www.wimjongman.nl

(homepagina)


De wederkomst van Saturnus Deel 34: De opkomst van Apollyon

15 februari 2022 door Derek Gilbert

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35

Dit leidt tot een ander stuk van de eind-tijden puzzel, en een van de redenen waarom ik besloot dit boek te schrijven: Ik geloof dat de identiteit van Abaddon en Apollyon in Openbaring 9:11, de engel van de bodemloze put, Saturnus is - het hoofd van de Wachters, Shemihazah. De opening van de bodemloze put markeert zijn letterlijke terugkeer naar de aarde. Het zou nu duidelijk moeten zijn dat de terugkeer van de oude Saturnus' heerschappij niet de langverwachte Gouden Eeuw zal brengen waar al meer dan tweeduizend jaar over wordt gedroomd.

Nu zijn er velen, waaronder ik (voorafgaand aan deze studie), die Apollyon als Apollo hebben geïdentificeerd. De gelijkenis tussen de namen "Apollo" en "Apollyon" is duidelijk, en gerespecteerde bijbelgeleerden zijn het er over het algemeen over eens dat de gelijkenis daar niet ophoudt. De karakteristieken van Apollo als een krijger en pest-god, gelijkgesteld met de Semitische en Akkadische goden Resheph en Nergal, die beiden werden beschouwd als poortwachters naar de onderwereld, liggen dicht genoeg bij de betekenissen van de namen "Abaddon" ("Verwoesting") en "Apollyon" ("Vernietiger") dat er een zaak kan worden gemaakt voor het gelijkstellen van de twee.

Echter, zoals we in een eerder artikel hebben opgemerkt, schrijft de profeet Habakkuk dat Resheph/Apollo achter God aanliep toen Hij optrok vanaf de berg Sinaï,[1] wat betekent dat Apollo zich niet in de afgrond bevond, tenminste niet zo laat als ten tijde van de Exodus. Aanwijzingen van Johannes in Openbaring 6:2 identificeren Apollo als de eerste ruiter van de Apocalyps, en hij rijdt al over de aarde sinds Christus arriveerde in de troonzaal van God in de eerste eeuw na Christus. Het is veilig om te concluderen dat Apollo niet Apollyon is.

Beter geschikt is de entiteit die de berg Hermon tot zijn har môʿēd maakte en Salomo overhaalde om ter ere van hem een hoge plaats op de Olijfberg te bouwen, waardoor deze de har ha-mašḥîṯ werd, de Berg van de Vernietiger - namelijk, Shemihazah, in de geschiedenis ook bekend als Saturnus, Kronos, El, Baal Hammon, Dagan, Enlil, Assur, en Kumarbi. Wie zou koning zijn over de enige entiteiten waarvan wij weten dat zij zich in de afgrond bevinden, anders dan het hoofd van de Wachters die daar na de zonde van Genesis 6 werden opgesloten? De connecties tussen Shemihazah, El (Milcom/Molech), en de berg Hermon, de plaats van Shemihazah's opstand en El's berg van samenkomst, wijzen erop dat deze entiteit de mysterieuze Abaddon/Apollyon van Openbaring 9 is.

Alle identiteiten die deze opstandige Wachter draagt zijn verbonden met de onderwereld: Kumarbi en de abi, Enlil de onderwereldrechter, Dagan de "heer van het lijk", de "twee diepten" van El's verblijfplaats, en de opsluiting van Kronos en Saturnus in de Tartarus. De laatste figuur in de Bijbel die we kunnen identificeren als deze rebel uit Genesis 6 is Abaddon/Apollyon.

Apollyon wordt alleen genoemd in Openbaring 9:11. Abaddon wordt een paar keer genoemd in het Oude Testament, meestal in combinatie met de Dood (māweth, de Hebreeuwse vorm van Mot, de Kanaänitische god van de dood) of Sjeool, de Hebreeuwse term voor de onderwereld:

Sheol is naakt voor God,
en Abaddon heeft geen bedekking. (Job 26:6)

Abaddon en de Dood zeggen,
"Wij hebben er een gerucht van gehoord met onze oren." (Job 28:22)

Verricht u wonderen voor de doden?
Staan de overledenen op om U te loven? Selah
Is uw standvastige liefde verklaard in het graf,
of uw trouw in Abaddon? (Psalm 88:10-11)

Sheol en Abaddon liggen open voor de Here;
hoeveel te meer de harten der mensenkinderen! (Spreuken 15:11)

Sheol en Abaddon zijn nooit tevreden,
en nooit zijn de ogen der mensen tevreden. (Spreuken 27:20)

De combinatie van Abaddon met Sheol, de plaats van de doden, of de Dood - met een hoofdletter in Job 28 omdat het een persoonlijk voornaamwoord is in dat vers - is veelzeggend. Naar mijn mening vertegenwoordigen Sheol/Dood en Abaddon niet dezelfde plaats of staat van bestaan in het hiernamaals. Ik stel voor dat Sheol en Abaddon in de Hebreeuwse kosmologie ruwweg gelijk zijn aan respectievelijk Hades en Tartarus in de klassieke Griekse religie. Dit zou de parallellen in Psalm 88:10-11 verklaren. Vers 10 paart "de doden" (Hebreeuws metim), overleden mensen, aan "de overledenen", wat in het Hebreeuws rephaïm is - de onmenselijke doden, geesten van de half-individuele Nephilim geschapen door de Wachters. Dan koppelt vers 11 "het graf", waar de menselijke doden te rusten worden gelegd, aan Abaddon ("Vernietiging"), waar de Wachters in duisternis geketend zijn tot het Oordeel.

( )

Hoe kan Abaddon de naam zijn van zowel een entiteit als een plaats? Vraag maar aan Hades. Of misschien is het vergelijkbaar met adellijke titels in het Verenigd Koninkrijk, waar "Norfolk" kan verwijzen naar een graafschap in East Anglia of de hertog van Norfolk, afhankelijk van de context.

De sprinkhaanachtige Titanen/Watchers die uit de afgrond tevoorschijn komen in Openbaring 9 zijn vergelijkbaar met het bovennatuurlijke leger in Joël hoofdstuk 2.[2] Om de een of andere reden streeft een kleine groep christenen er vandaag de dag naar om zich bij het leger van Joël aan te sluiten, in de onjuiste veronderstelling dat zij als strijders voor God zouden dienen. Zij vergissen zich. Joel's leger is niet menselijk, en het vecht voor het verkeerde team.

Wat Joël zag, was het leger van Gog dat naar Armageddon marcheerde. Er gebeuren slechte dingen met het leger van Joël. Lees het helemaal maar tot vers 20:

Ik zal de noorderling ver van u verwijderen,
en hem verdrijven naar een uitgedroogd en desolaat land,
zijn voorhoede in de oostelijke zee,
en zijn achterhoede in de westelijke zee;
de stank en vieze geur van hem zal stijgen,
want hij heeft grote dingen gedaan. (Joël 2:20)

God vernietigt het leger van Joël. Dit vers is de profetie van Jahweh over wat er gebeurt op de Dag des Heren, de dag waarop God de ongelovige volken van de wereld oordeelt.

De tijdlijn van deze gebeurtenissen is niet helemaal duidelijk. De horde van de Wachters zwermt uit de afgrond wanneer de vijfde bazuin in de hemel wordt geblazen. Dit volgt op de onvoorstelbare verwoesting, veroorzaakt door de gebeurtenissen van de eerste vier bazuinen, beschreven in Openbaring 8:7-12.

De bazuinoordelen beginnen kort na het begin van de periode van zeven jaar die de Grote Verdrukking wordt genoemd en die wordt ingeluid door de opening van het zesde zegel.[3] Hoewel het lijkt alsof de aarde wordt getroffen door een reeks natuurlijke catastrofen, stel ik voor dat alle zeven de bazuinoordelen verwijzen naar bovennatuurlijke entiteiten. We zullen ze kort samenvatten:

De eerste bazuin (Openbaring 8:7). Hagel en vuur volgen op het klinken van de eerste bazuin, een echo van de plaag tegen Egypte beschreven in Exodus 9:22-25. "Hagel en vuur waren in de oude wereld bekende goden, die door de psalmist Asaf specifiek worden beschreven als engelachtige wezens:

Hij gaf hun vee over aan de hagel
en hun kudden aan de bliksemschichten.
Hij liet zijn brandende woede op hen los,
toorn, verontwaardiging, en benauwdheid,
een gezelschap van vernietigende engelen. (Psalm 78:48-49, nadruk toegevoegd)

"Hagel" was Barad, een god bekend uit de Noord-Syrische stad Ebla zo'n duizend jaar voor de Exodus, wiens naam ruwweg vertaald kan worden als "(grote) kou".[4] Het Hebreeuwse woord vertaald als "bliksemschichten" is nog interessanter: reshephim is afgeleid van Resheph (Apollo), wat suggereert dat reshephim een klasse van bovennatuurlijke wezens was. Dit concept was bekend bij de heidense buren van het oude Israël; in Sidon, een stad aan de Phoenicische kust, vermeldt een inscriptie uit de vijfde eeuw v.Chr. dat een hele wijk van de stad "land van de Reshephs" werd genoemd.[5] Het lijkt er dus op dat de reshephim met Barad werden meegestuurd als een "gezelschap van vernietigende engelen", die bliksem en hagel gebruikten om Gods oordeel over Egypte uit te voeren. En het zal opnieuw gebeuren op een wereldwijde schaal wanneer de eerste bazuin klinkt.

De tweede bazuin (Openbaring 8:8-9). Een "grote berg, brandend van vuur" wordt in de zee geworpen, waardoor een derde van de schepen en een derde van het leven in de zee wordt vernietigd. U herinnert zich natuurlijk dat "grote berg" het voornaamste epitheton was van Enlil, één van de identiteiten van Saturnus/Shemihazah. De brandende berg van het tweede bazuin-oordeel is niet deze entiteit, omdat hij geketend is in de afgrond. Maar Johannes zou bekend zijn geweest met Henoch, waarin engelen worden beschreven als "brandende bergen" in de onderwereld,[6] en met de verwijzingen van Ezechiël naar de "stenen van vuur" in Eden.[7]

Wie het ook is, de brandende berg uit Openbaring 8:8-9 is een vernietigende engel met grote macht, en hij zal een ongekende vernietiging brengen aan hen die zich op de zee en daarin bevinden.

De derde bazuin (Openbaring 8:10-11). Zoals Tom Horn heeft geschreven in The Wormwood Prophecy en het vervolg daarop, The Messenger, kan de "grote ster" met de naam Alsem een fysiek object uit de ruimte zijn. Het is echter net zo waarschijnlijk dat dit een andere bovennatuurlijke entiteit is die belast is met het uitvoeren van Gods oordeel - misschien door het manipuleren van asteroïde Apophis, die de baan van de aarde snijdt op 13 april 2029.

De vierde bazuin (Openbaring 8:12). Een derde van de zon, maan en sterren wordt "getroffen", of "geslagen", zodat "een derde van hun licht verduisterd wordt". Van alle zeven bazuinoordelen is dit oordeel het minst duidelijk verbonden met het engelenrijk. Toch is er Schriftuurlijk bewijs om dit idee te ondersteunen. Vroeg in Israëls geschiedenis, gaf God Mozes deze waarschuwing:

Pas op dat u uw ogen niet naar de hemel slaat, en wanneer u de zon ziet en de maan en de sterren, het hele hemelse leger, u meesleept en u voor hen neerbuigt en hen dient, dingen die de Here, uw God, aan alle volken onder de hele hemel heeft toebedeeld. Maar de Here heeft u uit de ijzeroven, uit Egypte, gehaald en u tot een volk van zijn eigen erfdeel gemaakt, zoals u nu bent. (Deuteronomium 4:19-20, nadruk toegevoegd)

Met onze moderne vooringenomenheid zijn we geneigd aan te nemen dat God Mozes waarschuwde om de goden van de volken te mijden omdat het denkbeeldige godheden waren. Wanneer je de hele Bijbel leest, krijgt deze passage een context, en wordt het duidelijk dat Hij Mozes waarschuwde om de entiteiten die aanbeden werden als de zon, de maan, de sterren en het hemelse heir te mijden, omdat God ze aan de volken had toebedeeld als hun goden.

We hebben de vijfde bazuin, de opening van de afgrond, in ons vorige artikel behandeld, dus slaan we die over en gaan naar de zesde:

De zesde bazuin (Openbaring 9:13-21). Na het blazen van zijn bazuin krijgt de zesde engel het bevel om de vier engelen die in de Eufraat gebonden zijn vrij te laten, die op hun beurt een leger van tweehonderd miljoen aanvoeren dat een derde van de mensheid doodt. Een diepgaande studie van dit gedeelte valt buiten het bestek van dit boek, maar we kunnen met zekerheid zeggen dat het leger van tweehonderd miljoen niet uit China komt. Ja, China heeft een bevolking van 1,7 miljard, maar het heeft een leger van minder dan 2,2 miljoen.[8] Deze bazuin roept, net als de vorige vijf, bovennatuurlijke agenten op om Gods wil uit te voeren. De beschrijving van dit leger doet denken aan de beschrijvingen van de Wachters die uit de afgrond worden bevrijd en het bovennatuurlijke leger van Joël 2. Kortom, de zesde bazuin lijkt de strijdkrachten van de antichrist op te roepen om slag te leveren bij Jeruzalem.

De zevende bazuin (Openbaring 11:15). Dit brengt een reeks gebeurtenissen op gang die culmineert in de komst van de Antichrist, het Beest dat uit de zee tevoorschijn komt in Openbaring 13:1. Hoewel christelijke theologen al bijna tweeduizend jaar speculeren over de identiteit van deze figuur, zijn we nog steeds op zoek naar een eensluidende kandidaat. Velen in de eerste-eeuwse kerk geloofden dat hij Nero was, niet alleen omdat hij een boosaardig heerser was geweest die de kerk had vervolgd, maar ook vanwege een populair gerucht dat de keizer in 68 na Christus niet werkelijk was gestorven. Volgens de legende van Nero Redivivus zou de in ongenade gevallen heerser zijn dood in scène hebben gezet en naar het oosten zijn gevlucht, naar de vijand van Rome, Parthië, van waaruit hij een machtig leger zou aanvoeren om zijn troon te heroveren. Hoe vreemd het tegenwoordig ook klinkt, dit geloof bleef bestaan tot in de vijfde eeuw![9]

Hele boeken zijn er over deze figuur geschreven, en we zullen hem in een volgend boek behandelen. Het volstaat te zeggen dat de Antichrist, hoewel hij net als de Wachters uit de afgrond tevoorschijn komt, niet Sjemihazah/Saturnus is of een van de opstandelingen van de berg Hermon.

De Wachters krijgen vijf maanden om hun woede op de mensheid te botvieren, waarschijnlijk tegen het einde van de zevenjarige Grote Verdrukking. Het lijkt erop dat het vijf maanden durende schrikbewind onder leiding van Abaddon/Apollyon, het hoofd van de Wachters, Shemihazah, direct voorafgaat aan de vrijlating van de vier engelen die gebonden zijn in de Eufraat en het demonische leger van tweehonderd miljoen dat op Israël afkomt en onderweg een derde van de mensheid afslacht.

Omdat er in Openbaring geen melding wordt gemaakt van wat er aan het eind van de vijf maanden gebeurt, kunnen we aannemen dat Abaddon/Apollyon (Saturnus/Shemihazah) en zijn collega's deel uitmaken van het massale leger dat tegen Israël wordt ingezet en dat bij Armageddon wordt vernietigd.

Saturnus' Gouden Eeuw is misschien niet meer dan vijf maanden - de tijd die hij en zijn collega's krijgen om de mensheid te kwellen, gevolgd door de tijd die het leger van tweehonderd miljoen nodig heeft om in positie te komen. Het is mogelijk dat Saturnus/Shemihazah dit weet en er niet om geeft. Net zoals Adolf Hitler in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog zijn pogingen opvoerde om de joden binnen zijn bereik uit te roeien, zelfs toen zijn militaire commandanten smeekten om middelen om de oprukkende geallieerde legers tegen te houden, zo zullen de Titanen/Watchers, geconfronteerd met hun eigen naderende vernietiging, gedreven worden door een onvoorstelbaar intense haat om zoveel mogelijk mensen te doden voor het einde.

Volgende: De ultieme zombie-apocalyps

Eindnoten

[1] Habakkuk 3:3–5.

[2] Compare Revelation 9:7–9 and Joel 2:4–5.

[3] Revelation 6:12–17.

[4] Paolo Xella, “Barad.” In K. van der Toorn, B. Becking, & P. W. van der Horst (Eds.), Dictionary of Deities and Demons in the Bible 2nd extensively rev. ed. (Leiden; Boston; Köln; Grand Rapids, MI; Cambridge: Brill; Eerdmans, 1999), 160.

[5] Ibid.

[6] 1 Enoch 21:1–10.

[7] Ezekiel 28:14–16.

[8] S. Szmigiera, “The Biggest Armies in the World Ranked by Active Military Personnel in 2021.” Statista , Mar. 30, 2021. https://www.statista.com/statistics/264443/the-worlds-largest-armies-based-on-active-force-level/, retrieved 5/25/21.

[9] Augustine of Hippo, City of God XX.19.3. https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf102.iv.XX.19.html#iv.XX.19-p6 , retrieved 5/25/21.

Bron: The Second Coming of Saturn Part 34: The Rise of Apollyon » SkyWatchTV