www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Joodse kalender bevat fouten en mist enige jaren.

Januari 2011

Dit is een uittreksel uit het boek van J.R.Church: De bloedlijnen van de antichrist.

Deze inmiddels overleden broeder heeft een studie gemaakt over de tijdrekening aan de hand van de conjuncties van de sterren Jupiter en Saturnus en zegt dat de huidige Joodse kalender niet klopt. Het is zelfs onmogelijk als we geloven dat na 6000 jaar de Messias zal komen, de joodse jaartelling juist zou zijn.
In andere woorden waar onze kalender 4003 jaar voor Christus bevat, telt de Joodse kalender maar 3670 jaren. De grootste fouten worden nader toegelicht. In totaal mist die kalender ongeveer 243 jaar en is dus net zo ver als die van ons.
Als de Joodse commentaren zeggen dat de Messias na 6000 jaar zal terug komen en dan met nog 243 jaar meer te gaan dan het jaartal wat westerse jaartelling hanteert, is het een hele moeilijke zaak dat dan de Komst aanstaande zou zijn.
Als we nog 243 jaar moeten wachten zal op dat moment de mensheid met de huidige geboortestijging zo'n 48 miljard tellen. De wereldbevolking telt dan zoveel miljarden meer dan op dit moment, dat de wereld niet eens in staat zou zijn om al die mensen te voeden of van energie te voorzien.

Ook al zou de VN er in slagen om de bevolkingsgroei af te remmen dan nog komen er teveel mensen. Zelfs een verdubbeling van de huidige bijna 7 miljard kan al niet.
Bedenk dat in 1960 er nog maar 3 miljard mensen er op aarde leefden en in 50 jaar we ons meer dan verdubbeld hebben. Zelfs als mensen stellen dat het nog wel 35 jaar duurt voordat de Heer terug komt dan zullen de mensen, vanwege het voedsel gebrek, al heel lang voor die tijd elkaar naar het leven staan.

Een volgende vraag is waarom er in Israël in 1990 al een opleving was met de vraag wanneer de Messias zou komen als men zelf denkt dat deze pas na 6000 jaar komt. Grote aanplakborden waren er toen te zien met het opschrift Messiah Now.

In het boek 'Zohar" staat te lezen: Als het zestigste jaar de drempel van het zesde millennium overschrijd, zal de God van de hemel de dochter van Jacob bezoeken met een voorafgaande herinnering ... In het jaar zes en zestig zal de Messias verschijnen in het land van Galilea (Zohar. vol 1. P.370).

Uiteraard is deze zestigste dan het jaar 5760 en de drempel van het zesde millennium was ons jaar 2000. De voorspelling dat de Messias zal verschijnen in het jaar zesenzestig [5766 van 2006] kan de basis zijn voor de voorspelling van Kaduri.
In het najaar van 2005 kreeg hij een bezoeker in zijn huis in het noorden van Galilea. Toen de man een rabbijnse zegen ontvangen had en het huis verliet, wendde Rabbi Kaduri zich tot zijn hulp en zei, ik heb de messias gezien! Hij schreef de naam van de man op in een cryptische opmerking en verzegeld die in een envelop, met het verzoek dat het een jaar later na zijn dood zou worden geopend. Hij stierf in jan. 2006 en een jaar later werd de envelop geopend, met de onthulling van de naam van de verwachte Messias als Yehoshua! Ja zijn messias had de naam van Jezus (de Griekse vertaling van Yeshua) maar was niet dezelfde Messias die wij aanbidden. Kaduri zei dat deze man zich meer en meer populair zou maken, totdat hij wordt gevraagd om in de politiek te treden, en na verloop van tijd zal hij winnen.

Het is duidelijk dat de leidende rabbijnen niet wachten op 2240 voor de komst van hun messias. Ze geloven dat Hij binnenkort het Messiaanse koninkrijk zal oprichten.
De Joodse geleerden weten ook dat hun kalender jaren mist. De Rabbijnen die de kalender hanteren welke is gebaseerd op de “Seder Olam Rabbah” weten dat die fout is en sommigen weten ook de reden waarom.
Men heeft niet altijd de huidige kalender gehanteerd. Deze werd pas populair sinds 1517. Tot dan was de gebruikte datering afkomstig uit 312 v. Chr. uit de tijd waarin de dynastie van Seleucid werd gevestigd en het een systeem had van datering met de naam Minyan Shtarot.

De geschiedenis van de Macabeeën begint in dat jaar. De schrijver van dat boek noteerde de Griekse datum als zijnde de tijd (The annals of the world 1658. p.329)
Het bevestigd dat het boek 1 Maccabeeën (1:10) de datum noteert van de gebeurtenissen als 175 v.Chr. en als zijnde 137 jaar na het begin van het Griekse koninkrijk (312 v.Chr.)
Het was het jaar dat Antiochus weer terugkeerde van Rome waar hij als gijzelaar werd vastgehouden.
In 175 v. Chr. sloot Antiochus IV Epiphanes een verbond met de corrupte leiders in Jeruzalem en werd de tempel ontheiligd in 168 v. Chr.

Joodse bronnen claimen dat hun datumsysteem van 312 v. Chr. refereert naar een verbond gemaakt met Alexander de Grote. Volgens Josephus verzocht Alexander dat zijn beelden in de tempel te Jeruzalem zouden worden geplaatst. Simon de hogepriester, legde uit hoe verontrustende dit kon zijn t.a.v. de joodse religieuze wet en stelde voor dat de Joden hem een nog grotere eer zouden schenken door alle jongensbaby’s geboren in het priesterschap van dat jaar, "Alexander" zouden heten. Ze beloofden eveneens om dat jaar (van de verovering van het rijk) te accepteren als de eerste van de jaartelling in alle juridische documenten. Ze noemden het de Minyatt Shtarot. Dat systeem van datering werd gebruikt door de Joodse gemeenschappen tot aan 1517 na Chr.

Maar in de 16e eeuw kwam er een vorm van datering die officieel werd geaccepteerd. Volgens de “Jewish Time Line Encyclopedia” als de Turken in 1517 na Chr. Egypte veroveren en het datering systeem dan structureel wordt veranderd. Rabbi David ibn Zimra werd de leider van de Egyptische Joden en was degene die formeel de Minyatt Shtarot beëindigde.

De basis voor de huidige kalender ligt dus in de “Seder Olam Rabbah” welke is samengesteld in het midden van de tweede eeuw, door Yose ben Halafta (stierf in 160). Haftala was een student van de befaamde Rabbi Akiva ben Joseph (de opsteller van de Mishnah). Gedurende de opstand van Bar Kochba tegen de Romeinen (132-135) gaf de 90 jaar oude Akiva zijn zegen aan de revolutie door Bar Kochba uit te roepen als de “ster van Jokob” (Num. 24:17) en de lang verwachte Messias.

Bar Kochba sneuvelde in 135 en de Joodse revolutie stierf uit. De Romeinse generaal Hadrian ploegde Jeruzalen om en strooide zout in de wonden, door een beeld op te richten van Zeus (Jupiter) op het tempelterrein en veranderde de naam in Aelia Capitolina zodat de naam van Jeruzalem verloren zou gaan. Ook de naam van Israël werd veranderd in Palstina.

Yose ben Halafta schiep de “Seder Olam Rabbah” met het doel om Bar Kochbah - in navolging van de zeventig jaarweken van Daniël - de Joodse Messias te laten zijn.

De “Seder Olam Rabbah” bevat echter fouten soms hele simpele. Het zegt dat Terach de vader werd van Abram op de leeftijd van 70 jaar. Genesis 11:26 zegt dat: “toen Terach 70 jaar was, verwekte hij Abram, Nachor en Haran”.
Nu dat was geen drieling. Ook was Abraham niet noodzakelijkerwijs de eerstgeborene omdat hij het eerst genoemd wordt. Voor de geboortedatum van Abram kijken we dan naar Gen. 1:32, “Terach leefde tweehonderdvijf jaar. Hij stierf in Haran.”

Na de dood van Terach verliet Abram Haran. Gen 12:4. "Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok. Hij was 75 jaar oud als zijn vader 205 jaar oud was, dat maakt dat Terach 130 jaar oud was als Abram geboren wordt en geen 70. Hier worden dus simpelweg 60 jaren over het hoofd gezien. Inplaats van 1948 na de schepping van Adam zijn er al 2008 jaren verstreken als Abram wordt geboren.
Verder noteert de “Seder Olam Rabbah” het verbond met Abraham als hij 70 jaar oud is. De bijbel zegt echter dat hij 75 jaar oud is wanneer hij uit Haran vertrekt. Hier ontbreken dus weer 5 jaar.

Volgens de “Jewish Time Line Encyclopedia” is Mozes geboren op 7 Adar 1393 voor Chr. In onze kalender is dat 18 febr. 1576 voor Chr. Maar volgens de meest geaccepteerde berekeningen vond de Exodus plaats op Pesach de 14de Nissan, op 12 april 1491 voor Chr. wanneer Mozes 80 jaar oud is. Dat plaatst zijn geboorte in 1571 voor Chr. en niet in 1576 voor Chr.
In die tijd was er een conjunction van Jupiter en Saturnus op 27 jan. 1575 voor Chr. Een conjunctie die te laat zou zijn om de geboorte aan te kondigen van Mozes als zijn geboorte op 18 febr. 1576 voor Chr. had plaats gevonden

Het was namelijk deze drievoudige conjunctie waarmee de Egyptische waarzeggers aan de Farao vertelden dat de conjunctie de aankondiging was dat er een groot leider van Israël zou worden geboren en dit was reden voor het bevel om alle jongens te doden. Een conjunctie die 4 jaar voor de geboorte van Mozes plaatsvond.

Dan worden er nog eens 14 jaar verwijderd uit de regering van Amazia (826-812} Die 29 jaar lang regeerde. “Toen Amazia vijfentwintig jaar oud was, werd hij koning, en hij regeerde negenentwintig jaar in Jeruzalem.” 2 Kron. 25:1. Maar de “Seder Olam Rabbah” laat hem slechts 15 jaar regeren wanneer hij dan al vlucht uit Jeruzalem en de troon achterlaat voor Uzzia. Die regeerde 52 jaar, maar de“Seder Olam Rabbah” laat hem regeren in de laatste 14 jaar van Amazia zijn leven en daarom zou Uzzia dan in 773 moeten sterven inplaats van in 760 voor Chr..
We weten dat de “Seder Olam Rabbah” fout zit omdat 2 Koningen 15:23 zegt;
“In het vijftigste jaar van Azaria, de koning van Juda, werd Pekahia, de zoon van Menahem, koning over Israël en hij regeerde twee jaar in Samaria.”

Dit zijn simpelweg fouten in de datering maar veel ernstiger is de fout die Yose ben Halafta heeft gemaakt. Die nam 164 jaar weg uit de datering in de periode van het rijk van de Meden en Perzen.
En laat slecht 5 koningen regeren waar er 13 hebben geregeerd in dit rijk.

1) Darius, de Meder regeerde 1 jaar - 3389 tot 3390, Romeinse tijd (A.M) in onze tijdrekening (374-373 vChr.)
• Babylon werd veroverd (de Seder Olam dateert dit op 374 voor Christus, in plaats van de aanvaarde datum van 538 vChr.)
• Daniel werd in de leeuwenkuil gegooid.

2) Cyrus regeerde 3 jaar - 3390 tot 3392 uur (373-371 vChr)
• De Joden keren terug naar Jeruzalem.
• De tweede tempelbouw begon.

3) Artaxerxes (Cambyses) regeerde 1/2 jaar - 3393 AM (370 v. Chr)
• De Tempel bouw werd stilgelegd.

4) Ahosveros regeerde 14 jaar - 3393 tot 3407 AM (370-356 v. Chr)
• Esther werd gekozen koningin

5) Darius de Perzische regeerde 35 jaar - 3407 tot 3442 AM (356-321 vChr)
• Temple de bouw werd hervat - 3408 AM (355 vChr)
• Tweede Tempel werd gewijd - 3412 AM (351 vChr)
• Ezra kwam naar Jeruzalem - 3413 AM (350 vChr)
• Nehemia kwam naar Jeruzalem - 3426 AM (337 vChr)
• Darius werd verslagen door Alexander - 3442 AM (321 vChr)

In plaats van 13 Medo/Perzische koningen over een periode van 207 jaar, neemt de Olam slechts vijf koningen op, over een periode van 53 jaar. Opnieuw zijn er diverse historische geschriften die op dit punt bewijzen dat de Seder Olam verkeerd zit.

De ware datering is dat er eigenlijk 13 Medo-Perzische vorsten waren die regeerden over een periode van 207 jaar.
Voor een volledige lezing, moet men bisschop James Ussher zijn boek raadplegen, The Annals of the world, pagina's 117-234:
Hier zo kort mogelijk gehouden

1.) Darius, de Meder regeerde één jaar (538-537 vC), waarna hij de troon over gaf aan zijn schoonzoon, Cyrus. Hij stierf niet in dat jaar zoals de Seder Olam suggereert, maar in plaats daarvan ging hij met pensioen.

2.) Cyrus besteeg de Medo-Perzische troon in 537 voor Christus, als een bruidsschat voor het huwen van Darius’s zijn dochter. In het eerste jaar van zijn regering zond Cyrus, Zerubabel naar Jeruzalem met 49.697 mensen, om het koninkrijk en de tempel te herbouwen. Cyrus regeerde gedurende zeven jaar (geen drie jaar zoals in de Seder Olam staat) en stierf in 529 voor Christus, gaf daarmee de troon over zijn zoon, Cambyses.

3.) Artaxerxes (Cambyses), zoon van Cyrus, besteeg de Medo-Perzische troon in 529 v.Chr. Hij was mentaal labiel, getrouwd met twee van zijn zussen, heeft zijn broer vermoord, veroverde Egypte en werd toen stapelgek. Hij kwam terug naar Perzië, -. overleed door een ongeluk met zijn zwaard in 522 v. Chr. Hij regeerde zeven jaar en niet een half jaar, zoals voorgesteld in de Seder Olam.

4.) Darius (ook wel Artaxerxes de Grote genoemd) begon zijn regering in 521 voor Christus in dat jaar, stuurde hij spionnen naar Griekenland om de kust van Griekenland in kaart te brengen en plande de eerste Perzische invasie. In 518 voor Christus, scheidde hij van Vasthi en trouwde met Esther. In 485 voor Christus, verklaarde hij dat zijn zoon, Xerxes, de volgende koning zou worden en ging er toe over om Griekenland binnen te vallen. Maar hij stierf later in dat jaar, hij regeerde de volle 36 jaar (niet 14 jaar als vermeld in de Seder Olam). Zijn dood stopte de “Zeventig Weken” op de profetische klok na Gabriël's voorzegde zeven weken (49 jaar). Esther was geen koningin meer. Israël had niet langer een pleitbezorger bij de Perzische troon. Wat volgt was een periode die Gabriël beschreef als een “tijd van benauwdheid.” De kloof tussen de zevende en achtste weken duurde 77 jaar. Gabriël starte de “zeventig weken” klok opnieuw in 408 v. Chr, en stopte die weer 434 jaar later, in 27 na Chr. Dat was het Sabbat-Jaar, waarin Jezus zijn bediening begon. De kloof tussen de negenenzestigste week en de zeventigste week gaat door tot op de huidige generatie. De wereld wacht op het begin van de zeventigste week - de Periode van Grote Verdrukking.

5. Xerxes besteeg de troon in 485 Perzische vChr. Hij was niet de Darius, de zoon van Esther, zoals opgenomen in de Seder Olam. Hij was de zoon van Vasthi. Koning Xerxes starte een strijd tegen Griekenland met 1.700.000 soldaten; 80.000 paarden, plus kamelen en wagens. De Grieken zijn nooit deze Perzische indringers vergeten. Het kostte hen ongeveer 150 jaar om zich voor te bereiden op de wraak die Alexander de Grote heeft uitgevoerd.

6. Artaxerxes (zoon van Xerxes) was onderkoning gemaakt door zijn vader in 474 v. Chr Negen jaar later (465 vC), na de dood van Xerxes, besteeg Artaxerxes de Perzische troon. In zijn 20e jaar (445 vC), stuurde hij Nehemia om Jeruzalem het te herbouwen. Artaxerxes en zijn vrouw, Damaspia, stierven beiden op dezelfde dag in 425 na Chr. daarmee de troon te laten aan zijn zoon, Xerxes.

7. Xerxes (zoon van Artaxerxes) regeerde een jaar (425 v. Chr.) Toen hij “lallend dronken” was op een feestdag, werd hij vermoord in zijn kamer tijdens de slaap. Zijn broer, Secundianus, geboren uit Aloguna, een Babylonische vrouw, vermoord hem met de hulp van zijn kamerling.

8. Secundianus (tweede zoon van Artaxerxes) nam de troon in bezit in 424 v.Chr. Zijn leger haatte hem voor het doden van zijn eigen broer. Hij plande ook om Ochus, zijn andere broer te doden, maar werd in plaats daarvan zelf gedood.

9. Ochus/Darius (derde zoon van Artaxerxes) verleide Secundianus om hem te ontmoeten en een verdrag te sluiten. In 423 v. Chr., nam Ochus hem gevangen en heeft Secundianus geëxecuteerd voor het vermoorden van Xerxes. Ochus nam de naam Darius aan en regeerde 19 jaar. Hij stierf in 404 v. Ch. met het overlaten van de troon aan zijn zoon, Arsicas. Hij gaf zijn andere zoon, Cyrus, de heerschappij over de Egeïsche zeekust provincies van Ionië en Lydia, ten oosten van Griekenland.

10. Arsicas/Artaxerxes (zoon van Ochus/Darius) besteeg de troon in Perzië in 404 v.Chr. en regeerde 43 jaar. Hij is gevangen genomen en geketend door zijn broer Cyrus, met een “gouden” ketting, uit respect voor zijn koninklijkheid en dacht eraan hem om te brengen, maar hun moeder haalde hem over om Cyrus vrij te laten en liet hem niet terugkeren in zijn koninkrijk.
Arsicas/Artaxerxes had twee zonen: Ochus, als een legitieme zoon en Arsames, bij een concubine, van wie hij zielsveel hield.
In 361 voor Christus, heeft Ochus Arsames vermoord, en toen Artaxerxes daarover hoorde, stierf hij van verdriet. Ochus verborg de dood van zijn vader tien maanden lang, terwijl hij brieven zond naar alle provincies met de naam van zijn vader en zegel waarin hen werd vertelt om Ochus als hun koning te aanvaarden. Nadat iedereen hem erkende als hun koning, kondigde hij zijn vaders dood aan en gebood dat er publieke rouw zou worden bedreven voor hem.

11. Ochus nam de naam aan van zijn vader, Artaxerxes in 361 v.Chr. en heeft meteen al zijn familieleden gedood om alle concurrentie voor de troon te elimineren. Nadat hij 23 jaar regeerde, is hij vergiftigd. door Bagoas, zijn chef kamerling. Bagoas, was een Egyptenaar en hij heeft hem gedood als wraak voor het doden van de Egyptische Stiergod, Apis. Ba-Goas sneed de koning zijn lichaam in stukken en voerde het aan de katten. Als de meest machtigste man in het koninkrijk, maakte Bagoas Arses, de koning zijn jongste zoon, koning van Perzië, en executeerde vervolgens al zijn broers.

12. Arses kreeg de troon in 338 voor Christus, maar de jongen had niemand meer om hem te helpen, en dus moest hij vertrouwen op Bagoas: om het koninkrijk te regeren. Echter, heeft hij in het geheim een wraak gepland tegen Bagoas. In 336 voor Christus (het derde jaar van zijn regering) kwam Bagoas erachter dat Arses wraak wilde nemen! - Hij heeft de koning en al zijn kinderen gedood en vervolgens zet Bagoas Darius op de troon, de zoon van Arsames, de broer van Artaxerxes, als de nieuwe Perzische koning.

13. Darius kreeg de kroon als nabestaande in 336 v. Chr. en werd de Perzische monarch, die door Alexander werd verslagen in 331 v. Chr. maar hij was niet een zoon van Esther, zoals is opgetekend in de Seder Olam. In feite werd geen van Esther’s kinderen (als ze die ooit gehad heeft), een Perzische koning. Xerxes, die de troon besteeg in 485 v.Christus, was de zoon van Vasthi, niet van Esther.

Dertien Medische-Perzische vorsten regeerden over een periode van 207 jaar. Waarom Yose ben Halafta 164 jaar weg werkte uit de Perzische monarchie? Rabbi Simon Schwab benoemd dit de probleem - op bladzijde 188 van zijn boek, Comparative Jewish Chronologie:

“Het moet mogelijk zijn geweest dat onze wijzen - om onbekende redenen - een bepaalde historische periode doelbewust hebben geëlimineerd en alle verslagen weggewerkt en ander materiaal wat daarop betrekking zou hebben. Zo ja, wat zou hun dwingende reden zijn geweest voor zo‘n ongewone procedure?

Schwab en anderen suggereren dat ze misschien de data hebben vervalst om iedereen te verwarren die zou willen proberen om met de profetieën van Daniël de komst van de Messias gaan te voorspellen. De waarheid is, dat ergens tussen 135-160 na Chr., Jossee ben Halafta, een leerling van Rabbi Akiva en bewonderaar van Bar Kokhbah, de datering veranderde, zodat de zeventig weken van Daniël zouden wijzen op Bar Kokhbah als hun voorspelde Messias, in plaats van Jezus, Hij leidde bewust deze generaties van Joden weg van Jezus, de ware Messias

Hoe kon Halafta hiermee wegkomen? Het antwoord kan liggen in Daniel 11:1-4, als de profeet wordt verteld dat het vierde Perzische koning een oorlog zou voeren tegen Griekenland.
De hemelse bezoeker van Daniël zei:

"En ik, ik stond in het eerste jaar van Darius, de Mediër, hem terzijde als steun en toeverlaat.
Nu zal ik u dan de waarheid bekendmaken.
Zie, er zullen nog drie koningen in Perzië aan de macht komen, en de vierde zal grotere rijkdom verwerven dan alle anderen. Als hij sterk geworden is door zijn rijkdom, zal hij allen opzetten tegen het koninkrijk Griekenland.
Daarna zal er een machtige koning aan de macht komen, die met grote heerschappij zal heersen en zal handelen naar eigen goeddunken.
Zodra hij echter aan de macht komt, zal zijn koninkrijk verbroken worden en opgedeeld worden naar de vier wind streken van de hemel, maar niet voor zijn nakomelingen en niet overeenkomstig de heerschappij waarmee hij had geheerst, want zijn koninkrijk zal uiteengerukt worden en zal zijn voor anderen dan voor hen"
(Dan. 11: 1 -4).

Omdat er geen andere koningen worden genoemd in deze passage, maakte Halafta van de gelegenheid gebruik om te suggereren dat er slechts vijf Perzische vorsten waren - de vier in de profetie, plus degene die zou worden verslagen. Echter, de Perzische en Griekse historici noteren er nog acht - in totaal waren er dus 13 Medo/Perzische koningen die heersten over een periode van 207 jaar. Waarom werden ze weggelaten uit Daniëls visioen in hoofdstuk 11? Het is omwille van een getimede profetie in het negende hoofdstuk van Daniëël. Vergeet niet de eerste zeven weken in de profetie van de zeventig weken. God plande een kloof tussen de zevende en achtste Sabbaticale cyclus, die christelijke theologen weer over het hoofd lijken te hebben gezien. Beginnende met de dood van Ahasveros in het Sabbats Jaar van 485 v. Christus, als het tellen van de “weken” dan wordt gestopt voor de komende 77 jaren van “moeilijke tijden” (Dan. 9:25), en opnieuw startte in 408 v. Christus. Dit is de reden dat er slechts vier Perzische koningen worden genoemd in het laatste visioen van Daniël, vermeld in hoofdstuk 11.

Anderen hebben ook geschreven dat de profeten eindigden met Maleachi, het markeren van een historische ommekeer in de geschiedenis van Israël. Ussher schreef: “Er was niet langer een voortdurende opeenvolging van profeten te verwachten, zoals eerder. Daarom vermaande Maleachi hen, in de laatste woorden van zijn profetie, om vast te houden aan de wet van Mozes tot aan Christus, de grote profeet van de Gemeente, die zou verschijnen met zijn voorloper, Johannes de Doper” (Annalen, blz. 160). Maleachi heeft zijn boek afgesloten met een profetie van de terugkeer van Elia om de Messias te introduceren. Daarom is het aftellen tot de Messias weer begonnen na 77 jaar, na de “moeilijke tijden.”

Een deel van de jaren die de “Seder Olam” ook mist, met de 165 jaren in de huidige jaartelling, zijn die van 485/484 tot en met 322/321 voor Christus, in het jaar 325/24 zijn de 114de Olympische spelen gehouden.
In die tijd, die begint met dat Ahosveros sterft en Esther verdwijnt, in die tijd worden er 36 Olympische Spelen georganiseerd. In die keert Ezra terug naar het land. Wordt Artaxerxes koning van Perzieë. Keert Nehemia terug naar het land. Worden Xerxes, Secundianus, Ochus, Arsicas en Arses achtereenvolgens koningen van Perzië. In 331 voor Chr. overwint Alexander de Grote en sterft koning Darius.

De conjuncties die een vast tijdspatroon hebben beslaan gewoon tijdvakken. Als in een kalender er jaren ontbreken in die tijdvakken is er bewust of onbewust een fout geslopen in de tijdrekening.
In maart 483 v. Chr. is er een conjunction van Jupiter en Saturnus in het sterrenbeeld Steenbok.
In okt. 463 v.Chr. is er een in het sterrenbeeld Weegschaal. In april 443 v.Chr. een conjunctie in het sterrenbeeld Stier. In dec. 424 v. Chr. een conjunction in Steenbok. In Augustus 403 v. Chr.in het sterrenbeeld de Weegschaal. In juli 384 v.Chr. in Tweelingen. In maart 364 v.Chr. in Waterman. In oct. 344 v.Chr. in de Weegschaal en in 324 v.Chr. in Tweelingen.