www.wimjongman.nl

(homepagina)


Kwelling van de rechtvaardige ziel

Door Hal Lindsey - 13 maart 2023

De Bijbel geeft verbazingwekkende beloften van vrede en vreugde aan de volgelingen van Jezus. Het christelijke leven is een leven van vernieuwing en verkwikking. Verlost zijn in Christus is opwindend en tegelijkertijd vredig. In Johannes 14:27 (NASB) zei de Heer tegen zijn discipelen: "Vrede laat Ik bij u achter; Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik u die. Laat uw hart niet verontrust zijn en laat het niet vrezen." Wereldse vrede komt en gaat, afhankelijk van onze omstandigheden. Maar de vrede die Jezus geeft is gebaseerd op Zichzelf, en Hij verandert nooit.

Dus hoe kan iemand die in Jezus rechtvaardig is gemaakt, kwelling ervaren? 2 Petrus 2:8 spreekt over Lot en de mensen van Sodom. Er staat dat Lot "zijn rechtvaardige ziel dag na dag gekweld voelde door hun wetteloze daden". De King James Version zegt dat de corruptie in Sodom "zijn rechtvaardige ziel kwelde." De Living Bible zegt dat Lot "ziek was van de verschrikkelijke slechtheid die hij overal om zich heen zag."

In onze tijd is het makkelijk te begrijpen. Wij weten wat het is om "ziek te zijn van verschrikkelijke slechtheid" en "gekweld" door wetteloze daden. Deze kwelling gaat niet over eigengerechtigheid of haat. Het gaat om liefde. Zonde brengt pijn, slavernij en dood. En het kwelt de rechtvaardigen om het te zien gebeuren.

De huidige maatschappelijke instellingen zijn grotendeels gestopt met het beteugelen van het kwaad. In plaats daarvan moedigen deze instellingen nu de aanbidding van slechtheid aan. De schade is niet te overzien, vooral voor de kleintjes onder ons. Daarom creëert deze zorg een kwelling.

Maar onthoud dit. Niemand van ons is van nature rechtvaardig. Romeinen 3:23 beschrijft beknopt onze toestand. "Want allen hebben gezondigd en komen te kort voor de heerlijkheid van God." Jesaja 64:6 zegt: "Onze rechtvaardige daden zijn als een vuil kleed." Maar volgens 2 Korintiërs 5:21 schenkt Hij ons zijn eigen volmaakte gerechtigheid. 2 Korintiërs 5:17 zegt: "Als iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel." Onze gerechtigheid komt volledig van Hem, en Hij stelt die beschikbaar aan iedereen die Hem vraagt.

Met die gerechtigheid komt verkwikking, vrede en onuitsprekelijke vreugde. Maar er is ook kwelling. De dingen zien vanuit Gods perspectief dat verandert iedereen in een geliefde. En het doet ons pijn hen te zien op hun weg van pijn. Lucas 19:41 zegt dat toen Jezus Jeruzalem naderde, Hij "de stad zag en erover weende." De context laat zien dat Zijn rechtvaardige ziel gekweld werd door de pijn waarvan Hij wist dat die hun kant op kwam omdat zij Hem verwierpen.

U voelt zich misschien gekweld als u naar het nieuws kijkt en de toenemende wreedheid van onze wereld ziet. Het is gemakkelijk om je te ergeren aan de zelfvernietiging die wordt aangemoedigd door populair vermaak. De voortdurende viering van het kwaad maakt je waarschijnlijk ziek. Je bent in goed gezelschap. De Heer zelf deelt je verdriet.

Ergernis komt met zorg. Maar laat het je niet overweldigen. Leef in de vrede en vreugde van de Heer. Denk aan Nehemia 8:10 - "De vreugde van de Heer is uw kracht." Je kunt het kwaad niet overwinnen door je erdoor te laten drukken. Romeinen 12:21 zegt: "Overwin het kwade met het goede." En het is goed om te wandelen in "gerechtigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest" (Romeinen 14:17).

Bron: Hal Lindsey