www.wimjongman.nl

(homepagina)


De wederkomst van Saturnus deel 32: Armageddon

10 februari 2022 door Derek Gilbert

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35

De lange oorlog van de Gevallenen tegen hun Schepper is om de controle over Gods har môʿēd, Zijn berg van samenkomst, Sion. Dat is Zijn top-juweel, en dat is waarom Saturnus het wil hebben:

Groot is de Heer en zeer te prijzen
in de stad van onze God!
Zijn heilige berg, prachtig van hoogte,
is de vreugde van de hele aarde,
De berg Sion, in het verre noorden,
de stad van de grote Koning. (Psalm 48:1-2)

Zo zult gij weten, dat Ik de Here uw God ben,
die woont in Sion, mijn heilige berg.
En Jeruzalem zal heilig zijn,
en vreemden zullen er nooit meer doorheen trekken. (Joël 3:17)

Want de Here heeft Sion uitverkoren;
hij heeft het begeerd als zijn woonplaats:
"Dit is mijn rustplaats voor altijd;
hier zal ik wonen, want ik heb het begeerd." (Psalm 132:13-14)

Er zijn genoeg andere verzen die dit idee ondersteunen, maar je snapt het punt: Gods heilige berg, Zijn berg van samenkomst, is Sion - de Tempelberg in Jeruzalem.

Ja, sommigen geloven dat Salomo's Tempel in de Stad van David was, ten zuiden van de Tempelberg. Er zijn een aantal redenen, waaronder recente archeologische opgravingen in de stad van David op de alternatieve plaats die voor de Tempel is voorgesteld, die deze theorie niet ondersteunen. Het meest voor de hand liggende bewijs is de getuigenis van de eerste-eeuwse Joodse historicus Josephus, die schreef dat het platform waarop de Tempel stond vijfhonderd el in het vierkant was. Dat is ruwweg honderd voet breder dan de Stad van David, die op een kleine, smalle heuvel ten zuiden van de Tempelberg ligt.[1] Als het platform daar had gestaan, zou het boven de Kidronvallei hebben uitgehangen, wat op zijn zachtst gezegd een slecht ontwerp is.

Armageddon bij Jeruzalem plaatsen is het meest logisch vanuit een spiritueel standpunt. Het is de plaats waar God vergadert. Bovendien wijzen andere apocalyptische profetieën in het Oude Testament naar Jeruzalem als de plaats van de laatste krachtmeting tussen goed en kwaad.

Het orakel van het woord van de HEER over Israël: Zo verklaart de HEER, die de hemelen heeft uitgestrekt en de aarde heeft gegrondvest en de geest van de mens in zijn binnenste heeft gevormd: "Zie, Ik sta op het punt Jeruzalem tot een beker van onthutsing te maken voor alle omringende volken. De belegering van Jeruzalem zal ook tegen Juda zijn. Op die dag zal ik Jeruzalem tot een zware steen maken voor alle volken. Allen die haar optillen zullen zich zeker bezeren. En alle volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

En op die dag zal Ik alle volken die tegen Jeruzalem komen, trachten te vernietigen. (Zacharia 12:1-3,9, nadruk toegevoegd)

Want Ik zal al de volken verzamelen tegen Jeruzalem om te strijden, en de stad zal worden ingenomen en de huizen geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de stad zal in ballingschap gaan, maar de rest van het volk zal niet uit de stad worden weggerukt. Dan zal de HERE uittrekken en tegen die volken strijden als op een dag van strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem aan de oostzijde ligt, en de Olijfberg zal van oost naar west door een zeer breed dal in tweeën worden gespleten, zodat de ene helft van de Olijfberg noordwaarts zal gaan en de andere helft zuidwaarts. En gij zult vluchten naar het dal van mijn bergen, want het dal van de bergen zal reiken tot Azal. En gij zult vluchten, zoals gij vluchtte voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen met Hem. (Zacharia 14:2-5, nadruk toegevoegd)

Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik het lot van Juda en Jeruzalem zal herstellen, zal Ik al de volken verzamelen en hen doen neerdalen in het dal van Josafat. En Ik zal daar het oordeel met hen vellen over mijn volk en mijn erfenis Israël, omdat zij hen onder de volken hebben verstrooid en mijn land hebben verdeeld. (Joël 3:1-2, nadruk toegevoegd)

( )

Ezechiëls Gog-Magog profetie betekent dat de hele wereld - uit het noorden, zuiden, oosten en westen - naar Israël zal komen voor de laatste slag van dit tijdperk, Armageddon, precies zoals Zacharia en Joël profeteerden.

De uitdrukking "op die dag" verwijst naar de Dag van Jahweh, of de Dag des Heren, de tijd van Gods oordeel over een opstandige en ongelovige wereld. Zacharia en Joël zagen dezelfde eindstrijd als Ezechiël. God grijpt persoonlijk in om het leger te vernietigen dat tegen Israël is verzameld. Dat is de wederkomst, de terugkeer van de Messias.

Wanneer Hij aankomt, splitst de Olijfberg zich in tweeën, waardoor "een zeer brede vallei" ontstaat. Dit is waarschijnlijk de vallei van Josafat, genoemd door Joël. Deze vallei bestaat op geen enkele bekende kaart - althans niet vandaag de dag. De naam van de vallei is geen verwijzing naar de koning van Juda ten tijde van Achab; Josafat's naam betekent "Jahweh zal oordelen," dus de vallei van Josafat is letterlijk de "Vallei van Jahweh's Oordeel." Dat is waar de Slag om Armageddon eindigt - tussen de westelijke helling van de Olijfberg en de oostelijke poort van Jeruzalem, waardoor de Messias triomfantelijk Zijn stad weer zal binnengaan.

De locatie is niet willekeurig. Zoals we in een vorig artikel schreven, is dit waarschijnlijk de plaats waar David het hoofd van Goliath begroef, waardoor de rosh ("hoofd" of "top") van de Olijfberg Golgotha ("Goliath's hoofd") werd, de plaats van de Kruisiging. Het is de plaats waar een Ammonitische prinses Koning Salomo ervan overtuigde een hoge plaats te bouwen voor de "koning"-god, Milcom, een andere naam voor El, één van de vele identiteiten die deze entiteit door de eeuwen heen heeft gedragen. Onze Heer gebruikte de berg als Zijn uitvalsbasis voor de laatste week van Zijn menselijk leven. Christus werd begraven op de Olijfberg, daalde vandaar af naar de afgrond om Zijn overwinning op de gevangen rebellen uit te roepen, en werd vandaar opgenomen in de hemel. En Zacharia heeft geprofeteerd dat wanneer Hij terugkeert, de Messias daar zal landen, op de Olijfberg.

Als je de eindtijdprofetie überhaupt hebt bestudeerd, is je waarschijnlijk geleerd dat Armageddon zal worden uitgevochten bij Megiddo, niet in Jeruzalem. Het is een populaire leer, maar ze is gebaseerd op de moeilijkheid om van het Hebreeuws naar het Grieks naar het Engels te vertalen. Hoe beroemd ook, de naam "Armageddon" komt in de hele Bijbel slechts in één vers voor:

De zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat, en het water werd opgedroogd, om de weg te bereiden voor de koningen uit het oosten. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikkers. Want het zijn duivelse geesten, die tekenen doen, die uitgaan naar de koningen van de gehele wereld, om hen te verzamelen voor de strijd op de grote dag van God, de Almachtige. ("Zie, Ik kom als een dief! Gezegend is hij die wakker blijft en zijn kleren aanhoudt, opdat hij niet naakt rondgaat en bloot wordt gezien!") En zij verzamelden hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. (Openbaring 16:12-16)

Johannes gebruikte iets andere terminologie om de Dag des Heren te beschrijven, maar "de grote dag van God de Almachtige" verwijst duidelijk naar dezelfde gebeurtenis die door Zacharia en Amos wordt beschreven. Het is dezelfde strijd die Ezechiël beschrijft in hoofdstuk 38 en 39 van zijn boek, waarover we meer zullen hebben in een volgend artikel.

Engelstaligen die de Hebreeuwse woorden achter "Armageddon" probeerden te ontcijferen, concludeerden dat het een samengestelde naam is, gebaseerd op het Hebreeuwse har magedōn ("de berg Megiddo"), waar het achtervoegsel "-on" een plaatsnaam aanduidt. Verscheidene Engelse vertalingen, zoals de NASB, NRSV en ASV, geven de naam Harmagedon of Har-Magedon. Dit heeft gerespecteerde profetie leraren zoals Chuck Missler, Dwight Pentecost, John Walvoord, en Arnold Fruchtenbaum ervan overtuigd om har magedōn in de buurt van de stad Megiddo in de vallei van Jizreël te plaatsen.

( )

Koning Josia van Juda stierf bij Megiddo in 609 v. Chr. in de strijd tegen Farao Necho. Courtesy www.BibleMapper.com (klik om te vergroten).

Om eerlijk te zijn is dat militair gezien een logische conclusie. Megiddo kijkt uit over de vallei, die de Jordaanvallei verbindt met de Middellandse Zee, en bewaakt een belangrijke doorgang door het Karmelgebergte. Op of bij Megiddo werden verschillende beslissende veldslagen uitgevochten. In de vijftiende eeuw v. Chr., iets meer dan tien jaar voor de Exodus, versloeg farao Thoetmosis III er een confederatie van Kanaänitische stadstaten.

In 609 v. Chr. sneuvelde Juda's koning Josia in de slag bij Megiddo tegen farao Necho, die een Egyptische troepenmacht naar het noorden voerde om samen met het restant van het Assyrische leger te strijden tegen de opkomende macht in het Nabije Oosten, het Chaldeeuwse koninkrijk Babylon. Het liep slecht af met Josia, die gedood werd door een Egyptische boogschutter. Ondanks zijn inspanningen plunderde het leger van Nebukadnezar minder dan vijfentwintig jaar later Jeruzalem en verwoestte de Tempel. Wat een dankbaarheid.

Maar met alle respect voor de hierboven genoemde profetie-geleerden, wier leer ik zeer waardeer, het plaatsen van Armageddon bij Megiddo klopt gewoon niet. Ten eerste, er is geen berg bij Megiddo. De oude plaats van Megiddo verheft zich boven de vlakte, ja, maar het is geen berg. Het is een tell, een heuvel die ontstaat wanneer mensen eeuwenlang op dezelfde plaats een nederzetting bouwen en weer opbouwen. Ten tweede is het onwaarschijnlijk dat God zou neerdalen op de Olijfberg wanneer de legers van de wereld, aangevoerd door de Antichrist, vijftig mijl verderop bij Megiddo zijn. Het belangrijkste is dat een veldslag bij Megiddo niet past in de apocalyptische profetieën van Zacharia, Joël, Ezechiël,[2] en Jezus zelf,[3] die allemaal naar Jeruzalem wezen als de plaats van de climactische strijd.

Het probleem van de identificatie komt voort uit de moeilijkheid om van het Hebreeuws naar het Grieks te translitereren. In 1938 stelde de geleerde Charles C. Torrey een oplossing voor: Armageddon is niet gebaseerd op har magedōn, de naam van een niet-bestaande berg, maar op een uitdrukking die we in dit hele boek hebben gebruikt, har môʿēd ("berg van samenkomst"):

Hoe je uit de hemel gevallen bent,
O Dagster, zoon van de dageraad!
Hoe je bent neergehaald tot de grond,
jij die de naties laag legde!
U zei in uw hart,
"Ik zal opstijgen naar de hemel;
boven de sterren van God
Ik zal mijn troon in de hoogte zetten;
Ik zal zitten op de berg der samenkomst [har môʿēd]
in de uithoeken van het noorden" [yarkete tsaphon-Mount Zaphon]. (Jesaja 14:12-13, nadruk toegevoegd)

Torrey betoogde dat geleerden die geen expert waren in Grieks en Hebreeuws het feit over het hoofd zagen dat het Hebreeuwse karakter ayin, in het Engels getranslitereerd met het karakter ʿ (een soort omgekeerde apostrof), in het Grieks gewoonlijk werd weergegeven door de letter gamma. Dit is slechts een benadering, want er is geen letter of klank in het Grieks die overeenkomt met ayin. Evenzo is er in het Engels ook geen overeenkomstige klank of letter voor ayin. In modern Hebreeuws wordt ayin uitgesproken als een glottale stop. Dus toen Johannes de Openbaring schreef, vertaalde hij het Hebreeuwse mem-ayin-daleth (M-ʿ-D) in de Griekse vertaling die er het dichtst bij in de buurt kwam, mu-gamma-delta (M-G-D).

( )

Armageddon komt naar Jeruzalem, niet Megiddo.

Torrey's punt was dat degenen die zich niet bewust waren van de moeilijkheid om de ayin in het Grieks te translitereren - en, nog belangrijker, de kritische rol van de har môʿēd ("berg van samenkomst") in de Hebreeuwse theologie - veronderstelden dat de gammar van Johannes de Hebreeuwse gimel voorstelde, en concludeerden dat de oorspronkelijke Hebreeuwse naam mem-gimel-daleth (M-G-D) moet zijn geweest in plaats van mem-ayin-daleth (M-ʿ-D). Dus môʿēdwerd magedōn en zo de slag om Armageddon overgeplant van de berg Sion in Jeruzalem naar Megiddo - een plaats van geen bovennatuurlijke betekenis en waar geen berg bestaat.

Vergist u zich niet: Armageddon is de strijd om de controle over de har môʿēd-Zion, Gods berg van samenkomst. Het laatste conflict van dit tijdperk zal in Jeruzalem worden uitgevochten.

Volgende: De terugkeer van de Titanen

Eindnoten:

[1] Gordon W. Franz, “Cornuke’s Temple Book: ‘The Greatest Archaeological Blunder of All Time.’” Life and Land , Nov. 1, 2015. https://www.lifeandland.org/2015/11/cornuke-temple/, retrieved 5/9/21.

[2] Ezekiel 39:11 locates the destruction of the army of Gog (the Antichrist) in “the Valley of the Travelers, east of the sea.” I explained why that refers to the Plains of Moab, the Jordan valley between Mount Nebo and Jericho, in my book Last Clash of the Titans (pp. 164–178).

[3] Luke 21:20–24. Jesus’ prophecy of the destruction of Jerusalem is an example of an “already but not yet” prophecy fulfillment. The city was destroyed in AD 70 by the Romans, but it also refers to the Tribulation before His Second Coming.

Bron: The Second Coming of Saturn Part 32: Armageddon » SkyWatchTV