www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het mysterie van de verloren jubeljaar deel 16 – Jubeljaren in de tijd

Door Bob O'Dell & Gidon Ariel - 21 april 2016

In deel 15 van deze serie toonden we hoe het werk van Mark Twain en Theodore Herzl zich relateerden aan de werken van het Jubeljaar.

Vandaag, bekijken wij een absoluut imposant punt, dat het onderwerp is geweest van een intens debat, reeds zolang iedereen het zich kan herinneren!

Gaan de huidige jubeljaren terug naar de Israëlieten toen zij het Land Kanaän betraden onder Joshua?

En het definitieve antwoord op die vraag is: "Pauze, geluid van het schrapen van keel, ahem, uhm, Nou..."

Omdat het antwoord is, dat er geen definitief antwoord is op deze eenvoudige vraag is - een vraag die zo redelijk is en voor de hand ligt, dat zelfs een kind het zou kunnen vragen. Heeft God niet gezegd: "Wanneer je komt in het Land komt, dat ik u zal geven"?

Eenvoudig maar moeilijk

Hier zijn de redenen dat deze eenvoudige maar diepe vraag zo moeilijk te beantwoorden is.

Eerst de identiteit van het jaar dat Jozua de Jordaan overstak met de kinderen Israëls om het Land te betreden. Daarover is geen algemene overeenstemming. Laten we hier de joodse traditie nazien via de Seder Olam.

Seder Olam is het beroemde Joodse boek dat oorspronkelijk was geschreven in een poging om een chronologie van de tijd samen te stellen, van de schepping tot de dag van haar schrijven, dat was ongeveer 100 voor Chr. De Seder Olam wordt nog steeds gevolgd vandaag en geeft ons het huidige Joodse jaar 5776 sinds de oprichting. De joodse traditie in Seder Olam plaatste Jozua in het jaar 2488.

( )

De rivier de Jordaan terplaatse van de oversteek van Jozua. (Foto: Bob O'Dell)

Ten tweede waren de kinderen van Israël niet onmiddellijk gevestigd, maar moesten ze het Land veroveren in een reeks veldslagen. Dat kostte tijd. De Joodse traditie is dat ze de eerste zeven jaar doorbrachten met het veroveren het Land, en de volgende zeven jaar met het verdelen van het Land tussen de stammen en het toekennen van het Land aan de verschillende families binnen de stammen. Dat zou betekenen dat "Jaar Eén" van de telling niet zou hebben plaatsgevonden tot aan 14 jaar na de intocht.

Als dat het geval is, dan zou jaar één in 2488 + 14 = 2502 geweest zijn

Dus laten we binnen de Joodse chronologie blijven en zien hoe dan dat jaar past. Het aantal jaren dat is verstreken sinds dat "jaar" is 5776 (in dit jaar 2016) – 2502 ("jaar één") = 3274 jaar. Als je met tellen start vanaf dat jaar, met veelvouden van 49, dan was het laatste Jubeljaar 40 jaar geleden in 1976, en dat past niet in een van de belangrijke datums in de Joodse geschiedenis die zijn besproken in deze reeks artikelen. En er is een ander, groter probleem, namelijk dat de cycli van de Shemitah ook niet passen. Geen van de cycli van de Joodse Shemitah die worden geteld in meer dan 2000 jaar, komen overeen - ze zijn allemaal uitgeschakeld met 2 jaar.

Kunnen we het probleem oplossen als we tellen met 50 jaar in plaats van 49 te tellen? Nee.

Hoe zit het met de Joodse ballingschap, en het idee dat het Land moest rusten voor de zeventig jaren? Als wij stoppen met het tellen van de Shemitah-jaren tijdens de zeventig jaar van ballingschap, lost dat het probleem van de datums van de Jubeljaren op? Nee, dat zet het laatste jubileum in 2004.

Meer problemen uitgelegd

Nu naar een andere draai. De Seder Olam en archeologische lijsten stemmen niet overeen over de datum van de verwoesting van de tempel van Salomo. De archeologie dateert die op 586 v.Chr., met een marge van een jaar. Echter de Seder Olam stelt dit op het jaar 3338 wat gelijk is aan ongeveer 422 v. Chr., een verschil van 164 jaar. Laten we veronderstellen dat Seder Olam verkeerd is op dit punt, maar op al het andere correct. Als we deze kloof van 164 jaar overbruggen, is dan ons probleem opgelost? Nee, dat zet het jubeljaar in 2008, wat ook niet overeenkomt met de belangrijke gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis. Een van onze lezers, chronologie onderzoeker Jim Lewis, beveelt ons dit boek aan: Jewish History in Conflict: A Study of the Major Discrepancy between Rabbinic and Conventional Chronology door Mitchell, voor een verdere studie van die kloof van 164 jaar.

Een andere Joodse traditie, die ook niet perfect is uitgelijnd met de Seder Olam, is dat Adam geschapen is in jaar 1, in plaats van vóór het begin van de kalender. Dat zou 1 jaar optellen bij alle datums. Een ander Joodse advies is dat jaar 1 alleen de 7 dagen van de schepping zijn – dat zou twee jaar aan de Seder Olam datums toevoegen.

Er zijn veel meer varianten voorgesteld, en over het algemeen ingedeeld in drie categorieën:

Andere "fouten" vinden in Seder Olam, (naast de kloof van 164 jaar), zodat wanneer alles wordt opgeteld om alles te laten passen – de intocht in het Land, de hele reeks van de Shemitah-jaren en Jubeljaren... dat is geprobeerd en we kunnen dergelijke ideeën nog bespreken in de toekomst.
Met behulp van Seder Olam, maar we nemen waar dat de bestaande Joodse Shemitah-jaren niet op een of andere manier in de cyclus passen, en de conclusie is dat de Shemitah-cyclus die vandaag wordt gevolgd in Israël als zodanig moet worden vastgesteld. Wij vinden deze oplossing zeer onaantrekkelijk om een paar redenen:

Er zijn sterke aanwijzingen dat de cycli van de Shemitah bewaard zijn gebleven sinds de tijd van Ezra. Waarom moeten we aannemen dat hun beslissingen niet zouden stroken met het verleden? Tenminste moeten de cycli van de Shemitah bekend zijn geweest, zo niet het Jubeljaar.
De natie Israël zover te krijgen de Shemitah-cyclus te wijzigen, zou vrijwel onmogelijk zijn na het meer dan 2000 jaar op een bepaalde manier te hebben gehouden.
Er zijn wel natuurlijke aanwijzingen dat de bestaande Shemitah-cyclus juist is, en dat het patroon van de typische Jubeljaar-gebeurtenissen in 1967 en 1917 perfect passen bij diezelfde Shemitah-cyclus die is aangehouden gedurende duizenden jaren. Als de bestaande Shemitah-cyclus zo ongegrond is, waarom zou God het te lijken ondersteunen met een goddelijke voorzienigheid in 1917 en 1967?

De conclusie dat het werk van God vandaag een nieuw werk is, en dat we dus zelfs geen poging meer moeten doen om het te verbinden met het verleden... dit advies resulteert in een discussie over het karakter van God zelf. Ons standpunt is dat het werk van God op aarde perfect en majestueus is. Hij heeft keer op keer aangetoond hoe hij door middel van de geschiedenis zal samenwerken met bindende evenementen op een perfecte manier, dat is niets minder dan het werk van een meester-kunstenaar. Waarom zouden de Jubeljaren door de tijden heen worden vrijgesteld van zijn kunstenaarschap?

Onze mening

We zouden ons veel beter voelen als de Jubeljaar-data terug naar de datums uit het verleden verbonden waren. De huidige cyclus van de Shemitah op de Joodse kalender lijkt consequent te zijn sinds de tijd van Nehemia en Ezra na de Joodse ballingschap. Zij riepen het volk van Israël samen om de wet te horen, en het verbond te gedenken, en drongen aan om zich te wijden aan het houden van de Sabbatsjaren. Terwijl er geen sprake is van het Jubeljaar in die boeken, werd het patroon van de Shemitah hersteld. En één weergave is voorgesteld door het hedendaagse Joodse Sanhedrin en dat was dat de Jubeljaren werden geteld in de tijd van Ezra, zelfs als ze niet werden gevierd. Bovendien vinden sommige onderzoekers bewijs dat het Sabbatsjaar dat geïdentificeerd werd door Josephus in zijn geschriften in de eerste eeuw, perfect past bij de Shemitah-jaren van vandaag, dus is het ook redelijk om te veronderstellen dat zij zich ook verbinden met een paar honderd jaren terug tot de tijd van Nehemia en Ezra.

Behalve wij, lijkt het een gemeenschappelijk thema te zijn van veel mensen die dit probleem willen oplossen, met inbegrip van onze lezers en de chronologisten over de hele wereld. In feite hebben de Joodse schrijvers van het apocriefe 'Boek van de Jubeljaren', dat geschreven is in de tweede eeuw voor Christus, een hele geschiedenis en chronologie ingevoerd van Adam tot Jozua bij de intocht in het Land. Dit boek telt de Jubeljaren in cycli van 49 jaar (zoals wij vaak hebben voorgesteld in deze serie artikelen) maar voert eigenlijk een chronologie in waarop de kinderen van Israël het Land betreden in jaar 2450 op precies het 50e jubeljaar vanaf de schepping! Hoewel dit boek niet gecanoniseerd is en tevens inconsistenties heeft in vergelijking met de Hebreeuwse Bijbel, heeft die punt de aandacht! Het is een schrijver die 22 eeuwen geleden wilde zien dat alles in elkaar paste op een harmonieuze manier, net zoals wij hierover debatteren!

We zeggen niet dat alles moet passen, maar dat er een verlangen lijkt te zijn om het passend te maken. Is er een redelijke chronologie die...

...overeenstemt met de hele Schrift:
Die Jozua vindt bij de intocht in het Land op een "Jubeljaar vanaf de schepping",
en zodra het tellen begint (misschien in het 14e jaar), is het dan uitgelijnd met de bestaande Shemitah-jaren en het jaar 1967 als een Jubeljaar?

Het lijkt dat het nooit zo is gedaan. Zal het ooit gebeuren?

Verbonden met anderen

Begrijpen jullie nú waarom het jubeljaar zoveel frustratie en verwarring heeft veroorzaakt tussen de Joodse en christelijke chronologie-onderzoekers gedurende honderden zo niet duizenden jaren?

Volgende keer

Ga met ons mee de volgende keer als we doorgaan met te kijken naar de actualiteit en alle aanwijzingen onderzoeken naar de zin en het mysterie van het verloren Jubeljaar.

Bron: The Mystery of the Lost Jubilee: Part XVI - Jubilees Across Time - Israel News