www.wimjongman.nl

(homepagina)


2 Petrus 3:12 - 'De dag van God'

15 februari 2023 - door Mark A. Becker

Inleiding

Ik heb gemerkt dat profetie verwarrend kan zijn wat betreft sommige passages die spreken over oordeel, vuur en de hemel en aarde. In wezen ligt de verwarring in het bepalen over welk oordeel, vuur, en hemel en aarde de Schrift spreekt.

Kan de profetie de wederkomst van Christus beschrijven - met de verwoesting van de hemelen en de aarde tijdens de Verdrukking - en de daaropvolgende nieuw leven ingeblazen hemelen en aarde van het Duizendjarig Rijk, of kan de profetie het komende Grote Witte Troon-oordeel en de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde - nadat de oude hemelen en de oude aarde zijn vergaan - uitbeelden dat volgt op het Duizendjarig Rijk van Christus?

Beide lijken enigszins op elkaar, dus deze verwarring is heel begrijpelijk.

In deze specifieke studie gaan we 2 Petrus 3:7-13 onderzoeken om te proberen vast te stellen wat "de dag van God" werkelijk is.

Zoals we graag doen, zullen we beginnen met 2 Petrus 3:7 en de hele passage doornemen, met ondersteunende Schriftteksten en commentaar, en eindigen met 2 Petrus 3:13.

"Maar de hemelen en de aarde, die nu zijn, worden door hetzelfde woord bewaard, tot het vuur gereserveerd tegen de dag van het oordeel en de verdorvenheid der goddeloze mensen." - 2 Petrus 3:7

"De hemel en de aarde, die nu zijn" is wat algemeen bekend staat als de oude hemel en de oude aarde die God in het begin schiep en die sinds de val van de mens onder de vloek ligt. Hoewel Christus deze huidige aarde en hemelen zal herstellen - na de afstraffing die de aarde en de hemelen tijdens de Verdrukking zullen ondergaan - in ongerepte omstandigheden, zullen zij nog steeds de oude hemelen en de oude aarde zijn.

Wanneer Petrus zegt: "door hetzelfde woord bewaard zijn gehouden, gereserveerd voor het vuur," moeten we denken aan Psalm 33:

"Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, en al hun heerscharen door de adem zijns monds. Hij verzamelt de wateren der zee als een hoop; Hij legt de diepte in voorraadkamers. Laat de ganse aarde de Heer vrezen; laat alle bewoners der wereld Hem ontzag inboezemen. Want Hij sprak, en het geschiedde; Hij gebood, en het stond vast." - Psalm 33:6-9 (nadruk van mij)

Het is ditzelfde Woord van God dat de schepping heeft geschapen en in stand houdt, dat deze zelfde hemelen en aarde heeft "bewaard" en "gereserveerd" voor het vuur tegen de dag van het oordeel over de ondergang van de goddeloze mensen (2 Petrus 3:7).

Het Griekse woord voor "tegen" is 1519 εἰς "eis" en betekent naar of in (met aanduiding van het bereikte of betreden punt, van plaats, tijd, doel, resultaat), naar.

Daarom zal het vuur dat de oude aarde en hemelen zal zuiveren zijn afspraak in de tijd hebben bereikt, wanneer "de dag van het oordeel over de verdorvenheid van de goddeloze mensen" plaatsvindt. Wanneer zal dat zijn?

Wij weten uit het boek Openbaring dat "de dag van oordeel en verderf (vernietiging uit Gods aanwezigheid, ondergang, verlies) van goddeloze mensen" uiteindelijk zal plaatsvinden bij het Grote Witte Troon Oordeel (Openbaring 20:11-15).

"Maar, geliefden, wees niet onkundig van deze ene zaak, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar, en duizend jaar als één dag." - 2 Petrus 3:8

Voor meer over dit ongelooflijke vers en de mogelijke vertakkingen van onze spoedig komende opstanding/verlossing van de kerk, zie The Prophetic Third Day.

"De Here is niet traag wat Zijn belofte betreft, zoals sommigen het beschouwen als traagheid, maar is lankmoedig jegens ons, niet willende dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen." - 2 Petrus 3:9

De liefde van de Heer wordt in dit vers zeker uitvergroot. In alle plannen van God - van schepping tot voltooiing - is Gods enige doel altijd geweest de redding van elke man en vrouw die uit vrije wil tot Hem en Zijn Zoon's verlossende voorziening wil komen door Zijn liefdesoffer voor hen aan het kruis.

Zelfs in het prachtige Duizendjarige Rijk van Christus, wanneer alle mensen zullen leven in ware vrede, veiligheid, gerechtigheid, barmhartigheid, liefde, en, het belangrijkste, in de aanwezigheid van Messias Jesjoea Zelf, zullen mensen worstelen met hun zondige aard, en Christus zal er door dit alles heen voor hen zijn om hen te helpen begrijpen wat verlossing precies is en hoe Hij die voor hen heeft verkregen.

"Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht; waarin de hemelen met een groot lawaai zullen vergaan, en de elementen zullen smelten met vurige hitte, ook de aarde en de werken die daarin zijn, zullen worden verbrand." - 2 Petrus 3:10 (nadruk van mij)

Dit grote vers vormt voor de lezer in wezen de afsluiting van de Dag des Heren. Opmerking: De afsluiting van 2 Petrus 3:10 zijn de Opname van de gemeente en het vergaan van de oude hemel en aarde.

Voor een gedetailleerd verslag van 2 Petrus 3:10, zie Een onderzoek naar de 'Day of the Lord'.

"En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan;" - Openbaring 21:1a (nadruk van mij)

Het is belangrijk op te merken dat het "voorbijgaan" in 2 Petrus 3:10 en "voorbijgaan" in Openbaring 21:1 hetzelfde Griekse woord is, 3928 παρέρχομαι "parerchomai," en in de context het best begrepen wordt als "uit het oog verliezen, voorbijgaan, vergaan".

De details van hoe de oude hemel en aarde zullen "vergaan", worden echter voor ons gedefinieerd in 2 Petrus 3:10, "met een groot gedruis, en de elementen zullen smelten met vurige hitte, ook de aarde en de werken die daarin zijn, zullen worden verbrand."

De schrijver van Hebreeën, die Psalm 102:25-26 aanhaalt, noemt deze gebeurtenis ook:

"En Gij, Here, hebt in den beginne de grondslag der aarde gelegd; en de hemelen zijn de werken Uwer handen: Zij zullen vergaan, maar Gij blijft; en zij allen zullen oud worden als een kleed; en als een kleed zult Gij hen opvouwen, en zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt dezelfde, en Uw jaren zullen niet vergaan." - Hebreeën 1:10-12 (nadruk van mij)

Het Griekse woord vertaald met "vergaan" is 622 ἀπόλλυμι "appolumi" en betekent vernietigen, volledig vernietigen, volkomen vernietigen. En het Griekse woord voor "veranderd" is 236 ἀλλάσσω "allassó" en zou in deze context beter kunnen worden weergegeven als "verwisseld" - het ene voor het andere.

In dit verslag geven de schrijvers van Hebreeën en Psalm 102 een analogie van het vergaan van de oude hemelen en aarde: "Zij zullen allen oud worden als een kleed, en als een kleed zult Gij ze opvouwen, en zij zullen veranderd worden". Deze beschrijving lijkt ons te verzekeren dat de nieuwe hemelen en aarde trouw zullen zijn aan de oorspronkelijke hemelen en aarde die bij het begin van de schepping werden geschapen. En waarom zouden ze dat niet zijn? Ze waren toen perfect, voor de val, en ze zullen weer perfect zijn!

Interessant is dat, behalve dat het nieuwe Jeruzalem aanwezig is op de nieuwe aarde, er slechts één fysiek aspect van de oude aarde lijkt te zijn dat niet aanwezig zal zijn op de nieuwe aarde, en dat iets wordt ons geopenbaard in het laatste gedeelte van Openbaring 21:1:

"En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan; en er was geen zee meer." - Openbaring 21:1 (nadruk van mij)

Een lezer van Rapture Ready vroeg me juist hierover - of dit werkelijk het geval zal zijn of is er een andere toespeling op het feit dat er "geen zee meer is" - en hier was mijn antwoord:

Er is niets in de tekst dat ons een reden zou moeten geven om het niet te interpreteren zoals het is. Er zal geen zee zijn in het Eeuwig Koninkrijk.

Een paar redenen, geloof ik, waarom dit zo zou zijn:

  1. De wateren waren het element dat God gebruikte om de aarde en al het leven te vernietigen tijdens de zondvloed van Noach.
  2. De allerlaatste keer dat wij over de zee lezen, is toen zij de lichamen (herrezen lichamen) ervan opgaf. "En de zee gaf de doden over, die daarin waren, en de dood en de hel gaven de doden over, die daarin waren; en zij werden een iegelijk naar hun werken geoordeeld. En de dood en de hel werden in de poel des vuurs geworpen. Dit is de tweede dood. En wie niet gevonden werd in het boek des levens, werd geworpen in de poel des vuurs." - Openbaring 20:13-15 (nadruk van mij).

Deze opgestane doden zijn natuurlijk de niet geredde doden die geoordeeld zullen worden bij het oordeel van de Grote Witte Troon, vlak voor het Eeuwig Koninkrijk.

Uit deze twee punten kunnen we afleiden dat de zee veel dood op aarde heeft veroorzaakt - goddelijk en aards. Er zal echter veel water komen van de troon van God in het Nieuwe Jeruzalem, dat volgens mij veel zeeleven zal bevatten.

"En hij toonde mij een zuivere rivier van levenswater, helder als kristal, die uit de troon van God en het Lam komt. In het midden van de straat daarvan, en aan weerszijden van de rivier, stond de boom des levens, die twaalf soorten vruchten droeg en elke maand zijn vrucht gaf; en de bladeren van de boom waren tot genezing der volken." - Openbaring 22:1-2

Dus ook al genieten velen van ons vandaag van de zee, ik heb er alle vertrouwen in, gesteund door de Schrift, dat wat de Heer voor ons zal voorzien alles zal overtreffen wat we ooit zouden kunnen denken.

"Maar zoals er geschreven staat: Wat het oog niet heeft gezien, noch het oor gehoord, noch is het in het hart van de mens opgekomen, wat God bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben." - 1 Korintiërs 2:9

"Ziet gij dan, dat al deze dingen zullen ontbonden worden, hoe moet gij dan zijn in alle heiligheid en godsvrucht, uitziende en hopende naar de komst van de dag Gods, waarop de hemelen zullen ontbonden worden en de elementen zullen smelten met vurige hitte?" - 2 Petrus 3:11-12

Nu maken we kennis met "de dag van God", een uitdrukking die, voor zover ik kan nagaan, nergens anders in het Nieuwe Testament wordt genoemd.

Merk op dat 2 Petrus 3:12, "de hemelen die in brand staan, zullen ontbinden" en 2 Petrus 3:10, "waarin de hemelen met een groot lawaai zullen vergaan en de elementen met vurige hitte zullen smelten, ook de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbrand worden", spreken over dezelfde gebeurtenis, "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan" in Openbaring 21:1.

Daarom zal "De dag van God" volgen op de "dag des Heren" die zal eindigen met de ontbinding van de oude hemelen en de oude aarde, en dit zal op zijn beurt worden gevolgd door het Grote Witte Troon Oordeel dat wordt genoemd in 2 Petrus 3:7.

Dit alles zal een voorbereiding zijn op "De dag van God", wanneer God de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde zal scheppen voor Zijn Eeuwig Koninkrijk, dat het vervolmakende Koninkrijk is dat begon met Zijn Heilsrijk. Dit is de context die we in gedachten moeten houden wanneer we de zin "uitzien naar en zich verheugen op de komst van de dag van God", die misschien beter begrepen kan worden als een tussenzin in het vers, in overweging nemen.

Veel bijbelleraren beweren op grond van dit vers dat wij de komst van de Heer voor Zijn gemeente kunnen "verhaasten" - maar dat kunnen wij niet. In elk geval is dit, zoals wij hebben opgemerkt, niet eens de context van de passage, want de ontbinding van de oude hemelen en de oude aarde zal zelfs pas plaatsvinden na het Duizendjarig Rijk, ruim 1000 jaar na Christus' wederkomst.

Het Griekse woord voor "haasten" is 4692 σπεύδω "speudó" en kan, zoals altijd afhankelijk van de context, betekenen haasten, ijverig of ernstig aandringen, sterk verlangen, gretig afwachten, zich haasten.

In combinatie met de uitdrukking "op zoek naar" zouden we moeten kunnen begrijpen dat een juiste vertaling van dit woord binnen deze context zou zijn: sterk verlangen, gretig afwachten, of een andere soortgelijke afleiding.

Hier zijn verschillende vertalingen die 2 Petrus 3:12 juist vertalen:

[terwijl u ernstig] uitkijkt naar en wacht op de komst van de dag van God. Want op die dag zullen de hemelen worden vernietigd door verbranding, en de [materiële] elementen zullen smelten met intense hitte! - Amplified Bible

terwijl u de komst van de dag van God afwacht en vurig verlangt. De hemelen zullen in brand staan en daardoor opgelost worden, en de elementen zullen smelten door de hitte. - Holman Christian Standard Bible

wachtend op en ernstig verlangend naar de komst van de dag van God, waardoor de hemelen in vuur en vlam zullen staan en de elementen zullen smelten door de hitte? - Amerikaanse Standaard Versie

Terwijl u verwacht en vurig verlangt naar de komst van de dag van God, waarop de hemelen, door vuur beproefd, zullen worden ontbonden, en de elementen, in brand gestoken, zullen smelten. - Aramese Bijbel in eenvoudig Engels

reikhalzend uitzien naar de komst van de dag van God, waardoor de hemelen, die in vuur en vlam staan, zullen worden vernietigd, en de elementen zullen smelten in de hevige hitte? - Weymouth Nieuw Testament

uitkijkend naar en ernstig verlangend naar de komst van de dag van God, door welke komst de hemelen in vuur en vlam zullen opgaan, en de elementen zullen smelten in de vurige hitte. - Anderson Nieuw Testament

uitziende naar en verlangende naar de komst van de dag Gods, waarop de hemelen door vuur zullen worden beproefd, en de elementen zullen smelten met vurige hitte? - Lamsa Bijbel

Verwachtend en verlangend naar de aanwezigheid van de dag van God, waarop de hemelen die in vuur en vlam staan zullen worden ontbonden, en de elementen die zullen worden verbrand zullen worden weggesmolten? - Smith's Literal Translation

Werkelijk, er is niets wat de mens kan doen om het programma van God te "verhaasten", want Hij is alwetend en weet precies hoe de geschiedenis zich zal afspelen binnen zijn grote plan van verlossing en voltooiing.

Het Eeuwig Koninkrijk is onze uiteindelijke bestemming en, zoals Petrus verklaart, we moeten uitzien, zeer verlangen en reikhalzend uitkijken naar onze uiteindelijke bestemming, die pas zal komen nadat de elementen van de oude hemel en aarde met vurige hitte zullen smelten, ontbinden en wegvluchten - gevolgd door het Grote Witte Troon oordeel - wat allemaal "De dag van God" zal voorbereiden met de schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal heersen, God Zijn tabernakel bij de mensen zal maken, en Hij bij hen zal wonen! (Openbaring 21:3)

"Niettemin verwachten wij, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont." - 2 Petrus 3:13

Petrus besluit met ons te laten zien dat hij in feite de hele tijd heeft gesproken over de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, na het vergaan van de oude hemelen en de oude aarde die het eeuwige Koninkrijk zullen inluiden.

Hoewel de wederkomst van Christus op de loer ligt in het boek van de dag des Heren in 2 Petrus 3:10 - samen met een veelheid van gebeurtenissen die meer dan 1007 jaar beslaan - is er niets in de rest van deze Schriftpassage dat zinspeelt op de wederkomst van Christus en zijn Duizendjarig Rijk van wedergeboorte of herstel (Mattheüs 19:28), iets dat velen zien als het onderwerp van deze hele passage.

Hoewel het Duizendjarig Rijk op zichzelf glorieus zal zijn, heeft het een vreselijk einde nadat de 1000 jaar voltooid zullen zijn (Openbaring 20:7-10).

Het Eeuwig Koninkrijk daarentegen is waar ons hart altijd moet zijn als burgers van de hemel, waar de hemel uiteindelijk op aarde zal worden gerealiseerd, en Christus' illustratieve gebed voor zijn discipelen eindelijk zal worden gerealiseerd:

"Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel." - Mattheüs 6:10

Mogen wij allen de oproep van de Grote Opdracht blijven beantwoorden en een antwoord geven aan iedere man en vrouw die Jezus zo wanhopig nodig heeft en ons vraagt: "Waarom ben ik hier en waar gaat het om?"

Liefde, genade, barmhartigheid en shalom in Messias Yeshua, en Maranatha!

Bron: 2 Peter 3:12 – ‘The Day of God’ :: By Mark A. Becker - Rapture Ready