www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wilkersons boodschap van 12 -13 maart 2010.

We luisteren naar de waarschuwingen van de wachter maar niet om er door te worden geobsedeerd door deze waarschuwingen.

We zijn alert en worden gewaarschuwd door de profetische boodschappen, en we luisteren naar een ieder die dat kan bevestigd met de Schrift. We verzamelen alle kennis die we hebben over de komende storm, dus kunnen we ons hart voorbereiden op wat de verwoesting brengt. Maar we zijn niet in vrees of angst wat ons denken overneemt en onze gedachten domineert, houd het u buiten uw hart!

Duisternis is zeker komende, en het oordeel staat voor de deur. Maar als Gods volk, kunnen we niet toestaan dat een wolk van duisternis het licht verbergt van zijn grote beloften van liefde en genade naar zijn volk. We worden goed geïnformeerd door het woord van de Heer en de profeten, maar we zijn niet stil blijven staan bij deze profetische kennis zodat het ons leven overheerst.
De duivel wil het liefst dat dit gebeurt. Hij weet wanneer hij je kan laten twijfelen aan Gods Woord, over zijn oordeel, dan zal hij u naar een andere extreme kant drijven, naar een angstige obsessie voor hachelijke tijden. Hij zal proberen je te beroven van alle hoop door zulke gedachten en voorgevoel.

De apostel Paulus stelt ons gerust over dergelijke dingen met deze instructie: "Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient."(Filippenzen 4:8). Paulus vertelt ons, "U hebt alle waarschuwingen gehoord. Nu, luister gewoon naar wat Gods Woord voorziet en wat zijn wachters u zeggen. Dan, ten slotte, focus al uw gedachten op Jezus en zijn goedheid."

Ik heb u getrouw gewaarschuwd voor een binnenkort komende wereldwijde economische holocaust, en we zien dit reeds gebeuren in de wereld. Ik heb gewaarschuwd dat christenen gaan lijden - dat hier grote verliezen en ontberingen zullen komen - en een menigte van edele heiligen over de hele wereld een blijvende ongelofelijk tegenspoed zal meemaken. Maar geen van deze dingen is het centrum van al mijn energie en bediening. Nee, de diepste expressie van mijn ziel is het verkondigen van de liefde van God de vader en de liefdevolle genade van onze verlosser Jezus.

Dus als ik naar bed ga in de nacht, weet ik dat hij alleen in controle is van al deze dingen. Ik doe wat de profeet Jesaja deed: hij legde zich te ruste in de gedachte en met volledig vertrouwen in de Heer. Hij zei: "Gij zult hem volmaakte vrede geven, wiens geest is gebleven in u: omdat hij vertrouwen heeft in u." (Jesaja 26:3 KJV).

Woord van 13 maart.

Een PASTOR REACTIE OP "EEN DRINGENDE WAARSCHUWING" Het is de taak van een echte profeet om te waarschuwen. We hebben onlangs een duidelijke waarschuwing gehoord van de hachelijke dagen die komen voor ons. De profeet is als een man die komt om de herder te waarschuwen dat uitgehongerd wolven naderen.

Vervolgens is het de taak van de herder om daar adequaat op te letten, te waarschuwen en te leiden en te zorgen voor een plaats van wijsheid en veiligheid. Ik ben geen profeet. Ik ben een plaatselijke pastor. Ik vraag me af wat ik moet doen in het licht van het horen van de waarschuwing van God. Wat moet ik zeggen tot degenen die onder mijn pastorale zorg zijn?

Ten eerste wil ik mijn mensen duidelijk het woord horen. Wat is iets zeggend en wat niet? Sommige hebben gehoord over bosbranden en plunderingen en hun harten zijn gevuld met angst. Ik verzeker mijn volk, dat God altijd volledig alles onder controle heeft. God is soeverein. Niets vindt plaats buiten van zijn weten en de overleg, en alle dingen gebeuren voor zijn ultieme hoogste glorie. Zelfs in het meest verontrustende tijden, onze God weet precies wat hij doet.

Ten tweede, wil ik diegene die dien twee dingen weten over Gods toorn. Ten eerste, dat sommige leiders in de kerk helaas spreken in de misleiding dat er niet zoiets is als de toorn van God.
Romeinse 1:18 zegt: "Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden," Sommige wandelen op goddeloze wijze, anderen door hun goddeloos onderdrukking van de waarheid van God 's toorn. Sommige leiders kleineren, negeren of maken zelfs belachelijk wie hen er aan herinnert over de zekerheid van Gods toorn.
Romeinen 2:5 vertelt ons ook duidelijk dat de toorn van God komt voor degenen wier harten zich hard en onboetvaardig opstellen. Dit leidt tot het tweede element van het begrip God's toorn. Het komt nooit, nooit, nooit voor de kinderen van God. In I Johannes 2:2 staat, "Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden." Het woord verzoening betekent "toorn wegnemen." Wat een geweldig genade, wat een verlossing! God's toorn op mijn rebellie en zonde is weggenomen door het kruis van Christus. Moeilijke tijden komen; er valt zelfs geen regen op mij, maar ook de toorn niet.

Als laatste ben ik verplicht om de kudde te weiden, liefdevol en in soberheid. Als er een wolf of een storm komt, ik als een herder moet weten wat de conditie is van mijn kudde. Zitten ze op de wip? Hen waarschuwen dat dit geen tijd voor compromis of nauwe verwantschap met de wereld is. Feesten in het huis van een Egypte op de avond van het Pascha is zeker geen goed idee. Dit is een tijd om dicht bij de Opperherder te komen. Dit is ook een kans voor ons te roepen hen die buiten staan. Jezus is de deur geopend en heeft zijn hart geopend. Zijn kreet om te vluchten naar Hem en onder de toorn weg te komen. Beter dan zich te verbergen achter een dubbel vergrendelde deur of te vluchten naar een landelijke boerderij, is een oproep van Jezus om uw leven te bergen in de schaapskooi.

Wanneer een profeet komt met een waarschuwende boodschap, willen mensen vaak van de profeet een specifiek advies horen wat ze moeten doen als reactie. Op sommige tijden, geeft God de profeet een woord, maar vaker is het de taak van de herder, en meer nog, voor elke man van God om het woord voor te houden in zijn eigen familie. Net zoals een pastor een rentmeesterschap heeft van de kerk, zo heeft een man van God is om een rentmeesterschap voor zijn eigen familie.
Wanneer men komt om te waarschuwen dat er wolven komen, is het niet altijd zijn verantwoordelijkheid om te vertellen wat men moet doen. We horen woorden van God. Josef hoorde God zeggen dat men maximaal het voedsel van de seizoen moest opslaan (Genesis 41). Mozes hoorde God zeggen de giften van de Egyptenaren in ontvangst te nemen voor hun reis (Exodus 12). Wij als we goed luisteren kunnen horen de stem van God voor onze situatie. Schapen horen naar de stem van de Herder.

Jezus in dit uur, in deze storm - zal niet alleen zijn volk leiden en verzorgen zijn kudde, maar hen ook hun moed, vertrouwen en een hart geven om deze last te dragen. Een profeet kwam bij Paulus en voorspelde dat als hij naar Jeruzalem zou gaan hij worden gebonden en in de gevangenis worden geworpen. De profeet was trouw aan zijn woord, het was voor Paulus om van God te horen hoe hij daarmee moest omgaan met deze waarschuwing. Paulus, had de profetie gehoord, toch besloten hij om naar Jeruzalem te gaan en was bereid om het risico voor zijn leven voor het evangelie te geven. (Handelingen 21). Sommigen zullen horen en verblijven in een plaats van veiligheid; anderen zullen horen en ga naar een plek om te dienen. Sommige kerken zijn geplaatst in de steden, en zullen hun spirituele kracht en mededogen kunnen gebruiken. Misschien is de wijsheid van Paulus in Efeziërs 5:15-18 spreekt het meest over van wat we nodig hebben, "Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer"

De vertaling is vrij vertaald, wie de engelse vertaling wil nalezen gaat naar
http://davidwilkersontoday.blogspot.com/