www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoofdstuk 19 van Corrupting The Image 3 : De hemel gaat open bij de komst van Jezus!

9 mei 2022 - door dr. Douglas Hamp

Inleiding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18

Het leiderschap dat uitroept: "Baruch Haba B'shem Adonai", de woorden waarop Jezus tweeduizend jaar gewacht had om ze te horen. Dit is de tijd dat Hij "Zich over Zijn verdrukten zal ontfermen" (Jes. 49:13). God zegt inderdaad: "De bergen zullen wijken en de heuvelen worden weggenomen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken" (Jes 54:10).

Het zal de tijd zijn waar Jesaja eeuwen geleden naar verlangde toen hij schreef: "O, dat U de hemelen scheurde! Dat U zou neerdalen! Dat de bergen schudden bij uw tegenwoordigheid" (Jesaja 64:1). Het zal ook de tijd zijn waar Jezus naar verlangde, toen Hij zei: "Ik ben gekomen om vuur te zenden op de aarde, en ik zou willen dat het al aangestoken was! (Lucas 12:49).

De hemel zal in die tijd inderdaad opengaan, zoals Johannes ons vertelt:

"Nu zag ik de hemel geopend, en zie, een wit paard. En Hij, die op het paard zat, werd getrouw en waarachtig genoemd, en in gerechtigheid oordeelt Hij en voert oorlog" (Openb. 19:11).

Eerder zei Johannes: "De hemel trok zich terug als een boekrol die wordt opgerold..." (Openb. 6:14). Dit is het epische moment waarop de sluier tussen hemel en aarde, of zoals onderzoeksverslaggever George Knapp het uitdrukte, het "dunne psychische dimensionale membraan", zich oplost. Petrus zei: "De hemelen zullen met veel lawaai vergaan, en de elementen zullen met vurige hitte smelten; zowel de aarde als de werken die zich daarin bevinden, zullen worden verbrand" (2 Petr. 3:10).

In Corrupting the Image 2 hebben we bestudeerd hoe Gods domein één was met het onze vóór de zondeval in de hof van Eden. God en de mens genoten gemeenschap in hetzelfde dimensionale vlak. Toen de zonde binnenkwam, moest er een sluier tussen ons komen voor onze bescherming.

De sluier tussen onze dimensie en die van God is analoog aan de magnetosfeer die de planeet omgeeft en ons beschermt tegen zonne- en kosmische straling, zodat wij niet door de zon worden bestraald. We kunnen hem niet zien of aanraken, maar we weten dat hij er is. Het voorhangsel is van dezelfde aard; het is een soort schild - een krachtveld of scheidingsmembraan - dat ons en onze verdorven ontaarde aarde afschermt van Gods rechtvaardig vuur. Wiens heiligheid nu onverenigbaar is met de gevallen staat van ons domein.

De passage: "Wanneer de Heer Jezus geopenbaard wordt (αποκαλυψει apokalypsei) uit de hemel met zijn machtige engelen" (2 Thess 1:7), beschrijft het moment waarop Hij "onthuld" wordt, en de barrière wordt weggenomen, waardoor de twee domeinen worden herenigd. De Schrift verklaart: "Hij zal op deze berg het oppervlak vernietigen van de bedekking die over alle mensen is geworpen, en het voorhangsel dat over alle volken is uitgespreid" (Jes. 25:7).

Er zijn vier verschillende plaatsen waar het voorhangsel (de hemel) opengaat:

  • Ezechiël: "Ik zag dat de hemelen werden geopend en ik zag visioenen van God" (Ezechiël 1:1).
  • ... Jezus kwam op uit hert water ... en de hemelen werden voor Hem geopend ... (Matt 3:16).
  • Stefanus: "Ik zie de hemelen geopend en de Mensenzoon staande aan de rechterhand van God!" (Handelingen 7:55-56).
  • Johannes: "... ik zag de hemel geopend ... Jezus zat op een wit paard ..." (Openb. 19:11).

Wat gebeurde er toen Ezechiël met de gevangenen bij de rivier de Chebar zat? Schoven alle planeten op, waardoor er een venster werd geopend, of werd de zon van zijn plaats geslagen, of iets dergelijks? Nee. Ezechiël kon door deze dimensie naar een andere dimensie kijken. Bij Jezus' doopsel werd de hemel geopend, de planeten en sterren schoven niet op, maar er werd een poort geopend tussen deze twee plaatsen. Hetzelfde geldt voor de andere twee passages.

"Ik zag de hemel geopend ... Jezus zat op een wit paard ..." (Openb. 19:11).

( )

Figuur 40. De twee heerschappijen van aardse en hemelse dimensies.

Het openen van de hemel is hetzelfde als het "terugtrekken van de hemel", en het is op dit punt dat de Schrift onthult. "De hemel trok zich terug als een boekrol wanneer hij wordt opgerold ..." (Openb. 6:14).

In dit tijdperk hebben we de aardse dimensie waarover Satan regeert; hij is de god van deze wereld. God regeert het hemels-spirituele rijk. Wanneer Jezus terugkomt, zullen de hemelen worden geopend, en zal Hij oorlog voeren tegen Satan, het Beest en hun strijdkrachten. Jesaja 25 spreekt over de sluier tussen hemel en aarde:

"Hij zal op deze berg het oppervlak vernietigen van de bedekking die over alle mensen is geworpen, en het voorhangsel dat over alle volken is uitgespreid" (Jesaja 25:7).

Zij worden gescheiden (zie Figuur 63). Het was, "door Hem alle dingen met Zichzelf te verzoenen, hetzij de dingen op aarde, hetzij de dingen in de hemel, vrede gemaakt hebbende door het bloed van zijn kruis" (Kol 1:20). Petrus zei in Handelingen 3 over Jezus: "Die de hemel moet ontvangen tot de tijden van herstel van alle dingen" (Handelingen 3:21). Jezus zal in de geestelijke (hemelse) dimensie blijven tot de tijd van herstel.

Johannes zei:

"Zijn ogen waren als een vuurvlam, en op Zijn hoofd waren vele kronen. Hij had een naam geschreven die niemand kende, behalve Hijzelf. Hij was bekleed met een kleed gedoopt in bloed, en zijn naam heet Het Woord van God. En de legers in de hemel, gekleed in fijn linnen, wit en schoon, volgden Hem op witte paarden. Nu gaat uit Zijn mond een scherp zwaard, om daarmee de volken te treffen. En Hijzelf zal hen regeren met een ijzeren staf. Hijzelf betreedt de wijnpers van de felheid en toorn van de almachtige God" (Openb. 19:12-15).

Een zwaard is een werktuig dat snijdt en doorboort. Het kan verband houden met de kwaliteit van Jezus' stem, die wordt beschreven als "een luide stem als van een bazuin" (Openb. 1:10) en "Zijn stem als het geluid van vele wateren" (Openb. 1:15), en "Uit Zijn mond ging een scherp tweesnijdend zwaard" (Openb. 1:16). Als we deze beschrijvingen combineren, zien we dat zijn stem doordringend is als een bazuin, gewichtig en volumineus als het geluid van vele wateren en verschijnt als een tweesnijdend zwaard.

Deze zelfde bazuingeschal is wat gehoord werd bij de Sinaï, wat ook een goede vooruitblik is op wat wij zouden kunnen horen als Hij in dit rijk komt.

"Toen gebeurde het op de derde dag, in de morgen, dat er donderslagen en bliksem waren, en een dikke wolk op de berg; en het geluid van de bazuin was zeer luid, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. En Mozes bracht het volk uit het kamp om God te ontmoeten, en zij stonden aan de voet van de berg. De berg Sinaï nu stond geheel in rook, omdat de HEERE er in vuur op neerdaalde. Zijn rook steeg op als de rook van een oven, en de hele berg beefde hevig" (Exod 19:16-18).

Zoals op de berg Sinaï donderslagen en bliksemschichten waren met rook en vuur, waardoor de berg hevig beefde, zo zal ook de aarde hevig schudden en branden bij de komst van Jezus.

Doordat de leiders van Jeruzalem Jezus aanroepen, zal het eindelijk de tijd zijn voor Jezus om zijn vijanden te vergelden naar hun daden (Isa 59:18), en het herstel van alle dingen in hemel en op aarde te brengen. Een engel zal uit de hemelse tempel komen en roepen: "Sla uw sikkel erin en oogst, want de tijd is gekomen om te oogsten, want de oogst op aarde is rijp" (Openb. 14:15, Joël 3:13). De tempel in de hemel zal opengaan, gevolgd door bliksem en donder (Openb. 11:15-19) Daarna zal Jezus "brullen vanuit Sion" en "de hemel en de aarde zullen schudden" (Joël 3:16).

Jezus' verontwaardiging (toorn) (Jes 26:20) begint wanneer Hij "uit zijn plaats komt om de bewoners van de aarde te straffen voor hun ongerechtigheid" (Jes 26:21). Paulus spreekt hierover in zijn brief aan de Tessalonicenzen: "de Heer Jezus wordt met zijn machtige engelen uit de hemel geopenbaard, in vlammend vuur wraak nemend op hen die God niet kennen..." (2 Thess. 1:7-8).

Zoals hierboven opgemerkt, is het woord "Openbaring" letterlijk "onthulling", wat in het Grieks αποκαλυψει apokalypsei is. Blijkbaar putte Paulus uit de passages die we hebben besproken en uit Jesaja 66:

"De HEER zal komen met vuur en met zijn wagens, als een wervelwind, om zijn toorn te uiten met woede, en zijn berisping met vlammen van vuur" (Jesaja 66:15).

De hemel is niet het enige rijk dat dramatische en beangstigende veranderingen ondergaat wanneer het voorhangsel van de barrière wordt verwijderd. Zoals wij van Petrus hebben geleerd, zal ook de aarde een epische/apocalyptische transformatie ondergaan:

"Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, waarin de hemelen met een groot lawaai zullen vergaan, en de elementen zullen smelten met vurige hitte; zowel de aarde als de werken die erin zijn, zullen worden verbrand."

Waarom zal de aarde smelten? Omdat Hij terugkomt in vlammend vuur om wraak te nemen op hen die de Heer niet kennen; en Hij gaat hen oordelen. Dit is de dag waarop Yeshua terugkomt, nadat de hemelen zich als een boekrol zullen hebben teruggetrokken. En alle mensen op de planeet Aarde zullen zeggen: "Uh oh!" Ze dachten dat ze oorlog konden voeren tegen Jezus en winnen. Maar zodra Hij wordt geopenbaard, zullen zij weten dat zij in grote moeilijkheden verkeren; de elementen zelf smelten onder hun voeten.

Woede zal op zijn gezicht te zien zijn

In de hemelse gewesten zullen donkere, dikke wolken uitrollen, gevolgd door vlammen van vuur en razende bliksemschichten (Ps 18), en dan zal de hele wereld Zijn verontwaardiging zien.

De Nieuwe Engelse Vertaling brengt de grootsheid van Jezus, de machtige strijder, naar voren in Habakuk 3: "Hij nam zijn gevechtspositie in en deed de aarde schudden; met een loutere blik joeg hij de volken schrik aan" (Hab 3:6 NET). Met "Zijn ogen als een vuurvlam, en op Zijn hoofd vele kronen" (Openb. 19:12): Jezus zal zijn positie innemen in de open hemel, de hemel vullend met zijn ontzagwekkende aanwezigheid en daar enkele ogenblikken staan en de aarde overzien, die in de tijd van de problemen van Jakob een ongelooflijk bloedbad heeft geleden; alle zeeën en rivieren zijn in bloed veranderd en alles in de zeeën is gestorven: alle vissen, het koraal, de walvissen, dolfijnen, zeesterren, schelpdieren, zelfs het plankton is dood. Hij zal de locaties opmerken van Satans legers van hersenschimmen, zombies en demonen die ostentatief proberen de Jeruzalemieten te vernietigen. Hun enorme aantallen zullen van geen belang zijn, want zij zullen zijn als een druppel in een emmer, en worden gerekend als stof op de weegschaal (Jes. 40:15).

Ezechiël beschrijft Gods reactie:

"Wanneer Gog tegen het land Israël komt," zegt de Here GOD, "zal Mijn woede zich tonen in Mijn aangezicht (Ezech 38:18). "Want in Mijn jaloezie en in het vuur van Mijn toorn heb Ik gesproken" (Ezech 38:19).

De woede op zijn aangezicht (Ezech 38:18) is precies de reden waarom de koningen der aarde en de grote mannen tegen de rotsen zeggen: "Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit, want de grote dag van zijn toorn is gekomen" (Openb. 6:15-17). Jesaja zegt dat zij "zullen gaan in de spleten van de rotsen en in de kloven van de ruwe rotsen, voor de schrik van de HEER en de heerlijkheid van zijn majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde krachtig te doen schudden" (Jesaja 2:21).

De terugkeer van Jezus zal geen verrassing zijn voor hen die Hem liefhebben. Voor hen die in het licht zijn, zal zijn terugkeer niet als een dief zijn; zijn terugkeer is als een dief voor hen die in de duisternis zijn, aldus Paulus:

"U weet zelf heel goed dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht (1 Thess 5:2). Want wanneer zij zeggen: 'Vrede en veiligheid', dan komt een plotseling verderf over hen, als weeën bij een zwangere vrouw. En zij zullen niet ontkomen (1 Thess 5:3). Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat deze dag u als een dief zou overvallen (1 Thess. 5:4). U bent allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht noch van de duisternis (1 Thess 5:5)."

Toch zal zijn terugkeer een grote schok zijn voor "degenen in de duisternis", die heulen met het Beest en Satan. Jezus zegt: "Indien gij niet waakt, zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten op welk uur Ik over u kom" (Openb. 3:3). Dat wil zeggen, voor hen die waken, wordt zijn komst verwacht. Voor hen die niet opletten, is zijn komst een volslagen verrassing, wat hij in Openbaring verklaart nadat de demonen de volken gaan verzamelen om tegen hem oorlog te voeren:

"Want het zijn geesten van demonen, die tekenen verrichten, die uitgaan naar de koningen der aarde en der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de strijd van die grote dag van God Almachtig (Openb. 16:14). 'Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en zij zijn schande zien' (Openb. 16:15). En zij verzamelden hen naar de plaats die in het Hebreeuws Armageddon heet (Openb. 16:16)."

De verrassing bij Jezus' terugkeer zal niet komen voor de gelovigen, maar voor de goddelozen, die zichzelf er waarschijnlijk van overtuigd hebben dat Hij, de almachtige God van de Bijbel, als zodanig niet bestaat. Wanneer zij de hemel als een boekrol zien wegtrekken en de woede op Jezus' gezicht zien, zal er veel meer zijn dan een verrassing; er zal vrees en schrik zijn:

"Alle handen zullen slap worden, ieders hart zal smelten (Jes. 13:7), en zij zullen bang zijn. Pijnen en smarten zullen hen aangrijpen; zij zullen pijn lijden als een vrouw in het kraambed; zij zullen zich over elkaar verbazen; hun gezichten zullen als vlammen zijn (Jes. 13:8)."

Angst maakt zich van hen meester omdat de dag van Zijn toorn is aangebroken:

"Zie, de dag van de HEERE komt, wreed, met toorn en felle woede, om het land desolaat te maken; en Hij zal zijn zondaars daaruit verdelgen. Want de sterren des hemels en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet geven; de zon zal verduisterd worden in haar uitgaan, en de maan zal haar licht niet doen schijnen. 'Ik zal de wereld straffen om haar kwaad, en de goddelozen om hun ongerechtigheid; ik zal de hoogmoed van de hoogmoedigen een halt toeroepen, en de hoogmoed van de verschrikkelijke laag leggen' (Jes. 13:9-11)."

Satan denkt misschien dat hij een kans heeft om Jezus te verslaan, maar de meeste - zelfs mild verstandige stervelingen - zullen ongetwijfeld hun hart voelen overslaan als zij hun ogen richten op de kampioen die boven hen uittorent en de legers van de hemel die achter hem aankomen. Iedereen op de planeet zal hen helderder dan de zon zien stralen, en de krachtige lichtbundels die uit zijn handen komen, en het scherpe zwaard dat uit zijn mond steekt.

Er zal geen twijfel over bestaan dat wanneer Jezus terugkomt, Hij zal komen als een leeuw, niet als een lam. "De HEER zal uitgaan en strijden tegen die volken, zoals Hij strijdt op de dag van de strijd" (Zach 14:3). Dit zal de strijd der eeuwen zijn, wanneer God komt om namens zijn volk te strijden!

Komst op de wolken

Nadat Jezus de hemel heeft opengescheurd en de aarde heeft overzien, zal Hij neerdalen op de wolken om zijn epische missie te vervullen: Gods vijanden tot een voetbank maken, en het Beest bestrijden en onderwerpen. We zien de Zoon des mensen op verschillende andere plaatsen komen:

"Dan zal het teken van de Zoon des mensen aan de hemel verschijnen, en dan zullen alle stammen der aarde treuren, en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met kracht en grote heerlijkheid" (Matt 24:30).

"Ik zag nu de hemel geopend, en zie, een wit paard. En Hij die op hem zat, werd getrouw en waarachtig genoemd, en in gerechtigheid oordeelt Hij en voert oorlog (Openb. 19:11). En de legers in de hemel, bekleed met fijn linnen, wit en rein, volgden Hem op witte paarden (Openb. 19:14)."

Daniël zegt:

"Ik zag in de nachtvisioenen, en zie, iemand als de Zoon des mensen, komende met de wolken des hemels! Hij kwam tot de Oude van dagen, en zij brachten Hem voor Zijn aangezicht. Toen werd Hem heerschappij en heerlijkheid en een koninkrijk gegeven, opdat alle volken, naties en talen Hem zouden dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koninkrijk een koninkrijk dat niet vernietigd zal worden" (Dan. 7:13-14).

Daniël ziet eerst in het visioen hoe de Oude van dagen / Mensenzoon zal komen om te strijden voor de heiligen, die dan het koninkrijk zullen krijgen, en dan, in de verzen 26-27, krijgt hij de uitlegging van het visioen.

"Totdat de Oude van dagen kwam, en een oordeel werd geveld ten gunste van de heiligen van de Allerhoogste, en de tijd kwam voor de heiligen om het koninkrijk te bezitten (Dan. 7:22). Maar het hof zal gezeten zijn, en zij zullen zijn heerschappij wegnemen, om die te verteren en voor eeuwig te vernietigen (Dan. 7:26). Dan zal het koninkrijk en de heerschappij, en de grootheid van de koninkrijken onder de gehele hemel, gegeven worden aan het volk, de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk, en alle heerschappijen zullen Hem dienen en gehoorzamen (Dan. 7:27)."

Er kan geen misverstand over bestaan; Jezus komt om te vechten namens zijn volk! Hij zal vechten ten gunste van het leiderschap van Jeruzalem en zijn toorn uitstorten over het Beest en zijn volgelingen. Paulus stelt duidelijk dat Jezus zijn toorn zal reserveren voor de vijanden van God en niet voor hen die Hem dienen.

"Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van heil door onze Heer Jezus Christus" (1 Thess 5:9).

Allen die hun vertrouwen op Jezus stellen, inclusief het pas gelovige leiderschap van Jeruzalem, zullen zijn toorn niet onder ogen zien, maar zijn vrede en bescherming genieten.

Bron: De hemel gaat open bij Jezus' komst! | DouglasHamp.com