www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wat leert de bijbelse traditie ons over een zware aardbeving in het Midden-Oosten?

Bergen zullen worden omvergeworpen, kliffen zullen omvallen en elke muur zal afbrokkelen.
Ezechiël 38:20 (DE ISRAËLBIJBEL)

Adam Eliyahu Berkowitz - 6 februari 2023

Een zware aardbeving heeft maandag het grensgebied tussen Turkije en Syrië getroffen en werd ook in Israël gevoeld. Aardbevingen zijn een verschijnsel dat al duizenden jaren voorkomt in de regio en worden uitgebreid besproken in de Bijbel en andere Joodse bronnen.

AARDBEVINGEN IN DE JOODSE TRADITIE

De joodse traditie heeft veel te zeggen over aardbevingen als teken van Gods interactie met de aarde. De Misjna in Tractaat Brachot (54A) zegt dat wanneer iemand getuige is van een aardbeving, hij de zegen moet uitspreken "Gezegend is Hij wiens kracht en macht de wereld vullen."

De Sefrei Devarim leert dat toen God de Tora aan Israël gaf op de berg Sinaï, Hij de hele wereld op haar inwoners "donderde"." Deze wereldwijde aardbeving is gebaseerd op een vers in Psalmen:

De stem van Hashem is over de wateren; de God der heerlijkheid dondert, Hashem, over de machtige wateren. Psalmen 29:3

De Zohar Chadash (Ruth 59) beweert dat aardbevingen plaatsvinden wanneer God neerkijkt op dat specifieke deel van de aarde.

EINDE DER DAGEN

Aardbevingen worden voorspeld bij het einde der dagen. Aardbevingen en vulkanen worden door de profeten expliciet genoemd als een rol in het einde der dagen, waarbij de wereld wordt voorbereid door onzuiverheden weg te branden zoals een smeltkroes wordt gebruikt in de metallurgie om metaal te zuiveren.

Maar Hashem God is de ware God, Hij is de levende God en de eeuwige Koning; bij Zijn toorn beeft de aarde, en de volken kunnen Zijn verontwaardiging niet verdragen. Jeremia 10:10

De profeet Ezechiël beschreef specifiek de aardbevingen die voorafgaan aan de oorlog van Gog en Magog.

Bergen zullen worden omvergeworpen, kliffen zullen omvallen en elke muur zal afbrokkelen. Ezechiël 38:20

Sommige rabbijnen hebben deze opschudding vóór Magog toegeschreven aan God die zich in de strijd mengt en de natuurkrachten gebruikt als zijn favoriete wapens.

AARDBEVINGEN EN PROFETIE

Hoe angstaanjagend aardbevingen ook kunnen zijn, er kan ook een zilveren randje zitten aan een toename van regionale seismische activiteit. In een artikel in de J-Post uit 2007 merkte Dr. Shmuel Marco, hoofd van de School voor Milieu en Aardwetenschappen aan de Universiteit van Tel Aviv, op dat profeten een bepaald aantal jaren na grote aardbevingen actief werden. In de Jordaanvallei werden grote aardbevingen geregistreerd in de jaren 31 voor Christus, 363 na Christus, 749 na Christus en 1033 na Christus.

"Dus ruwweg," schreef Marco, "hebben we het over een interval van elke 400 jaar. Als we de patronen van de natuur volgen, kunnen we elk moment een grote beving verwachten, want er is bijna een heel millennium verstreken sinds de laatste sterke aardbeving."

Dr. Marco ging zelfs zover dat hij Jozua's overwinning bij Jericho toeschreef aan een door God geregisseerde seismische inmenging.

"De vernietiging van de muren van de stad en de afdamming van de rivier, zoals beschreven in Jozua 6:1-16, wordt door de meeste archeologen algemeen beschouwd als het resultaat van een aardbeving, mogelijk op de Jericho-breuk," schreef Dr. Marco.

De theorie van Dr. Marco komt overeen met het verhaal van de profeten Amos en Zacharia, wier profetieperioden uitdrukkelijk waren georiënteerd rond een grote aardbeving.

De woorden van Amos, een schapenfokker uit Tekoa, die profeteerde over Yisrael in de regeerperiode van koningen Uzziyahu van Yehuda en Yerovam zoon van Yoash van Yisrael, twee jaar voor de aardbeving. Amos 1:1

Bron: As massive earthquake hits the Middle East, what does biblical tradition teach us about it? - Israel365 News