www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE TAFEL VAN DE SCHADELIJKE LEER OMVERWERPEN

9 februari 2023 door Jonathan Brentner

Het is waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt als je aan Jezus' bediening denkt. Ik kan me geen enkele video over Zijn leven herinneren waarin Hij tafels omgooide zoals opgetekend in Johannes 2:13-17 en Matteüs 21:12-13. Ja, Hij deed het twee keer.

Als er in de hedendaagse kerk een tafel is die omvergeworpen moet worden, dan is het wel die van de vervangingstheologie. De voorstanders daarvan vertellen ons dat de kerk Israël heeft vervangen als de ontvanger van Gods verbonden met en beloften aan de natie. Zij zeggen dat de kerk nu Gods koninkrijk op aarde is.

"Waarom nog een bericht over vervangingstheologie?" vraagt u. Omdat deze leer gelovigen op vele manieren schaadt.

HET SPREEKT DE WOORDEN VAN DE SCHRIFT TEGEN

De Schrift vertelt ons dat de Heer een glorieus koninkrijk voor Israël zal herstellen. Zij die de Vervangingstheologie aanhangen, spreken tegen wat de Bijbel leert over de toekomst van het Joodse volk.

In mijn artikel, - vragen voor hen die de geldigheid van toekomstige bijbelprofetie ontkennen, geef ik een dozijn bijbelse redenen die het herstel van een toekomstig, glorieus koninkrijk voor Israël ondersteunen. In een ander artikel, De Bijbelse noodzaak van een derde Joodse Tempel, leg ik uit waarom er een zeventigste week van Daniël moet komen voor de Joden, gevolgd door hun koninkrijk.

De aanhangers van de vervangingstheologie leren ten onrechte dat de kerk de voor Israël bedoelde beloften heeft geërfd en ontkennen daarmee wat de Bijbel zegt over Jezus' toekomstige heerschappij over de volken. Deze mishandeling van de Schrift is slechts het begin van de schade die zij aanricht binnen het lichaam van Christus.

HET VERDOEZELT DE BOODSCHAP VAN HOOP DIE IN HET EVANGELIE BESLOTEN LIGT.

Ik heb heel wat preken gehoord waarin de prediker stelde dat God alle gelovigen oproept om hun buurt, werkplek of school te evangeliseren. Zulke boodschappen verlammen mij meestal in schuldgevoel en ik vermoed dat ik niet de enige ben.

Natuurlijk moeten wij als gelovigen alert blijven op mogelijkheden om ons geloof te delen. Maar het besef dat God de profetie in onze tijd vervult en de aandacht voor de spoedige verschijning van Jezus om ons voor te bereiden en om te motiveren onze blijde hoop met anderen te delen. Is dit niet wat het betekent om "een reden te geven voor de hoop" die wij bezitten (1 Petrus 3:15)?

Een paar jaar geleden stond er een stevige loodgieter bij ons thuis en zei dat hij bang was voor zichzelf en zijn gezin vanwege wat er in Amerika gebeurt. Mijn vrouw en ik deelden onze hoop op de verschijning van Jezus en wezen hem op de Heiland en het Evangelie. Hij verzette zich, maar we blijven voor hem bidden.

Degenen die het meest openstaan voor de verlossende boodschap van het kruis zijn degenen die de gevaarlijke tijden waarin wij leven herkennen. Zij zien de bedreigingen voor hun welzijn en verlangen naar een boodschap van hoop die hun angsten verzacht vanwege de hoop die de Bijbel hun biedt. Zij moeten horen over de vervulling van de profetie in onze tijd en onze hoop op de spoedige verschijning van Jezus. Dit zijn echter precies de dingen die de vervangingstheologie ontkent.

Predikers die ondergedompeld zijn in verschillende soorten koninkrijkstheologie zijn vaak uitzonderlijk begaafde sprekers en mensen komen in groten getale naar hun kerken om hen te horen preken. Helaas verdoezelt hun prediking de hoop die zowel gelovigen als ongelovigen het meest nodig hebben voor de dag waarin wij leven.

HET GEEFT DE ROL VAN GELOVIGEN ALS LEDEN VAN HET LICHAAM VAN CHRISTUS VERKEERD WEER

De marsorders voor alle heiligen om evangelisten te worden verdraaien wat de Bijbel zegt over het leven in het lichaam van Christus. De boodschap van Paulus in Romeinen 12:6-8 schetst een veel ander beeld dan wat tegenwoordig populair is in de meeste zoeker-vriendelijke kerken:

"Hebben wij gaven die verschillen naar gelang de genade die ons gegeven is, laten wij ze gebruiken: als profetie, in verhouding tot ons geloof; als dienst, in ons dienen; degene die onderwijst, in zijn onderwijs; degene die vermaant, in zijn vermaning; degene die bijdraagt, in vrijgevigheid; degene die leidt, met ijver; degene die daden van barmhartigheid verricht, met opgewektheid."

Als leden van het lichaam van Christus oefenen wij enthousiast de gaven en roepingen uit die Jezus aan ieder van ons geeft. Als er iets is dat Paulus in 1 Korintiërs 12 overduidelijk maakt, dan is het wel dat de leden van het lichaam van Christus verschillende rollen en functies hebben, durf ik te zeggen verschillende roepingen.

In 1 Korinthe 3:4-9 gaat de apostel in op een verdeeldheid die in de gemeente van Korinthe was ontstaan. Sommigen claimden een toewijding aan Paulus, die aanvankelijk het evangelie naar de stad had gebracht. Anderen gaven de voorkeur aan Apollos, die de jonge gelovigen onderwees in hun geloof.

In vers 8 verwijdert Paulus het onderscheid tussen degenen die "planten" of evangeliseren en degenen die "water geven" of onderwijzen: "Hij die plant en hij die water geeft zijn één, en ieder zal zijn loon ontvangen overeenkomstig zijn arbeid." Heb je dat begrepen? Ze zijn "één!"

De Heer werkt door alle gaven van de Geest om anderen tot een reddend geloof te brengen.

HET OPENT DE DEUR VOOR VALSE LEER

Tijdens een lunch met een plaatselijke voorganger wees hij mij op Andy Stanley als reden om zijn "kerk is het koninkrijk" amillennialisme over te nemen. Hij zei dat ik niet aansloot bij wat "populair" was in de kerk, omdat ik het niet eens was met zijn en Stanley's ontkenning van een toekomstig hersteld koninkrijk voor Israël.

Ik moest aan die discussie van jaren geleden denken toen ik onlangs een videoclip zag van Andy Stanley die "homoseksuele christenen" prees voor hun moed en pleitte voor hun acceptatie in de kerk. Hij verwees naar passages uit het Oude Testament die dergelijk gedrag verbieden, maar deed dat met een toon van ergernis die impliceerde dat we dergelijke passages niet moeten durven toepassen op deze medegelovigen.

Weet dat ik buitengewoon dankbaar ben dat veel voorgangers die ondergedompeld zijn in de vervangingstheologie nog steeds de zuiverheid van het evangelie handhaven. Het probleem is dat het de deur opent, misschien op een veel later tijdstip, voor leringen die de zuiverheid van de reddende boodschap van het kruis afzwakken.

Dit gebeurt omdat degenen die de koninkrijkstheologie bevorderen, gebruik moeten maken van symboliek, ook wel allegorie genoemd, om de bedoeling van bijbelse auteurs die voorspellen dat de Heer een koninkrijk voor Israël zal herstellen, opnieuw te interpreteren.

Als kerken eenmaal de weg zijn ingeslagen van het gebruik van allegorieën om deze profetieën te herinterpreteren, vloeit dezelfde dwalende benadering steevast over naar andere passages in de Schrift.

De identificatie van de kerk als Gods fysieke koninkrijk op aarde heeft geleid tot de populairste valse leer in de kerk van vandaag, de dominiontheologie. De voorstanders ervan vertellen ons dat de kerk Gods rechtvaardige heerschappij over de aarde zal brengen, wanneer Jezus na het millennium terugkeert.

Preterisme, dat ten onrechte beweert dat Jezus in 70 na Christus naar de aarde terugkeerde en de meeste, zo niet alle, toekomstige profetieën vervulde, begint met vervangingstheologie en vloeit daar natuurlijk uit voort.

Vervangingstheologie leidt later altijd tot verder misbruik van bijbelteksten. Altijd!

HET VERBLINDT DE HEILIGEN VOOR DE REALITEIT VAN HET LEVEN IN DE LAATSTE DAGEN.

Vervangingstheologie schaadt de heiligen omdat het hen verblindt voor de realiteit dat ook zij in de laatste dagen leven. De aanhangers ervan zien geen profetische implicaties in de wonderbaarlijke wederopstanding van Israël als natie, wat een belangrijke indicator is van de dag waarin wij leven.

Het is ook populair om het boek Openbaring te beschouwen als iets anders dan wat het beweert te zijn, een boek over toekomstige profetie. De allegorische benadering ervan verblindt velen vandaag de dag voor de ontelbare voorlopers van de vervulling van de profetieën.

Het was hartverscheurend om beelden te zien van de verwoestende aardbeving die Turkije en Syrië op zondag 5 februari 2023 trof. In één video hoorde ik de mensen schreeuwen van verdriet en doodsangst. Terwijl ik schrijf, staat het gemelde dodental nu op ongeveer 21.000 doden en 80.000 gewonden.

Dit zou een waarschuwing moeten zijn voor alle gelovigen: Gods oordeel is op weg naar onze wereld. Hoeveel waarschuwingssignalen zijn er nog nodig voordat voorgangers van zoekervriendelijke kerken inzien dat we in een tijd leven waarin de Bijbel voor hun ogen tot leven komt en in hun preken op zijn minst beginnen te spreken over onze "gezegende hoop"? Zo niet nu, wanneer dan wel?

De afgelopen jaren heeft de Heer de wereld een voorproefje getoond van wat er tijdens de Verdrukking komen gaat, maar het is een waarschuwing waar weinigen acht op slaan. De beelden van de aardbeving in Turkije en Syrië zijn afschuwelijk en verschrikkelijk. Maar de verwoestingen tijdens de Dag des Heren zullen aanzienlijk erger zijn.

1 Korintiërs 15:50-54 is een van de vele passages die vertellen over onze blijde verwachting van de Opname. De belofte dat niet alle gelovigen zullen sterven geldt vooral voor degenen onder ons die nu leven. Is dat geen reden tot grote vreugde? Ik denk van wel.

Ik zeg u dit, broeders: vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven, noch kan het vergankelijke het onvergankelijke beërven. Ziet! Ik vertel u een mysterie. We zullen niet allemaal slapen, maar we zullen allemaal veranderen, in een ogenblik, in het knipperen van een oog, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en wij zullen worden veranderd. Want dit vergankelijke lichaam moet het onvergankelijke aantrekken, en dit sterfelijke lichaam moet het onsterfelijke aantrekken. Wanneer het vergankelijke het onvergankelijke aantrekt, en het sterfelijke de onsterfelijkheid, dan zal de spreuk geschieden die geschreven staat: "De dood is verzwolgen in de overwinning."

Dit is de boodschap van hoop die de verlorenen moeten horen en de aanmoediging waaraan wij allen voortdurend herinnerd moeten worden.

Ik zal onze glorieuze hoop op Jezus' spoedige verschijning blijven verkondigen aan allen die willen luisteren en ik bid dat de Heer wat ik schrijf zal gebruiken om een paar tafels met dwaalleer omver te werpen.

Maranatha!

Bron: Overturning The Table of Harmful Teaching — Jonathan Brentner