www.wimjongman.nl

(homepagina)


De "tweestatenoplossing" en de Arabische Palestijnen: Verdeling of politieke zelfmoord?

Joel Fishman - 16 februari 2023

()

De wereld gelooft nog steeds dat de "tweestatenoplossing" de manier is om het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen. Maar wanneer de Arabische Palestijnen zich op dit idee beroepen, houden ze iets achter.

I. "Een half brood is beter dan geen brood."

Decennialang heeft de slogan "tweestatenoplossing" een geconditioneerde reflex opgeroepen. Het is algemeen aanvaard als de optimale oplossing voor de oorlog die de Arabische wereld tegen Israël heeft gevoerd.

Elke partij interpreteert de term echter anders. Alleen door zijn oorsprong te traceren, kunnen we zijn dubbele betekenis begrijpen. Vanaf het begin is het ontworpen als een wapen van politieke oorlogvoering, met als doel misleiding. De gemakkelijke aantrekkingskracht ervan is gebleven omdat het grote publiek grotendeels onwetend is over de werkelijke motieven erachter.

De meeste mensen van goede wil vatten de "tweestatenoplossing" op als een verdeling, die teruggaat tot de Peelcommissie, die op 7 juli 1937 de verdeling van het verplichte Palestina in twee ongelijke delen adviseerde: een Palestijns-Arabisch deel en een Joods deel, met overdracht van bevolking. In haar conclusie werd het compromis van de Commissie welsprekend voorgesteld: "Een half brood is beter dan geen brood" is een typisch Engels spreekwoord; en gezien de houding die zowel de Arabische als de Joodse vertegenwoordigers innamen toen zij voor ons getuigden, achten wij het onwaarschijnlijk dat beide partijen op het eerste gezicht tevreden zullen zijn met de voorstellen die wij hebben ingediend om hun rivaliserende aanspraken te regelen. Want verdeling betekent dat geen van beide partijen alles zal krijgen wat ze willen....1

De vooraanstaande Zionistische leiders van die tijd, Chaim Weizmann en David Ben Gurion, aanvaardden het compromis van de Commissie, namelijk "het halve brood", dat in feite veel minder dan de helft was, omdat zij de beperkingen van de macht begrepen. De Arabische Palestijnse leiders daarentegen, onder leiding van de moefti van Jeruzalem, Haj Amin al-Husseini, verwierpen de voorstellen van de Commissie. Later, in mei 1939, gaf Groot-Brittannië, in een poging de Arabische wereld te sussen, toe en vaardigde het Witboek uit, waarin de Joodse immigratie naar het gemandateerde Palestina sterk werd beperkt. Op dit kritieke moment in de geschiedenis had een echte "tweestatenoplossing" vele levens kunnen redden.

De moefti van zijn kant werkte vurig samen met nazi-Duitsland en bracht het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog door in Berlijn als een bevoorrechte gast met een dik budget.2 Op 2 november 1943, de verjaardag van de Balfour Verklaring, nam hij deel aan een bijeenkomst in het Luftwaffe gebouw in Berlijn, met als doel de Verklaring te verwerpen, ondanks het feit dat de Duitsers bij Stalingrad waren verslagen. Zijn toespraak werd via de radio naar de hele Arabische wereld uitgezonden. Het volgende is een fragment:

.... Duitsland vocht ook tegen de gemeenschappelijke vijand die de Arabieren en de Moslims in hun respectieve landen heeft onderdrukt. Het heeft de Joden perfect begrepen en is vastbesloten een definitieve oplossing [vet van de auteur] te vinden voor de Joodse dreiging, die hun onheil in de wereld zal bedwingen.

.... Allah heeft bepaald dat er nooit een stabiele regeling voor de Joden zal zijn, en dat er geen staat voor hen zal worden opgericht ... Ik heb niet de minste twijfel dat wij zullen slagen in de overwinning tegen hen, ondanks de massale hulp van de wrede bondgenoten. Allah helpt hen naar de overwinning die Hem helpen. Wij zullen winnen en onze landen bevrijden uit de klauwen van de geallieerden.3

De moefti maakte een gemeenschappelijke zaak met nazi-Duitsland. Hij zag zijn oorlog tegen de Joden als een religieuze oorlog en steunde de genocide.

Na de oorlog kreeg het idee van een verdeling nieuw leven in de VN-verdelingsresolutie van 29 november 1947. Maar toen zeven Arabische landen de pas uitgeroepen staat Israël binnenvielen, deden de Verenigde Naties niets. Volgens historicus Bernard Lewis "lieten de Verenigde Naties na om te handelen nadat de Arabische staten het Land waren binnengevallen en behandelden zij vervolgens Joodse en Arabische vluchtelingen totaal verschillend, waardoor problemen bleven bestaan die tot op de dag van vandaag nog bestaan." Bijgevolg dragen de mogendheden die de naakte agressie van de Arabische wereld door de vingers zagen een grote mate van morele verantwoordelijkheid voor de huidige impasse.

Door het compromis van de Peelcommissie en van de Verenigde Naties te verwerpen, heeft de Arabische partij een dure fout gemaakt. Toen de Arabische staten in 1947 het mandaat-Palestina aanvielen, waren zij niet begaan met het lot van het "Arabische Palestijnse volk" (dat zichzelf destijds gewoon als Arabier beschouwde). Ze wilden het land voor zichzelf verdelen.

De ontluikende staat Israël won de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 en veranderde het demografische evenwicht dat tot dan toe in het voordeel van de Arabieren was geweest. Zowel in 1937 als in 1947 waren de Joden van de Yishuv de enige partij die de verdeling, d.w.z. "het halve brood", aanvaardde.

II. "Rechtvaardigheid voor Palestina" en de strategie van fasen

Momenteel zijn de belangrijkste voorstanders van het idee van een "territoriaal compromis" de vijanden van Israël, samen met goedbedoelende buitenstaanders en "progressieve" Israëliërs. Voor de Arabische Palestijnen is het hoofddoel het bereiken van "gerechtigheid" door middel van "gewapende strijd". Men hoeft slechts artikel 21 van het Palestijnse Convenant te raadplegen:

Het Arabische Palestijnse volk, dat zich uit door de gewapende Palestijnse revolutie, verwerpt alle oplossingen die in de plaats komen van de totale bevrijding van Palestina en verwerpt alle voorstellen die gericht zijn op de liquidatie van het Palestijnse probleem of de internationalisering ervan.4

Verder kan men niet voorbijgaan aan de "authentieke genocideboodschap" van de PLO. Daniel Pipes publiceerde bijvoorbeeld een commentaar van een lezer in het Middle East Forum waarin stond dat de eerste voorzitter van de PLO, Ahmad al-Shukeiri (Shuqayrī) (1908-80), de uitdrukking "De Joden in de zee drijven,"/ "Gooi de Joden in de zee" bedacht. De auteur [waarschijnlijk Prof. Barry Rubin van het IDC, Herzliya] merkte op: "Na de Zesdaagse Oorlog, in het besef van de grote schade die het de Arabieren heeft berokkend, probeerden Arabische propagandisten, waaronder Shukairy zelf, zijn uitspraak op de een of andere manier te 'transformeren' en de betekenis er van te vernietigen naar de betekenis van 'overbrenging' van Joden (of 'etnische zuivering'), maar het was te laat, de duidelijkheid van zijn authentieke genocideboodschap was al openbaar gemaakt."5

Inderdaad, in een interview uit 1972 met Oriana Fallaci, en later, in 1980, verklaarde Yassir Arafat het Palestijnse standpunt bondig: "Vrede betekent voor ons de vernietiging van Israël en niets anders."6 Tijdens een bezoek aan Venezuela in februari 1980 werkte hij dit thema verder uit:

Vrede betekent voor ons de vernietiging van Israël. Wij bereiden ons voor op een totale oorlog, een oorlog die generaties lang zal duren .... Wij zullen niet rusten tot de dag waarop wij naar ons huis terugkeren, en totdat wij Israël hebben vernietigd .... De vernietiging van Israël is het doel van onze strijd, en de richtlijnen van die strijd zijn sinds de oprichting van Fatah in 1965 onwrikbaar gebleven.7

Na verloop van tijd brachten onbuigzame uitspraken en terroristische aanslagen, zoals Zwarte September (1970) en het bloedbad in München tijdens de Olympische Spelen (1972), schade toe aan de Arabische Palestijnse zaak. Daarom moest de PLO haar imago herstellen om haar politieke doelen te bereiken. Op aandringen van de Sovjet-Unie begeleidde het Politbureau van Noord-Vietnam een PLO-delegatie.

Al in februari 1970 leidde Salah Khalaf, alias Abu Iyad, een PLO-delegatie naar Hanoi, waar zij de legendarische generaal Vo Nguyen Giap ontmoetten. Hun politieke deskundigen adviseerden hen hoe zij de westerse media konden manipuleren en hun publieke imago konden veranderen van terroristen in "gematigden". Abu Iyad beschreef deze belangrijke ontmoeting in zijn boek My Home, My Land, een serie interviews met Eric Rouleau, gepubliceerd in 1978.

De Noord-Vietnamezen adviseerden de Palestijnen om aandacht te schenken aan de tussenfasen van hun oorlog en om "voorlopige offers" te accepteren."8 Ze suggereerden dat door schijnbaar akkoord te gaan met "de verdeling van het land tussen twee onafhankelijke staten, zonder te benadrukken dat dit slechts een tussenfase was", de tegenstanders van de PLO in het Westen zouden worden gerustgesteld. Dit is de ware oorsprong van de "tweestatenoplossing".

Salah Khalaf voegde een zeer interessant inzicht toe, "een lid van het Politbureau legde uit dat zij liever gematigde, zelfs vage, woorden zouden gebruiken om de Amerikaanse Joden, van wie velen actief waren in de anti-oorlogsbeweging...., niet te beledigen. Ook daar, dacht ik, konden we veel leren van onze Vietnamese collega's, die niet aarzelen om het detail op te offeren om het essentiële te behouden."9

Enkele jaren later vormden de aanbevelingen van de Noord-Vietnamezen de basisprincipes van het "Fasenprogramma/Gefaseerd Plan", dat werd geformuleerd in de resolutie van de Twaalfde Palestijnse Nationale Raad in Caïro op 9 juni 1974."10 Yossef Bodansky, directeur van de Congressional Task Force on Terrorism and Unconventional Warfare, beschrijft hoe deze strategie moest werken:

Het fasenprogramma/gefaseerd plan roept op tot de oprichting van een Palestijnse staat op elk deel van het betwiste grondgebied dat beschikbaar komt, hetzij door oorlog, hetzij door een onderhandeld proces..... Bij de goedkeuring van dit beleid benadrukte de PLO-leiding dat de aanvaarding van om het even welk deel van Palestina legitiem was zolang de daar gevestigde entiteit zou dienen als basis voor de bevrijding van de rest van het land, - dat wil zeggen de uiteindelijke vernietiging van Israël....11

Verscheidene Palestijnse leiders hebben inderdaad trots onthuld dat zij te kwader trouw aan het Oslo-vredesproces zijn begonnen. Zo verklaarde Faysal Al-Husseini (1940-2001), die door de media werd aangeduid als een "Palestijnse gematigde", in een interview dat op 24 juni 2001 werd gepubliceerd in de Egyptische (Nasseritische) krant Al Arabi, dat de Oslo-regelingen een "Trojaans paard" vormden en deel uitmaakten van de "gefaseerde doelstellingen":

Wanneer we alle Palestijnse krachten en facties vragen om het Oslo-akkoord en andere akkoorden te zien als "tijdelijke" procedures, of gefaseerde doelen, betekent dit dat we de Israëli's in een hinderlaag lokken en hen bedriegen.

.... Als wij ermee instemmen onze staat uit te roepen over wat nu slechts 22% van Palestina is, dat wil zeggen de Westelijke Jordaanoever en Gaza - is ons uiteindelijke doel [nog steeds] de bevrijding van heel historisch Palestina van de [Jordaan]rivier tot de [Middellandse] zee, zelfs als dit betekent dat het conflict nog duizend jaar of vele generaties zal duren.12

Het is duidelijk dat Faysal Al-Husseini een nauwkeurige uitleg gaf van wat de Palestijnen bedoelen wanneer zij spreken over de "Tweestatenoplossing". De term is een soort lokaas dat hun uiteindelijke strategie verbergt om de politieke ondergang van Israël met andere middelen te bewerkstelligen. De Palestijnen zijn verwikkeld in een religieuze oorlog voor onbepaalde tijd, waarbij militaire en niet-militaire tactieken worden gebruikt.

Als onze leiders oprecht de zaak van de vrede willen bevorderen, moeten zij zichzelf niet voor de gek houden om van onze gezworen vijanden vrienden te maken. Pleiten voor de "tweestatenoplossing" in welke vorm dan ook komt neer op gokken met de toekomst van de Joodse staat, omdat de Palestijnen uit zijn op de vernietiging ervan. Dat hebben ze ons verteld, en we moeten ze op hun woord geloven.

* * *

Notities

 1. Palestine Royal Commission Report Presented by the Secretary of State for the Colonies in Parliament by Command of His Majesty July, 1937 (London: H. M. Stationary Office, 1937), 394.︎
 2. Zie: Joel Fishman, "The Recent Discovery of Heinrich Himmler's Telegram of 2 November 1943, the Anniversary of the Balfour Declaration, to Amin al Husseini. Moefti van Jeruzalem."
 3. Jewish Political Studies Review, Vol. 27, Nos. 3 -4 (Fall 2016): 77-87. https://jcpa.org/article/heinrich-himmlers-telegram-balfour-declaration-amin-al-husseini-mufti-jerusalem/ (geraadpleegd op 25 januari 2023).︎
 4. "Rede zum Jahrestag der Balfour-Erklärung, 2.11. 1943," Mufti-Papiere, ed. Gerhard Höpp (Berlijn: Klaus Schwarz, 2004), 197, 198. Vertaling door de auteur met de vriendelijke hulp van Dr. Dafne Mach.︎
 5. Y. Harkabi, The Palestinian Covenant and its Meaning (Londen: Vallentine, Mitchell, 1979), 80.︎
 6. "1961: Genocidale pro-Nazi Arabische leider: Ahmad Shukairy, 'vader' van 'Apartheid' laster," (10 juni 2011) https://www.danielpipes.org/comments/186160 (geraadpleegd op 25 januari 2023). De lezer gebruikte de schuilnaam "Gloria", wat doet vermoeden dat Prof. Barry Rubin, van het Gloria Center van het IDC in Herzliya, de auteur van deze brief was.︎
 7. Yossef Bodansky, The High Cost of Peace; How Washington's Middle East Policy Left America Vulnerable to Terrorism (Roseville, CA: Prima, 2002), 9.︎
 8. El Mundo van Caracas, zoals geciteerd door Robert S. Wistrich, A Lethal Obsession (New York: Random House, 2010), 703.︎
 9. Abu Iyad [Salah Khalaf] met Eric Rouleau, My Home, My Land (tr. Linda Butler Koseoglu, New York: Times Books, 1978): 69.︎
 10. My Home, My Land, 70.︎
 11. High Cost of Peace, 10. Voor de tekst van deze resolutie, zie: Convenant, Bijlage E, 147, 148.︎
 12. Ibid, 10.︎
 13. "Faysal Al-Husseini in zijn laatste interview: The Oslo Accords Were a Trojan Horse; The Strategic Goal is the Liberation of Palestine from the '[Jordan] River to the [Mediterranean] Sea'," MEMRI, Special Dispatch No. 236 (6 juli 2002), https://www.memri.org/reports/faysal-al-husseini-his-last-interview-oslo-accords-were-trojan-horse-strategic-goal (geraadpleegd op 24 januari 2023) zoals geciteerd door Joel Fishman, "Ten Years since Oslo: The PLO's 'People's War' Strategy and Israel's Inadequate Response," Jerusalem Center for Public Affairs, Jerusalem Viewpoints No. 503 (1 september 2003), https://jcpa.org/article/ten-years-since-oslo-the-plos-peoples-war-strategy-and-israels-inadequate-response/ (geraadpleegd op 25 januari 2023).︎