

“Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.” (1 Kor. 15:58).

Dat is de essentie van onze gezegende hoop. Waarom zouden we de profetie bestuderen? Om onszelf voor te bereiden ijverig te zijn in de dienst van onze Heiland, om standvastig en onwankelbaar te zijn in ons geloof, overvloedig worden in het werk van de Heer, en “zoveel te meer naarmate u de dag ziet naderen.”

In verdediging van de Profetische Studie

De Bijbel is samengesteld uit 66 boeken, geschreven over een periode van 1.500 jaar, geschreven door 44 mannen uit veel verschillende geledingen van de samenleving. Het is verdeeld in twee collecties, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Er zijn 39 boeken in het Oude Testament en 27 boeken in het Nieuwe Testament.

Het is zonder twijfel het mondeling geïnspireerde Woord van God, zonder fouten in de originele handschriften. Het Oude Testament is, voor het grootste deel, bewaard in het Hebreeuws, terwijl het Nieuwe Testament, voor het grootste gedeelte, bewaard is gebleven in het Grieks.

De Bijbel is geschreven om ons te vertellen waar we vandaan kwamen, hoe te leven, terwijl we hier zijn, en hoe we een glorieuze toekomst kunnen hebben. Het is het verhaal van een conflict tussen goed en kwaad, God en de duivel, het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Het vertelt ons over onze val door Adam en onze verlossing door Jezus Christus.

Te beginnen met Adam, de eerste mens, dan volgt de Heilige Schrift met een selectie van een uitverkoren volk, Israël. Ze waren een genetisch zuiver ras waaruit de beloofde Redder Gods zou komen.

Het verbond met Abraham

Uit de chaos van 2.000 jaar menselijke corruptie, riep God Abram, veranderde zijn naam in Abraham, en gaf hem een speciaal verbond - een veelbelovend thuisland, een uitverkoren volk, en een Messias die zou uitvoeren, dat beloofde verbond. Door de Messias, God beloofde kennelijk aan Abraham het eeuwige leven in een hemelse stad dat zou komen voor allen die geloven. Ja, het verbond met Abraham was op basis van overtuiging, niet op prestaties - verlossing door genade en door geloof en geloof alleen.

Dit alles werd vervuld in Jezus. Wat beloofd was en voorbereid door het Oude Testament, werd het centrale thema van het Nieuwe Testament. Dit verbond met Abraham gemaakt in het Oude Testament, manifesteerde zich in de Evangeliën; gepropageerd in het boek Handelingen, en toegelicht in de brieven, en de vervulling in het boek Openbaring.

In Genesis 22:8, werd over Isaac verteld dat God zou zichzelf van “een lam” zou voorzien voor een offer. Door de eeuwen heen, was het duidelijk dat het ‘Lam’ zou sterven om de zonden van het volk weg te nemen. En in het boek Openbaring, wordt naar Jezus Christus verwezen als dat Lam. In Hebreeën 11:10, wordt ons verteld dat Abraham “verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.”
Als in de laatste hoofdstukken van Openbaring, de Heilige Stad, het Nieuwe Jeruzalem, neerdaalt van God uit de hemel “als een bruid voor haar man versierd.” Dan is dat de stad van Abraham.

Gods verbond met Abraham was het enige verbond dat eeuwig leven beloofde. Maar het kon geen werkelijkheid worden tot de dood van de ‘erflater’ - degene die de opsteller van het convenant was. Het was als een testament. Het beloofde een erfenis van het eeuwige leven, maar moest de kruisiging afwachten voordat het zou kunnen worden uitgevoerd. En dat is het verhaal van het Nieuwe Testament.

Het Oude Verbond met de wet gesloten met Mozes, met zijn Tien Geboden en haar 613 wetten, maar heeft nooit het eeuwige leven beloofd. Het kan een mens alleen maar veroordelen voor het feit dat hij de wetten niet heeft gehouden. Bovendien was het een verbond gemaakt met slechts alleen Israël - de bijzondere Uitverkoren Mensen die op een dag zouden voortbrengen het ‘Lam’ van Abraham.

Het vroegere Israël heeft nooit gehoopt op het eeuwige leven door het Mozaïsche verbond. Ze keek nooit naar de wet om hen het Messiaanse koninkrijk te brengen. Door de eeuwen heen, keken ze naar het verbond met Abraham voor zijn belofte van een Messias. Dat is het grote plan van de Bijbel.

Het lezen van de Bijbel is essentieel

Voordat we welk deel van de Bijbel ook kunnen begrijpen, moet men eerst alles lezen. Er is geen verhaal, hoofdstuk of vers, dat goed kan worden begrepen totdat het laatste hoofdstuk in het boek Openbaring wordt gelezen. Geen enkel hoofdstuk kan worden weggelaten uit onze lezing.

Er is geen excuus voor de christen die niet de hele Bijbel onder de knie heeft. In onze generatie, is onderwijs beschikbaar voor iedereen. Niemand heeft het excuus dat hij niet kan lezen. Bovendien is er in dit tijdperk van technologie, met cassettebandjes en cd-spelers, waarbij een lezing van de bijbel kan worden gehoord telkens weer, totdat er een volledige kennis van is opgedaan.

Er zijn 929 hoofdstukken in het Oude Testament en 260 hoofdstukken in het Nieuwe Testament, in het totaal 1.189 hoofdstukken. Een continue lezen ervan zou alleen een kwestie van dagen zijn om het volledig te lezen. Daarom moet niemand onwetendheid claimen van het meest beroemde boek in de wereld. Ik daag u uit om de Bijbel te lezen. Lees het allemaal! Laat niets weg.

Een angstig weinig

In de loop van mijn bediening, ben ik naar honderden kerken gereisd in heel Amerika voor profetische conferenties op uitnodiging van de predikanten. Soms vertelde een herder mij (met een zwaar hart) dat sommige van zijn leden zijn weggebleven uit de vergadering, om de hel en verdoemenis aard van de profetie.

Profetische studies lijken hen af te schrikken. Ze begrijpen niet dat de profeten van de Bijbel geen pessimisten waren. De profeten keek verder dan het oordeel van God over een slecht en ongelovig menselijke ras en zagen de heerlijkheid van Zijn koninkrijk.

Soms zullen jonge mensen zeggen, “Ik wil de Heer op een dag dienen, maar nu niet, want ik heb een leven om te leven en dingen om te doen, en plaatsen om naar toe te gaan.”

Ik begrijp hun bezorgdheid, maar dat kan ik zeggen, de komst van Christus zal geen einde maken aan deze activiteiten. In feite zal de mogelijkheden van het leven alleen worden verbeterd wanneer Christus terugkeert. Het verdriet van dit leven zal vervagen in het licht en de vreugde van Zijn heerlijkheid. Het lijden van deze wereld zal worden omgezet in vreugde.

Ik weet een aantal mensen die me vertellen dat ze onze tv-programma bekijken. “Maar,” ze zeggen, “Profetie maakt me bang.” Hierom, mag ik zeggen, je enige angst is dat voor het onbekende. Een studie van de profetie, aan de andere kant, zal u verlichten en u laten weten wat je kunt verwachten in de toekomst. Er is geen noodzaak voor angst als je je geloof en vertrouwen stelt in de Jezus Christus. Hij zal voor je zorgen. In feite, op een dag heeft Jezus de vrees weggenomen van Zijn discipelen over dit onderwerp, toen Hij zei: “En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.” (Matteüs 10:28) Verder zegt hij “Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan;” (Lucas 21:18).

Vanwege de aard van het profetische onderzoek, begrijp ik een paar mensen - zelfs sommige pastors - die bedenkingen hebben over de geldigheid van de profetische studies. Eerlijk gezegd, ik denk dat hun angsten ongegrond zijn. Christenen moeten gretig het onderwerp benadering van - de wetenschap dat in de laatste dagen (net voor de komst van Christus), er een explosie van kennis zal komen over de profetische onderwerpen, samen met een verhoogde belangstelling door christenen over de hele wereld. Juist omdat er ketterse opvattingen opduiken vandaag, betekent dat niet, dat alle profetische onderzoek onwaardig is voor onze aandacht.

Is de geschiedenis niet bezaaid met allerlei leerstellige standpunten uitgebroed door ketters? Toch kunnen ze ons niet weerhouden van een studie van de andere grote leerstellingen van de Bijbel. Laten we dan niet de Eschatologie mijden tijdens deze meest cruciale dagen in de geschiedenis van de wereld.

Christenen hoeven niet te vrezen voor de toekomst, ons geloof in Christus bevrijdt ons van het komende vonnis en geeft ons een stimulans om een overwinnend christelijk leven te leiden. Alleen degenen die niet leven volgens de normen zoals de Bijbel ons leert hebben te vrezen. Het Woord van God is niet geschreven om de gelovige depressief te maken met een vernietigende veroordeling, maar eerder om het hart en de geest te bevrijden van een dergelijke mentale angst door ons te onderwijzen over de genade van God en Zijn vergeving.

In 1 Thessalonicenzen 5:1-11, de apostel Paulus richte zich op de studie van de profetie. Hij verklaarde dat wij kinderen van de dag zijn, niet van de nacht. En dat moet ons troosten met de studie van de profetie:

“Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt:

Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht.

Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:

want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe;

Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.”
(1 Thes 5:1-6.).

Er is geen noodzaak voor ons om voor de toekomst te vrezen. We moeten enthousiast zijn over de vooruitzichten van de verlossing - want we zijn gered van het oordeel dat komt.

In het vorige hoofdstuk, heeft Paulus beschreven de “gezegende hoop” toen hij schreef over de Opname en de Opstanding, eraan toevoegend dat we moeten “troost elkaar met deze woorden.”

Paulus schreef:

“want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,

Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven.

Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.”
(1 Tess. 5:9-11).

Hij zei dat we ons verheugen in de studie van de profetie, wetende dat onze toekomst veilig is in Jezus Christus. Angst voor het onbekende verdwijnt wanneer het onbekende bekend wordt. Er zijn sommigen die geloven dat een studie van de profetie het winnen van zielen activiteit en missiegebied beknot. Integendeel - het tegendeel is waar. Wanneer mensen de profetie bestuderen, dan doen ze dat niet uit wanhoop. Ze zijn gemotiveerd om hun inspanningen te vergroten. Mozes schreef hierover toen hij schreef in Psalm 90:12-13:

“Leer ons zó onze dagen tellen,dat wij een wijs hart bekomen.

Keer weder, o HERE! Hoelang nog?”
(Psalm 90:12-13).

Hij schreef, dat als we wisten hoe lang het zou duren tot de wederkomst van Christus, we ertoe zouden kunnen overgaan dat ons hart kostbare momenten zou verspillen in de afwachting van het moment tot de afval. Het wordt steeds meer en meer duidelijk, met het verstrijken van elke dag dat we leven in die speciale generatie die bestemd is om de wederkomst van Jezus Christus te zien. Verder denk ik dat we leven in een tijd van grotere zielen bekerende activiteit dan ooit tevoren in de geschiedenis.

Wees niet vrijwillig onwetend over de profetieën die zijn te vinden in de Bijbel. Het is een onuitputtelijke paradijs van profetische waarheid. Begin vandaag te graven in uw zoektocht naar de grote schatten die ooit te vinden zijn in een consistente bestudering van bijbelse profetie.

Eschatologie is geen nabeschouwing

Vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel, heeft God Zijn profetische plan voor de eeuwen ontvouwt. Eschatologie was geen bijzaak. God heeft niet gewacht tot na Golgotha om Zijn plan te ontvouwen voor het einde van de wereld. Er is niets zo zorgvuldig als het grote ontwerp gevonden in een studie van de oudtestamentische profeten. In Jesaja 46:9-10 verklaarde de Heer:
“ Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk;

Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;”
(Jesaja 46:9-10).

Vanaf het allereerste begin van het menselijk ras heeft God de toekomst geopenbaard aan Zijn volk. Bovendien was God ingegeven door Zijn welbehagen. Het was voor zijn eigen plezier, dat God om de mannen die de profetieën schreven te begeleiden.

De Bijbel in de sterren

In de eerste 2.500 jaar van de menselijke geschiedenis, lang voordat Mozes de eerste vijf boeken van de Bijbel schreef, had God een profetische boodschap gepresenteerd in de sterrenbeelden. Het verhaal gegeven van Virgo, de Maagd, tot Leo, de Leeuw, vertegenwoordigd de gebeurtenissen die zouden plaatsvinden in de toekomst. Ze waren profetieën die zouden beginnen in Bethlehem en eindigen met de Wederkomst. Ze vertelden het verhaal van de bedeling van genade. Er is niets in de sterrenbeelden wat spreekt over Adam en de Tuin van Eden; er niets te vinden over de zondvloed van Noach, en ook niets over Mozes en de Exodus. Het begint allemaal met Virgo en de uit de maagd geboren Zoon.

Op een nacht sprak God tot Abraham en zei tegen hem om omhoog te kijken naar de sterren. Hij zei: “Indien gij in staat zijt om de sterren te tellen, zo zal uw zaad zijn.” Het is gemakkelijk om te zien aan de structuur van de zin dat het zaad van Abraham verwijst naar een gebeurtenis die zou ontstaan in de toekomst - “zo zal uw nageslacht zijn” - want op dat moment had Abraham had kinderen.

Verklarende het einde vanaf het begin

God heeft het einde verklaard vanaf het begin. Toen Mozes begon met het verhaal van Genesis te schrijven onder Goddelijke inspiratie, op dat tijdstip, in de zalen van de hemel, had de Grote Schepper zich al voorbereid op het schrijven van het boek Openbaring.

Hoewel de Bijbel werd geschreven over een periode van 1.500 jaar, is het een boek met een enkel fundamenteel thema’s. Het bevat, van kaft tot kaft, een plan voor de verlossing van de mens.

Als de Bijbel zou zijn geschreven door louter mannen, we zouden reeds lang geleden een studie bereikt hebben over van de inhoud ervan. Maar dat is nu niet het geval. De Bijbel is geschreven als een ingewikkelde en onuitputtelijke ontwerp. Theologen hebben het eeuwenlang bestudeerd en nog steeds ontdekken ze nieuwe inzichten. Ik zou zeggen dat ik geen volleerde geleerde van dit boek heb gevonden - alleen studenten. Na een leven van studie, kan men alleen toegeven dat hij een student blijft, op zoek naar de oneindige verscheidenheid van waarheid die worden onthuld in de wijsheid van de Grote Schepper.

Geen van de goddelozen zal het verstaan

Met betrekking tot een studie van de profetie, het was tegen Daniël dat God zei: “Geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan” (Daniël 12:10).

Profetieën werden geschreven op een zodanige wijze dat degenen die slechts een toevallige belangstelling hadden voor het boek dit over het hoofd zouden zien en het niet begrijpen.

In feite, gaat dit op voor de gelijkenissen van Jezus profetieën. Begrijpen. Een gelijkenis is een raadsel - niets meer en niets minder. Het is niet voor kinderen. Het is niet alleen een aardse verhaal met een hemelse betekenis. Het is een raadsel, verwoord in een symbolische lijkwade met een onderliggende betekenis wat is verborgen voor diegenen die dit niet kunnen begrijpen.

Wanneer onze Heiland een gelijkenis vertelde, was het voorwoord, “Het koninkrijk van de hemelen is gelijk aan ...” Dat ons voorbereidt om de gelijkenis te aanvaarden als een profetische raadsel. Ze waren profetische scenario die bewust werden gehuld in een metaforische taal, zodat de gemiddelde persoon het niet kan begrijpen. Alleen de “wijze” kan het begrijpen.

Bij het maken van die verklaring, zegt de bijbel niet dat iedereen die het niet kan begrijpen, dwazen zijn. Ik denk dat de Heer gewoon bedoelde dat alleen degenen, wiens tijd gekomen is, het zal begrijpen. Onze Heiland heeft gezegd: “Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” (Matth. 5:6). Ja, zelfs onder christenen is er slechts een selecte groep die in staat zullen zijn om de eeuwige waarheid van een profetische passage te vatten.

Alleen de verstandigen zullen het verstaan

Bijvoorbeeld degenen die betrokken zijn bij het bekeren van zielen hebben er belang bij de gebeurtenissen van de toekomst. Daniël schreef:

"“En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.” (Daniël 12:3).

De evangelist is een persoon die leeft voor de toekomst. Dat soort van persoon is meer dan waarschijnlijk geïnteresseerd in een studie van de profetie.

De gemiddelde christen die alleen leeft voor vandaag en niet voor morgen wordt soms geplaagd door de gedachte dat op een dag zijn wereld zal worden verstoord. Zijn levensstijl zou kunnen worden beïnvloed. Deze mensen kunnen christenen zijn, maar ze begrijpen gewoon niet de profetische betekenis van Gods boodschap. God kent de toekomst vanaf het begin en heeft dat verklaard in Zijn eeuwige Woord.

In 2 Petrus 3:3-5, waarschuwt de apostel de sceptici die zou proberen om de aandacht af te leiden van de studie in de profetie. Hij schreef:

“Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is.

Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat,”
(2 Petrus 3:3-5).

Spotters kunnen gewoon niet het profetische karakter begrijpen van de Bijbel. Ze lijken niet te begrijpen dat God een glorieuze afsluiting gepland heeft voor de geschiedenis van het menselijk ras. Zijn Zoon zal komen voor een gouden tijd om te regeren over de hele wereld voor 1.000 prachtige jaren.

Wanneer de rabbijnen de boeken van het Oude Testament samen stelden,scheidden ze hen in twee grote delen - de Wet en de Profeten. Er is geen hoop in de wet, maar er is een “gezegende hoop” in de Profeten. De wet verklaart onze hopeloze toestand. Het beschrijft onze zondigheid, ons lijden, en het onvermijdelijke oordeel van God. Paulus verklaarde dit in Romeinen 3:20:

“daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.”

Aan de andere kant, de profeten schreven over de heerlijkheid die komt. Paulus schrijft dit in vers 21:

“Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, ”

Daar is het! Paul kijkt verder dan de wet, naar de boodschap van de profeten en verklaart dat wij de gerechtigheid van God ontvangen. Elk weldenkend christen zou moeten geïnteresseerd zijn in een studie van de profeten - want zij verklaren de “gezegende hoop.”

Daniel heeft genoten van de studie in de Profetie


Daniël is een goed voorbeeld van waarom we de profetie moeten bestuderen. In Daniël 9:2, bestudeerde hij de profetie van Jeremia en kwam tot een verbazingwekkend begrip. Hij schreef:

“in het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniël, in de boeken op het getal van de jaren, waarover het woord des HEREN tot de profeet Jeremia gekomen was, dat Hij over de puinhopen van Jeruzalem zeventig jaar zou doen verlopen.”

Daniël was een man die de profetieën van de Bijbel bestudeerde! Hij genoot van het zoeken naar de schatten van de waarheid - en was zeer verheugd toen hij ontdekte hoe lang de ballingchap zou duren. Maar niet alleen was Daniël onder de indruk van zijn vondst, maar God was ook onder de indruk met zijn ijverige graven in de profetische Woord. Zodra Daniël het goudstukje had gevonden van de profetische waarheid, opende God de deur voor Daniël om een ander profetie te ontvangen - een nog grotere - profetische aankondiging.

De engel, Gabriël, werd gezonden om Daniël te belonen met de profetie van de zeventig weken. Het is een van de belangrijkste profetieën over het onderwerp “tijd” dat is te vinden in de Bijbel. Dit hoofdstuk lijkt een patroon voor te stellen met de manier waarop de Heer beloont degenen die studie doen van de profetieën van de Bijbel. Het is net als in mijn eigen bediening. Wanneer ik kom tot een juiste begrip van iets, laat God mij nog iets meer begrijpen. Het lijkt wel een nooit eindigende spirituele speurtocht.

Telkens wanneer ik een aantal speciale profetische verborgen klompjes in de grote schat van Gods waarheid weet te vinden, beloont Hij mijn inspanning door het openen van een aanverwante Schrifttekst, dat me dieper in de doolhof brengt van Zijn oneindig ontwerp - met een verder onderzoek naar de complexiteit van het patroon van Zijn onuitputtelijke plan in de tijden. Er is niets zo spannend als een consequente studie van de profetieën van de Bijbel.

Het is heel goed mogelijk dat de wereld ooit de verwoesting van een nucleaire oorlog moet aanschouwen. Maar wat moet onze houding dan zijn tegenover een dergelijke grimmig vooruitzicht? Nou, de apostel Petrus beantwoordt deze vraag voor ons in zijn tweede brief:

“ Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht,

Vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.

Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.”
(2 Peter 3:11-14).

Laat ons leven een godvruchtig leven, getuige zijn en het winnen van zoveel mogelijk mensen voor Christus als we kunnen. Laten we deze gouden kans uitreiken aan de mensen die angstig zijn. Hen het geweldig plan van God laten zien om te ontsnappen. Nu is het de tijd om mensen voor Christus te winnen!

Ga naar les 2 Niveaus van Bijbelse interpretatie

Print niet onnodig spaart papier en inkt.