www.wimjongman.nl

(homepagina)


Kruitvat: Hoe moderne omstandigheden de samenleving klaarstomen om het beestsysteem te omarmen, recht onder de neus van een slapende kerk ...Deel 6, Platforms van de antichrist

16 januari 2024 door SkyWatch Editor

( )

WE VERLIEZEN VAAK UIT HET OOG DAT ONS MODERNE GEMAK OOK DE BASIS LEGT VOOR EEN "ONE-WORLD ALLES" SCENARIO, DAT IS HOE DE ANTICHRIST AAN DE MACHT KOMT.

Inleiding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5

Technologie Platform

Natuurlijk hangt het identificeren van hoe dit allemaal mogelijk is ook gedeeltelijk af van het identificeren van hoe de menselijke behoefte de stappen heeft geëist die hiervoor moeten worden gezet. We hollen met onze voeten achter de globalistische gemakken en technologie aan die ons met een vingerknip in contact brengt met iedereen op aarde, onmiddellijke valuta omrekening, surfen naar overal ter wereld op elke dag van het jaar, individualistische consumententrends in internationale handel (inclusief online winkelen), taalvertaal-apps die gesprekken beluisteren en vertalen terwijl ze plaatsvinden, media streaming op verschillende apparaten, ongeacht waar we zijn, door de gebruiker geüpload entertainment en informatie-handel... en zo gaat de lijst maar door. We verliezen echter vaak uit het oog dat deze "gemakken" ook de basis leggen voor een "Eén-Wereld Alles" scenario, dat is wat de Antichrist zal gebruiken om aan de macht te komen. Hij zal overal gezien worden en zijn woorden zullen in elke taal begrepen worden. (Opmerking: Er kan een tegenargument worden gemaakt voor hoe we ook "wereldwijd kunnen gaan" met het Evangelie op een manier die voorheen niet mogelijk was. We realiseren ons dit. Ons doel in deze illustratie is niet om tegen de hulpmiddelen te preken, maar om te bespreken hoe de boze boodschapper van de Eindtijd dit zal uitbuiten).

Kwetsbaarheidsplatform

Dan is er natuurlijk de harde steek van menselijke kwetsbaarheid die iedereen met een zwak geloof zal doen roepen om de ultieme antwoordman. Matteüs 24:4-8 schetst een beeld van een dag waarop "geboorteweeën" (oorlog, hongersnood, aardbevingen, enz.) een overvloed aan valse christenen zullen onthullen die zichzelf als precies dat positioneren, en we zullen des te meer voorbereid zijn om een indrukwekkendere held te begroeten wanneer de antichrist de opstanding van Jezus parodieert en zichzelf opricht uit een fatale hoofdwond door de kracht van Satan. Op dit moment veroorzaakten COVID-19 en een reeks andere verstoringen tot 2020 een wereldwijde wanhoop voor leiders om ons "terug naar normaal" te brengen en "onze steden te herstellen". De verwoestingen op aarde in de Eindtijd zullen zo overweldigend zijn dat de kwetsbaarheid van het menselijk leven ertoe zal leiden dat mensen van alle rangen en standen - "klein en groot, rijk en arm, vrij en gebonden" - uit paniek, impuls en angst zullen samenwerken met een antwoord gever (Openbaring 13:16).

Als het leven goed is, zijn mensen van nature minder geneigd om haastig een leider te volgen. We zijn intellectuele wezens die graag meerdere koplopers zien strijden om dezelfde zetel, zodat we ze tegen elkaar kunnen afwegen, debatten kunnen volgen en het verloop van grote campagnes kunnen bekijken om te zien wie het meest aansluit bij onze eigen ideologieën. Maar wanneer deze planeet de bijbels profetische "geboortewee" begint te ervaren, die ellende zal brengen zoals we nog nooit in de geschiedenis van de wereld hebben gezien, zullen velen van ons vergeten of de kandidaat die de zetel overneemt wel "rood" of "blauw" is of hij onze ideeën over politieke subcategorieën en wetgevingsdoelen wel deelt, en zullen we op zoek gaan naar de man die "God" als het antwoord postuleert. Wanneer extreme tragedies toeslaan, worden niet-religieuze mensen plots heel snel heel religieus (9/11 is hier een belangrijk voorbeeld van) en leren ze zelf dat het "God-vormige gat in iedereen" waar de kerk het over heeft toch echt bestaat. Wanneer aanhangers van verschillende religies de beroemde wonderdoener te zien krijgen die "de enige God is over alle wereldreligies", zoals hij zal beweren te zijn, zullen ze zich tot hem wenden voor antwoorden op de natuurrampen die zich over de hele planeet voordoen. De wereldbevolking zal de instabiliteit en kwetsbaarheid van de mensheid voelen en stemmen op, steun geven aan, volgen en inluiden van elke man die effectief kan bewijzen dat zijn politieke en religieuze ideeën de mensheid zullen verenigen in reactie op deze catastrofale gebeurtenissen in de eindtijd (Matteüs 24:11). Dit moment in de tijd is wat Paulus beschreef in 2 Tessalonicenzen 2:3: "De afval komt eerst en de mens der wetteloosheid dan wordt geopenbaard" (NASB).

Wat zal "het antwoord" op alles zijn?

God.

Wie zal "God" op die dag voor de meesten zijn?

Antichrist.

Wanneer de antichrist zichzelf uit de dood doet herrijzen, zullen velen geloven dat hij een macht heeft die alle andere "valse christussen" van Matteüs 24:4-11 niet hebben gehad, en ze zullen klaar zijn om deze "Messias" te vertrouwen wanneer hij aankondigt dat "er vele wegen naar God zijn" vlak voordat hij de afvallige superkerk verenigt.

De dag dat alle religies vernietigd worden

Toen ik (Donna Howell) voor het eerst het boek Openbaring begon te lezen, merkte ik dat ik het langzaam in me opnam en het redelijk goed begreep. Maar toen ik bij het gedeelte kwam over het beest dat de hoer verslindt, dacht ik plotseling: "Waar komt dat vandaan? Ik dacht dat zij, de hoer, de touwtjes in handen had!

Geleerden en theologen erkennen al lang dat de hoer uit Openbaring zowel staat voor: a) de stad Babylon (waarschijnlijk Rome, hoewel een minderheid gelooft dat dit het herbouwde historische Babylon is), inclusief de macht en autoriteit die deze stad over de aarde zal hebben (Antichrist's "systeem" en beleid, etc.); en b) valse (heidense) religies van de wereld. Het eerste is ontleend aan Openbaring 17:18, waar de hoer specifiek wordt aangeduid als "die grote stad, die heerst over de koningen der aarde". De tweede vereist begrip van hoe de Kerk in Bijbelse typografie en symboliek wordt vergeleken met een vrouw (1 Korintiërs 11:1-2; Efeziërs 5:23-32; Galaten 4:21-31; Openbaring 19:7-8; 21:2). Maar overal in de Bijbel waar we lezen dat de "vrouw" (Gods volk) God ontrouw is, is "zij" een "hoer", zoals Gomer, de overspelige vrouw die God tegen de profeet Hosea zei te trouwen als symbool voor de afgodische geestelijke ontrouw van de Israëlieten (Hosea 1:2 e.v.). Elders liet de apostel Paulus duidelijk zien dat God Zijn volk niet wil "delen" met de "hoer" genoemd als valse religie. In een brief aan de gemeente in Korinthe, in een vers dat een schokkende reeks woorden zou zijn geweest voor die vroege cultuur, zo daagde Paulus uit: "Wat? Weet gij niet dat wie met een hoer verbonden is, één lichaam is? Want twee, zegt hij, zullen één vlees zijn. Maar wie met de Heer verbonden is, is één geest" (1 Korintiërs 6:16-17).

Daarom is het begrijpelijk dat de hoer van de eindtijd wordt geïnterpreteerd als "valse religie" en de onheilige alliantie die de valse religie heeft met de "koningen" van de regering van één wereld (Openbaring 17:1-2). Op haar voorhoofd staat "een naam geschreven: Mysterie, Babylon de Grote, de Moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde" (Openbaring 17:5).

In het begin, als de Grote Verdrukking zich ongeveer gedurende de eerste drieënhalf jaar begint te ontvouwen (volgens de "tweeënveertig maanden" wiskunde achter de "tijd, tijden en een halve tijd" profetieën [Daniël 7:25; 12:7; Openbaring 12:14]), zit de Hoer bovenop het Beest en berijdt hem als een ros.

Veel schriftgeleerden interpreteren de vrouw zo dat ze het Beest volledig in haar macht heeft, alsof ze willen suggereren dat de Antichrist nog niet machtig genoeg is om de macht over te nemen. Anderen geloven dat de Antichrist, door haar schijnbaar onmiddellijke ondergang, al die tijd sterk genoeg is geweest om haar te verslinden, maar dat hij er in plaats daarvan voor kiest om gebruik te maken van haar vermogen om mensen tot valse religie te verleiden om het verzet van echte christenen verder te verzwakken. In beide gevallen zal Antichrist besluiten om aardig ziijn te spelen en zijn speelgoed met de hoer te delen terwijl zijn heerschappij op de achtergrond wordt versterkt. Wanneer het Beest klaar is met de Hoer - wanneer Antichrist met succes een "vreedzame", "welwillende" heerschappij heeft opgebouwd met de hulp van alle "mooie" religies en filantropische economieën die zij vertegenwoordigt - zal hij "de hoer haten en haar verlaten en naakt maken en haar vlees eten en haar verbranden met vuur" (Openbaring 17:16) in de tweede "tweeënveertig maanden" (of drieënhalf jaar) van zijn opdracht.

Niemand zal nog iets hebben aan de archaïsche religies van hun voorvaderen. De antichrist zal op dat moment "God zijn", zo zal de hele wereld erkennen, en het zal zijn alsof alle religies van de wereld vanaf het begin der tijden nooit hebben bestaan.

De vernietiging van alle religies van de wereld...

Wee het Westerse Laodicea!

Waarom schelden we specifiek over het westerse christendom? Waarom bekritiseren we ons eigen deel van de aarde, terwijl het Westen ongetwijfeld aan de leiding gaat als het gaat om de gebieden die de meeste evangelieverkondigers, geleerden, theologen, afgestudeerden aan seminaries en experts op het gebied van de Schrift voortbrengen? Zou het niet andersom moeten zijn? Wij zijn blijkbaar 's werelds centrum voor Schriftopleidingen en zendelingen, dus waarom vinden deze auteurs dat het Westen meer aandacht en schuld verdient voor de sabotage van de mensheid onder de apostatische superkerk?

Het is omdat wij het centrum van de wereld zijn voor Schriftuurlijke training dat wij meer verantwoordelijk worden gehouden voor het eren van de ware Evangelieboodschap dan de andere geografische gebieden van de wereld... en het Woord is het eens met deze conclusie: "Maar wie niet wist, en dingen deed, die slagen waardig zijn, zal met weinig slagen geslagen worden. Want van wie veel gegeven is, van hem zal veel gevergd worden" (Lucas 12:48). Hoe meer we over Jezus weten, hoe meer verantwoordelijkheid we hebben om het Goede Nieuws over Hem te verspreiden en de integriteit van Zijn Naam te bewaren! En toch, ondanks de oceaan aan informatie en bijbels gezond trainingsmateriaal die we binnen handbereik hebben - seminars voor predikanten, universiteiten en theologische seminaries, bijbelsoftwareprogramma's, online en offline archieven van bijna elk buitenbijbels geschrift van de Ouden (inclusief de geschiedschrijvers en de apocriefen), overal bijbelboekwinkels en directe toegang tot dit alles en meer online - maakt onze culturele benadering van verantwoordelijkheid het voortdurend tot "iemand anders zijn taak" om te weten wat er in het Woord staat. We hebben het gewoon "te goed" om het te voelen als de morele overtuiging over de verdorven samenleving om ons heen zich opdringt, dus kiezen onze voorgangers, predikanten, leraren en kerkpersoneel ervoor om te doen wat de Laodiceanen deden en nog een trekje te nemen van dat drankje dat "geestelijke verdoving" heet.

Laodicea was een andere plaats van extreme culturele welvaart. De christenen die er woonden waren zo verwend met "het goede leven" dat ze hun ware verantwoordelijkheden over het hoofd zagen en door hun Heer geestelijk leeg werden bevonden (Openbaring 3:14-22). Voor hen was het volgen van Christus een populaire levensstijl of trend, maar waar het erop aankwam, gaven ze geen prioriteit aan het Evangelie zoals hun was opgedragen. Denk eens na over wat Christus tegen hen zegt: "Jullie zeggen: 'Ik ben rijk; ik heb rijkdom verworven en heb niets nodig!' Maar jullie beseffen niet dat jullie ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt zijn" (Openbaring 3:17; NIV). Ze waren blind voor hun eigen geestelijke bankroet.

Zoals Openbaringsexpert G. K. Beale erkent, zijn deze woorden van Christus "gericht aan ongelovigen die materieel welvarend zijn geworden door hun gewillige omgang met het goddeloze wereldsysteem ([Openbaring] 6:15; 13:16; 18:3, 15, 19)."[1]

Hoe vernederend een berisping van de Messias Zelf aan een gemeente die veel op de onze lijkt...

Beale wijst op een ander interessant verband "dat door veel commentatoren is opgemerkt," en citeert vervolgens de soortgelijke grootspraak van Efraïm in de Masoretische Tekst van Hosea 12:8. "Zeker, ik ben rijk geworden, ik heb rijkdom voor mijzelf gevonden; in al mijn arbeid zullen ze in mij geen ongerechtigheid vinden, wat zonde zou zijn."[2] In tegenstelling tot wat Hij met Laodicea deed, bleef God echter niet op de deur van Efraïm kloppen. Integendeel, toen de "cultus van Efraïm"[3] niet vertrouwd kon worden om te stoppen met het religieus syncretiseren van zichzelf, het hoereren naar afgoden en het samenvoegen van zijn eigen hybride versie van de Eén-Wereld Religie van zijn tijd, zei God: "Efraïm is verknocht aan afgoden, laat hem met rust" (Hosea 4:17).

Snel door naar het boek Openbaring en het Efraïm-achtige vertrouwen van de Laodiceeërs in de gemakken van hun eigen routines, dat een etterende apathie op het gebied van het Evangelie verspreidde en hen tot een modern Efraïm maakte. Dit, het Laodiceaanse compromis, "maakte hun getuigenis voor Christus krachteloos... ze stonden op het punt beschouwd te worden als een ongelovige gemeenschap (vgl. ook [Openbaring] 2:5; 3:1-3), niet anders dan de rest van de heidense wereld."[4]

Weer snel vooruit, deze keer naar het hedendaagse Westen...

Ons eigen getuigenis van Christus is "impotent" en ook wij "staan op het punt beschouwd te worden als een ongelovige gemeenschap ... niet anders dan de rest van de heidense wereld."

Oh, wat zijn we verwant aan Laodicea! En toch, omdat de Westerse kerk het te druk heeft met investeren in mistmachines en confettikanonnen voor de podia waarop we goddeloze concerten geven - op hetzelfde podium waar onze bijbels tekortschietende "inspirerende toespraken" "preken" worden genoemd - hebben we geen tijd om te kijken naar wat Jezus werkelijk zei in zijn brief aan de kerk van Laodicea. We weten niet dat de beroemde verwijzing naar "lauw" te maken heeft met de temperatuur van het water dat de Laodiceanen gebruikten. Dat water kwam uit een smerig aquaduct buiten de stad dat op zijn reis van Denizli naar het zuiden grote hoeveelheden bacteriën verzamelde. We weten ook niet dat Christus, toen Hij de Laodiceanen smeekte om hun "oogzalf" van Hem te kopen zodat ze weer zouden "zien", de bloeiende plaatselijke cosmetica-handel berispte die hen in de eerste plaats hielp verblinden voor hun eigen geestelijke verdorvenheid, of dat Hij, toen Hij hen vertelde dat ze zich in witte gewaden moesten kleden, hen op een ironische manier de boodschap van het Evangelie tegenover hun rinkelende portemonnees zette, die gevuld waren met het goud dat ze verdiend hadden met hun speciaal gefokte, langharige, zwarte schapen geëxporteerde textiel. [5]

Wij, hier in het Westen, ondanks alle getrainde predikanten die we uit onze regio laten komen, weten heel weinig over de ware boodschap van God zoals die in Zijn Woord staat! Wat een groot misbruik van onze tijd, geld en talent, als de gemiddelde kerk hier op de hoek nog steeds predikt dat "lauw" betekent dat we "niet enthousiast genoeg zijn over God" (een boodschap die emotionele fenomenen heeft voortgebracht die tot namaakopwekking leiden).

Het ergste van alles is dat we het meest voor de hand liggende deel van Christus' boodschap aan die comfortabel rijke stad niet begrijpen - de beschrijving van Hem die voor de deur staat en klopt. Het is niet die individualistische altaaroproep waar we het tegenwoordig in het Westen over hebben, maar de smeekbede aan het collectieve Lichaam om de deur te openen en hun Messias weer toe te laten in hun kerk!

God, eens het hoofd van hun volk, droeg Efraïm op om aan de afgoden overgelaten te worden, waardoor het hele Noordelijke Koninkrijk Israël in die tijd een heidense cultus werd zonder Jahweh als leider, omdat God Zijn volk niet wil delen met een hoer. De Laodiceanen namen een soortgelijke beslissing en plaatsten hun gemeente en stad in een positie waarin Christus buiten moet staan en toestemming moet vragen om teruggezet te worden op Zijn rechtmatige plaats als het Hoofd van hun kerk, omdat ook Hij weigert de plaats van de hoer te midden van Zijn volk in te nemen.

Zowel Efraïm als Laodicea schopten de God van de Bijbel uit hun club en richtten een heidens centraal aandachtspunt op dat hun door God aangewezen doel in de verkeerde richting stuurde - Efraïm naar de kalfsaanbidding van Jeroboam en de Baäl-aanbidding van Achab/Jezebel en Laodicea naar de Romeinse keizer-aanbidding. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beide werden vernietigd: Efraïm door de handen van Assyrië en Laodicea door een verschrikkelijke aardbeving.

We kunnen niet aan dezelfde tafel dineren met Christus en met demonen (1 Korintiërs 10:21).

Uitgerekend wij, in het Westen, weten dat de echte Kerk die Jezus kwam bouwen, werd ingewijd door het bloed van de martelaren die gewillig tot de dood werden gemarteld als dat betekende dat hun leven anderen wees op het Ene Ware Evangelie van Jesjoea.

Uitgerekend wij in het Westen weten dat de Kerk die Jezus kwam afbreken was gebouwd op de hypocriete religieuze, farizeïsche geest die op het plein graag heilige gewaden aantrekt, maar de mondelinge tradities van de dag als gezaghebbender beschouwt dan het Almachtige Woord van God.

Daarom moeten juist wij, in het Westen, herkennen wanneer we de Kerk die Jezus kwam bouwen, hebben verlaten in ruil voor de huidige mondelinge-traditionele Kerk van de Farizeeën. Als we 's werelds meeste bijbelse universiteiten, onderwijs- en trainingsprogramma's, seminaries en bibliotheken met theologische antwoordboeken hebben - en ook de algemene welvaart, rijkdom en religieuze vrijheid om deze bronnen te gebruiken - dan hebben we een groot deel van de schuld in handen als we er collectief niet in slagen om onszelf "aan God welgevallig" te maken als mensen die "zich niet hoeven te schamen, het woord der waarheid recht doende" (2 Timoteüs 2:15).

Als de kerk van vandaag schuldig is aan het ontsporen (en dat zijn we) - en aan het lusteloos ontsporen terwijl we steeds verder van de waarheid afdrijven (en dat doen we) - dan kiezen we ervoor om te proberen de krachtige Naam van Christus te herstellen door deze te tooien met de kleding van de hoer uit Openbaring. Als we onverschillig staan tegenover de levens van martelaren die werden gedood om de missie van Jezus zuiver te houden, verwijderen we het witte kleed van onschuld uit de perceptie van het kruis in onze cultuur en kiezen we ervoor om ons bij de hoer te voegen terwijl zij dronken wordt van het bloed van de heiligen (Openbaring 17:6). Wanneer wij, de gezanten van Christus, gezonde doctrines opofferen om een goddeloze, liberale interpretatie of "vertaling" van het Woord te omarmen die jeukende oren kietelt en de lust voedt van "lifestyle-christenen" met een bewijstekst (2 Timoteüs 4:3), dan maken we een weloverwogen keuze om verleid te worden door het "purper en scharlaken, en... goud en juwelen en parels" van de hoer (Openbaring 17:4). We verenigen ons gewillig met haar en ruilen onze identiteit als Yeshua's lieve Bruid in voor een hoer die erger is dan Hosea's Gomer.

We zijn absoluut, onweerlegbaar schuldig aan het veranderen van de Kerk die Christus bouwde in de Kerk die Hij kwam om af te breken, en wanneer het "Christendom" zo vermengd raakt met de ketterse, profane, godslasterlijke, afgodische en misleidende doctrines die Antichrist zal prijzen, zullen we geholpen hebben bij het introduceren van onze hoerige religie aan het Beest dat zich tegen haar zal keren en haar zal verslinden wanneer haar zielige rol in zijn opgang naar de wereldmacht voorbij is.

Het venster van tijd dat we hebben om op te staan om tegen het Beest te vechten en de zuiverheid van de boodschap van het kruis te handhaven, sluit zich. De Kerk van Kietelende Oren, die afvallige superkerk, is zich al aan het vormen. We zenden bewust een signaal uit naar de Antichrist om hem te laten weten dat we klaar voor hem zijn, dat we al een plaats voor hem hebben voorbereid en dat hij welkom is om hier te heersen. Een namaakchristendom dat mooi en logisch is (naar menselijke maatstaven) aan de buitenkant, maar godslasterlijk en profaan (naar Gods maatstaven) aan de binnenkant, zal absoluut, positief gedijen op de aarde wanneer Antichrist zijn troon bestijgt. Deze auteurs geloven persoonlijk dat de Westerse Kerk zich aan het opstellen is om valse religie te omarmen en vervolgens te worden - en valse religie is zonder twijfel de deuropening waardoor de Antichrist naar binnen zal gaan om op te staan en zich te vestigen als de Messias.

Onze controversiële voorspelling

Alles wat je tot nu toe hebt gelezen is het bewijs dat onze komende voorspelling mogelijk is. Wat je op de komende pagina's gaat lezen is nog in geen enkel eerder gepubliceerd werk geschreven, want wie zou bij zijn volle verstand de Christelijke Kerk een sekte noemen? Maar het is een voorspelling die ons raakte met een kracht die net zo onstuitbaar is als een stoomlocomotief op een meter afstand van zijn nietsvermoedende slachtoffer... en op dezelfde dag. We waren allebei - Allie Anderson en Donna Howell - betrokken bij onze eigen schrijfprojecten toen we elkaar op een ochtend tijdens een ontbijt in een plaatselijk restaurant details vertelden over waar we aan werkten en ontdekten dat we allebei gehoorzaam waren aan een roeping voor hetzelfde project: Anderson werkte aan het aanpakken van de tekortkomingen van de westerse samenleving door een publiek te vormen dat het ondenkbare omarmde terwijl de kerk sliep; Howell werkte aan het aanpakken van hoe de slapende westerse kerk grotendeels schuldig is aan de demoralisatie van de samenleving. Anderson wist echter niet wat te zeggen tegen de kerk; Howell wist niet wat te zeggen tegen de samenleving. Toen dit gesprek organisch tot stand kwam, terwijl onze hardwerkende serveerster onze koffiemokken gevuld hield, was er geen houden meer aan de kracht van de openbaring die ons dreef tot het samenstellen van dit werk, met de hoop dat de waarschuwing die we ons genoodzaakt voelen om te geven, en misschien zal aankomen aan het Overblijfsel voordat de gruweldaad plaatsvindt.

We zijn ons ervan bewust dat veel van wat in dit project staat als provocerend en opruiend zal worden beschouwd door lezers in zowel de seculiere wereld als in de kerk. We geloven echter zonder aarzeling dat dit werk een dringende boodschap bevat die God tot ieder van ons heeft gesproken. Helaas realiseren we ons dat we waarschijnlijk geen treinladingen nieuwe vrienden zullen maken via het warme en donzige emotionele appèl dat tegenwoordig in veel religieuze non-fictie wordt gevraagd. Dit project is controversieel; toch geloven we dat ongehoorzaam zijn aan God zouden zijn als we het niet publiceren. Op deze manier kunnen we slechts één opmerking maken terwijl we verdergaan:

We zijn hier om kauwgom te kauwen en de waarheid te brengen. En we hebben geen kauwgum meer.[6]

We hebben het over de grootschalige kwetsbaarheid van het psychologische en spirituele welzijn van Westerlingen, zowel in het heden als in de spoedig naderende Eindtijd. We voorspellen niet alleen dat de Kerk vervolgd zal worden, maar we geloven (net als veel kerkvaders en gevierde kerkhistorici in vroegere eeuwen) dat ze feitelijk zal helpen bij het versterken van het eschatologische plan van de vijand. We hebben het over de "Cultus van het Westerse Christendom"... zoals die zich al op onze bodem heeft ontvouwd en zoals die zich in de nabije toekomst zal uitbreiden om de weg vrij te maken voor Jezus' profetie van de grootste aardse misleiding zoals voorspeld in Openbaring.

Hoe?

We zijn blij dat je dat vraagt. Blijf kijken voor het volgende artikel in deze serie...

VOLGENDE: De Sci-Fi waarin we leven

Eindnoten

[1] Beale, G. K., The Book of Revelation , 304.

[2] Ibid, 304; emphasis in original.

[3] References to the syncretism within tribes of Israel frequently use the term “cult” to describe unfaithfulness. In this particular case, Ephraim is referred to as a “cult” in: Hubbard, D. A., Hosea: An Introduction and Commentary: Vol. 24 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press; 1989), 118.

[4] Beale, G. K., The Book of Revelation , 305.

[5] Parker, C., “The Social and Geographical World of Laodicea (Revelation 3:14–22),” B. J. Beitzel, J. Parks, & D. Mangum (Eds.), Lexham Geographic Commentary on Acts through Revelation (Bellingham, WA: Lexham Press; 2019), 686–690.

[6] Carpenter, John, director, They Live . (United States: Alive Films, Larry Franco Productions, 1988), DVD, 94 min.

Bron: POWDERKEG: HOW MODERN CONDITIONS ARE PRIMING SOCIETY TO EMBRACE THE BEAST SYSTEM, RIGHT UNDER THE NOSE OF A SLEEPING CHURCH…ARTICLE 6, PLATFORMS OF THE ANTICHRIST » SkyWatchTV