www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoofdstuk 22 van Beschadigd Mensbeeld 3 : Armageddon en het dal van Josafat

19 mei 2022 - door dr. Douglas Hamp

De naderende strijd zal de cataclysmische, strijd der eeuwen zijn. Niets zal groter zijn en niets zal belangrijker zijn dan deze slag. De Eerste Wereldoorlog was verbazingwekkend; de Tweede Wereldoorlog was verbijsterend, maar niets zal de eindstrijd die Armageddon heet overtreffen. Onder het bevel van het Beest zullen allen die het merkteken hebben genomen en het Beeld hebben aanbeden uit alle landen zich verenigen om tegen Jezus te vechten, zodat Satan de aarde als zijn domein kan behouden.

Alle naties zullen zich daar verzamelen om te strijden en God zelf zal vechten en oordelen in de Vallei van Jehosafat [יְהוֹשָׁפָט Yehoshafat], wat in het Hebreeuws betekent: "Yehovah zal oordelen."

"Bereid je voor op oorlog! Maak de machtige mannen wakker, laat alle krijgslieden naderen, laat ze opkomen. Sla uw ploegscharen tot zwaarden..." (Joël 3:9) "Komt bijeen en komt, alle volken..." (Joël 3:11) "Laat de volken wakker worden en opkomen naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle omringende volken te oordelen" (Joël 3:12).

God vertelt ons dat vele volken tegen Jeruzalem zullen komen, maar zij kennen de gedachten van de Heer niet (Mich 4:12). In Joël zegt God: "Laat de volken naar het dal van Josafat komen" (waar Jehovah oordeelt) omdat Hij daar zijn sikkel en oogst gaat binnenhalen. Hij nodigt hen uit deel te nemen aan deze epische strijd en raadt hen aan wapens te maken door ploegscharen tot zwaarden te slaan, zodat zij tegen Hem kunnen strijden.

De wereld zal naar Jeruzalem komen om te strijden in de strijd der veldslagen, zoals blijkt uit vele passages:

  • Ik zal Jeruzalem tot een beker van dronkenschap maken voor alle omringende volken, wanneer zij het beleg slaan tegen Juda en Jeruzalem. En het zal te dien dage gebeuren, dat Ik Jeruzalem tot een zeer zware steen zal maken voor alle volken; allen die het willen wegrukken, zullen zeker in stukken gehakt worden, al zijn alle volken der aarde tegen haar verzameld (Zach. 12:2-3).
  • Het zal te dien dage zijn dat Ik al de volken die tegen Jeruzalem komen, zal willen vernietigen (Zach 12:9).
  • Want Ik zal alle volken verzamelen om tegen Jeruzalem te strijden (Zach 14:2).
  • En de wijnpers werd buiten de stad vertrapt (Openb. 14:20).
  • U zult vallen op de bergen van Israël, u en al uw horden... met u [sprekend over Gog] (Ezech 39:4).

Dit is allemaal één en dezelfde gebeurtenis. Vervolgens spoort Joël God aan om: "Sla de sikkel er in, want de oogst is rijp. Kom, ga af, want de wijnpers is vol, de kuipen overstromen, want hun goddeloosheid is groot" (Joël 3:13). Dit is dezelfde taal die we vinden in Openbaring waar een engel roept: "Sla uw sikkel er in en oogst, want de tijd is gekomen om te oogsten, want de oogst van de aarde is rijp" (Openb. 14:15). Het resultaat is dat "de wijnpers [van God] buiten de stad wordt getreden" (Openb. 14:20). Alle volken van de wereld zullen tegen Jeruzalem komen, daarom is "buiten de stad" niet buiten Phoenix, Denver of Tel Aviv. Het is buiten Jeruzalem. Dit is de plaats waar deze overwinning zal plaatsvinden.

( )

Figuur 43. Oude stad Jeruzalem met de valleien van Hinnom en Kidron.

De stad in kwestie is Jeruzalem. Joël vertelt ons over de horden mensen die in de vallei zullen zijn aan het einde van het tijdperk, op de dag des Heren, wanneer de zon en de maan donker zullen worden, zoals vermeld in de Openbaring, Jesaja en andere passages.

"Menigten, menigten in het dal van de beslissing! Want de dag van de Heer is nabij in het dal van de beslissing (Joël 3:14). De zon en de maan zullen donker worden, en de sterren zullen hun helderheid verminderen (Joël 3:15). De HEER zal ook brullen vanuit Sion en zijn stem laten horen vanuit Jeruzalem; de hemel en de aarde zullen schudden (Joël 3:16)."

De wijnpers: Dal van de beslissing en Dal Jehoshaphat (lit. Yehovah judges), zijn dezelfde, die net buiten de stad ligt. Het gebied staat ook bekend als de Kidron Vallei, die grenst aan Gehenna of Ben-Hinnom Vallei.

Deze locatie is historisch belangrijk. Het is niet toevallig dat het boek Jozua 18:6 deze plaats "de Vallei van Rephaim" en de Vallei van Hinnom noemt.

"Toen daalde de grens af naar het einde van de berg die voor het dal van de Zoon van Hinnom ligt [גֵּ֣י בֶן- הִנֹּ֔ם gei-ben-Hinnom], die in het dal van Rephaim in het noorden ligt ..." (Jozua 18: 6) "... daalde af naar het dal van Hinnom [גֵּ֣י הִנֹּ֔ם gei-Hinnom], aan de kant van de Jebusitische stad in het zuiden, en daalde af naar En Rogel" (Joz 18:16; zie ook Joz 15:8).

Rephaim zijn hetzelfde als de Anakim, die Nephilim of hybriden zijn. Met andere woorden, Gehenna lag in de vallei van de Rephaim, de vallei van Satans hybriden (inclusief koning Og)! Het was in hetzelfde gebied, op de berg der verdorvenheid, dat Salomo zijn gebrek aan wijsheid demonstreerde.

"Toen bouwde Salomo een hoge plaats voor Chemos, de gruwel van Moab, op de heuvel ten oosten van Jeruzalem, en voor Molech, de gruwel van het volk van Ammon" (1 Kgs 11:7).

Daarna "verbrandde hij wierook in het dal van de Zoon van Hinnom, en verbrandde zijn kinderen in het vuur, naar de gruwelen der volken..." (2Kron. 28:3). Helaas deed Israëls wijste koning precies datgene wat God zei niet te doen, opdat hun hart niet van hem zou wijken.

Later kwam Josia, die een goede koning was - degene die de Thora in de tempel vond en probeerde enkele van de gruwelijke zonden van de natie ongedaan te maken:

( )

Figuur 44. Topografie en hoogte van Jeruzalem gezien vanuit het zuiden.
https://www.generationword.com/jerusalembook/8.html

"Hij verontreinigde Tophet, dat in het dal van de Zoon van Hinnom ligt [גֵּ֣י בֶן- הִנֹּ֔ם gei-ben-Hinnom], opdat niemand zijn zoon of zijn dochter door het vuur zou laten gaan voor Molech (2 Kon 23:10). Daarna verontreinigde de koning de hoge plaatsen ten oosten van Jeruzalem, die ten zuiden van de berg der verderfelijkheid [naast de Olijfberg] lagen, die Salomo, de koning van Israël, had gebouwd voor Ashtoreth, de gruwel van de Sidoniërs, voor Chemosh, de gruwel van de Moabieten, en voor Milcom, de gruwel van het volk van Ammon" (2 Kon 23:13).

De plaats werd gebruikt voor gruwelijk wrede offers van onschuldigen aan Ashtoreth en Baäl.

"Omdat zij Mij hebben verlaten en deze plaats tot een vreemde plaats hebben gemaakt, omdat zij daarin wierook hebben gebrand voor andere goden die zij, hun vaderen, noch de koningen van Juda hebben gekend, en deze plaats hebben gevuld met het bloed van onschuldigen (Jer. 19:4): 4) (zij hebben ook de hoge plaatsen van Baäl gebouwd, om hun zonen met vuur te verbranden voor brandoffers aan Baäl, wat Ik niet geboden of gesproken heb, noch in Mijn gedachten gekomen is), (Jer 19:5) 'Daarom zie, de dagen komen', zegt de HEERE, 'dat deze plaats niet meer Tophet of het dal van de Zoon van Hinnom genoemd zal worden, maar het dal van de slachting (Jer 19:6). '"

Het woord Tophet komt waarschijnlijk van het woord tupim, vaten. Tophet is gesuperponeerd met een ander woord dat boshet betekent, wat schande betekent. Men denkt dat ze op de trommels sloegen terwijl ze de kinderen verbrandden voor de valse goden. Tophet en Gehenna zijn precies dezelfde plaats (Jer 7:31). De Vallei van de Zoon van Hinnom in het Hebreeuws is gei-ben-Hinnom. Gei betekent vallei, ben is zoon en Hinnom is de familienaam. Diezelfde plaats is Akeldama (veld van bloed), waar, nadat Judas (die Jezus verraadde) zich realiseerde wat hij had gedaan, hij zich ging ophangen. Het is in diezelfde plaats. Het gebeurt allemaal hier. Ongelooflijk, in dit kleine stukje onroerend goed, net beneden de heuvel van de Oude Stad van Jeruzalem, zal het grote laatste conflict en oordeel plaatsvinden.

De uiteindelijke nederlaag van de valse goden zal dus plaatsvinden op dezelfde plaats waar zij menselijke offers eisten; op de plaats waar zij de onschuldigen vertrapten en hun bloed eisten, zullen zij zelf vertrapt worden en hun bloed zal tot aan de hoofdstellen van de paarden komen. Niet meer dan een paar honderd meter ten oosten van de berg der verdorvenheid, waar Salomo altaren voor de valse goden oprichtte, zal Jezus neerkomen op de Olijfberg, om goddelijke vergelding in de meest volledige zin te brengen. In één woord: Armageddon zal op deze plaats worden uitgevochten.

De betekenis van Armageddon

Dus waar is Armageddon? En wat betekent het woord? Een populaire gedachte is dat het zal plaatsvinden in de Megiddo-vallei in het noorden van Israël, in de Jizreël-vallei, nabij Galilea. Deze gedachte is gebaseerd op het inzicht dat Armageddon komt van "de berg van Megiddo." [הר מגידו Har Megiddo]: Maar als je naar Megiddo gaat, vind je daar geen berg. In feite wordt er nergens in de Bijbel gesproken over een "berg van Megiddo." 2 Kronieken 35:22, spreekt van de "vallei van Megiddo," en Zacharia 12:11 noemt de "vlakte van Megiddo." Maar er is geen har-megiddon / berg van Megiddo(n). Dit spoor van uitleg komt dus niet overeen met de geografische werkelijkheid.

Ook al bestaat er een Tel Megiddo, van een oud Akkadisch woord, wat een kunstmatige heuvel is die is ontstaan door de herhaalde vernietiging en wederopbouw van een stad. Tel Megiddo is al heel lang bekend. Toch is het geen "har" berg, en dus bestaat er geen Har Megiddo. Dit betekent dat de etymologie van Armageddon elders moet worden gevonden.

Een andere theorie is dat het komt van Har Moed [מועד]- d.w.z. de berg van vastgestelde tijden of seizoenen. De redenering is dat de Hebreeuwse letter: ע "ayin," aanwezig in het woord, vaak wordt vertaald als de Engelse letter "G." Bijvoorbeeld, Gomorra wordt geschreven met het Hebreeuwse ayin, "'amorrah." Als we deze variabelen invoeren, krijgen we echter Har-Moged of Armoged, waarbij de "a" veranderd is in een "o" en de laatste "on" ontbreekt. Eenvoudig gezegd, de suggestie van Har Moed is nog steeds niet voldoende voor het woord Armageddon, en we moeten blijven zoeken naar een andere taalkundige oplossing.

Vergelijking van de spelling van Armageddon

De spelling "Armageddon" komt niet voor in de Byzantijnse (meeste teksten), noch in de Alexandrus en Vaticanus (de oudste tekstfamilies van het Nieuwe Testament). De enige klinker die niet zou passen in beide handschriftenfamilies is de spelling met één delta Αρμαγεδων "Armagedon". In het Hebreeuws heeft Megiddo/n [מְגִדּֽוֹן] een dagesh in de dalet, wat betekent dat het verdubbeld moet worden. Voor de transliteratie van dit woord zijn dus twee delta's nodig. We vinden wel twee delta's in de Textus Receptus,317 (de basis van de King James tekst), maar in de overgrote meerderheid van de teksten en in de oudste teksten is er slechts één delta. We hebben dus een spellingsprobleem met de medeklinkers. Bovendien worden van de twaalf keer dat deze naam in de Schrift voorkomt, er elf gespeld met: Megiddo, en slechts één keer met de laatste nun (N) als: Megiddon. Bovendien hebben we een klinkerprobleem. Het Hebreeuwse woord [מְגִדּֽוֹן], Meg-i-don heeft klinkers, die niet passen bij Ar-ma-ge-don. Eenvoudig gezegd is Megiddon niet verwant aan Armageddon.

Alexandrus /
Vaticanus (oudste)
Meerderheid/Byzantijns
5000+ kopieën
Textus Receptus
slechts 6 mss
Origineel
Hebreeuws
ΑρμαγεδωνΑρμαγεδωνΑρμαγεδδώνמְגִדּֽוֹן
HarmagedonHarmagedonHarmageddon Megiddon

Vergelijking van de spelling van Armageddon.

In plaats van Armageddon te interpreteren als "berg van Megiddo" (Har-Megiddon), waarvan we zagen dat die fysiek of taalkundig niet bestaat, is een andere optie die veel beter past en aansluit bij de thema's in de Bijbel, Armageddon te interpreteren als drie woorden Arema-gei-don,318 wat vertaald zou worden als de "hopen van de vallei des oordeels."319

( )

Figuur 45. Hoop graan "arema"-Image by congerdesign from Pixabay.

Arema - Hoop

Arema is een hoop schoven. Bijvoorbeeld, toen Boaz "ging liggen aan het einde van de hoop [הָעֲרֵמָ֑ה ha'arema] graan" (Ruth 3:7). (We moeten ons geen bewerkt graan voorstellen dat uit een oogstmachine komt). Boaz lag op een hoop schoven, als een strobed.

Het woord wordt ook gebruikt voor de verwoesting van Babylon; Jeremia schreef: "Werp haar op als hopen [עֲרֵמִ֖ים aremim] puinhopen" (Jer 50:26).

Aram betekent "opgestapeld worden". Het komt eenmaal in de Bijbel voor in de werkwoordelijke vorm; en we vinden het op andere plaatsen als zelfstandig naamwoord of hoop, en we vinden het ook in Micha 4:12.

"Nu hebben zich ook vele volken tegen u verzameld, die zeggen: 'Laat haar verontreinigd worden, en laat ons oog naar Sion kijken.' Maar zij kennen de gedachten van de Heer niet en begrijpen zijn raad niet, want Hij zal hen verzamelen als schoven [כֶּעָמִ֥יר k'amir] op de dorsvloer" (Micha 4:11-12).

In het Hebreeuws heet dat een taalkundige metathese waarbij twee letters kunnen verwisselen, en dat gebeurt ook. Amir en arema hebben beide dezelfde betekenis, maar de letters kunnen door de metathese van plaats wisselen. Er zijn vele voorbeelden van dat dit gebeurt.320 We hebben dus dezelfde basisbetekenissen in Amir en arema.

God zegt dat Hij degenen die tegen Jeruzalem komen, zal verzamelen als schoven op de dorsvloer. Dit motief werkt door in deze Armageddon/ Tweede Komst gebeurtenis.

Zou arema in het Grieks getranslitereerd kunnen worden tot arma-? Gebaseerd op het bewijs van getranslitereerde Hebreeuwse woorden in het Nieuwe Testament is het antwoord ja. Bijvoorbeeld, het Hebreeuwse: Hoshianna [הוֹשִׁ֘יעָ֥ה] is getranslitereerd en gereduceerd tot Hosanna [Ωσαννα]. We hebben ook het merkwaardige woord Ephphatha [ἐφφφαθά], waarover ik schreef in Discovering the Language of Jesus (2005). Het evangelie van Marcus vertelt ons dat het woord "geopend worden" betekent. Het is een Niphal imperfect (toekomst / opdracht) van het Hebreeuwse werkwoord: patach [פּתח].

Job 12:14, Job 32:19, Ezechiël 24:27, en Ezechiël 46:1 zijn de enige verzen met de vorm יפּתח. Drie van de vier hebben de vocalisatie yippate'ach en de vierde heeft yippatach.321

Als Jezus de vorm yippate'ach zou gebruiken voor Ephatha (versus yippatach) dan zouden we een reductie van de "e" klinker zien. Dit geeft ons een voorbeeld van hoe arema in de transliteratie gereduceerd kan zijn tot arma.

Gei - Vallei

Er zijn verschillende woorden voor vallei in het Hebreeuws: Bakka is בקעה (Bi'kah) duidt op uitgestrekte vlakten zoals Babylon, Libanon en het gebied aan de voet van de berg Hermon. De vallei van Megiddo is de Bik'at Megiddo; een weidse uitgestrektheid waar boeren dol op zijn, vanwege het overvloedige vlakke gebied.

Emek is een diepere vallei van grote omvang, geschikt voor landbouw en oorlogvoering. Bijvoorbeeld de Vallei van Josafat, Emek Yehoshafat, in Jeruzalem.

Tenslotte betekent Gei een diep dal, een canyon. Gei Ben-Hinnom, het Dal van de Zoon van Hinnom, ligt net buiten Jeruzalem, waar offers werden gebracht aan Molech. In Zacharia 14: "En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden... waardoor een zeer grote vallei [גֵּ֖יא gei] ontstaat" (Zach 14:4).

Don - Oordeel

Het laatste woord is don, dat komt van het Hebreeuwse din of ladon en volgens het Theologisch werkboek van het Oude Testament is "din" in betekenis bijna identiek aan shaphat"322 wat we gezien hebben in het woord Josafat. Yeho-shaphat is de plaats waar God zal oordelen en zijn sikkel zal inslaan.

"Ik zal ook alle volken verzamelen en hen naar het dal van Josafat brengen; en Ik zal daar met hen het oordeel voeren (Joël 3:2) Sla de sikkel er in, want de oogst is rijp. Kom, daal af, want de wijnpers is vol" (Joël 3:13).

Hoe komt dôn van din? Dezelfde wortel komt voor in het woord Dani-el, "God is mijn rechter". De infinitief absoluut heeft altijd de ô, bijvoorbeeld: mot [מוֹת môt] sov [סֹב sôv], gol, [גּוֹל gôl] en dom [דּ֤וֹם dôm]. Bijvoorbeeld:

  • Wees stil [דּ֤וֹם] in de aanwezigheid van de HEER... (Ps 37:7).
  • U moet in stilte wenen [דֹּ֗ם]..." (Ezech 24:17).

Vandaar dat oordeel wordt geschreven als dôn [דּ֤וֹן].

Samenvatting

Alles bij elkaar genomen zien we dat er geen berg van Megiddo bestaat.323 En nee, de strijd zal niet plaatsvinden in het dal van Jezreel (Megiddo); in plaats daarvan zal God als een krijgsman komen en vechten om zijn volk in Jeruzalem te redden. De strijd vindt (aanvankelijk) plaats in het dal van Josafat, naast het dal van Gei Ben-Hinnom (Gehenna), waar God buiten de stad gaat oogsten (zie figuur 44). Buiten de stad is waar Hij deze druiven gaat vertrappen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat deze Vallei des Oordeels [דּ֤וֹן -גֵּ֖יא gei-don] nog niet op de kaart bestaat. Het zal ontstaan wanneer Jezus' voet neerkomt op de Olijfberg en deze in tweeën splijt, waardoor de "gei-don" ontstaat, en de "hoop" zal bestaan uit de lichamen van het leger van het Beest. Wij zullen deze epische strijd in het volgende hoofdstuk behandelen.

De stukken passen in elkaar met de Bijbelse motieven van Jezus die druiven oogst en vertrapt, en met het motief van de oversteek van de Rode Zee, (blijkbaar houdt God ervan thema's te recyclen). Ten slotte zullen we zien hoe Satan alles uit de kast zal halen om deze strijd te plannen om Jeruzalem in te nemen en God te verslaan; maar uiteindelijk zal hij "in zijn eigen kuil worden gehesen."324 Net als in het spreekwoord "Wie een kuil graaft, zal erin vallen" (Spr. 26:27), zal het Beest in de val lopen die hij voor de Jeruzalemieten zet.

Onze etymologie van Armageddon als arema-gei-don, waarbij Arema geoogste hoop betekent, Gei dal en Don oordeel, levert op: "de hoop van de vallei van het oordeel," en past veel beter dan de niet-bestaande berg Megiddo, of de nog zwakkere interpretatie van de berg van de afgesproken tijd.


317. The Textus Receptus, which comes out of the Byzantine family, is a collection of a handful of manuscripts, somewhere between six to twelve manuscripts, which in turn came from the larger tradition called the Byzantine Majority text family, which were about five thousand manuscripts.
318 Arema fits phonetically that we have to imagine is the "e" that's in there.
319 I first heard of this basic idea at: http://biblefocus.net/consider/v01Armageddon/Word-Armageddon-is-Hebrew- for-a-Place.html
320 See: Isaac Kalimi, Metathesis in the Hebrew Bible: Wordplay as a Literary and Exegetical Device (Peabody, MA: Hendrickson, 2018).
321 Hamp, Douglas. Discovering the Language of Jesus, Calvary Chapel Publishing, Santa Ana, CA, 2005.
322 TWOT shaphat
323 Some people have suggested that this is the place of the crowds that is what the word means and maybe there is anunderlying secondary use of that, though I rather doubt it. Dr. Michael Heiser has suggested Har-Moed “mountain ofthe appointed meeting time.” However, that theory does not explain the differences in spelling.
324 Hamlet, Act 3 Scene 4.

Bron: Armageddon en de vallei van Josafat | DouglasHamp.com