www.wimjongman.nl

(homepagina)


De wederkomst van Saturnus - deel 8: Van Urkesh naar Kanaän

16 december 2021 - door Derek Gilbert

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35

In Genesis 15 deed God een opmerkelijke en enigszins raadselachtige belofte aan Abraham:

Toen zeide de Here tot Abram: Weet zeker, dat uw nakomelingen in een land, dat het hunne niet is, zullen wonen en daar dienstknechten zullen zijn, en zij zullen vierhonderd jaren lang verdrukt worden. Maar Ik zal het oordeel brengen over het volk dat zij dienen, en daarna zullen zij naar buiten komen met grote bezittingen. Wat u betreft, gij zult in vrede tot uw vaderen gaan; gij zult begraven worden in een goede ouderdom. En in het vierde geslacht zullen zij hier terugkomen, want de ongerechtigheid van de Amorieten is nog niet voleindigd." (Genesis 15:13-16, nadruk toegevoegd)

Als er één ding is dat we vanaf de zondagsschool zouden moeten leren, dan is het wel dat geen enkel detail in de Bijbel onbelangrijk is. Wat bedoelde God met "de ongerechtigheid van de Amorieten"? Waarom koos Hij een groep mensen waar de meesten van ons alleen maar van gehoord hebben, als we er al van gehoord hebben, in de lijst van naties die de Israëlieten uit Kanaän moesten verdrijven? Er moet iets unieks aan de Amorieten zijn geweest, wil God hen eruit verdrijven.

Welnu, geleerden van het oude Nabije Oosten weten veel over de Amorieten. Tussen de tijd van Abraham en het verblijf van de Israëlieten in Egypte, ruwweg 2000 v. Chr. tot 1500 v. Chr., beheersten de Amorieten het land van de Bijbel. Het was het tijdperk van de Amorieten in wat nu Irak, Syrië, Jordanië, Koeweit, de noordelijke delen van Arabië en Egypte, het noordwesten van Iran en het zuidoosten van Turkije is. De laatste honderd jaar is het onder academici algemeen bekend dat Amoritische koningen, stamhoofden en stamoudsten het grootste deel van wat wij het Midden-Oosten noemen in handen hadden. Hun sociale structuur was vergelijkbaar met wat wij kennen van de Israëlieten tussen de tijd van Abraham en de inname van Jeruzalem door Nebukadnezar, ongeveer 2000 v. Chr. tot 586 v. Chr. Dat is niet verwonderlijk, want Abraham, Izaäk en Jakob leefden in een cultuur die door de Amorieten werd overheerst. Maar er waren andere groepen mensen die ook de wereld van de aartsvaders beïnvloedden, en in de laatste veertig jaar zijn we het belang van de Hoerriërs gaan inzien.

Zoals we eerder opmerkten, ontstonden de Hurriërs in Noord Mesopotamië, in de Koerdische regio langs de grens tussen Syrië, Irak, en Turkije. De stad Urkesh werd gesticht in het vierde millennium v. Chr. en blijkt meer dan tweeduizend jaar lang een belangrijk centrum van de Hurriaanse religie te zijn geweest, vanaf ongeveer 3500 v. Chr. totdat de stad rond 1200 v. Chr. definitief werd verlaten. Ook al werd Urkesh enkele eeuwen vóór het eerste bewijs van het schrift gevestigd, de aanwezigheid van de abi (rituele put), een rituele structuur "die uniek verbonden is met de Hurrische traditie,"[1] is sterk bewijs voor Hurrische spirituele en politieke invloed in Mesopotamië tijdens de vormingsjaren van het Joodse - en, bij uitbreiding, het Christelijke - geloof. En deze Hurriaanse invloed verbindt drie zeer belangrijke bergen in de geschiedenis van de Bijbel: Ararat, Sinaï en Sion.

We merkten in een vorig hoofdstuk op dat de proto-Hurriërs, het Kura-Araxes (of Vroeg-Transkaukasische) volk, migreerden vanuit hun oorspronkelijke thuisland op de vlakte van Ararat. Het is verleidelijk, hoewel we dit niet kunnen bewijzen, om het oorsprongspunt van deze cultuur in verband te brengen met de overlevenden van de zondvloed van Noach, wiens boot op een berg ergens in de buurt van de Araratvlakte aan land kwam.

Hele boeken zijn gewijd aan het pleiten voor of tegen de zondvloed. Dat onderwerp valt ver buiten het bestek van wat we hier onderzoeken. Maar laten we omwille van het argument speculeren dat een historische zondvloed inderdaad een bootlading overlevenden ergens in de bergen van Ararat heeft afgezet, mogelijk in het vijfde millennium voor Christus. Toen de nakomelingen van Noach van de berg afdaalden en zich in nieuwe gebieden vestigden, vestigde een groep Jafethieten, het Kura-Araxes volk (genoemd naar de twee rivieren die de noord- en zuidzijde van het Kleine Kaukasus gebergte afwateren) zich rond 4000 v. Chr. in wat nu Armenië, Georgië, Azerbeidzjan en Oost-Turkije is. Dat deel van de vergelijking is giswerk, maar archeologen zijn ervan overtuigd dat de Kura-Araxes cultuur zich na 4000 v. Chr. vanuit de Araratvlakte verspreidde over een breed gebied van Noord-Iran tot Oost-Turkije, ten noorden van het Kaukasusgebergte, en ten zuiden tot de buitenste rand van de Vruchtbare Sikkel, en uiteindelijk langs de Middellandse-Zeekust naar het zuiden trok om rond 2850 v. Chr. het Meer van Galilea en de Jordaanvallei te bereiken.[2]

Dit is relevant voor onze studie omdat de komst van het schrift in het vroege derde millennium v. Chr. ons in staat stelt tekstbewijs te volgen om de invloed van het Kura-Araxes (proto-Hurrische) volk op ideeën en geloofsovertuigingen te volgen via hun woorden, en niet alleen via hun architectuur en aardewerk.

( )

De verspreiding van de Kura-Araxes (proto-Hurrië) cultuur

Geleerden dateren het einde van de Kura-Araxes cultuur rond het jaar 2000 v.C.,[3] ongeveer in de tijd dat de Amorieten opkwamen als culturele en politieke macht in het Nabije Oosten.[4] De Hurriërs echter, als afstammelingen van de Kura-Araxes cultuur van de Ararat Vlakte en stichters van Urkesh, leggen een verband tussen het gebergte van Ararat, de necromantische rituelen van de abi, en de mensen die de aartsvaders in Kanaän tegenkwamen.

Het jaar 2000 v. Chr. is ook ruwweg de tijd dat Abraham begon te migreren van Ur naar Harran (let op: dat is de correcte spelling van de naam van de stad) en tenslotte naar Kanaän. En de Hoerriërs spelen een prominente rol in de verhalen van de bijbelse aartsvaders.

Ten eerste moeten we de gangbare veronderstelling over Abrahams afkomst heroverwegen: Ur van de Chaldeeën lag niet in Sumerië, het huidige Zuid-Irak. In feite namen de meeste mensen gedurende het grootste deel van de laatste vierduizend jaar aan dat Abraham uit het noorden van Mesopotamië kwam. Pas toen de beroemde Britse archeoloog Sir Leonard Woolley in 1922 de fabelachtige "Koninklijke graven van Ur" vond, besloten Joden, Christenen en Moslims dat de fascinerende en belangrijke Soemerische stad een passend punt van oorsprong was voor Vader Abraham. Tot Woolley geloofden Bijbelgeleerden over het algemeen dat de aartsvader afkomstig was uit Zuid-Turkije. Dat is precies waar we het oude Harran vinden, aan de rivier de Balik, ongeveer tien mijl ten noorden van de Syrische grens.

In het vroege tweede millennium v. Chr. was Harran een belangrijk handelscentrum op de karavaanroute tussen de Middellandse-Zeekust en Assyrië in wat waarschijnlijk een belangrijk grensgebied was tussen de Assyriërs in het zuidoosten, de Hoerriërs in het noordoosten, een opkomend Amoritisch koninkrijk bij Aleppo in het zuidwesten, en de Hettieten, die rond die tijd in het noordwesten van Anatolië aankwamen.

Dicht bij Harran lag Ura, een stad die bekend stond als een thuisbasis voor reizende kooplieden,[5] evenals steden die de namen droegen van Abrahams vader, grootvader, overgrootvader en broer - met name Serug (Sarugi), Nahor (Nahur), Terah, en, natuurlijk, Haran, de vader van Lot.[6] Om nauwkeurig te zijn, moeten we opmerken dat "Haran" en "Harran" verschillende woorden zijn. Zoals eerder opgemerkt, is "Harran" afgeleid van het Akkadische ḫarrānum ("weg"), terwijl "Haran" waarschijnlijk zoiets als "bergbeklimmer" betekende, van har, het Hebreeuwse woord voor "berg". Toch suggereren de namen van zijn naaste familieleden een veel sterkere band tussen Abraham en het noorden van Mesopotamië dan met Ur in Soemerië, ongeveer zevenhonderd mijl naar het zuidoosten (en waar geen bergen zijn).

Evenzo komt Abrahams levensstijl als tentbewonende nomade meer overeen met de Amoritische cultuur van Noord Mesopotamië dan met die van Soemerië. Hij was geen stadsmens, evenmin als Izaäk en Jakob. En dit moet gezegd worden: Als Abrahams vader, Terah, van plan was geweest van Ur in Soemerië naar Kanaän te gaan, zou hij niet in Haran terecht zijn gekomen, zelfs niet per ongeluk. Een kaart van de karavaanroutes in het oude Nabije Oosten maakt het duidelijk. Nadat Terah vanuit Ur de Eufraat in noordelijke richting had gevolgd, zou hij een afslag naar links hebben moeten missen bij Mari, dicht bij de huidige grens tussen Irak en Syrië. Daar liep een bekend karavaanpad over de steppe naar Tadmor (Palmyra) en Damascus, alvorens af te dalen naar Kanaän via Bashan, de moderne Golan Hoogvlakte.

()

Harran is niet alleen een beetje afgelegen, het is belachelijk afgelegen. Van Ur naar Kanaän gaan via Harran is als van Boedapest naar Parijs rijden via Berlijn.

Het belangrijkste is dat de Bijbel een noordelijke locatie voor Abrahams Ur ondersteunt. Toen Jozua de stammen van Israël opriep om zich hun oorsprong te herinneren, zei hij:

Zo zegt de Heer, de God van Israël: "Lang geleden leefden uw vaderen aan de overzijde van de Eufraat, Terah, de vader van Abraham en van Nahor, en zij dienden andere goden. Toen nam Ik uw vader Abraham van over de rivier en voerde hem door het gehele land Kanaän, en maakte zijn nageslacht talrijk." (Jozua 24:2-3)

De sleutelzin daar is "voorbij de Eufraat." Ur in Soemerië ligt op de westelijke oever van de rivier de Eufraat. Abraham zou die niet zijn overgestoken om Kanaän te bereiken. Harran, en vermoedelijk Abrahams Ur, ligt aan de andere kant van de rivier. Zoals Cyrus H. Gordon in 1958 betoogde: "Het is nu duidelijk dat Abraham een handelsvorst was...uit het Hettitische rijk."[7]

Misschien, maar het is mogelijk dat het rijk Hurrisch was in plaats van Hettitisch. Er zijn geleerden die menen dat Ur-Kasdim ("Ur van de Chaldeeën") wijst naar Urkesh. De stadstaat was op het hoogtepunt van zijn macht aan het eind van het tweede millennium v. Chr., vooral na de val van het Akkadische rijk, maar haar invloed begon na ongeveer 2000 v. Chr. af te nemen. Urkesh ligt ongeveer 140 mijl ten oosten van Harran op een goed bereisde handelsroute naar het zuiden door de Mardinpas en in westelijke richting naar markten als Ebla, Halab (Aleppo), en in zuidelijke richting naar Damascus, Kanaän, en Egypte. In een consonantentaal als het Hebreeuws is het denkbaar dat een scribent in de post-Babylonische ballingschap, die vijftienhonderd jaar later schreef, de naam van een lang vergeten stad, u-r-k-s, tegenkwam en deze "corrigeerde" tot een hem bekende naam, u-r-k-s-d-m-Ur-Kasdim, het Sumerische Ur.[8]

Volgend deel: De Bron der Zielen</p>

Eindnoten:

[1] Kelly-Buccellati (2002), op.cit., p. 132.

[2] Yael Rotem, Mark Iserlis, Felix Höflmayer, and Yorke M. Rowan, “Tel Yaqush—An Early Bronze Age Village in the Central Jordan Valley, Israel.” BASOR 381 (2019), pp. 107–144.

[3] Giulio Palumbi and Christine Chataigner, “The Kura-Araxes Culture from the Caucasus to Iran, Anatolia and the Levant: Between Unity and Diversity. A Synthesis.” In: Pal éorient , vol. 40, n°2 (2014), pp. 247–260.

[4] Minna Silver, “The Earliest State Formation of the Amorites: Archaeological Perspectives from Jebel Bishri.” ARAM 26:1&2 (2014), p. 244.

[5] Cyrus H. Gordon, “Abraham and the Merchants of Ura.” Journal of Near Eastern Studies Vol. 17, No. 1 (Jan. 1958), pp. 28–31.

[6] Mark Chavalas, “Genealogical History as ‘Charter’: A Study of Old Babylonian Period Historiography and the Old Testament.” In Faith, Tradition, and History: Old Testament Historiography in Its Near Eastern Context (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1994), p. 122.

[7] Gordon, op. cit., p. 31.

[8] Patricia Berlyn, “The Journey of Terah: To Ur-Kasdim or Urkesh?” Jewish Bible Quarterly , Vol. 33, No. 2 (2005), pp. 73–80.

Bron: The Second Coming of Saturn Part 8: From Urkesh to Canaan » SkyWatchTV