www.wimjongman.nl

(homepagina)

Zal Psalm 111 worden vervult in 2011?

Artikel van JR Church

Halleluja!

1 Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, aleph
in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. beth
2 De werken van de HEERE zijn groot, gimel
zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. daleth

3 Zijn daden zijn vol majesteit en glorie, he
Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. waw

4 Hij heeft voor Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt, zain
de HEERE is genadig en barmhartig. cheth
5 Hij heeft voedsel gegeven aan wie Hem vrezen. teth
Hij denkt voor eeuwig aan Zijn verbond. jod
6 Hij heeft de kracht van Zijn werken bekendgemaakt aan Zijn volk kaph
door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven. lamed

7 De werken van Zijn handen zijn waarheid en recht, mem
al Zijn bevelen zijn betrouwbaar. nun
8 Zij worden ondersteund, voor eeuwig en voor altijd, samech
want zij zijn gedaan in waarheid en oprechtheid. ain

9 Hij heeft Zijn volk verlossing gezonden; pe
Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld; tsade
Zijn Naam is heilig en ontzagwekkend. koph
10 De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, resj
allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; sin
Zijn lof houdt voor eeuwig stand. taw

Sinds 1983 ben ik geïntrigeerd geweest door de verborgen profetieën in de Psalmen. Het is duidelijk dat ze het verhaal vertellen van de terugkeer van de Joden naar het beloofde land, te beginnen bij 1901 en voortgaande van psalm tot psalm, tot op deze dag.

In het jaar 2006, dacht ik dat de profetische kalender in de Psalmen was beëindigd. Ik kon het vijfde boek van de Psalmen (107-150) niet zien als een profetie over de jaren in de geschiedenis van het moderne Israël.

Het was heel gemakkelijk om de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog in Psalm 39-45 te herkennen, en de geboorte van Israël in Psalm 48, enz. maar ik was sceptisch over de laatste 44 psalmen, die volgens de rabbijnen, overeenkwamen met het Mozaïsche boek Deuteronomium.

Psalm 107

Tot mijn verbazing echter, leek Psalm 107 te verwijzen naar 2007, als de VN de ‘Lex Mercatoria’ (de oude wet van de zee) verving met een nieuw VN-verdrag.
Psalm 107 spreekt over deze zee handelaren die handelen drijven op de grote wateren. De VN nam de controle over op de wereldzeeën, waardoor controle mogelijk werd op de nationale soevereiniteit, navigatie rechten, internationale fiscaliteit, milieu en energie productie. In de handen van een krachtige, niet gekozen groep mensen, kan de VN de lange traditie van vrijheid op volle zee bedreigen - 70 procent van het aardoppervlak is zee.
Ook is de VN in 2007 begonnen met besprekingen over opwarming van de aarde onder de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) en ontwikkelde het “Protocol van Kyoto.”
Bovendien hebben vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en de Europese Unie, een nieuw “trans-Atlantisch economisch partnerschap” ondertekend op een top in Washington DC, door er mee in te stemmen, van het opzetten van een ‘economische raad’ om verder te gaan met de convergentie van de regelgeving op ongeveer 40 gebieden, met inbegrip van intellectueel eigendom, financiële dienstverlening, bedrijfsovernames en open luchtruimtes - de mogelijkheid om naar luchthavens te vliegen overal in Europa en Amerika zonder de noodzaak van paspoorten.
Psalm 107 zinspeelt op deze onderwerpen met een belofte dat de Messias spoedig zal komen en gaat oordelen over de volken.

Psalm 108

Ik was ook geïntrigeerd door een vers in Psalm 108, die spreekt over een schoen gooien: “op Edom zal ik mijn schoen werpen,!” (Psalm 108:10). We herinneren ons allemaal het zien van een Iraakse verslaggever die zijn schoenen gooide naar president George Bush! Dit vers wordt ook gegeven in Psalm 60:8. Nou, en geloof het of niet, 1960 was het jaar dat Nikita Chroesjtsjov de Russische president met zijn schoen sloeg op het bureau bij de Verenigde Naties en verklaarde, “We zullen u gaan begraven!” Nu, was dit geen groot nieuws evenement, en de aansluiting op Psalm 108 kan dun lijken, maar het lijkt me dat God met ons in contact wil blijven over bepaalde gebeurtenissen, gewoon om te laten te weten, blijf kijken naar de Psalmen.

Psalm 109

Deze psalm spreekt van een boze en bedrieglijke heerser, die zijn rug toekeert naar Israël. David bidt om Gods oordeel over hem: “Stel een goddeloze over hem aan en moge de satan aan zijn rechterhand staan.” (Psalm 109:6). 2009 was het jaar dat Barack Hussein Obama president werd van de Verenigde Staten. Zelfs T-shirts werden geproduceerd met psalm 109 erop geschreven. Hoewel dat werd veroordeeld door de elite in Washington, de psalm, niettemin, zette een krachtig thema voor 2009.

Psalm 110

Dit is de meest geciteerde psalm in het Nieuwe Testament. Het spreekt van Gods Zoon die zit aan Zijn rechterhand, totdat de tijd rijp is om naar de aarde terug te keren in oordeel. Misschien zegt de psalm dat 2010 de tijd is zeer dicht bij de komst van Christus om terug te keren, maar nog niet helemaal. Zeker, keken heel veel christenen uit naar 2010 als een goed jaar voor de opname, maar het gebeurde gewoon niet. En dat brengt ons bij Psalm 111, en de mogelijke relatie met 2011.

Psalm 111

Als we kijken naar Psalm 111, laten we dan eerst kijken naar de Hebreeuwse indeling van deze psalm. Let er op dat de letters in het rood voor de Hebreeuwse alfabet staan. Daarom, dit is een alfabetische psalm. De beroemde rabbijnen, Rashi (AD 1040-1105) en Radak (AD 1160-1235), hebben beide gesuggereerd dat “de eerste letters van de strofen van deze psalm (na het eerste woord ‘Hallelujah’;), de volgorde van het Hebreeuwse alfabet volgen” (Tehillim, Vol. 2, p. 1348).

Het Hebreeuwse Alfabet in Psalm 111

()

Ik denk dat de alfabetische aard van deze psalm een suggestie is voor Joodse geleerden van vandaag naar Psalm 111 als een studie voor de geheime boodschap - van het SOHD niveau van interpretatie. Misschien zit er een speciale boodschap in voor Israël gedurende dit jaar. Zoals we zullen zien, bevat de psalm een verwijzing naar de Israëlische bezetting van het hun Beloofde Land, terwijl de vijand ook het bezit ervan claimt.

Voor een uitleg over de niveau’s van profetie  verwijs ik naar deze schriftles van JR Church

Halleluja

Ten tweede, moeten we ook opmerken dat dit de eerste is van de zeven psalmen met een menorah ontwerp. Psalmen 111, 112 en 113 beginnen met “Looft de HERE” (Hallelujah), terwijl Psalmen 115, 116, en 117 een (Hallelujah) “Looft de HERE” hebben, na het laatste vers. We hebben drie psalmen die beginnen met Halleluja en drie psalmen die eindigen met Halleluja. Psalm 114 staat in het midden van deze menorah als de dienaar lamp. Psalm 114 toont haar licht door te zeggen dat de zee gevlucht is en de Jordaan werd teruggedreven. Van wat? “Beef, aarde, voor het aangezicht van de Heere, voor het aangezicht van de God van Jakob,” (Ps. 114:7). Gods heerlijkheid de Shekinah is dus gegeven als het licht van deze dienaar lamp.

De Hebreeuwse letter Dalet

()

Ten derde, wil ik erop wijzen dat er onder de letters van het Hebreeuwse alfabet, de Dalet de sleutel biedt tot het begrijpen van deze psalm. De KJV vertaalt vers twee als "De werken van de HEERE zijn groot, gimel, zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. daleth" Maar de letterlijke vertaling van de Hebreeuwse tekst zegt: "Groot zijn de prestaties van de Yahweh, toegankelijk voor iedereen die dat wil. "Dit lijkt een betere vertaling te zijn omwille van de betekenis van het Dalet. Deze Hebreeuwse letter verwijst naar een “deur” of “weg” en dit kan gemakkelijk worden begrepen, zelfs wanneer de betekenissen van de andere letters niet altijd duidelijk zijn. In vers 2 wordt de Dalet vertaald als zijnde “toegankelijk.” Dat is, wat alle vrome Tora geleerden over de geheime wereld op het SOHD niveau doen, zoals weergegeven in dit vers, als ze de moeite maar willen doen.

Het thema van Psalm 111

Na het “Halleluja”, de psalm begint met “Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap.” (v.1). De term “oprechten” is letterlijk vertaald als “het geheim van de oprechte.” Dit verwijst naar het SOHD niveau van de joodse interpretatie.

Rabbi Sforno (AD 1475-1550) geeft als commentaar: “De oprechten zijn de geselecteerde geleerden die het hoogste niveau van wijsheid hebben bereikt en hun karakter hebben geperfectioneerd in overeenstemming met de verheven leringen van de Thora. Ze zijn ingewijd in de raad van God. De gemeente verwijst naar de nieuwelingen die komen naar de centra om de Tora te bestuderen, om te beginnen aan een programma van instructie.”

Maar Rabbi Radak zegt, “Israël in zijn geheel wordt beschreven als een natie van oprechte geleerden. Het geheim is van iedereen.”

Rabbi Chaim Avrohom Feuer, redacteur van de Tehillim (p. 1.349), schreef: “De afstandelijke waarnemer die aan de koude, harde feiten voorbijgaat naar het brede Goddelijke ontwerp dat is benadrukt in alle natuurlijke fenomenen. Alleen de Thora student die geleerd heeft hoe hij de handtekening van Jahweh kan identificeren, welke staat geschreven in elke molecule en atoom van het heelal en uitroept,” - “Groot zijn de prestaties van de HEER!”

Het thema wordt toegelicht

Psalm 111:6

In vers 6, schrijft David: “Hij heeft de kracht van Zijn werken bekendgemaakt aan Zijn volk door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven.” De Midrasj (Bamidbar Rabba 23:11) vertelt dat God zegt tegen de kinderen van Israël, “ik kon heel gemakkelijk een nieuw thuisland voor u hebben kunnen maken, een glorieus onbewoond land, dat je zou hebben kunnen bezetten, zonder maar een stelling in te nemen of te strijden. Toch, heb ik specifiek u het land van Kanaän toegewezen, waar je bewoning krachtdadig zou worden aangevochten. Ik heb dit gedaan zodat ik de wonderen kan verrichten voor jou en de wereld laten zien de kracht van mijn daden namens u!”

David zegt dat God aan Israël Zijn macht toonde om hen “de erfenis te geven van de heidenen.” Met andere woorden, de Palestijnen zullen uiteindelijk hun claim verliezen voor een Palestijnse staat.

Deze hedendaagse stelling zal door etteren tijdens de Verdrukking Periode en exploderen tijdens de Slag van Armageddon. De Messias zal komen om de vijanden van Israël te verslaan en het hemelse koninkrijk vestigen. Dit is het thema van psalm 111. Dit is het geheim dat Israël zal leren - misschien reeds in 2011!

Bron: Artikel van JR Church