www.wimjongman.nl

(homepagina)


Ki Tisa - Het gegoten kalf

Dit nam hij van hen en goot het in een mal en maakte er een gesmolten kalf van. En zij riepen uit: "Dit is jullie god, O Yisrael, die jullie uit het land Egypte heeft gehaald!" Exodus 32:4 (De Israël bijbel)

Rabbi Pesach Wolicki - 9 maart 2023

()

En het volk verzamelde zich rond Aäron en zei tegen hem: "Sta op! Maak voor ons goden die ons voorgaan, want deze man Mozes, die ons uit het land Egypte bracht, wij weten niet wat er van hem geworden is." Aäron zei tegen hen: "Verwijder de gouden ringen in de oren van jullie vrouwen, zonen en dochters en breng ze bij mij." Het hele volk verwijderde de gouden ringen die in hun oren zaten en bracht ze naar Aäron. Hij nam het uit hun hand, vormde het met een graveerwerktuig en maakte er een kalf van gegoten metaal [Heb. masechah] van. Zij zeiden: "Dit zijn jullie goden, Israël, die jullie uit het land Egypte hebben gehaald!"

God sprak tot Mozes: "Ga naar beneden, want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt grootgebracht, is verdorven. Zij zijn snel afgeweken van de weg die ik hun geboden heb en hebben zich een kalf van gegoten metaal gemaakt. [masechah]" (Exodus 32:1-4,7-8)

De Torah portie Ki Tisa van deze week staat in het teken van het verhaal over de zonde van het Gouden Kalf. Bij de beschrijving van zowel de zonde als Gods reactie daarop, vermeldt de Tora de methode om het kalf te maken - dat het van gegoten metaal was. Merk op dat God niet vermeldt dat het goud was. Blijkbaar was het feit dat het kalf was gegoten van groter belang voor God dan het feit dat het goud was.

Aan het eind van dit verhaal gaf God een reeks wetten aan Mozes door, waaronder de volgende - een duidelijke reactie op de zonde van het kalf:

>Gij zult voor uzelf geen goden maken van gegoten metaal. (34:17)

Veertig jaar na deze zonde vertelt Mozes in het boek Deuteronomium veel van de gebeurtenissen tijdens het verblijf in de woestijn. Hier is Mozes' weergave van Gods eerste reactie op het Gouden Kalf:

God zei tegen mij: "Sta op! Ga snel van hier weg, want uw volk - dat u uit Egypte hebt gehaald - is verdorven. Zij hebben zich zeer snel afgekeerd van de weg die ik hun geboden heb; zij hebben zich een beeld van gegoten metaal [masechah] gemaakt!" (Deuteronomium 9:12).

Opmerkelijk is dat Mozes niet alleen weglaat dat het kalf van goud was. Hij vermeldt niet eens dat het een kalf was. De enige beschrijving die hij ervan geeft is dat het gegoten was! Uit dit alles blijkt duidelijk dat God vooral boos was over het feit dat zij een gegoten metalen beeld hadden gemaakt. Het feit dat het een kalf was - of goud - is van ondergeschikt belang!

Waarom? Wat is het belang van gegoten metaal dat het zo centraal stelt in deze zonde?

Het Hebreeuwse woord voor gegoten metaal dat in al deze verzen wordt gebruikt is masechah. Dit woord heeft verschillende betekenissen. Het betekent soms "een masker" of "een bedekking" (zie Jesaja 25:7,20). Masechah kan ook "leider" of "gezalfde" betekenen (Jesaja 30:1, zie Rashi). Deze laatste betekenis is een secundaire betekenis, gebaseerd op het werkwoord "gieten", dat ook gebruikt wordt voor het zalven met olie en het offeren van een plengoffer, die beide gieten inhouden. Kortom, het woord masecha, dat "gegoten metaal" betekent, komt van de wortel "gieten".

Masechah - gegoten metaal - is metaal dat gegoten wordt. Het wordt gesmolten tot vloeistof en dan gegoten in een mal of op een driedimensionale vorm. De reden dat het ook het woord is voor "masker" komt waarschijnlijk doordat een masker een lege vorm is, vergelijkbaar met een mal om te gieten.

Dat de Tora groot belang hecht aan de manier waarop een voorwerp wordt gevormd, hoeft niet te verbazen. De instructies voor de bouw van de Tabernakel staan vol met specifieke instructies over de wijze van vervaardiging van de specifieke voorwerpen. Het altaar mag bijvoorbeeld niet gemaakt worden van gehouwen steen vanwege het gebruik van een metalen mes of scherp voorwerp voor het snijden van de steen. In de woorden van de Tora: "want als je je zwaard erover hebt gehanteerd, heb je het ontheiligd." (Exodus 20:22)

De twee voorwerpen van puur goud - de Cherubs en de Menorah - hebben ook specifieke instructies. Elk van deze voorwerpen moest worden gemaakt uit een massief stuk goud. Ook moest elk van deze voorwerpen worden gesmeed - niet gegoten (zie Ex. 25:18 en 25:31). Smeden is het vormgeven van een stuk metaal door het in vorm te slaan. Smeden is een veel moeilijkere en tijdrovender methode om deze twee voorwerpen te maken dan gieten zou zijn. Zowel de Cherubs als de Menorah vereisten veel fijn detailwerk. Het zou zeker sneller en gemakkelijker zijn geweest om een wassen mal van de Menorah te maken, het goud te smelten en het te gieten. Toch vereist de Torah smeden - niet het gieten. Waarom?

Zoals ik hierboven al zei, is smeden een zeer langzaam proces. Het kost tijd en precisie. Gieten gaat snel, vooral met goud, dat zeer snel afkoelt en hard wordt. Het enige wat nodig is om een gegoten voorwerp te maken is het goud te verhitten en het in de mal te gieten. Maar, vraagt u zich misschien af, kost het geen tijd om de vorm te maken waarin het gesmolten metaal wordt gegoten? Het antwoord is ja, als het gieten op die manier gebeurt. Maar er is een andere manier om een voorwerp te gieten, en het blijkt dat dit de methode was om het Gouden Kalf te maken.

Het hele volk verwijderde de gouden ringen die in hun oren zaten en bracht ze naar Aäron. Hij nam het uit hun hand, vormde het met een graveerwerktuig en maakte er een kalf van gegoten metaal van.

Als Aaron het kalf goot, waarom had hij dan een graveerwerktuig nodig? Betekent gieten niet gewoon het vloeibare goud in de mal gieten? Het antwoord is ja, als je tijd hebt om een gedetailleerde mal te maken. Een andere manier om goud te gieten, vanwege de snelheid waarmee het afkoelt en de zachtheid van het metaal, is door een ruwe mal te maken die de vorm van het uiteindelijke voorwerp benadert, het vloeibare goud erin te gieten, en dan het zachte, afkoelende goud tijdens het uitharden te bewerken met een gereedschap om het vorm te geven.

Vele jaren geleden sprak ik met een vriend die in de edelmetaalraffinage werkte. Ik vroeg hem hoe hij het Gouden Kalf zou hebben gemaakt. Hij zei dat het maken van een gedetailleerde mal van een kalf in de woestijn te veel tijd zou hebben gekost. Hij zei dat hij een gat in de grond zou graven met vier poten om de vorm van het lichaam van een kalf te benaderen, het goud zou smelten, het erin zou gieten en het dan snel zou vormen terwijl het afkoelde. Ik zou willen suggereren dat dit precies is wat de verzen hier beschrijven.

Israël maakte het Gouden Kalf omdat zij behoefte hadden aan een fysieke weergave van Gods aanwezigheid. Ze probeerden niet God te vervangen. Daarom zeiden ze over het kalf,

Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte hebben gebracht! - Exodus 32:4

Zij zagen het kalf als een vat dat nu God zou herbergen - dezelfde God die hen uit Egypte haalde. Het probleem hiermee is dat God niet gehuisvest kan worden in een fysiek object. God kan geen enkele fysieke vorm aannemen. Daarom is het tekenen of modelleren van fysieke voorstellingen van God verboden.

Vloeistof heeft geen eigen vorm. Vloeistof neemt de fysieke vorm aan van het vat waarin het zich bevindt. Als er geen vat is, zal het uitzetten en eindeloos stromen. Bij het gieten krijgt vloeibaar metaal een specifieke vorm, afhankelijk van de mal waarin het wordt gegoten. Gieten is een perfecte metafoor voor de theologische fout van degenen die het Gouden Kalf maakten. God heeft - net als vloeistof - geen fysieke vorm. Een externe vorm creëren en God daarin "gieten" - God gieten - is ketters. God vult de hele schepping en kan niet beperkt of gehuisvest worden door een bepaald object.

Maar er is nog een andere les in het verschil tussen smeden en gieten. Zoals gezegd werden de twee massief gouden voorwerpen in de Tabernakel, de Menorah en de Cherubs, gesmeed, hoewel het veel sneller en gemakkelijker zou zijn geweest om ze te gieten.

Ik geloof dat de les hier diepgaand is. Geen van beide objecten vertegenwoordigde God. De Cherubs vertegenwoordigden onze verbinding met God als Zijn geest de wereld binnenkomt. De Cherubijnen zaten bovenop de Ark die de tafelen van het verbond bij Sinaï bevatte. Zoals ik twee weken geleden schreef, vertegenwoordigden de cherubijnen onze daad van bescherming van de wet door onze dienst aan God. De Menorah vertegenwoordigde het licht dat we in de wereld moeten brengen.

Het aandringen op het smeden van deze voorwerpen leert ons een belangrijke les voor ons geloofsleven. Gieten, in tegenstelling tot smeden, gebeurt snel, door de toepassing van vuur. Dit vertegenwoordigt het soort plotselinge passie en emotioneel momentum dat ongeschikt is om God integer te dienen. Hoewel we zeker momenten van plotselinge inspiratie ervaren, spirituele hoogtepunten waarbij we ons dicht bij God voelen, zijn deze momenten niet waarop een leven van dienstbaarheid aan God is gebouwd. Wij ervaren niet dagelijks de berg Sinaï of de splitsing van de zee. Hoe vaak hebben we gezien, of ervaren, hoe plotselinge geestelijke hoogtepunten zo vluchtig kunnen zijn, waardoor we ons vaak gedeprimeerd voelen als we ons dagen of jaren later realiseren dat we weinig hebben overgehouden van die kortstondige inspiratie?

Opdat onze dienst aan God duurzaam en betekenisvol zou zijn op lange termijn, moet hij gebouwd zijn op weloverwogen, zorgvuldig werk, dag na dag. Een leven van geloof vereist inspanning, toewijding en consistentie. Smeden is de manier om God te dienen, niet een gieten.

Rabbijn Pesach Wolicki is uitvoerend directeur van Ohr Torah Stone's Center for Jewish-Christian Understanding and Cooperation, en hij is medepresentator van de Shoulder to Shoulder podcast.

Bron: Ki Tisa - The Cast Calf - Israel365 News