www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tien duidelijke Pre-Verdrukking-Opname-verwijzingen van Ephraïm de Syriër door Lee Brainard

door Prophecy Watchers - 7 januari 2022

()

In 1994 ontdekte (wijlen) Grant Jeffrey een pre-Verdrukking Opname passage in een manuscript getiteld, On the Last Times, the Antichrist, and the End of the World, geschreven door Ephraim de Syriër (soms gespeld als Ephrem), een vroege kerkvader, die leefde van 306-373 n.Chr. Grant Jeffrey en Tommy Ice vroegen Cameron Rhoades, een professor aan het Tyndale Theological Seminary, om het Latijnse werk in het Engels te vertalen.

De passage luidt: "Want al de heiligen en uitverkorenen Gods zijn verzameld, vóór de komende verdrukking, en worden tot de Heer gebracht, opdat zij de verwarring niet zien die de wereld zal overspoelen vanwege onze zonden."

Deze ontdekking zorgde voor pre-verdrukking cirkels, omdat zij het bewijs versterkte dat veel van de vroege kerkvaders overtuigd waren van de pre-verdrukking. Deze patristische passages worden natuurlijk niet naar voren gebracht als bewijs voor de pre-verdrukking-opname. Het bewijs kan alleen worden afgeleid uit de Bijbel. De pre-verdrukking-opname passages van de vaderen worden alleen aangehaald om het vaak herhaalde verwijt dat de pre-verdrukking-opname een nieuwe doctrine is, als bedrieglijk te ontmaskeren. De waarheid is dat veel mensen vóór J.N. Darby een pre-verdrukking opname aanhingen, en dat veel van de vroege kerkvaders dat ook deden.

Mijn ontdekking van een andere Efraïm passage

Nu, een kwart eeuw later, is een soortgelijke ontdekking gedaan. In maart 2021, toen ik onderzoek deed naar apostasie verwijzingen in de vroege kerkvaders voor een boek dat ik aan het schrijven ben over 2 Thessalonicensen 2:3, stuitte ik op een duidelijke opname passage in Ephraïm of Syria's Vijfenvijftig Zaligsprekingen, één van zijn meer dan 150 Griekse werken die, voor het grootste deel, nooit vertaald zijn in het Engels. De negentiende zaligspreking luidt: "Zalig hij die onophoudelijk de vrees voor de Gehenna gedenkt en zich haast om oprecht berouw te tonen in de Heer met tranen en gekreun, want hij zal verlost zijn van de grote verdrukking."

Ik was stomverbaasd! Ik kon me niet herinneren deze passage ergens vermeld te hebben gezien in boeken, tijdschriftartikelen, webartikelen, of onderwijsvideo's over de pre-beschikking van de opname. Ik bekeek verschillende bronnen die uitgebreide lijsten geven van patristische pre-verdrukking-opname passages en vond het niet vermeld. Nu was mijn interesse nog meer gewekt. Ik vroeg me af of er meer waren.

Nazoeken van Ephraïm's werken

Tijdelijk mijn apostasia onderzoek opzij zettend, doorzocht ik de titels van al Ephraïm's Griekse werken op de TLG website (Thesaurus Linguae Graecae)-allemaal in het Latijn- en selecteerde er een dozijn die suggereerden dat het onderwerp profetisch was. Toen begon ik ze door te lezen. Spoedig had ik vier opname referenties. Toen zes. Ik had het gevoel dat ik een goudmijn had ontdekt. Toen ik klaar was met het doorlezen van de oorspronkelijke lijst van werken, maakte ik een lijst van de opname-termen die ik had waargenomen en zocht ernaar in de hele inhoud van Ephraïm's Griekse werken. De resultaten waren verbluffend.

Al snel had ik tien opname-termen, toen twintig, en de ontdekkingen bleven maar komen. Ik had het gevoel dat ik in een droom liep. Hoe waren zoveel juweeltjes onontdekt gebleven?

Toen alles was gezegd en gedaan, had ik tien passages ontdekt die glasheldere pre-verdrukking-opname referenties waren en twintig meer die duidelijk Opname passages waren van dezelfde soort, maar die niets in de context hadden dat het definieerde als een pre-verdrukking-opname - een totaal van dertig Opname referenties. Veel van deze passages heb ik nog niet vertaald of volledig in de context onderzocht. Er is nog veel werk te doen.

Het verifiëren van Efraïms Eschatologie

Maar ik aarzelde om de informatie vrij te geven aan mijn medestanders in de profetische wereld. Wat als ik kritische informatie over het hoofd zag die een andere draai aan deze passages zou geven? Ik was bezorgd omdat sommige van de vaders een na-verdrukking-opname leerden, waarbij de gemeente aan het eind van de tijd van de verdrukking wordt opgenomen en alleen gespaard blijft voor de dag des toorns die zich manifesteert bij de wederkomst. Wat als ik vooronderstellingen uit de Ephraïm passages las over de pre-verdrukking van de opname? Ik besloot zijn profetische werken zorgvuldig door te lezen, aantekeningen te maken over de hoofdpunten van zijn profetisch inzicht, en dan deze aantekeningen samen te voegen. Ik wilde een solide greep hebben op zijn eschatologie.

Na ongeveer een dozijn werken werd het ontegenzeggelijk duidelijk dat Ephraïm werkelijk geloofde in een opname vóór de verdrukking. Dit was vooral duidelijk in zijn werk Preek over de Advent, het Einde, en de Antichrist, waar hij de opname onderwijst, en dan in detail beschrijft wat er op aarde zal gebeuren tijdens de verdrukking nadat de gemeente weg is. Zijn behandeling van de grote verdrukking is opmerkelijk gelijk aan het moderne begrip: 3,5 jaar in lengte, een letterlijke antichrist en merkteken, en een aanval van goddelijke bezoekingen zoals hongersnoden, aardbevingen, en pestilentiën. Hij zegt uitdrukkelijk dat de kerk "VERLOST zal worden VAN de verdrukking die over de aarde zal komen". Dit kwalificeert hij met verdere uitleg, die iedereen verbiedt het te verdraaien in een verklaring in een bescherming van door de verdrukking heen. Hij voegt eraan toe: "opdat hij het beest in het geheel niet zou zien, noch het beest zelf, noch zelfs maar te horen van zijn verschrikkingen." Dan richt hij zich tot de heiligen die tijdens de verdrukking gered zullen worden door de bediening van Elia en Henoch. Zij zullen van de draak worden bevrijd door gebruik te maken van de schuilplaatsen die God voor hen heeft bereid.

Het onderscheid in bevrijdingstaal tussen de gemeente en de verdrukkingsheiligen springt bijna van de bladzijde af. De kerk zal "verlost worden VAN de verdrukking die over de aarde komt" (rusthomen EK thlipsis), een belofte die weerklank vindt in Openbaring 3:10, "bewaart u voor de ure der beproeving, die over de gehele wereld komen zal". De verdrukkingsheiligen, daarentegen, worden met een geheel andere bevrijding geconfronteerd. God zal hen "DOOR die tijd BEHOUDEN" (DIA tereo autous).

Het bekendmaken van de Efraïm ontdekking

Toen ik er eenmaal zeker van was dat Efraïm een pre-verdrukking van de opname onderwees en dat ik het algemene kader van zijn eschatologie begreep, stuurde ik een bericht naar iedereen op mijn mailinglijst, informeerde een paar vrienden en kennissen in de profetische wereld, en nam een video op voor mijn persoonlijke social media kanaal.

Ten behoeve van mijn mede-profetieliefhebbers heb ik Ephraïm's Preek over de Advent, het Einde en de Antichrist - waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de kerkheiligen en de verdrukkingsheiligen - vertaald en op mijn website geplaatst (www.soothkeep.info). Voor zover ik heb kunnen nagaan, is mijn vertaling de enige die in het Engels beschikbaar is. De tien Ephraïm passages staan ook op mijn website, zowel in het oorspronkelijke Grieks als in mijn Engelse vertaling, samen met bronnen en opmerkingen. Ik heb ook een artikel geplaatst dat profetiestudenten door de hoofdpunten van Ephraïm's eschatologie leidt.

De tien Ephraïm Passages

Hier zijn de tien duidelijke pre-verdrukking uitspraken die ik ontdekte. Zij zijn een sterke aanvulling op het bewijsmateriaal dat al verzameld is en dat aantoont dat preVerdrukkingisme onderwezen werd door veel van de vroege vaders.

(1) Preek over berouw en oordeel en de scheiding van de ziel en het lichaam

"Want de uitverkorenen zullen vóór de verdrukking verzameld worden, zodat zij de verwarring en de grote verdrukking, die over de onrechtvaardige wereld komt, niet zullen zien."

(2) Over de vaders die hun loop hebben volbracht

"De heiligen en de rechtvaardigen zijn uitverkoren en verzameld in de haven van het leven, opdat zij de verdrukking en de strikken (of struikelblokken) die over ons komen vanwege onze zonden, niet zouden zien. ... als wij de heiligen in heerlijkheid zien wegvliegen in het licht op de wolken van de lucht om Christus, de Koning der heerlijkheid, te ontmoeten, maar onszelf zien in de grote verdrukking, wie zal dan in staat zijn om die schande en vreselijke smaad te dragen?"

(3) Over de wederkomst van onze Heer Jezus Christus

"De genade van God versterkt en verblijdt de harten van de rechtvaardigen; en zij zullen in de wolken worden opgenomen om Hem te ontmoeten. Terwijl zij die lui en timide zijn zoals ik, bevend op de aarde zullen blijven."

(4) Preek over de komst van de Heer, en het einde van het tijdperk, en de komst van de antichrist

"Waakt altijd en bidt voortdurend, opdat gij waardig moogt zijn aan de verdrukking te ontkomen en voor God te staan ... want indien iemand tranen en berouw heeft, laat hij de Heer bidden dat hij verlost moge worden van de verdrukking die over de aarde komt, opdat hij die in het geheel niet ziet, noch het beest zelf, zelfs niet horende van zijn verschrikkingen. Want er zullen hongersnoden, aardbevingen en verschillende plagen over de aarde komen."

(5) Over geduld en de voleinding van dit tijdperk, en over de wederkomst

"Laten wij in ons hart de volle wapenrusting opnemen ... opdat wij de goede strijd kunnen strijden en alle macht van de vijand kunnen overwinnen, opdat wij verlost worden van de toorn die over de ongehoorzame zonen komt."

(6) Vijfenvijftig Zaligsprekingen, #19

"Welgelukzalig hij die onophoudelijk de vrees voor de Gehenna gedenkt en zich haast om zich met tranen en zuchten oprecht te bekeren in de Heer, want hij zal verlost worden van de grote verdrukking."

(7) Preek over de opstanding van de doden

"Acht ons waardig, Heer, de opname der rechtvaardigen, wanneer zij U, de Meester, in de wolken ontmoeten, opdat wij niet beproefd worden door het bittere en onverbiddelijke oordeel ... De vlucht der gerechtigheid is snel, en voert de rechtvaardigen van de aarde naar de hemel."

(8) De vernietiging van hoogmoed

"Laten wij de Heer in grote ootmoed bidden dat Hij ons wegneemt van de komende angst en ons waardig acht voor de opname, wanneer de rechtvaardigen in de wolken worden opgenomen in de lucht om de koning der heerlijkheid te ontmoeten.

(9) Hoe de ziel met tranen tot God moet bidden

"Zalig zijn zij die dag en nacht roepen om verlossing van de komende toorn."

(10) Over de gelukzaligen en de vervloekten

"Zalig zijn zij die dag en nacht roepen,omdat zij zullen verlost worden van de komende toorn."

Opmerkingen over deze tien passages

Let op de variatie in de terminologie die Ephraïm gebruikt voor het beschrijven van de bevrijding die wij ervaren in de opname: wegvliegen in de wolken terwijl de niet geredden achterblijven in de grote verdrukking, als zij de verdrukking niet zien, bevrijd worden van de verdrukking, zelfs niet horen van de verschrikkingen van de verdrukking, bevrijd worden van de toorn, niet beproefd worden door het oordeel, en weggenomen (verwijderd) worden voor de komende vrees. Uit deze zinnen blijkt dat hij de tijd van de grote verdrukking identiek achtte met de tijd van de komende toorn of het komende oordeel. Hoewel hij onderscheid maakte tussen de vervolging van de antichrist en de bezoekingen die onmiddellijk uit de hand van God kwamen, beschouwde hij beide als plaatsvindend in dezelfde tijdsperiode. Hij maakte geen kunstmatig onderscheid, zoals sommigen tegenwoordig doen, tussen de tijd van verdrukking onder de antichrist en de tijd van toorn of oordeel. Hij begreep dat de kerk door de opname verlost werd van zowel de toorn van God als de tijd van de antichrist. Deze twee dingen besloegen dezelfde tijdspanne.

Waarde van de ontdekking

Deze ontdekking van deze Efraïm opname-passages brengt twee zegeningen. De eerste is dat het bijna een verdubbeling is van het aantal duidelijke pre-verdrukking-opname-passages van de vroege kerkvaders. De tweede is dat het bijdraagt aan ons begrip van Ephraïm. Het was al vastgesteld dat hij de belangrijkste en productiefste van de Syrische vaders was in de late vierde eeuw. Nu blijkt duidelijk dat hij een reus was die een premillenniaals en pre-verdrukking-getuigenis handhaafde tegenover de moloch van de vervangingstheologie die alle dissidenten in de kerk verpletterde. En er gaat weinig verloren als iemand probeert deze passages te besmeuren met het vermoeiende argument dat al het Griekse Ephraïm materiaal geschreven is door een pseudo-Ephraïm uit een latere eeuw - een argument dat ik betwist. Als deze passages zijn geschreven door een anonieme auteur in de vijfde of zesde eeuw, dan heeft het pretribulisme nog langer standgehouden tegen de ketterij van de vervangingstheorie dan algemeen werd aangenomen, wat impliceert dat het pre-verdrukking-getuigenis in de derde en vierde eeuw nog breder en dieper was dan eerder werd gedacht.

Bron: Ten Clear Pre-Trib Rapture References from Ephraim the Syrian by Lee Brainard - The Prophecy Watchers