www.wimjongman.nl

(homepagina)


De twee getuigen

Greg Lauer - 2 maart 2023

(olijfbomen)

Vorige maand schreef ik een artikel over de bedelingen, en daarin besprak ik het feit dat God na elke bedeling alleen het oordeel loslaat over dat deel van de mensheid dat het heersende principe van een bepaalde bedeling niet gehoorzaamde, en ook op de een of andere manier een aanbod van genade doet. Ik vermeldde dat God, nadat het tijdperk van genade eindigt bij de opname, het oordeel over de wereld (een niet geredde wereld die logischerwijs niet de geredde kerk kan omvatten) loslaat in de vorm van de verdrukking en de bijbehorende oordelen (wat een sterke steun is voor een pre-trib-opname).

Ik heb ook vermeld dat Hij genade verleent in de vorm van de 144.000 Joodse evangelisten die het evangelie naar de wereld na de opname brengen en een enorm aantal mensen in het koninkrijk brengen, zowel Joodse overblijfselen als niet-Joodse heiligen van de Verdrukking. Hij beschermt ook het Joodse overblijfsel in de woestijn tot het bloedige einde van de Grote Verdrukking, zodat zij na de Wederkomst levend in het koninkrijk kunnen worden binnengeleid.

Een paar dagen nadat ik dat artikel had geplaatst, kreeg ik een e-mail van een aardige meneer die ik zal aanduiden als G, en daarin gaf hij beleefd zijn mening dat misschien ook de bediening van de Twee Getuigen van Openbaring 11 moet worden opgenomen in dat aanbod van genade dat na het Kerkelijk Tijdperk komt, omdat zij ook prediken en mensen gered krijgen. Ik blubberde zoiets als:

"Ja, je zou gelijk kunnen hebben. Maar hé, je hebt die 144.000..."

Maar de eerlijke waarheid is dat zijn opmerking me volledig verblindde omdat ik de Twee Getuigen niet eens in overweging had genomen. Om de een of andere vreemde reden waren de Twee Getuigen van Openbaring 11 de hele tijd dat ik dat artikel schreef nooit bij me opgekomen.

Maar G's e-mail zette me aan het denken, zoals vragen en opmerkingen van lezers dat vaak doen, en een paar dingen kwamen al snel bij me op: (a) ik had de Twee Getuigen nooit in enige mate van betekenis bestudeerd, en als gevolg daarvan (b) wist ik niet zoveel over hen als ik zou moeten weten. En ik herkende onmiddellijk de beproefde methode van de Heilige Geest om mij wakker te schudden.

Vertaling: Let op, domoor... nieuwe opdracht.

(Wie, wat, waar, enz.)

Dus hier zijn we - de Twee Getuigen. In de loop van dit artikel wil ik verschillende aspecten van deze twee raadselachtige figuren bespreken en daarbij hopelijk wat licht werpen op vragen als wie ze zijn (en wie ze niet zijn), wat ze doen, en waar, wanneer, waarom en hoe ze dat doen. Niet noodzakelijkerwijs in die volgorde.

Zoals we zullen zien, hangen sommige van deze punten met elkaar samen en lichten ze elkaar op, dus ik voel me niet verplicht deze waslijst te maken. Maar wat ik wel zal doen is dit opsplitsen in drie grote delen die in grote lijnen betrekking hebben op alle bovenstaande punten, en dit terugbrengen tot drie fundamentele vragen:

1. Wie zijn zij?
2. Wat is de aard van hun bediening?
3. Wanneer bedienen zij?

Gezien de mate waarin studenten van de Bijbel twisten over sommige details rondom de Twee Getuigen, is het een zegen dat alles wat we over hen te horen krijgen in één blok Schrift staat in Openbaring 11:1-13. Dus, hier ligt de som van alles wat de Bijbel te zeggen heeft over de Twee Getuigen, besprenkeld met een aantal aantekeningen om onze profetische sappen te laten stromen:


1Een riet als een roede werd mij gegeven. Iemand zei: "Sta op en meet Gods tempel, en het altaar, en degenen die daarin aanbidden. 2Laat de voorhof die buiten de tempel ligt buiten beschouwing en meet die niet, want die is aan de volken gegeven. Zij zullen de heilige stad tweeënveertig maanden lang onder de voet lopen [dit is de tweede helft van de Verdrukking, en de "tijden der heidenen" eindigen met de wederkomst...sommigen nemen echter aan dat dit dezelfde periode is die in het volgende vers wordt genoemd - maar dat staat er niet]. 3Ik zal mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen duizend tweehonderd zestig dagen [42 maanden, of drieënhalf jaar] profeteren, gekleed in zakdoek." 4Deze zijn de twee olijfbomen en de twee lampenstandaards, die voor de Heer van de aarde staan [zie Zacharia 3-4]. 5Als iemand hen kwaad wil doen, gaat er vuur uit hun mond en verteren zij hun vijanden. Als iemand hen kwaad wil doen, moet hij op die manier gedood worden. 6Zij hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat het niet regent tijdens de dagen van hun profetie [die doet denken aan Elia]. Zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen [herinnerend aan Mozes], en om de aarde te treffen met elke plaag, zo vaak als zij willen. 7Wanneer zij hun getuigenis hebben beëindigd, zal het beest dat uit de afgrond opkomt [de nu door satan belichaamde antichrist] oorlog met hen voeren, en hen overwinnen, en hen doden [zij zullen letterlijk worden gedood, wat een nuttige aanwijzing is om te bepalen wie zij zijn]. 8Hun lijken zullen liggen in de straat van de grote stad, die geestelijk Sodom en Egypte heet, waar ook hun Heer is gekruisigd [Jeruzalem]. 9Van onder de volken, stammen, talen en naties zullen de mensen drieënhalve dag naar hun dode lichamen kijken en niet toestaan dat hun dode lichamen in een graf worden gelegd [een grote en opzettelijke vernedering voor de Joden]. 10Degenen die op de aarde wonen zullen zich over hen verheugen en zij zullen blij zijn. Zij zullen elkaar geschenken geven, omdat deze twee profeten degenen die op de aarde wonen hebben gekweld [voor een gevallen wereld is het feest].

11Na de drie en een halve dag drong de levensadem van God in hen in, en zij stonden op hun voeten. Grote angst viel hen ten deel die hen zagen. 12Ik hoorde een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: "Kom hierheen!" bruin[precies zoals bij de Opname in Openb. 4:1] Zij gingen in een wolk de hemel in, en hun vijanden zagen hen. 13 Op die dag was er een grote aardbeving, en een tiende van de stad viel. Zevenduizend mensen werden gedood door de aardbeving, en de rest was doodsbang en gaf eer aan de God van de hemel bruin[met andere woorden, deze wezen de Twee Getuigen of hun boodschap niet af].
((Openbaring 11:1-13 / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


Laten we dus eerst eens kijken naar wat misschien wel een van de meest besproken vragen over de Twee Getuigen is, en dat draait om hun identiteit.

1. Wie zijn zij?

(Blanco gezichten met vraagtekens)

Talloze bijbeluitleggers hebben in de loop der jaren een groot aantal mogelijkheden geopperd met betrekking tot de identiteit van de Twee Getuigen in Openbaring 11. Deze variëren van allegorische of corporatieve afbeeldingen. Deze variëren van allegorische of collectieve interpretaties, zoals het idee dat zij de Wet en de Profeten vertegenwoordigen, Israël en de Kerk, Brood en Wijn (wj), het Oude en Nieuwe Verbond, de Joden en de Arabieren, enz. tot het idee dat zij twee werkelijke personen zijn, zoals Elia en Mozes, Elia en Henoch, Elia en (vul maar in), Petrus en Johannes, Petrus en Paulus, Petrus en (vul maar in), of twee onbekende mannen die tijdens de Verdrukking leven en die zullen komen in de geest en de kracht van één van de bovengenoemde paren historische personages.

Gedurende het hele kerkelijk tijdperk is de grote meerderheid van de bijbelcommentatoren echter uitgegaan van het idee dat de Twee Getuigen echte mannen zijn, geen symbolen of collectieve entiteiten. Het Grieks in vers 3 wijst daar sterk op, omdat zij worden aangeduid met een vorm van het woord martus (getuige), dat in het hele Nieuwe Testament steevast voor mannen wordt gebruikt.

De vraag is dus wie deze mannen precies zijn. Van degenen die hen zien als twee historische figuren die God heeft laten terugkeren naar het aardse domein, kiezen de meesten Mozes en Elia als het beste paar. De problemen die voor Henoch worden aangevoerd betreffen vaak het feit dat hij een type is van de Kerk, en dus een vreemde keuze lijkt om terug te keren om te getuigen voor Israël tijdens de Verdrukking.

Een andere kwestie die meespeelt bij het zien van de Twee Getuigen als twee historische figuren is de kwestie van hun letterlijke fysieke dood in Openbaring 11:7. Aangezien Mozes daadwerkelijk stierf (Deut. 34:5), is één reden waarom sommigen neigen naar Elia en Henoch, dat zij de enige twee mannen in de Schrift zijn die levend naar de hemel werden gebracht zonder de ongemakken van het sterven (2 Koningen 2:11; Gen. 5:24). Dus, zo luidt het argument, zijn zij bij uitstek geschikt om naar de aarde terug te keren, zodat zij de dood kunnen ervaren zoals alle mensen dat behoren te doen:


27Want het is de mensen opgedragen eenmaal te sterven en daarna het oordeel,(Hebreeën 9:27 / nadruk toegevoegd)


Voor zover ik weet is dit ongeveer de enige reden waarom iemand Henoch kiest. Maar dit is een zwak, gebrekkig argument, omdat er op dit moment vele miljoenen gelovigen zijn die angstig wachten om in een oogwenk te worden veranderd, om bij de Heer te worden opgenomen in de Opname, en geen van hen zal ooit de dood meemaken. Het punt is dat Hebreeën 9:27 duidelijk een algemeen principe uitdrukt, geen strikte regel die in elk afzonderlijk geval moet gelden - want dat is duidelijk niet het geval.

Maar we zijn er nog niet uit als we de Twee Getuigen willen zien als historische figuren zoals Mozes en Elia die tijdens de Verdrukking naar de aarde terugkeren. Zoals de eerbiedwaardige John Walvoord scherpzinnig opmerkt:


Er zijn grote moeilijkheden in alle gezichtspunten om de twee getuigen te identificeren met historische figuren.
- John Walvoord, De Openbaring van Jezus Christus [Bron].


Het probleem concentreert zich rond het ongemakkelijke feit dat zij gedood zullen worden. Sommige zeer bekwame bijbeluitleggers nemen het op zich om zorgvuldig door een logisch labyrint te stappen met betrekking tot wie wat kan doen of in welke vorm kan verschijnen en wanneer met betrekking tot Mozes en Elia - en dat is een bewonderenswaardige poging om te doen in het belang van slijpend grondig en volledig te zijn. Maar ik ben tevreden dat we onszelf een hoop hoofdpijn kunnen besparen door één fundamenteel Schriftelijk feit te overwegen.

(De Gedaanteverandering)

Maar voordat we daaraan toekomen, denk eens na: Wat Mozes en Elia betreft, zij verschenen in wat waarschijnlijk verheerlijkte lichamen waren bij de Transfiguratie (Matt. 17:1-13; Marcus 9:1-13; Lucas 9:28-36). Welnu, verheerlijkte lichamen zijn eeuwig of "onvergankelijk" volgens de apostel Paulus (1 Kor. 15:51-54), en zullen nooit sterven. Dus als we de Twee Getuigen willen zien als de echte, bonafide Mozes en Elia, moeten we geloven dat zij terug zullen worden veranderd in hun sterfelijke, "vergankelijke" lichamen, zodat zij kunnen dienen en vervolgens op aarde worden gedood tijdens de Verdrukking. (En zelfs als we aannemen dat ze niet in verheerlijkte lichamen waren, wordt het argument er niet veel beter op).

Echt? Weet je, God almachtig is en kan alles doen wat Hij wil. Maar er is altijd een logische consistentie in wat Hij doet, en wat ik net beschreef ontaardt in iets dat noch logisch, noch consistent is.

Maar afgezien van de logica, is de echte hoofdpijnbespaarder het simpele feit dat Jezus zelf ons voldoende reden geeft om de Twee Getuigen niet te zien als letterlijke, historische figuren, maar als mannen die op dat moment leven en die God doordrenkt met de geest en de kracht van die historische figuren.

Na de Transfiguratie daalt Jezus met Petrus, Jacobus en Johannes de berg af en laat Hij het volgende op hen vallen:

9En toen zij van de berg afdaalden, droeg Jezus hen op, zeggende: Vertel het visioen aan niemand, totdat de Zoon des mensen uit de doden is opgewekt. 10En zijn leerlingen vroegen hem, zeggende: Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elias [d.w.z. Elia] eerst moet komen? 11En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Elias zal waarlijk eerst komen, en alle dingen herstellen. 12Maar Ik zeg u: Die Elias is reeds gekomen, en zij hebben Hem niet gekend [d.w.z. iemand is reeds gekomen in de kracht en de geest van Elia], maar hebben Hem gedaan wat zij verlangden [of "wilden"]. Zo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. 13Toen begrepen de discipelen dat hij tot hen sprak over Johannes de Doper [bingo...een man uit de eerste eeuw met de naam Johannes die kwam in de kracht en geest van Elia].
(Matteüs 17:9-13 AKJV / nadruk & [opmerkingen] toegevoegd)


Waar zij naar verwijzen is een bekende profetie in het boek Maleachi over een toekomstige verschijning van de profeet Elia, en deze profetie vormt de slotwoorden van het Oude Testament:

5Zeker, Ik zal u de profeet Elia zenden vóór de komst van de grote en vreselijke dag des HEREN [de Verdrukking]: 6En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen keren, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kom en de aarde met een vloek sla.
(Maleachi 4:5-6 AKJV / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


Met andere woorden, Jezus maakte het heel duidelijk dat Hij Maleachi's profetie interpreteerde als een verwijzing naar een hedendaagse persoon die zou opstaan en prediken in de kracht en geest van Elia, niet letterlijk Elia de Tishbiet uit de negende eeuw voor Christus.

Aangezien er geen reden is om aan te nemen dat hetzelfde principe niet voor beide getuigen geldt, hebben we alleen de woorden van Jezus zelf nodig om effectief aan te tonen dat de Twee Getuigen twee echte mannen zijn (Joodse mannen, natuurlijk) die leven tijdens de Verdrukking en die God doordrenkt met de kracht en de geest van Elia en Mozes om Zijn volk Israël en de wereld te dienen.

En dat zorgt voor het wie. Nu het wat.

2. Wat is de aard van hun bediening?

Het grote plaatje met betrekking tot de bediening van de Twee Getuigen wordt geschilderd door de profeet Zacharia, die geboren werd tijdens de Babylonische gevangenschap in de zesde eeuw voor Christus. De beeldspraak van Openbaring 11:4 grijpt terug op de profetieën van Zacharia in de jaren na de bevrijding van de Joden uit Babylon:


4Dit zijn de twee olijfbomen en de twee lampenstandaards, die voor de Heer van de aarde staan.

(Openbaring 11:4 / nadruk toegevoegd)


Tony Garland doet dit alles uitstekend in zijn commentaar op het boek Openbaring, dat gemakkelijk een van de beste is van die er zijn. Ik kan het niet genoeg aanbevelen aan iedereen die serieus werk wil maken van Johannes' verbazingwekkende visioen op wat komen gaat. Hoewel ik op de hoogte was van sommige historische details, leerde ik het meeste van hoe dit verband houdt met de Twee Getuigen uit Tony's opmerkingen over Openbaring hoofdstuk 11.

In de zesde eeuw voor Christus werden de Joden bevrijd uit hun gevangenschap in Babylon, en de eerste golf van repatrianten werd geleid door Jozua (de hogepriester) en Zerubbabel (de gouverneur van Juda). Zij keerden terug naar Jeruzalem en maakten snel plannen voor de herbouw van wat de Tweede Tempel zou worden.

De pogingen om de tempel te herbouwen stuitten echter op hevige tegenstand van de omringende volkeren, waardoor het werk 17 jaar vertraging opliep - maar de tempel werd uiteindelijk in 516 v.Chr. voltooid. Een van de hoofdlijnen van Zacharia's profetieën (vooral in de hoofdstukken 3 en 4) was het volk te laten weten dat God zowel Jozua als Zerubbabel door de Heilige Geest macht gaf om de tempel te voltooien en het volk Israël te herstellen na hun bevrijding uit de Babylonische gevangenschap. Zacharia gebruikt het beeld van twee olijfbomen om Jozua en Zerubbabel te beschrijven, waardoor olie (de Heilige Geest) stroomt om één gouden kandelaar van brandstof te voorzien.

Met andere woorden, God liet het Joodse volk door Zacharia's profetieën weten wie hier het zware werk deed:


6Niet door macht, noch door kracht, maar door mijn geest, zegt de HEER der heerscharen.

(Zacharia 4:6b KJV)


Maar Zacharia's visioenen spreken ook duidelijk over de eindtijd, wanneer Christus ("de BRANCH" in Zach. 3:8) zal terugkeren om de natie Israël volledig te herstellen en hen eindelijk in hun glorieuze koninkrijk te leiden. Zoals vaak het geval is met profetieën uit het Oude Testament, weerklinkt dit idee dat God twee olijfbomen op aarde heeft, tot ver voorbij Jozua en Zerubbabel en tot in de eindtijd, en zijn profetieën zinspelen duidelijk op twee andere mannen die, net als Jozua en Zerubbabel, de natie zullen aansporen tot de herbouw van hun tempel en het Joodse volk zullen helpen voorbereiden op hun uiteindelijke herstel door de zalving van de Heilige Geest - de twee getuigen uit Openbaring 11.

Twee paar getuigen, twee restauraties.

Ik geloof dat het beeld van de twee lampenstandaards in Openbaring 11:4 verband houdt met de zeven lampenstandaards die in Openbaring 1 worden genoemd:


12Ik keerde mij om om de stem te zien die met mij sprak. Toen ik mij omdraaide, zag ik zeven gouden kandelaren. 13En onder de kandelaars was er een als een mensenzoon, bekleed met een kleed dat tot aan zijn voeten reikte en met een gouden sjerp om zijn borst [Christus is onder ons in de zin dat wij zijn lichaam zijn - wij zijn in Hem en Hij is in ons].

[...]

20Het mysterie van de zeven sterren die jullie in mijn rechterhand zagen en de zeven gouden lampenstandaards is dit: De zeven sterren zijn de engelen van de zeven vergaderingen. De zeven kandelaars zijn zeven gemeenten.
(Openbaring 1:12-13, 20 / nadruk toegevoegd)


Ons wordt verteld dat deze zeven kandelaars de zeven vergaderingen of kerken zijn waartoe Jezus zich zou richten, en samen vertegenwoordigen zij de Kerk als geheel, die dient als de tempel van de Heilige Geest op aarde en het voornaamste kanaal waardoor de Geest op aarde stroomt en werkt.

Maar tegen de tijd dat we in Openbaring 11 aankomen, is de Gemeente al lang verdwenen. Nu zijn het de Twee Getuigen die de kandelaars zijn die dienen als het primaire kanaal waardoor de Heilige Geest op aarde stroomt en werkt in afwezigheid van de Gemeente. Het zijn de Twee Getuigen die Gods licht naar de wereld laten schijnen en die dienen om Israël aan te moedigen hun tempel te herbouwen en het Joodse overblijfsel voor te bereiden op hun koninkrijk.

Maar dat is niet alles. Het gaat niet alleen om het bouwen van de tempel en zo. Het gaat er niet alleen om de harten van het Joodse volk naar de HEER te keren als voorbereiding op hun uiteindelijke zegen in de vorm van het koninkrijk.

Er zit ook een donkere kant aan de bediening van de Twee Getuigen.

En die donkere kant heeft betrekking op hen die dwaas en hardnekkig de genade en barmhartigheid afwijzen die een heilige, rechtvaardige, liefhebbende God aan de mensheid heeft betoond door middel van Zijn Zoon en de verzoeningsdaad die Zijn Zoon tweeduizend jaar geleden namens de mens op Golgota heeft verricht.

Het is de moeite waard om ons even te herinneren waar het begrip "twee getuigen" vandaan komt, en dat is de Wet van Mozes:


6Bij de mond van twee getuigen, of drie getuigen, zal hij die de dood waardig is, ter dood gebracht worden; maar bij de mond van één getuige zal hij niet ter dood gebracht worden.

(Deuteronomium 17:6 AKJV / nadruk toegevoegd)


15Eén getuige zal tegen iemand niet opstaan om enige ongerechtigheid, of om enige zonde, in welke zonde hij ook zondigt; bij de mond van twee getuigen, of bij de mond van drie getuigen, zal de zaak vaststaan.

(Deuteronomium 19:15 AKJV / nadruk toegevoegd)


Op dit principe van ten minste twee of drie getuigen die bereid zijn te getuigen over iemands schuld wordt nog op een half dozijn andere plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament gezinspeeld.

Het punt is dat het hele concept van twee getuigen in de eerste plaats bewijskrachtig is: Het doel van deze getuigen was naar waarheid te getuigen om de schuld van een beschuldigde vast te stellen voordat een eerlijk en onpartijdig oordeel kon worden geveld en een rechtvaardige straf kon worden opgelegd.

De bediening van de Twee Getuigen tijdens de Verdrukking is in hoge mate bewijzend van aard. God - de rechtvaardige rechter - staat op het punt het laatste, ultieme oordeel los te laten over het stijfkoppige, ongelovige deel van Zijn volk Israël en een gevallen, Christus hatende niet-Joodse wereld, die beiden schuldig zijn aan het verwerpen van Zijn genade en barmhartigheid en het vertrappen van het kostbare bloed van Zijn Zoon, dat voor hen werd vergoten, zodat zij van hun zonden konden worden vergeven en door het geloof met Hem konden worden verzoend.

De twee getuigen zullen brandende kolen stapelen op de hoofden van ongelovige Joden, totdat zij God zoeken in berouw of hen proberen te doden in woede.

Gedurende 1.260 dagen zie ik de Twee Getuigen getuigen van Israëls verwerping van hun Messias; hoe zij Zijn bediening afwezen en Zijn wonderen bespotten; hoe zij samenzwoeren om Hem op valse beschuldigingen te laten veroordelen door leugenachtige getuigen die elkaar tegenspraken en die samen met Christus gekruisigd hadden moeten worden als hun religieuze leiders ook maar het geringste besef hadden gehad om zich daadwerkelijk aan de Wet van Mozes te houden (Deut. 19:16-19).

Ik zie hen getuigen van Israëls vervolging van de Kerk, en hoe zij dwaas veel van hun eigen meningen toevoegden aan Zijn onfeilbaar Woord, terwijl zij het schoonpoetsten van alles wat wees op de waarheid van de Eerste Advent en het verzoeningswerk van hun Messias voor hun zonde, ad infinitum, ad apostasia.

Zij zullen ook zowel de Joden als de wereld waarschuwen voor Gods laatste en zwaarste ronde van het oordeel dat op het punt staat losgelaten te worden in de Grote Verdrukking, voornamelijk in de vorm van de schaaloordelen die volgen op de zevende bazuin.

Alles bij elkaar spreken de voorgaande punten over het waarom van hun bediening.

Het gaat maar door, drieëneenhalf jaar lang. De Twee Getuigen zullen brandende kolen stapelen op de hoofden van ongelovige Joden, totdat zij ofwel God zoeken in berouw, ofwel hen in woede proberen te doden. Maar als zij hen aanvallen of hen kwaad proberen te doen, zullen zij de verzengende gevolgen van hun daden ondergaan (Openb. 11:5).

Maar tegelijkertijd moeten we niet uit het oog verliezen dat de bediening van de Twee Getuigen niet strikt bewijskrachtig is - er is onmiskenbaar een thema van herstel in wat zij doen. De Heilige Geest gebruikt de Twee Getuigen om vele Joden tot bekering en geloof te brengen, zoals blijkt uit de reactie van velen van hen op hun dood:


13In die dag was er een grote aardbeving, en een tiende van de stad viel. Zevenduizend mensen werden gedood door de aardbeving, en de rest was doodsbang en gaf eer aan de God van de hemel.

(Openbaring 11:13 / nadruk toegevoegd)


Met andere woorden, het getuigenis van de Twee Getuigen dringt daadwerkelijk door tot een flink aantal mensen. Maar uiteindelijk verheugt de meerderheid van een gevallen wereld zich zeer over hun dood en maakt er een reden van om feest te vieren.

G had dus een geldig punt in de e-mail die hij mij schreef, en het was een punt dat ik gemist had. Hoewel het waar is dat het primaire middel van evangelisatie tijdens de Verdrukking via de 144.000 zal zijn, zullen er ook mensen zijn die reageren op het getuigenis van de Twee Getuigen en uiteindelijk de God van de hemel eer geven, in plaats van hen te willen doden en zich te verheugen over hun ondergang. Er is een sterke, duidelijke dimensie van genade en herstel in de bediening van de Twee Getuigen, ondanks de voorlopig bewijs-functie van het vaststellen van schuld aan de kant van zowel Israël als de wereld om het naderende oordeel van een heilige God in de Grote Verdrukking te ondersteunen.

OK, met dat uit de weg, zou het nu een goed moment zijn om een paar logistieke details op een rijtje te zetten met betrekking tot de aard van de bediening van de Twee Getuigen.

In vers 8 is de stad waar de Heer werd gekruisigd Jeruzalem.

Waar: ✔

(Man achtervolgd door vuur)

Het hoe van de bediening van de Twee Getuigen rechtvaardigt echter enkele opmerkingen. Er wordt ons verteld dat als iemand hen probeert te schaden, zij in staat zijn een draconeske manoeuvre uit te voeren en "vuur gaat uit hun mond en verslindt hun vijanden" (Openb. 11:5). En hoe wild dat ook klinkt, er is werkelijk niets in deze passage dat de meeste goede Bijbeluitleggers ervan overtuigt dat het figuurlijk moet worden opgevat. Kortom:


Deze twee mannen zullen absoluut
onaantastbaar voor de gedurende
de gehele 42 maanden van hun bediening.

Er wordt ons ook verteld dat zij de macht hebben om (a) de regen uit elk gebied te weren zolang zij dat willen, en (b) water in bloed te veranderen en elk gebied te treffen met "elke plaag, zo vaak als zij willen" (Openb. 11:6).

Het achterhouden van de regen doet denken aan wat Elia deed, waarnaar wordt verwezen in het boek Jakobus:


17Elia was een man met een natuur als de onze, en hij bad ernstig dat het niet mocht regenen, en het regende drie jaar en zes maanden niet op de aarde.
(Jacobus 5:17)


Elia bad en zorgde ervoor dat de regens werden tegengehouden voor...uhh, laten we eens kijken...oh, voor 42 maanden. Wat een intrigerend toeval.

En zoals u zich zult herinneren, veranderde Mozes het water in bloed in de allereerste plaag die God toebracht aan de Farao en zijn volk:


17Zo zei de HEER: Hieraan zult u weten dat ik de HEER ben: zie, ik zal met de staf die in mijn hand is slaan op het water dat in de rivier is, en het zal in bloed veranderen.
(Exodus 7:17 AKJV)


En als we Openbaring 11 lezen, krijgen we het onmiskenbare gevoel dat de Twee Getuigen deze dingen daadwerkelijk doen, en er niet alleen mee dreigen. Is het een wonder dat een "gekwelde" wereld de Twee Getuigen zo intens haat dat we in Openbaring 11:10 zien dat wanneer zij uiteindelijk overwonnen en gedood worden door de Antichrist, de mensen zo extatisch zijn dat ze in een wereldwijd feest uitbarsten?

Met betrekking tot het doden van de Twee Getuigen zegt Openbaring 11:7 dat wanneer de Twee Getuigen klaar zijn met hun getuigenis, "het beest dat uit de afgrond komt, oorlog met hen zal voeren, hen zal overwinnen en hen zal doden."

"Wacht even... deze mannen zijn 42 maanden lang onaantastbaar geweest, en nu ineens komt de antichrist en doodt hen? Wat is daarmee?"

Twee dingen om op te merken: Ten eerste wordt ons verteld dat de twee getuigen "hun getuigenis hebben beëindigd." Met andere woorden, zij hebben de 42 maanden durende taak volbracht die God hen heeft opgedragen, waarin zij bovennatuurlijk zijn bekrachtigd en beschermd door de Heilige Geest. Maar nu zit hun werk erop. God staat toe dat de Twee Getuigen worden gedood, zodat Hij hen drieënhalve dag later uit de dood kan opwekken en "wegrukken" (Openb. 11:7-12). Het Griekse woord dat in vers 12 wordt gebruikt is een vorm van anabaino (rijzen, opkomen, opgaan, opstijgen), en is precies hetzelfde woord dat wordt gebruikt in Openbaring 4:1 wanneer Johannes wordt gezegd "Kom hierheen op" in een vers waarvan ik absoluut overtuigd ben dat het spreekt over de Opname.

Zoals ik bespreek in een artikel getiteld "De Laatste Opname," komt dit perfect overeen met wat ik geloof dat er zal gebeuren met de 144.000 Joodse evangelisten. Ik geloof dat de totale missie van de 144.000 voltooid zal zijn voordat de zevende bazuin zal klinken, en tegen die tijd zullen zij allen gemarteld zijn door onthoofding (net zoals Paulus, hun prototype, onthoofd werd door een antichrist die keizer Nero voorafschaduwt aan het einde van zijn bediening). En als ik zeg dat hun missie voltooid zal zijn, bedoel ik dat er geen mensen meer tot geloof in Christus zullen komen na de zevende bazuin - het is tijd voor de laatste uitstorting van het oordeel.

Ten tweede, overweeg: Als de antichrist de macht had om de twee getuigen tijdens hun 42 maanden durende bediening te doden, denk je dan niet dat hij dat gedaan zou hebben? In een oogwenk. Waarom deed hij dat niet? Twee redenen:

1. De Twee Getuigen werden bekrachtigd en beschermd door de Heilige Geest gedurende hun hele bediening.

2. De Antichrist had toch nog niet de macht om dat te doen. Tijdens de eerste helft van de Verdrukking is hij slechts een charismatische, opkomende (en bij uitstek menselijke) wereldleider die een valse, kortstondige "vrede" brengt in het Midden-Oosten in de vorm van het verdrag van Daniël 9:27 tussen Israël en de omringende Arabische naties die Israël nog steeds verafschuwen, en bezig is de wereld te betoveren met zijn grootse praatjes over het verenigen van de naties van de wereld onder een wereldregering met een wereldwijd economisch systeem en een wereldwijde godsdienst. Niet kijken, maar...

We hebben wereldleiders die nu in die rol kunnen stappen.

Ze volgen gewoon het script: Vergeet nooit dat elk ding dat Satan en zijn man de Antichrist tijdens de Verdrukking doen, door God al voor de Schepping bekend was, en dat Satan door die alwetende, almachtige God zal worden toegestaan en zelfs geholpen om zijn kortzichtige, wannabe shtick uit te voeren, zodat God Zijn eigen soevereine meesterplan kan uitvoeren - een plan waar Satan geen enkele controle over heeft. Satan en zijn man de antichrist zijn weinig meer dan nuttige idioten die hun vooraf bepaalde rol spelen in Gods voorbeschikte scenario.

Denk eens na: Als de wereld hulpeloos moest toekijken hoe een zogenaamde "antichrist" drieënhalf jaar lang de verzengende getuigenis van Gods Twee Getuigen aanhoorde zonder ook maar een vinger naar hen uit te steken, wat voor mening zouden ze dan over hem hebben? Denk je dat ze overdreven onder de indruk van hem zouden zijn? Of meer ter zake:

Denk je dat ze geneigd zijn hem als God te aanbidden?

In geen miljoen jaar. Ik heb dit al eerder besproken, maar de antichrist wordt pas halverwege de Verdrukking als zodanig geopenbaard - zijn coming-out feest komt pas rond het midden van Daniëls 70e week. Hij zal een hoofdwond oplopen en Satan zal een valse "opstanding" voor zijn man in scène zetten, en daarbij zal Satan deze man volledig bezitten en controleren, en pas dan zal die man worden onthuld als de bijbelse Antichrist. Pas dan wordt hij werkelijk het beest van Openbaring 13:1-10. Pop quiz:

Vr. Wat denk je dat een van de eerste dingen is die deze nu volledig door satan bezeten en gecontroleerde antichrist zal doen?

A. De Twee Getuigen hebben degenen die op de aarde wonen 42 maanden lang gekweld. De antichrist gaat hun aandoen wat de wereld hen al die tijd heeft willen aandoen.

Hij zal de verachte Twee Getuigen doden en hun lichamen op straat laten liggen zodat de wereld ze kan zien. Dit is een vreselijke, vernederende belediging voor de Joden en ongetwijfeld bedoeld om hen een niet zo subtiele boodschap te sturen:

"Jullie zijn de volgende."

Satan is bovenal een showman en de lichamen van de Twee Getuigen zullen de eerste trofee van de nieuwe Antichrist zijn. Het is een veilige gok dat het volgende wat deze nu satanisch gecontroleerde man zal doen is een einde maken aan de offers in de nieuwe tempel en deze ontheiligen op een manier die bedoeld is om de Joden en de wereld duidelijk te maken dat hij de vleesgeworden God is - de langverwachte Messias van de Joden en de verlosser van de wereld. En nu zal de boodschap nog minder subtiel zijn:

"Aanbid me of sterf."

Op dat moment gaat het gebeuren. De Joden zullen Jeruzalem ontvluchten voor hun leven, en de troepen van de antichrist zullen proberen hen op te jagen en te doden. Velen geloven op grond van Zacharia 13:8-9 dat hij uiteindelijk tweederde van hen te pakken zal krijgen, maar God zal het gelovige Joodse overblijfsel in de woestijn beschermen totdat Christus terugkeert om hen in hun koninkrijk in te leiden (Openb. 12:13-17).

Dat is zo'n beetje de lange en de korte samenvatting van de aard van de bediening van de Twee Getuigen, en ik heb het wanneer voor het laatst bewaard. Na hun identiteit is dit waarschijnlijk het tweede meest besproken aspect van de bediening van de Twee Getuigen, dus ik vond dat het een eigen sectie verdiende - zij het een korte.

3. Wanneer dienen zij?

(Verdrukking: twee helften)

Hoewel ik dit punt apart wilde behandelen van andere aspecten van de Twee Getuigen, is het in zekere zin moeilijk om dat te doen, omdat sommige van deze punten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Maar als je nog niet duidelijk ziet wanneer de Twee Getuigen hun bediening uitvoeren tijdens de Verdrukking, dan heb je niet goed opgelet. Ga terug naar pagina 1 en begin opnieuw.

Die vraag is al ruimschoots beantwoord.

Na alles wat we besproken hebben, zou het overduidelijk moeten zijn wanneer de Twee Getuigen hun bediening uitvoeren.

De bediening van de Twee Getuigen moet
plaatsvinden in de eerste helft van de Verdrukking.

Op een paar dagen na, en ik zeg dat alleen omdat ik probeer me niet zo op te winden in de drang naar precisie van vandaag, zoals sommigen plegen te doen. God heeft nooit haast en doet de dingen volgens zijn eigen schema. Het punt is dat ik vele jaren op het hekje heb gestaan over de Twee Getuigen, maar ik had nooit de tijd genomen om het onderwerp grondig te bestuderen. Maar nu ik dat wel heb gedaan, weet ik niet wat ik anders moet zeggen: Duidelijker kan het bijna niet. Hier volgt een samenvatting van de bediening van de Twee Getuigen:

Rond de tijd van het begin van de Verdrukking via de bevestiging van het verdrag van Daniël 9:27, dankzij de inspanningen van de charismatische, opkomende Antichrist in spe, die op het punt staat zijn witte paard te bestijgen en uit te trekken om te veroveren en te overwinnen (Openb. 6:2), zullen de Twee Getuigen naar voren treden in Jeruzalem en beginnen te spreken tot het volk van Israël en de wereld. Net als Jozua en Zerubbabel zullen zij door de Heilige Geest gemachtigd worden om Israël te versterken en aan te moedigen bij de herbouw van de tempel, en zij zullen ook getuigen van het vele vroegere falen van de Joden om God te eren en hen aansporen tot Hem terug te keren in berouw en Zijn beloofde Messias, die hun voorvaderen zo lang geleden hebben gekruisigd, te omhelzen.

Zij zullen zowel Israël als de niet-Joodse wereld waarschuwen voor Gods naderend oordeel, en de reacties zullen gemengd zijn. Veel Joden zullen extatisch zijn over het tempelgedeelte, maar dat weigeren over de Messias. Sommigen zullen in hun hart gestoken worden en God zoeken. De wereld in het algemeen zal hen haten met een brandende intensiteit, omdat de wereld Christus haat en verwerpt en omdat zij gekweld zullen worden door de plagen die de Twee Getuigen regelmatig over hen zullen afroepen.

Na 42 maanden, wat ons rond het midden van de Verdrukking plaatst, zal de man van Satan door een hoofdwond lijken te worden gedood, en Satan zal een valse "opstanding" ensceneren, waardoor zijn man weer in dienst kan treden onder Satans volledige bezit en controle. Nu zal het echte beest, de antichrist, de Twee Getuigen doden, die hun 42 maanden durende bediening hebben beëindigd en niet langer onaantastbaar zijn zoals tijdens die bediening. De Antichrist wint de lof en dankbaarheid van de hele wereld door de Twee Getuigen te doden, en de wereld zal zich verheugen. De antichrist zal de tempel in Jeruzalem binnengaan en deze ontheiligen in een handeling die de Joden met afschuw vervult, en hij zal aan de wereld worden voorgesteld als God in het vlees, om als zodanig te worden aanbeden op straffe van de dood. En het 42 maanden durende koninkrijk van de antichrist zal van start gaan.

Na drieëneenhalve dag op straat te zijn achtergelaten in het zicht van het publiek, zullen de lichamen van de twee getuigen tot leven komen en zal God hen "vervoeren" in het zicht van een ongelovige wereld. Het gelovige Joodse overblijfsel zal God verheerlijken, en de antichrist zal wraakzuchtig achter de Joden aan gaan. De Joden zullen Jeruzalem ontvluchten voor hun leven en de zwaarste periode van oordeel die de Joden en de wereld ooit zullen kennen zal beginnen: de tweede helft van de Verdrukking, alias de Grote Verdrukking.

Op het hoogtepunt zal Christus naar de aarde terugkeren met de Kerk op sleeptouw, Zijn vijanden afslachten en naar de eeuwige straf sturen, en dan oordelen wie van de overlevenden het Duizendjarig Rijk zal binnengaan dat Hij zal oprichten volgens de beloften van Zijn Vader aan Zijn volk Israël, Zijn Zoon, de volkeren van de wereld en de schepping zelf.

Nu, wat betreft de vraag wanneer de Twee Getuigen dienen, als u hun bediening in de tweede helft van de Verdrukking kunt plaatsen en toch al deze stukken op een verstandige, samenhangende manier in elkaar kunt laten passen die in overeenstemming is met de Schrift, dan neem ik mijn hoed voor u af, beste broeder of zuster in Christus:

Je bent veel slimmer en creatiever dan ik.

Want ik kan het echt niet.

Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer redenen er komen waarom het de eerste helft moet zijn en niet de tweede. Hier zijn nog een paar andere dingen die zich door mijn neuronen een weg baanden om op te kauwen:

- Is het logisch dat de antichrist wereldfaam verwerft door de twee getuigen te doden, juist op het moment dat hij in Armageddon onder zijn achterste wordt getrapt en samen met de valse profeet naar de vuurzee wordt gestuurd (Openb. 19:20-21)?

- Is het logisch dat de Twee Getuigen, die onder andere Israël moeten aanmoedigen bij de bouw van de Derde Tempel, zoals Jozua en Zerubbabel deden, zich pas halverwege de Verdrukking laten zien en beginnen te bedienen, wanneer de Joden Jeruzalem ontvluchten voor hun leven en de reeds herbouwde tempel reeds door de Antichrist is ontheiligd?

Neem de tijd.

Ding-a-ling-a-ling: Zoals ik aan het begin van dit artikel in de aantekeningen bij Openbaring 11:1-13 al aangaf, als er in Openbaring 11:2-3 staat dat de heidenen de heilige stad 42 maanden lang onder de voet zullen lopen, springen sommige uiterst bekwame commentatoren tot de conclusie dat...goh, dit precies dezelfde periode van 42 maanden moet zijn die de Twee Getuigen in vers 3 profeteren... en aangezien vers 2 verwijst naar de tweede helft van de Verdrukking, moet vers 3 dat ook zijn! Maar de Schrift zegt dat niet - dat moet in de passage worden gelezen. OK, dus ga je gang en lees dat erin en kijk wat je krijgt.

(Verwarrende verkeersborden)

Laat maar zitten... ik zal je vertellen wat je krijgt: een wirwar van verwarring waarin niets zinnigs staat. Mensen die deze interpretatie doordrukken (waaronder sommige bijbelleraren die ik zeer respecteer), in plaats van te beseffen dat ze een verkeerde afslag hebben genomen en teruggaan om de dingen recht te zetten, blijven ze andere duidelijke passages verdraaien om te proberen deze verkeerde afslag goed te laten lijken. Zij eindigen met alle oordelen (zegels, bazuinen en schalen) die in de tweede helft van de Verdrukking plaatsvinden; de Twee Getuigen die getuigen van Joden die Jeruzalem al ontvlucht zijn en naar de heuvels zijn getrokken; en andere anomalieën die hen luid en duidelijk vertellen dat er iets niet klopt.

Het verandert nooit: Wanneer iemand iets in een passage leest dat er eigenlijk niet staat, en dan andere relatief duidelijke passages tegenkomt die gebogen en verdraaid moeten worden om die interpretatie te accommoderen, zou er een alarmbel moeten afgaan. En als dat gebeurt - en dat overkomt iedereen vroeg of laat - streef er dan naar om een van de weinigen te zijn die er acht op slaan.

Natuurlijk kan ik me vergissen in een paar details - we moeten altijd zelf een paar kleine lege plekken invullen bij het bestuderen van het eindtijdscenario. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit een redelijk duidelijk en redelijk bijbels accuraat beeld is van de bediening van de Twee Getuigen.

Het is tenminste het beste wat ik op dit moment kan doen. En als het mij ter ore komt dat ik iets heel erg fout heb, verzeker ik u dat ik geen tijd zal verspillen om het te herstellen.

Enkele laatste opmerkingen

Om eerlijk te zijn heb ik altijd de neiging gehad om korte metten te maken met de Twee Getuigen in mijn studie van het boek Openbaring. Ik wist dat ze er waren en zo, maar ik ging er min of meer aan voorbij omdat ik er nooit aan toe was gekomen de tijd te nemen om ze te bestuderen. Ik had zoiets van "Ja, we hebben die Twee Getuigen daar ergens, dat is cool...". Maar nu ik de moeite heb genomen om ze enigszins te bestuderen, vallen me een paar dingen op.

Een ding dat me opvalt is weer zo'n sprankelend juweeltje dat daar al mijn hele leven voor mijn neus ligt, maar ik ben er nooit in geslaagd twee en twee bij elkaar te tellen.

Denk na: Veel studenten van de Bijbel (inclusief deze schrijver) begrijpen dat de zegeloordelen van Openbaring 6 worden losgelaten in de eerste helft van de Verdrukking. We zien de toekomstige Antichrist op zijn witte paard steigeren, erop uit om te veroveren en te overwinnen in zijn poging om uiteindelijk de leider van een wereldregering te worden en zijn doel te bereiken, namelijk het vestigen van zijn koninkrijk van 42 maanden (dat halverwege de Verdrukking begint). We zien de ruiter op het rode paard, die de vrede van de aarde neemt in de vorm van oorlogen - oorlogen die die van de twintigste eeuw wel eens zouden kunnen overtreffen.

Dan zien we de ruiter op het zwarte paard, die staat voor hongersnood en gebrek, gevolgd door de ruiter op het bleke paard, die staat voor dood door verschillende oorzaken - oorlog, hongersnood, "dood" en wilde dieren.

Veilig en effectief... NIET: Zoals ik bespreek in een artikel getiteld "Een paard van een hoogst merkwaardige kleur", valt het me op dat deze merkwaardige verwijzing naar "dood door dood" heel goed een verwijzing zou kunnen zijn naar de legioenen mensen die "plotseling zullen sterven" in de komende jaren als gevolg van de effecten van de "veilige en effectieve" mRNA-vaccins die kwaadwillig aan de wereld worden opgedrongen door onwetende, corrupte regeringsambtenaren, een gehoorzaam schoothondje van de media, en goddeloze hebzuchtige farmaceutische bedrijven die zichzelf collectief hebben gereduceerd tot weinig meer dan Satans hulpjes.

Hoe het ook zij, ik was lange tijd in de veronderstelling dat alle hongersnoden, pestilentiën en uiteindelijk de sterfgevallen die het derde en vierde zegelarrest kenmerken, het gevolg waren van de daden van mensen. Eigenlijk zag ik dit als van toepassing op alle eerste vijf zegelarresten, omdat het mij voorkwam dat we de eerste ouderwetse toorn van God pas zien bij de astronomische activiteit van het zesde zegel.

Nou ja, misschien... misschien niet. Denk er eens over na: Zoals we in dit artikel hebben besproken, bedienen de Twee Getuigen gedurende de eerste helft van de Verdrukking - met andere woorden, hun bediening vindt gelijktijdig plaats met de zegeloordelen. Wij zien dat zij de macht zullen hebben om de regen in te houden en het water in bloed te veranderen in elke regio die zij willen, zolang zij dat willen, en ook dat zij op elke regio die zij kiezen de plagen zullen afroepen die zij nodig achten. Met andere woorden, het tegenhouden van regen en het veranderen van water in bloed zijn slechts twee voorbeelden die toevallig worden genoemd. Zij zullen allerlei plagen over verschillende regio's afroepen, zoals Mozes in Egypte deed, die in totaal 10 verschillende verlammende plagen over Farao en de Egyptenaren afriep.

De Schrift is ook duidelijk dat de Twee Getuigen deze plagen zo vaak en op zo veel plaatsen en zo lang zullen afroepen dat zij de hele wereld zullen kwellen - zozeer zelfs dat de wereld in vreugde zal uitbarsten als hun nieuwe superheld de Antichrist hen doodt. Dit is wat ik bedoel, als je het nog niet geraden hebt:

Het is niet alleen mogelijk, maar zeer waarschijnlijk
dat de bediening van de Twee Getuigen
een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het derde en vierde zegel.

Zou het achterhouden van de regen en het veranderen van water in bloed bijdragen aan hongersnood, pest en dood? Reken maar.

Het is volkomen logisch om de bediening van de Twee Getuigen - die door God bekrachtigd zullen worden door de Heilige Geest - te zien als een integraal onderdeel van de zegeloordelen, want op die manier zullen de mensen die tijdens het zesde zegel uitroepen dat "de grote dag van zijn toorn is gekomen, "zullen ze dat niet alleen zeggen vanwege de astronomische activiteit van het zesde zegel (zoals ik eerder veronderstelde) - ze zullen dat ook zeggen omdat ze hebben geluisterd naar het vernietigende getuigenis van Gods Twee Getuigen en ze de afgelopen jaren de ene plaag na de andere hebben zien neerkomen op een onbekeerde wereld. Met andere woorden:

De door de Heilige Geest gemachtigde bediening
van de Twee Getuigen tijdens de zegelarresten
zal het glashelder maken dat de oordelen.
die over de mens vallen uit de hand van God komen.

Wat, als je het goed bekijkt, het hele punt is. Let echter goed op een onverwacht facet van dit sprankelende juweeltje dat bij me opkwam:

Wiens toorn is het? Dit geeft een snelle (en broodnodige) schop onder de kont tegen het idee dat Gods toorn pas veel later in de Verdrukking begint. De opvatting dat de wereld eerst de toorn van de mens, de toorn van Satan, de toorn van de Antichrist, de toorn van de Boogieman, of wat dan ook ervaart, totdat we uiteindelijk relatief laat in de Verdrukking Gods toorn te zien krijgen, wordt door sommigen gepusht om verkeerde opvattingen over het tijdstip van de Opname te ondersteunen, vooral door voorstanders van de pre-wraak Opname.

Conclusie: Dit punt lijkt het feit te bevestigen dat het allemaal Gods toorn is, van het eerste zegel tot de laatste schaal.

Iets anders dat me opviel toen ik aan dit artikel werkte, is niet echt iets nieuws. Het is geen sprankelend klein juweeltje dat ik ontdekte en dat ik nooit eerder had opgemerkt. In feite...

Het is iets waar ik me scherp bewust van ben sinds de dag dat ik mijn hart voor God vernederde en in geloof Zijn gratis geschenk van verlossing ontving.

En het is gewoon dit:

We dienen een liefhebbende God, wiens
genade en barmhartigheid in overvloed,
meer dan wij ons kunnen voorstellen.

Veel mensen lezen het boek Openbaring en zijn overweldigd door alle dood, vernietiging en uitstorting van oordeel die ze zien.

En dat is alles wat ze zien.

Wat zij maar al te vaak missen is het feit dat gedurende deze periode die bekend staat als de Verdrukking en waarover wij lezen in het boek Openbaring, God alles doet wat in Zijn macht ligt om genade en barmhartigheid te verlenen aan Zijn verharde, verstokte volk Israël en een gevallen, zondige wereld, totdat Zijn laatste oordeel uiteindelijk moet vallen.

En het zal vallen.

Gedurende de eerste helft van de Verdrukking, voordat God Zijn meest intense ronde van het oordeel loslaat na het klinken van de zevende en laatste bazuin, heeft Hij Zijn 144.000 Joodse evangelisten en Zijn Twee Getuigen gebruikt om tot Israël en een gevallen wereld door te dringen met zowel Zijn waarschuwing voor een naderend oordeel als Zijn boodschap van verlossing van de zonde door het vergoten bloed van Zijn kostbare Zoon, de Messias - de Verlosser. Tot aan dit laatste, kritieke moment - dit punt van geen terugkeer, zogezegd...

doet God alles wat Hij kan om aan de wereld
de boodschap over te brengen van de grootste
daad van liefde, barmhartigheid, en genade
in de geschiedenis van het universum.

En zelfs wedergeboren gelovigen - en ik ben hier net zo schuldig aan geweest als ieder ander - kunnen zo verstrikt raken in de dood, vernietiging en het oordeel dat het boek Openbaring doordringt, dat we deze prachtige, overweldigende waarheid in de Apocalyps van de apostel Johannes soms over het hoofd zien.

Het boek Openbaring sluit het grootste liefdesverhaal af dat ooit is verteld, en dat is het verhaal van de verbazingwekkende, zelfopofferende liefde van God voor ieder van ons en het geschenk van verlossing dat Hij aanbiedt door het vergoten bloed van zijn Zoon aan allen die in geloof geloven en het ontvangen.

En terwijl Hij dat geschenk gratis aanbiedt, is het aan ons om ons hart voor God te verootmoedigen, in geloof te geloven en het te ontvangen.

Of niet.

Geloof me - ontvangen is beter.

Schriftcitaten: Alle geschriften zijn afkomstig uit de World English Bible, tenzij specifiek geannoteerd als de King James Version (KJV) of de American King James Version (AKJV).

Bron: A Little Strength