www.wimjongman.nl

(homepagina)


De bedreigde Assyriërs en de taal van Jezus zoeken internationale steun

door Uzay Bulut - 2 februari 2023

  • De meeste Assyriërs zijn christen en spreken Assyrisch (ook bekend als Syrisch, Aramees of neo-Aramees), een van de oudste talen ter wereld en de taal van Jezus.

  • Assyriërs zijn een inheems volk in wat nu Turkije, Iran, Syrië en Irak zijn. Als gevolg van moslimvervolgingen en moordpartijen zijn de Assyriërs nu een niet-soevereine minderheid in hun geboorteland. Hun situatie is ook het gevolg van het ontbreken van steun en bescherming vanuit het Westen.

  • "De weigering om de Assyrische taal in Irak en Turkije te steunen komt voort uit de geschiedenis van vervolging van inheemse minderheidsgemeenschappen in die landen. Terwijl Canada, de VS en Australië in wezen multiculturele naties zijn, proberen zij de pluraliteit van hun samenlevingen te omarmen en aan te moedigen. Het tegenovergestelde is het geval in Irak en Turkije, waar de heersende groepen de neiging hebben alle aspecten van de samenleving te domineren, inclusief het onderwijs..... Er is ook een historisch element dat de inheemse band van de Assyriërs met hun vaderland uitroeit door de oude taal uit te wissen, waardoor de dominante niet-inheemse taal de enige taalgroep wordt." - Evon Sworesho, een Assyrische leraar en voorvechter van rechten, geboren in Irak en nu in Canada.

  • Het is hoog tijd dat Turkije dezelfde rechten die het eist voor de Turkse migranten in Europa erkent voor de onderdrukte inheemse volkeren van Anatolië, in het bijzonder de Assyriërs, hun cultuur en "de taal van Jezus".

( )

Assyriërs zijn een inheems volk in wat nu Turkije, Iran, Syrië en Irak zijn. Als gevolg van moslimvervolgingen en moordpartijen zijn de Assyriërs nu een niet-soevereine minderheid in hun geboorteland. Hun situatie is ook het gevolg van het ontbreken van steun en bescherming vanuit het Westen. Afgebeeld: Het Midyat Maria klooster in Mardin, Turkije, oorspronkelijk gebouwd in de 6e eeuw. (Foto door Yasin Akgul/AFP via Getty Images)

Het Assyrische volk, dat heeft geleden onder vele misdaden waaronder een genocide in het land van hun voorouders in het Midden-Oosten, heeft in de Verenigde Staten een belangrijke overwinning behaald met betrekking tot hun taalrechten.

Vanaf het schooljaar 2023-24 zullen Niles North High School en Niles West High School in Illinois Assyrisch toevoegen als een erkende optie om te voldoen aan de "Wereldtaal"-vereisten voor het afstuderen. Ook werd het Assyrisch in november vorig jaar door de Illinois State Board of Education erkend als erkende wereldtaal, wat de weg vrijmaakte voor de historische stemming van de Raad van Onderwijs van Niles Township District 219.

Er wonen duizenden Assyriërs in Illinois. Ook op sommige scholen in Canada, Europa en Australië worden Assyrische taalcursussen gegeven.

Helaas wordt de Assyrische/Neo-Aramese taal nog steeds niet officieel erkend in Turkije, waar Assyriërs/Syriërs al duizenden jaren wonen. Assyriërs in Irak, Iran en Syrië worden ook ernstig belemmerd in hun recht op onderwijs in hun moedertaal.

De meeste Assyriërs zijn christen en spreken Assyrisch (ook bekend als Syrisch, Aramees of neo-Aramees), een van de oudste talen ter wereld en de taal van Jezus.

Assyriërs zijn een inheems volk in wat nu Turkije, Iran, Syrië en Irak zijn. Tur Abdin, het zuidoostelijke deel van Turkije, een van het Assyrisch afgeleide naam, betekent "berg van de dienaren [van God]," en is het voorouderlijke religieuze en culturele hart van de Assyriërs.

Gedurende 300 jaar, van 900 voor Christus tot 600 voor Christus, heersten de Assyrische koningen over het grootste rijk in het noorden van Mesopotamië dat de wereld had gekend. De apostel Thomas bekeerde de Assyriërs tot het christendom, en in de derde eeuw na Christus werden zij een christelijke natie.

Tot de Ottomaanse Turkse genocide op de Assyriërs in 1915-23 vormde de Assyrische bevolking een belangrijke aanwezigheid in de regio, ondanks de Turkse overheersing die begon in de elfde eeuw na de Turkse invasie. In de achtste eeuw waren Arabieren Assyrische gebieden in het Midden-Oosten binnengevallen, en eeuwenlang is de Assyrische gemeenschap ook het slachtoffer geweest van Koerdische agressie. Volgens het Assyrian International News Agency is er gemiddeld om de 50 jaar een bloedbad onder Assyriërs aangericht.

Als gevolg van de moslimvervolgingen en massamoorden zijn de Assyriërs nu een niet-soevereine minderheid in hun geboorteland. Hun situatie is ook het gevolg van het ontbreken van steun en bescherming uit het Westen.

De bijna-uitroeiing van de Assyriërs - inclusief hun taal en cultureel erfgoed - vond plaats tijdens de genocide van 1915-1923. Assyriërs noemen de genocide "seyfo", wat in hun taal "zwaard" betekent: er werden vaak zwaarden gebruikt om hen te vermoorden. (Zie voor meer details over de genocidale misdaden tegen Assyriërs het nauwkeurig onderzochte boek van professor Joseph Yacoub, Year of the Sword: The Assyrian Christian Genocide).

Een eeuw na de genocide worstelt de resterende Assyrische gemeenschap in Turkije nog steeds met de opening van een Assyrische basisschool in Istanbul en krijgt, zoals te verwachten valt, geen steun van de Turkse regering. De laatste Assyrische school in het land werd volgens de krant Agos in 1928 gesloten.

Sinds de oprichting van de Republiek Turkije in 1923 hebben de Turkse regeringen geweigerd de taalkundige en culturele rechten van niet-Turkse burgers volledig te erkennen en te respecteren. Er blijven beperkingen bestaan op het gebruik van andere talen dan Turks in de politiek en bij de overheid, zoals in politieke debatten of bij politieke campagnes. De Turkse regering staat ook niet toe dat politieke partijen de Assyrische, Armeense, Koerdische, Yazidi-, Griekse of enige andere minderheidscultuur in Turkije bevorderen. Evenzo kunnen school- of lerarenvakbonden volgens de Turkse wet worden ontbonden wegens het bevorderen van minderheidstalen, omdat het Turks volgens de Turkse grondwet "de" taal is. De wetgeving blijft dus de vrijheid van meningsuiting in andere talen dan het Turks onrechtmatig beperken.

Tegenwoordig kent het Assyrisch vele bedreigde dialecten, zelfs waar het vroeger sterker bestond, zoals in Irak, het pre-revolutionaire Iran en Syrië.

Bijna 50 jaar geleden schreef de bekende geleerde van het neo-Aramees, Otto Jastrow, dat Turoyo, of het neo-Aramees of Assyrisch dialect van Tur Abdin, in de 21e eeuw zou uitsterven. Hij wijt de achteruitgang aan de migratie naar Europa: vluchtelingen op de vlucht voor wat hij noemde Koerdische agressie tegen christenen die daar asiel zoeken, en het gebrek aan bescherming van christelijke eigendommen in Turkije.

Professor Hannibal Travis, die verschillende artikelen en boeken heeft geschreven over de Assyrische genocide, vertelde Gatestone over de kwetsbare staat van de Assyrische taal in het Midden-Oosten:

"In Irak was er vroeger Assyrisch taalonderwijs dankzij een bevel uit 1972, en ook Assyrische culturele clubs en kerken. Veel van deze instellingen zijn verloren gegaan door de activiteiten van Al Qaeda en Islamitische Staat (IS) in het land.

"Er is taalonderwijs en kerkbouw - in kerken worden soms lessen van verschillende aard gegeven - maar die zijn niet te vergelijken met de omvang van de Koerdische taal- en cultuurinstellingen en de bouw van moskeeën in de Koerdische regionale regering of hun Arabische tegenhangers in andere gebieden van het land. Bovendien hebben veel kleinere Assyrische steden en dorpen hun rol als plaats van culturele overdracht verloren doordat zij verboden zijn verklaard, of doordat zij zijn afgebroken of verlaten in de gebieden waar Koerdische rebellen actief zijn of tijdens de gevechten met Iran of Turkije in de afgelopen 50 jaar. Andere dorpen werden waarschijnlijk Koerdisch gemaakt nadat in 1933 3000-6000 Assyriërs werden afgeslacht. In 1998 probeerden Koerden enkele Assyrische scholen in Irak te sluiten, in gebieden die zij controleren.

"In 2018 probeerden Koerdische troepen in Syrië ook Assyrische scholen te sluiten die tientallen jaren onder toezicht van de Syrische regering hadden gefunctioneerd, en de Assyriërs een Koerdisch curriculum op te leggen. In Iran waren er vroeger scholen waar Assyrisch werd onderwezen, maar na de revolutie van 1979 werden veel van dergelijke scholen gesloten.

"Dit alles wordt versterkt doordat Irak wordt uitgeroepen tot een bi-nationaal land met 'andere componenten' - die een bijzaak zijn - en doordat Turkije vasthoudt aan zijn cultuur, onderwijsgrondslagen, religie, politieke partijen en wetten, en hetzelfde eist van hun tegenhangers in het door Koerden gecontroleerde Irak en Syrië."

Dr. Nicholas Al-Jeloo, een prominent expert van Assyrische afkomst op het gebied van de Assyrische/Syrische taal en literatuur, en geboren in Australië, vertelde Gatestone:

"Assyrische migranten die nu in de diaspora hun taal onderwijzen, zullen het op de lange termijn moeilijk vinden om een kritische massa van vaardige sprekers te behouden. Diasporagemeenschappen, hoezeer zij ook proberen hun erfgoed te bewaren, assimileren uiteindelijk en verdwijnen - tenzij zij parallelle gemeenschappen vormen en zich isoleren, zoals ultraorthodoxe Joden, of christelijke groepen zoals de Amish en Mennonieten (die allemaal verschillende archaïsche dialecten van het Duits spreken).

"In het beste geval zullen sommige mensen over een paar honderd jaar zich misschien in de verte een vage Midden-Oosterse of Assyrische afkomst herinneren, enkele tradities of voedingsmiddelen bewaren, en misschien een symbolische kennis hebben van enkele ceremoniële woorden in de taal. De eerste generaties migranten die hen een eeuw geleden voorgingen zijn nu volledig geassimileerd.

"Diasporagemeenschappen zijn afhankelijk van de gemeenschappen in hun thuisland om verse migranten aan te voeren om hen aan te vullen, maar als het Midden-Oosten leegloopt van Assyriërs, zoals de huidige trends laten zien, kan dit leiden tot een uiteindelijke dood van de gemeenschap in de diaspora, ondanks het onderwijs in de taal. Talen overleven in compacte, homogene gemeenschappen. In hun thuisland leven de Assyriërs in dergelijke gemeenschappen en zijn zij van nature afgezonderd van de rest van de samenleving, omdat de meerderheid van hen christen is. Juist dit isolement heeft hen en hun taal in stand gehouden, niet een of ander officieel onderwijsprogramma.

"Assyriërs hebben geen eigen natiestaat die hun eigen taal en cultuur in stand kan houden, en er is ook geen land dat bereid is hen te erkennen en hun rechten als inheems volk te beschermen, en hen te steunen om te werken aan de ontwikkeling en het behoud van hun taal en cultuur. Als zodanig komt de last ten onrechte bij de diaspora terecht, die op den duur, tenzij zij zich isoleren van hun gastsamenleving, daartoe niet in staat zal zijn. Talen hebben thuislanden en hechte gemeenschappen nodig om te kunnen bestaan, anders worden ze verdrongen door andere talen en sterven ze uit."

De regering van Turkije erkent het recht van geen enkele autochtone minderheid op onderwijs in haar eigen taal -- behalve die welke worden erkend door het Verdrag van Lausanne van 1923, het internationaal erkende document dat de oprichting van de Republiek Turkije begeleidde, en waarin slechts drie etnische groepen -- Grieken, Armeniërs en Joden -- als officiële minderheden werden erkend. Alle andere, waaronder de christelijke Assyriërs en alle niet-Turkse etnische moslimgroepen zoals de Laz en de Koerden, zijn uitgesloten.

Dit betekent echter niet dat de Assyrische taal in Turkije op sterven na dood is.

De Syrisch-Orthodoxe Kerk, aldus Al-Jeloo, heeft in deze behoefte voorzien door haar initiatieven aan de basis, waarbij les wordt gegeven in onofficiële scholen die verbonden zijn aan kloosters en dorpskerken. Hij blijft optimistisch:

"De Syrisch-Orthodoxe Kerk, waartoe de meerderheid van de Assyriërs in het land behoort, beheert clandestiene taalscholen waar klassiek Syrisch onderwijs wordt gegeven in kloosters en dorpskerken (en ook in bepaalde parochies in Istanbul) waar voldoende kinderen aanwezig zijn. In Assyrische dorpen die voorheen volledig Koerdisch spraken, zoals Hah (Anitli), kan men nu vrij Aramees spreken met de plaatselijke bevolking omdat veel Koerden zich hebben vermengd met Aramees sprekende Assyrische dorpen en hun kinderen onderwijs hebben genoten in de kloosterscholen. Dit is op zich al een kleine overwinning.

"Een ander goed teken is de opening van een afdeling Assyrische taal- en letterkunde aan de Artuklu Universiteit van Mardin, en de door u genoemde kleuterschool in Istanbul, evenals andere plaatsen".

"In Irak is 'Syrisch' volgens de grondwet een officiële taal, en er zijn afdelingen Syrische taal aan de universiteiten van Bagdad en Salahaddin (Erbil), en een aantal overheids- en particuliere scholen."

Larissa Petrus Al Bazi, de voorzitster van de Assyrische Federatie in Nederland, die familiewortels heeft in Turkije, zei:

"In Nederland bieden sommige kerken taalcursussen aan voor kinderen om in het Assyrisch te leren lezen en schrijven. We hopen dat Nederland ooit ook de Assyrische taal officieel zal erkennen.

"Ik vind dat Turkije Assyrische taalcursussen in het curriculum van hun scholen moet toestaan. Naast de voordelen van het leren van een andere taal, zou het officieel invoeren ervan in het curriculum een stap vooruit zijn naar erkenning, acceptatie en respect voor de Assyriërs als inheemse gemeenschap."

Evon Sworesho, een in Irak geboren Assyrische leraar en voorvechter van rechten, die nu op universitair niveau Assyrische taalcursussen geeft in Canada, vertelde aan Gatestone:

"De weigering om de Assyrische taal in Irak en Turkije te ondersteunen komt voort uit de geschiedenis van vervolging van inheemse minderheidsgemeenschappen in die landen. Terwijl Canada, de VS en Australië in wezen multiculturele naties zijn, proberen zij de pluraliteit van hun samenlevingen te omarmen en aan te moedigen. Het tegenovergestelde is het geval in Irak en Turkije, waar de heersende groepen de neiging hebben alle aspecten van de samenleving te domineren, met inbegrip van het onderwijs, waardoor zij de taalrechten en kansen van vele minderheidsgroepen beperken. Er is ook een historisch element dat de inheemse band van de Assyriërs met hun vaderland elimineert door de oude taal uit te wissen, waardoor de dominante niet-inheemse taal als enige taalgroep wordt bestendigd.

Toen slechts werd voorgesteld dat Turkse migranten die in Duitsland wonen zouden integreren en de Duitse cultuur zouden overnemen, werd dit voorstel in 2008 door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan veroordeeld als "een misdaad tegen de menselijkheid" in 2008. Deutsche Welle berichtte:

"Erdogan schokte Duitsers toen hij Turken waarschuwde voor het verlies van hun cultuur tijdens een politieke toespraak tot 20.000 Turken in Keulen... 'Assimilatie komt neer op een misdaad tegen de menselijkheid', zei Erdogan. Erdogan moedigde in Duitsland wonende Turken aan hun kinderen Duits te leren spreken, maar hij waarschuwde ervoor hun Turkse etniciteit niet op te geven."

De regering van Turkije heeft echter haar niet-Turkse, christelijke inheemse volkeren zodanig vervolgd dat deze volkeren in Turkije bijna zijn uitgestorven. Het wordt hoog tijd dat Turkije voor de onderdrukte inheemse volkeren van Anatolië, met name de Assyriërs, hun cultuur en "de taal van Jezus" dezelfde rechten erkent die het eist voor de Turkse migranten in Europa.

Uzay Bulut, een Turkse journaliste, is welbekend senior medewerker bij het Gatestone Institute. Zij is ook onderzoeker voor het Philos Project.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2023 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: The Endangered Assyrians and the Language of Jesus Seek International Support :: Gatestone Institute