www.wimjongman.nl

(homepagina)

WOORD VAN WAARSCHUWING VOOR AMERIKA

Zo zegt de HEER,

"Waarschuwing voor Amerika over de komende ineenstorting van de dollar. Wanneer dit gebeurt, zal alles wat u als vanzelfsprekend vond in het leven plotseling tot een einde komen. U hebt nog nooit zo'n verwoesting gekend. Het zal plotseling en in het voorjaar over u komen, o hooghartige natie, in een ogenblijk. Wat gaat u doen als er geen water, voedsel, elektriciteit of brandstof meer is?! Dan zult u roepen tot mij, en ik zal u niet horen, totdat u zichzelf nederig maakt in heilig berouw. Er zullen rellen zijn, plunderingen, oorlogstoestand, verkrachting, chaos, marteling en moord, evenals gevangenisstraf en ziekten, als al het kwaad plotseling op u neer zal dalen. Alles omdat u weigerde u te bekeren en terug naar mij te komen.

Al meer dan 100 jaar ben Ik steeds weer tot u gekomen en smeekte u door Mijn Geest en door Mijn dienaren en profeten om berouw te hebben van uw zonden en terug te keren tot Mij. Maar nu wordt uw huis woest gelaten, u bent het 'point of no return' gepasseerd. Oh, Verenigde Staten van Amerika, maak u klaar om uw God te ontmoeten!

"Waarschuw de wereld voor de komende oorlog in het Midden-Oosten! Want ik sta op het punt om de oude vijanden van Mijn volk Israël te oordelen en te vernietigen. Ik ben de Heilige Israëls. Nu, Aha! Ik zal opstaan en oordelen over het huis van Ezau en Edom. Ik zal hun haat en wreedheid niet langer tolereren. Gelijk geschreven is in Psalm 83, en veel van Mijn profeten in Mijn Heilige geschreven Woord hebben verkondigd, is de ingestelde tijd aangekomen. Zij kan niet meer worden tegengehouden. Ik zal de islam vernietigen en zijn zuilen omver werpen en al zijn heerschappij. Het zal waggelen als een dronken man, als het Mijn beker van toorn tot op de bodem drinkt. Het zal uiteenvallen en uitspuwen al het vuil voor de hele schepping, dan zal het in de put van de hel vallen en niet meer opstaan. U zult het vuur van Mijn toorn en de volheid van Mijn beker van wraak ervaren. U zult voor altijd vernederd zijn voor heel de hemel, de aarde, de volken, en al de demonen van de hel. Ach, ik zal Mijn eeuwige wraak op u uitstorten en afrekenen met u voor al uw zonden en misdaden in elke generatie uitgesproken tegen Mijn volk Israël en Mijn heilige land. Ik sta op het punt om de wraak van het eeuwige verbond dat Ik met Abraham, Isaak en Jakob sloot, uit te voeren. Zoals u Mijn volk vervloekt, zo zal gedaan worden aan U! Precies zoals u het vervloekt en sprak over Zion en Israël, dat zal op uw hoofd komen! Daarna zal het gebeuren, u, Israël, alle volken, en inderdaad, dan zal de ganse aarde weten, dat Ik Ben de HERE, JHWH, de Allerhoogste God van Israël!

'Hoe huil ik voor u, o Amerika! Hoe is de machtige natie van Mijn genade gevallen! U zult instorten en nooit weer uw grootheid krijgen, nooit meer. Ja, een opwekking zal hierna komen, zelfs een laatste ontwaken, en inderdaad, als gevolg van de overeenkomst die ik maakte met de allereerste Amerikanen, en de trouw van de heiligen die in vorige generaties woonden - ik zal u behouden voor het volledig vergaan van de aarde. Een overblijfsel zal overgaan in het Millenium. Ik zal velen sparen in Mijn diepte der barmhartigheden, maar uw welvaart, afgoderij, gemak en praal zal neerdalen samen met de verlorenen in de diepten van de hel.

Gij zult niet langer de grootste natie worden genoemd. De stank van uw zonden, en het bloed van de onschuldigen schreeuwt en staat steeds voor Mijn aangezicht. Ik zal uw hoererijen niet langer verdragen! Uw uren en dagen zijn geteld. U bent gewogen in de weegschaal van de Wachters, en zelfs toen het schrijven van mijn hand stond op de muur in het paleis van Babel, en geïnterpreteerd werd door Mijn profeet en dienaar Daniel, bent u al in de weegschalen gewogen en de schalen van het Hoge Gerechtshof in de Hemel en te licht bevonden. Bereid u voor om uw God in de toorn van Mijn Heilige woede en het oordeel te ontmoeten!"

"Wie zal u nu redden? Zullen uw idolen van plezier, trots, perversie, macht en geld dat doen? Zij zijn nu uw goden. Laten zij het u geven! Wie zal u helpen, o gevallen koningin van de natie van de laatste dagen? Ik wil niet horen uw kreten totdat u voor Mij berouw toont in gejammer, zak en as. Wanneer uw hele regering op zijn gezicht valt in schaamte en roept tot mij met hun hele hart, dan, en alleen dan, zal ik reageren. Wee, wee, wee u, o, meest ellendige mannen! Hoe kunt u aan de verdoemenis van de hel ontkomen? "

"Een boodschap aan de bruid, Mijn Heilige Overwinnaars:

"Ik heb uw tranen gezien, Ik heb uw zuchten gehoord. Heb ik met je meegeleden. Satan is tegen u opgekomen met al zijn boosheid en woede in de laatste tien jaar, toen ik genadig de tijd heb uitgebreid, zodat de volken elke mogelijke kans kregen om terug te keren naar mij tijdens de laatste dagen van genade."

"Oh, Amerika! Hoe heb Ik ernaar verlangt om u te sparen! Maar u hebt uw hart verhard, uw nek verstijfd, spuugde in mijn gezicht, schudde uw vuisten naar mij, draaide u de rug naar Mij toe, en negeerde en verachte mijn profeten, die ik tot u gezonden heb - in het bedelen en smeken tot u om terug te keren naar Mij - zodat u mag leven en niet zult sterven! Uw ondergang zal worden uitgedeeld en verzegeld. Gij zult drinken uit de beker van Mijn toorn en oogsten wat u hebt gezaaid!.. U hebt wind gezaaid en u zult storm oogsten."

"Maar, mijn geliefde Bruid! Jij bent trouw aan Mij! Nog steeds kijk je en blijft bidden in dit Middernachtelijk Uur. Toch heb je vastgehouden aan Mijn Naam, Mijn bloed, en Mijn Heilig geschreven Woord! Alles in de hemel huilt samen en verheugt zich met je als ze naar je kijken en naar je zuiverheid en standvastigheid. Ik heb je behouden. Ik heb je gelouterd als het mooiste goud in de smeltkroes der ellende, en omdat je hebt geleden met Mij, zul je zitten op Mijn troon en regeren met mij voor eeuwig en altijd. Amen. "

"Ik zal verkorten de dag, zodat jullie, Mijn uitverkorenen, niet zullen omkomen in de uiteindelijke misleiding die komt op de aarde."

"IK KOM VOOR U, ik sta aan de deur te wachten op het Woord van de Vader, zeggende: KOM! De hemelse sjofar is in handen van Mijn Aartsengel Gabriël om te worden opgeheven aan zijn mond voor de laatste BAZUIN die je thuis zal roepen! Verheug je, mijn geliefde! Kijk omhoog, want je verlossing is nabij, Ik heb een plaats voor je bereid! Binnenkort zal Ik je ontmoeten in de lucht en je meenemen naar huis! Mijn liefde brandt voor jou, Mijn geliefde! Alles van de hemel verheugt zich erop om je te ontvangen. Alles wordt nu voorbereid. Houd vast wat je hebt, opdat niemand je kroon neme! Wees heilig want Ik ben heilig! Houd je hart zuiver en je klederen schoon, opdat je waardig bevonden wordt om te ontsnappen aan deze calamiteiten die binnenkort de aarde overstromen, om in triomf te staan voor Mij, Ik ben de Zoon des Mensen. ik ben de Zoon van God. ik ben de Zoon van David. En Ik Ben de spoedige komende Koning van Glorie! Ik ben de Hemelse Bruidegom in afwachting van onze bruiloft om samen feest te vieren in vreugde en eenheid met jou. "

"Je bent Mijn voorbestemde. Jullie zijn Mijn uitverkorenen. Je bent mijn gekozene. Ik heb geroepen en je uitverkoren van voor de grondlegging der aarde. Je bent de Kroon van al Mijn verlangen!"

"STA OP! STA OP! STA OP! HEMELSE BRUID!"

"Kom uit Babylon, oh gij afvalligen en zondaars. Verlaat de valse kerk van Laodicea en komt tot Mij in de woestijn en vergezel Mijn Bruid. Kom naar buiten het kamp en draag de smaadheid van de zalving! Want Mijn Bruid is geworpen uit de lauwe kerken die weigeren om mij binnen te laten."

"Zie Ik sta aan de deur te kloppen, nog steeds, maar niet voor lang meer, Ik kom nu tot u met dit woord, smekend je te bekeren en je volledig over te geven aan Mij. Verlaat al het anderen en VOLG MIJ! Verlaat de liefde voor deze wereld die binnenkort zal vergaan. Zuiver je hart. Word gewassen in Mijn Bloed en gezuiverd van elke vlek en rimpel. Word dagelijks gewassen in het water van Mijn Woord, de Bijbel. Bid en roep tot de Vader om genade over je en om je te sparen. Verlaat je idolen terwijl er nog een splinter van tijd over is, en loop met al je macht naar Mij! Kom in de Ark van Redding terwijl het nog tijd is! "

"De geblokte vlag wordt nu gezwaaid! De laatste ronde is HIER! De race is bijna voorbij, geliefden. Win jou race voor mij en ontvang je eeuwige prijs! De Hemel is klaar om je te ontvangen. Binnenkort zul je thuis zijn met Mij voor altijd. "

"Niet meer tranen! Nooit meer verdriet! Geen pijn meer! Geen dood meer!"

"Ik ben Yeshua de Messias! IK BEN uw Alles in allen!"

"O Aarde, Aarde, Aarde, Hoort het woord van de Heer!"

Zoals ontvangen en gegeven door de Heilige Geest aan Dr Maurice Sklar op zaterdagavond, 28 juni 2014 om 22:27 PST.


printen??? spaar papier en inkt.