www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoofdstuk 21 van Beschadigd Mensbeeld 3 : Rephaim neergeworpen

16 mei 2022 - door dr. Douglas Hamp

De toorn van Jezus is specifiek gericht tegen het Beest (de Avatar van Satan). De leiders van Jeruzalem en allen die de naam van Jezus aanroepen zullen van die toorn gespaard blijven. "Want God heeft ons niet aangesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van heil door onze Heer Jezus Christus" (1 Thess 5:9). Jesaja zegt dat Gods volk zijn toorn zal ontvluchten in kamers of kamers.

"Kom, mijn volk, ga uw kamers binnen en sluit uw deuren achter u; verberg u als het ware voor een klein ogenblik, totdat de toorn voorbij is" (Jesaja 26:20).

In de context zien we dat dit "verbergen" samenvalt met de tijd van de opstanding. Het is zeer onthullend om het voorgaande vers in de NKJV opnieuw te bezien, dat luidt:

<

"Uw doden zullen leven; samen met mijn dode lichaam zullen zij opstaan. Ontwaak en zing, gij die in stof woont, want uw dauw is als de kruidendauw, en de aarde zal de doden uitwerpen" (Jes. 26:19).

Het gebruik van de woorden "kruidendauw" en "doden" in de Hebreeuwse tekst levert ons spannende details op. Het woord vertaald als "doden" is eigenlijk "Rephaim," en wordt door veel vertalingen niet letterlijk weergegeven. Daarom heb ik na nadere bestudering besloten mijn eigen vertaling te maken, die gebaseerd is op het Hebreeuws en bevestigd wordt door de Latijnse Vulgaat:

"Uw doden zullen leven, mijn lijk, zij zullen opstaan; wordt wakker [הָקִ֨יצוּ hakitzu] en verheug u, o bewoners van het stof, want de dauw der lichten [טַ֤ל אוֹרֹת֙ tal orot] is uw dauw en de aarde zal de Rephaim [רְפָאִ֥ים] doen vallen [תַּפִּֽיל tappil]" (Jes. 26: 19 Mijn vertaling).

Het eerste wat ons opvalt is de oproep aan de doden (bewoners van het stof) om wakker te worden [הָקִ֨יצוּ hakitzu]. Het is hetzelfde woord dat gebruikt wordt in Daniël, waar degenen die in het stof slapen zullen ontwaken. Het enige verschil is dat Jesaja's versie een bevel is om "te ontwaken!" en die van Daniël is in de toekomstige tijd, "zal ontwaken."

"En velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken [יָקִ֑יצוּ]... (Dan 12:2) Zij die wijs zijn, zullen schitteren als de helderheid van het uitspansel, en zij die velen tot gerechtigheid aanzetten als de sterren voor eeuwig en altijd" (Dan 12:3).

In de profetie van Daniël leren we dat zij die wakker worden, zullen schitteren. In mijn vertaling van Jesaja 26 heb ik tal orot [טַ֤ל אוֹרֹת֙] vertaald als "dauw van lichten". Het idee is dat mensen in de grond wonen. Als ze wakker worden, zullen ze bedekt zijn met dauw zoals iemand die buiten heeft geslapen. Deze dauw is echter niet van kruiden (gras), maar van lichten [אוֹרֹת֙]. Wanneer we dit vergelijken met het verslag van Daniël ("zal schijnen"), vinden we dat ze parallel lopen.

Tenslotte gebruikt Jesaja de vrouwelijke enkelvoudsvorm "hiphil" van het werkwoord naphal (vallen).316) De hiphil is het causatieve aspect van het werkwoord, wat betekent: de aarde zal de Rephaim doen vallen. We hebben de Rephaim in detail onderzocht in Corrupting the Image 2 en vastgesteld dat zij engel-menselijke hybriden zijn. De Latijnse Vulgaat bevestigt onze lezing door het te vertalen als "et terram gigantum detrahes in ruinam (Jes 26:19 VUL) "en de aarde zal de reuzen in het verderf sleuren".

Gods ontzagwekkend en ongewoon werk

In Jesaja 28 openbaarde God dat Hij een verbazingwekkend, ongewoon werk zou doen, waarin Hij zegt dat Hij de Rephaim zal bestrijden (dat zijn de getransformeerde mensen die het merkteken van het Beest hebben genomen, waardoor hun genetische kern is veranderd en zij hybriden zijn geworden). Deze transformatie is vrijwel zeker de reden waarom ons verteld wordt: "In die dagen zullen de mensen de dood zoeken en niet vinden; zij zullen verlangen te sterven en de dood zal van hen wegvluchten" (Openb. 9:6).

Met de oproep en smeekbede van het leiderschap van Jeruzalem aan Jezus doet God (Jezus) een "ongewone daad".

"Want de HEERE zal opstaan als bij de berg Perazim, Hij zal boos worden als in het dal van Gibeon - opdat Hij Zijn werk doet, Zijn ontzagwekkende werk, en Zijn daad doet, Zijn ongewone daad" (Jes. 28:21).

Om de betekenis te begrijpen, moeten we begrijpen wat er op die twee plaatsen gebeurde. In het dal van Gibeon luisterde God naar een man over de zon en de maan.

"Toen sprak Jozua tot de HEERE op de dag dat de HEERE de Amorieten overleverde voor de kinderen van Israël ... 'Zon, sta stil boven Gibeon; en maan, in het dal van Aijalon.' Zo stond de zon ... totdat het volk wraak had genomen op hun vijanden ..." (Jozua 10:12-13).

Jozua en de kinderen van Israël stonden tegenover de Amorieten die Rephaim waren, (genetische hybriden) die een gruwel waren in Gods ogen - wezens die niet voortkwamen uit Gods wil maar uit die van Satan. We hebben dit meerdere malen gezien in de serie Corrupting the Image. Hier zijn samenvattende verzen:

  • De Amorieten ... zijn sterker dan wij ... en al het volk dat wij daarin zagen is van grote hoogte ... wij zagen de Nephilim (de zonen van Anak, die voortkomen uit de Nephilim) ... (Num 13:29-33, ESV).
  • Rephaim ... een volk groot en talrijk, en groot als de Anakim (Deut 2:20-21a, ESV).

God zegt dat Hij het was die "de Amoriet vernietigde ... wiens hoogte was als die van de ceders" (Amos 2:9). Gods "geweldige werk" en "ongewone daad" in het dal van Gibeon was de strijd tegen hybriden.

Vervolgens vocht David bij de berg Perazim tegen de Filistijnen, waarvan sommigen genetische hybriden waren, zoals Goliath en zijn broers (die in het Hebreeuws Rephaim worden genoemd en in het Grieks gigantes / reuzen).

  • Te Gath, waar een man van grote gestalte was ... en ook hij stamde af van de reuzen [רפה rapha] (2 Sam 21:20 ESV).
  • Lahmi de broer van Goliath de Gittiet [Gath] ... ook hij stamde af van de reuzen [Rephaim] ... Deze stamden af van de reuzen in Gath (I Kron 20:5--6,8 ESV).

David vocht tegen de Filistijnen die "zich in het dal van Rephaim [עֵ֥מֶק רְפָאִ֖ים emek Rephaim] gingen opstellen" (2 Sam 5:18). De Septuagint leest "την κοιλαδα των τιτανων "het dal van de Titanen." We onderzochten de Rephaim en Titanen uitvoerig in Corrupting the Image 2 en concludeerden dat zij engel-mens-hybriden waren. De berg Perazim is de vallei van de Rephaim / Titanen, een plaats waar een strijd plaatsvond tegen hybriden en de overheden en machten die David in deze zijn overwinningskreet laat doorschemeren:

"De HEER heeft mijn vijanden voor mij doorbroken, als een doorbraak van water. Daarom noemde hij de naam van die plaats Baäl Perazim" (2 Sam 5:20; 1 Kron 14:11).

Zij die voor David (en uiteindelijk YHWH) vluchtten, "lieten daar hun beelden achter... (2 Sam 5:21) waarop: "David gaf een gebod, en zij werden met vuur verbrand" (1 Kron 14:12). Gods "geweldige werk" en "ongewone daad" bij de berg Perazim, waarover Jesaja sprak (Jes 28:21) was dat God streed tegen de Rephaim / Titanen en de overheden en machten; en Hij brak door als water. Daarna werden de overblijfselen van de strijd (de beelden) met vuur verbrand. God zegt dat Hij dat geweldige werk opnieuw gaat doen! Hij zegt tegen de spotters en verachters in Jeruzalem:

"Nu dan, wees geen spotters, zodat uw banden niet vaster gemaakt worden; want ik heb gehoord van de Here GOD der heerscharen, dat een verwoesting vast besloten is, zelfs over de gehele aarde" (Jes. 28:22).

De vernietiging komt over de hele planeet omdat de hele planeet tegen Israël komt. "De HEERE zal uitgaan en tegen die volken strijden, zoals Hij strijdt op de dag van de strijd" (Zach 14:3). Wanneer Jezus terugkomt, zal Hij komen als een leeuw, niet als een lam. Ezechiël zegt,

"Wanneer Gog tegen het land Israël komt," zegt de Here GOD, "dat Mijn woede in Mijn aangezicht zal opkomen (Ezech 38:18). "Want in Mijn jaloezie en in het vuur van Mijn toorn heb Ik gesproken" (Ezechiël 38:19).

Jezus sprak over hoe Hij op een dag vuur over de aarde zou brengen: "Ik ben gekomen om vuur te zenden op de aarde, en wat zou ik willen dat het al ontstoken was!" (Lucas 12:49).

Deze strijd der eeuwen is wat de Bijbel de Slag bij Armageddon noemt.


Eindnoot:

small> 316. 1392 nāpal TWOT: fall, lie, be cast down, fail... a violent or accidental circumstance is often indicated

Bron: Rephaim Cast Down | DouglasHamp.com