www.wimjongman.nl

(homepagina)

Merkteken

Ten aanzien van de identificatieplicht waardoor veel christenen ongerust raken wil ik er op wijzen dat identificatie niet gelijk staat aan het op weg zijn naar het merkteken van het beest. Dit staat allen maar i.v.m. de controledrift van de machtigen van deze aarde.

De aanname van het merkteken van het Beest zal plaats vinden in de grote verdrukking, in de laatste 3½ jaar voor de wederkomst van Christus als in die tijd de antichrist heerst. Zelfs zal voor die tijd zal een engel volgens Openbaring 14 de mensheid waarschuwen om dit merkteken niet aan te nemen. Het is een welbewuste keuze om de antichrist als god te aanbidden en daarna het merkteken zal ontvangen.

Openb. 14:9; Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam.

Ook is dit geen getal, dit is een misinterpretatie van de Codex Vaticanus, daar staan drie tekens die men heeft vertaalt met 666.
Mede door de uitspraak dat men het getal kan berekenen. Echter zowel het Hebreeuws als Latijns en Arabisch hebben letters als getalswaarde. Als je op de markt in het Middenoosten komt kun je de prijs uitrekenen als je de getalswaarde van de letter weet.

Het zijn echter geen Griekse tekens waardoor men dit zou kunnen veronderstellen maar Arabische tekens die als Grieks zijn te interpreteren. Dat krijgen we door van Whalid Shoebat die de Arabische taal kan lezen. Deze bestaan uit de volgende tekens;
() Het rechtse symbool betekend “In de naam van” het middelste is het teken voor het woord “Allah.” Het laatste symbool zijn de twee gekruiste zwaarden het teken van de islam. Dit symbolen brachten de verwarring, want die is gelijk aan de Griekse zessen, terwijl in het jaar 350 nog nooit iemand had gehoord van de Islam. Er staat dus “in de naam van Allah” en het logo van de Islam ernaast.
Dit op het voorhoofd plaatsen of om de rechterarm hebben ziet men heden ten dage al bij de jihadisten.

En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
Let erop dat het zowel een naam als een getal is, het is beide.
Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

De mens is Mohammed en zijn opvolger de Mahdi.

χ ξ ς staat er dus nu in de Griekse vertaling, en vergelijk dit met de afdruk in de codex, dan zijn deze interpretaties mogelijk, maar Johannes heeft het correct opgeschreven zonder eigen interpretatie.

En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;

Merkteken grondtekst charagma {khar'-ag-mah}, merk op het voorhoofd of de rechterhand als de badge van de aanhangers van de Antichrist Is de vertaling.
dexios {dex-ee-os'} in het Grieks betekend, rechterhand, rechts, rechterzij.
Dus gedragen ergens aan de rechterkant.
En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
De naam; de naam wordt gebruikt voor alles wat de naam betreft, alles wat de gedachte of gevoel van diegene is opgewekt in de geest door het te vermelden, gehoor, herinneren, de naam, dat wil zeggen voor zijn rang, gezag, interesses, plezier, commando, kwaliteiten, daden enz.
Dat staat er in de uitleg over de naam. Dat is precies wat de islam voor ogen heeft, de totale onderwerping van de mens.

Men zal zich eerst moeten onderwerpen aan de antichrist en ontvangt dan het merkteken. Het is een bewuste keuze en zeker geen gemakkelijke, want de weigeraar wordt ter dood gebracht.
Echter Jezus zegt im Marcus 8; Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?

Het merkteken kan dus als een band om de voorhoofd of arm worden gedragen, maar kan evengoed worden aangebracht door tatoeage. Dit is een heel eenvoudig systeem wat bij elk mens kan worden aangebracht.
Als we lezen in Openbaring welke rampen er allemaal plaats vinden dan zal als eerste de elektronische communicatie uitvallen. Energie is het eerste wat uitvalt bij rampen. Waardeloos dus, al die vingerafdrukken, iris-scans enz. . Te ingewikkeld en niet toepasbaar op de hele mensheid. Ook heeft slecht de westerse wereld deze technieken tot hun beschikking.