www.wimjongman.nl

(homepagina)


De wederkomst van Saturnus - deel 25: Baal Hammon

25 januari 2022 - door Derek Gilbert

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35

De Feniciërs worden herinnerd als de zeevaarders bij uitstek van de late oudheid, afstammelingen van de Amorieten die zich vanuit de stad Tyrus verspreidden om overal rond de Middellandse Zee kolonies te stichten. Hun schepen omzeilden Afrika, bereikten Brittannië, en zijn misschien zelfs tot in Amerika gevaren.

Minder bekend is echter dat de Feniciërs, in dienst van hun oppergod Baäl Hammon, de gruwelijke praktijk van kinderoffers tot in de christelijke jaartelling hebben voortgezet.

Volgens Diodorus Siculus, een Griekse geschiedschrijver uit de eerste eeuw, was er zelfs een zwarte-markthandel in kinderen om aan de god te offeren:

In vroegere tijden waren zij (de Carthagers) gewend de edelste van hun zonen aan deze god te offeren, maar meer recentelijk hadden zij, door in het geheim kinderen te kopen en op te voeden, deze naar het offeren gestuurd.[1]

Diodorus identificeerde de god van Carthago als Kronos, koning van de Titanen. De Romeinen kenden hem als Saturnus, maar de Carthagers noemden hem Baal Hammon. Aangezien u zo ver bent gekomen in onze serie, zal het u niet verbazen te vernemen dat deze entiteit ook bekend stond als de Kanaänitische schepper-god, El.

Er is nu overweldigend bewijs dat Bʿl Hmn van Zincirli en Bʿl Hmn van de West-Punische kolonies identificeert met de Kanaänitische ʿEl. In feite overleefden zowel de epitheton Bʿl Hmn als Tnt (zijn gemalin) alleen aan de rand van de verspreiding van de Kanaänitische cultuur, een teken van archaïsme dat vergelijkbaar is met het overleven van taalkundig archaïsme aan de grenzen van de verspreiding van een taalfamilie.

Philo Byblius, en andere klassieke bronnen, en inscripties in het Grieks en Latijn stellen allemaal de formule vast dat Bʿl Hmn enerzijds, en ʿEl anderzijds, Grieks Kronos, Latijn Saturnus zijn. Deze vergelijkingen zijn al lang bekend, en alle nieuwe gegevens bevestigen de oude. Bovendien zien wij nu de betekenis in van de epithetonen gerontis gebruikt voor de Kronos van Gadir (Cadiz), senex gebruikt voor Saturnus van Nieuw Carthago, en, inderdaad, van het epitheton saeculo [frugifero] gebruikt voor de Afrikaanse Saturnus. Zij reproduceren ʿEl's appellation ʿôlām, "de Oude."[2]

Het is geen toeval dat dit epitheton van El lijkt op een epitheton dat je hebt gehoord voor Jahweh, "de Oude van Dagen." Sceptici zien dit als bewijs dat Jahweh El was, en dat de Hebreeërs eenvoudig zijn naam veranderden en zijn cultus overnamen. Wij zijn het daar niet mee eens; Jahweh en El zijn gescheiden en verschillend.

Het verband tussen de bijnamen van Kronos, Saturnus en El, allemaal variaties op "oud", "verouderd" of "de Oude", kan ons leiden naar een ander verband met een entiteit die we in een eerder artikel hebben genoemd:

[Een] inscriptie van een mijn was door een slechte facsimile verkeerd gelezen en bleef daardoor onontcijferd. Er staat ʿldʾlm, ʿif ḏū ʿôlami, "El, de Oude" of "'El, heer van de Eeuwigheid."[3]

Zou dit El - en dus Baäl Hammon, Kronos en zijn andere manifestaties - in verband kunnen brengen met Rapi'u, de onderwereldgod die regeerde in Ashtaroth en Edrei? Sommigen denken van wel. De gerespecteerde geleerde Frank Moore Cross vertaalde bijvoorbeeld de uitdrukking rapi'u malk 'ôlami uit de Ugaritische tekst KTU 1.108 als een epitheton van El ("de Hale, eeuwige koning") in plaats van "Rapi'u, Koning van de Eeuwigheid".

Waarschijnlijk betekent de naam Baal Hammon "Heer van de Amanus,"[4] wat verwijst naar een gebergte in Zuid Turkije even ten noordoosten van de berg Zaphon, de berg die aan Baal gewijd is. De Amanus, het huidige Nur-gebergte (van het Turkse Nur Dağları, "Bergen van het Heilige Licht"), lopen langs de Golf van Iskenderun in de noordoostelijke hoek van de Middellandse Zee, net ten noorden van Antakya (het oude Antiochië). Zincirli, hierboven genoemd, is de plaats van het oude Sam'al, ongeveer 70 mijl ten noorden van Antakya. Het controleerde de noordelijke pas door het Amanus gebergte, terwijl Kinalua, hoofdstad van het koninkrijk Palistin, ongeveer vijftien mijl ten zuidoosten van Antakya, de zuidelijke pas bewaakte.

( )

Scarabee van Baal Hammon zittend op een sfinx onder een gevleugelde zonneschijf gevonden in Tharros, Sardinië.

Voor alle duidelijkheid, Baal Hammon is niet de Baal uit de Bijbel. Dat was de storm-god, wiens eigennaam Hadad, Adad, of Addu was, afhankelijk van waar het geschreven stond. "Baal' betekent gewoon 'heer' en werd door de Kanaänieten en Feniciërs gebruikt zoals wij christenen onze God 'Heer' noemen in plaats van 'Jahweh'.

Maar de bergen van Baäl Hammon, de Amanus, liggen slechts ongeveer 70 mijl ten noorden van de berg Zaphon, waar zich het paleis van de stormgod bevindt - een berg die waarschijnlijk aan El (Baäl Hammon) was gewijd voordat hij voor Baäl (Hadad) heilig werd.

De verering van Baäl Hammon ging door tot ver in de christelijke jaartelling. De Feniciërs bouwden een maritiem handelsimperium op dat ongeëvenaard was in de antieke wereld en dat duurde van ongeveer de tijd van Achab en Jezebel in de negende eeuw vóór Christus tot het einde van de Derde Punische Oorlog in 146 vóór Christus, toen Carthago uiteindelijk door Rome werd verwoest. De kolonie in Carthago werd gesticht door Feniciërs uit Tyrus in het huidige Tunesië. Toen de Feniciërs hun invloed over de Middellandse Zee uitbreidden door nederzettingen en handelsposten op de Noord-Afrikaanse kust, Zuid-Spanje en eilanden als Sicilië en Sardinië, verspreidde ook de verering van Baal Hammon zich. Het schijnt dat de god en zijn gemalin, Tanit, rond 480 v. Chr. het bovennatuurlijke machtspaar van Carthago werden, toen een rampzalige militaire nederlaag op het eiland Sicilië leidde tot de breuk van de kolonie met haar thuisstad, Tyrus.[5]

Tanit, soms weergegeven als Tannit of Tinnit, was de Carthaagse versie van de godin Asjera,[6] hoewel sommige geleerden Tanit in verband brengen met de andere grote godinnen van het Kanaänitische pantheon, Astarte en Anat.[7] Maar aangezien de meeste geleerden accepteren dat Baäl Hammon en El één en dezelfde zijn, is het identificeren van Tanit als Asjera waarschijnlijk correct.

( )

Symbool van Tanit op stèle gevonden op de tofet van Carthago. Merk op dat het lijkt op de sleutelgatvorm van de abi (rituele put) in het oude Urkesh.

De etymologie van haar naam is op zijn zachtst gezegd interessant. "Tanit" is een vrouwelijke vorm van het Kanaänitisch/Phoenicische tannine, dat "slang" of "draak" betekent. "Tanit" is dus letterlijk "Slangendame" of "Drakendame"[8]. Dit ondersteunt haar identificatie met Asjera, waarvan de bijnamen rabbat ʿatiratu yammi ("Vrouwe die over de zee[-draak] loopt")[9] en ḏt bṯn ("Slangendame")[10] vrijwel identiek zijn.

Tanit werd soms Qudšu ("de Heilige") genoemd,[11] en zij was onder deze naam zowel in Egypte als in de Levant bekend vanaf ongeveer de tijd van Jakob tot aan de tijd van de richters (ongeveer 1800-1200 v. Chr.). In de Egyptische kunst wordt ze meestal afgebeeld met slangen in één of beide handen.[12]

Het is waarschijnlijk geen toeval dat bṯn de Ugaritische vorm is van "Bashan," het land aan de voet van de berg Hermon dat in de dagen van Mozes door Og werd geregeerd. De bijnaam ḏt bṯn zou daarom kunnen luiden: "Vrouwe van Bashan." (Het betekent ook dat Bashan letterlijk vertaald "Plaats van de Slang" betekent).

Hoewel geleerden het niet helemaal eens zijn over de identiteit en de oorsprong van Baäl Hammon en Tanit, is het duidelijk dat de twee, net als Kronos, Saturnus en Molech, een zeer kostbaar offer eisten van aanbidders - hun kinderen. De laatste jaren hebben sommige geleerden geprobeerd de bijbelse verhalen over kinderoffers te bagatelliseren, door te suggereren dat zij door de Hebreeuwse profeten waren verzonnen om de verovering van Kanaän te rechtvaardigen en de verwoesting van Jeruzalem en de Tempel door Babylon te rationaliseren. En God, sprekend door de profeten, was zeer duidelijk over Zijn mening over kinderoffers:

Gij zult geen van uw kinderen geven om ze aan Molech te offeren, en zo de naam van uw God ontheiligen: Ik ben de Heer. [...] Maak u door geen van deze dingen onrein, want door al deze dingen zijn de volken die ik voor uw aangezicht verdrijf onrein geworden, en het land is onrein geworden, zodat ik zijn ongerechtigheid bestrafte, en het land braakte zijn inwoners uit. (Leviticus 18:21,24-25)

[Manasse] verbrandde zijn zoon als offer en gebruikte waarzeggerij en voortekenen en ging om met mediums en met necromanten. En de Here zeide bij monde van zijn knechten, de profeten: "Omdat Manasse, de koning van Juda, deze gruwelen heeft begaan en nog kwalijker heeft gehandeld dan de Amorieten, die vóór hem waren, en ook Juda heeft doen zondigen met zijn afgoden, zo zegt dan de Here, de God Israëls: Zie, Ik breng Jeruzalem en Juda zulk een ramp dat de oren van een ieder die ervan hoort, zullen tuiten." (2 Koningen 21:6,10-12)

Want de zonen van Juda hebben kwaad gedaan in mijn ogen, spreekt de Here. Zij hebben hun afschuwelijke dingen geplaatst in het huis dat bij mijn naam genoemd wordt, om het te verontreinigen. En zij hebben de hoge plaatsen van Topheth gebouwd, die in het dal van de Zoon van Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters in het vuur te verbranden, hetgeen Ik niet geboden heb, noch het in mijn gedachten gekomen is. Zie, de dagen komen, spreekt de Here, dat het niet meer Topheth genoemd zal worden, noch het dal van de Zoon van Hinnom, maar het dal van de slachting; want zij zullen in Topheth begraven, omdat er elders geen plaats is. (Jeremia 7:30-32)

Maar de profeten waren niet de enigen in hun veroordeling van de Amoritisch-Canaanitische-Phoenicische praktijk van kinderoffers. Grieken en Romeinen waren er ook ontzet over.

Wij hebben reeds het nachtmerrie-achtige verslag van Plutarchus gelezen, die beschreef hoe de armen van Carthago hun kinderen verkochten om te worden geofferd door degenen die zelf geen kinderen hadden. Maar de rijken waren niet vrijgesteld van het verbranden van hun kinderen; volgens Diodorus Siculus reageerden de burgers van Carthago op een rampzalige militaire nederlaag in 310 v. Chr. tegen Agathocles, heerser over de Siciliaanse stadstaat Syracuse, door honderden van hun kinderen af te slachten:

Daarom gingen de Carthagers, in de overtuiging dat het ongeluk hen door de goden was overkomen, op alle mogelijke manieren de goddelijke machten smeken. ... Zij beweerden ook dat Kronos [Baäl Hammon] zich tegen hen had gekeerd omdat zij vroeger de gewoonte hadden gehad de edelste van hun zonen aan deze god te offeren, maar de laatste tijd hadden zij in het geheim kinderen gekocht en opgevoed en deze naar het offer gestuurd; en toen een onderzoek werd ingesteld, werd ontdekt dat sommigen van hen die waren geofferd schijnoffers [vervangingen] waren. ... In hun ijver om hun verzuim goed te maken, selecteerden zij tweehonderd van de edelste kinderen en offerden deze in het openbaar; en anderen die onder verdenking stonden, offerden zich vrijwillig, in aantal niet minder dan driehonderd.[13]

Volgende: Een Fenicisch monument voor kinderoffers

Eindnoten:

[1] Diodorus Siculus, The Library of History XX:xiv.

[2] Frank Moore Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Israel (London; Cambridge: Harvard University Press, 1973), pp. 24–25.

[3] Ibid., p. 19.

[4] Ibid., pp. 26–27.

[5] Sergio Ribichini, “Beliefs and Religious Life.” In: S. Moscati, (Ed.), The Phoenicians (London; New York: I.B. Tauris, 2001), p. 132.

[6] Cross (1973), op. cit., p. 29.

[7] John Day, “Asherah in the Hebrew Bible and Northwest Semitic Literature.” Journal of Biblical Literature , Vol. 105, No. 3 (1986), p. 396.

[8] Cross (1973), op. cit., p. 32.

[9] Ibid.

[10] Ibid., p. 19.

[11] Nicolas Wyatt, “Asherah.” In K. van der Toorn, B. Becking, & P. W. van der Horst (Eds.), Dictionary of Deities and Demons in the Bible (Leiden; Boston; Köln; Grand Rapids, MI; Cambridge: Brill; Eerdmans, 1999), p. 100.

[12] Day (1986), op. cit., p. 389.

[13] Diodorus Siculus, The Library of History , XX:14.

Bron: The Second Coming of Saturn Part 25: Baal Hammon » SkyWatchTV