www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het oordeel over Ezau

13 mei 2009

God is klaar om te voldoen aan de profetie van Obadiah. In zijn korte profetie in de Bijbel, Obadiah profetie van God gaat over het laatste handelen met Esau, Edom, en zijn nakomelingen. Hetzelfde eindtijd vonnis wordt nog eens nadrukkelijk herhaald door de profeet Maleachi, wanneer hij schrijft: "... maar ik hield van Jacob ... en ik haatte (achterstellen) Esau." (Maleachi 1:2 b-3a)

De meesten van ons hebben veel zicht op de Bijbelse geschiedenis. We bekijken het nieuws en geloven wat ze ons vertellen, voor het grootste deel. Wij zijn opgevoed met de propaganda over het Midden-Oosten en Israël met media die wanhopig probeert om Israël in alle opzichten te demonizeren. Het is inmiddels "politiek correct" geworden om de Joden en het volk van Israël "racistisch" te noemen samen met de meerderheid van de volkeren op de aarde. Er was recent een conferentie in Zwitserland waar het bestond dat een uit Iran afkomstige fanatiek leider in een toespraak aandrong op de totale vernietiging van Israël. Het enge was dat deze verklaring werd met lang en enthousiast applaus begroet. Dit was niet in het Midden-Oosten, maar in het "neutraal" en "christelijk" Zwitserland. Zijn de naties gek geworden? Het antwoord is: "Ja, ze zijn het."

De Bijbelse profeten zijn allemaal er heel duidelijk en consistent over door te verklaren dat wie zich tegen het herstelde volk van Israël keert en tegen de stad Jeruzalem in de laatste dagen, diegene zal snel en erg streng worden beoordeeld door God zelf. Om dit te onderstrepen, noemt God in veel van deze profetieën zich "The Lord of Hosts" of de "Heer van de hemel van de legers." Als bevelhebber-in-chief van de hemelse, strijdende, legers van engelen, verklaart God dat hij de oorlog gaat voeren tegen alle naties die proberen te verdelen "zijn land" en om "Zijn volk te vernietigen." De Heer is volledig geïdentificeerd met het land dat Hij gaf aan Abraham, Izaak en Jacob, alsook aan hun nakomelingen.

Deze bijzondere uitspraken zijn progressief en geografisch van aard en gericht op het Midden-Oosten van onze tijd. Maar ze roepen over zich uit een zich snel uitbreidende en een wereldwijde uitstorting van Gods toorn over alle naties die zijn Hem afwijzen.

Obadiah schrijft: "Zal Ik niet te dien dage, luidt het woord des HEREN, de wijzen uit Edom doen vergaan, en het inzicht uit het gebergte van Esau? En uw machtige mannen,Ook uw helden, o Teman, zullen verschrikt staan, opdat alle man van het gebergte van Esau door moord worde uitgeroeid. Wegens de gewelddaad aan uw broeder Jakob zal schande u bedekken, en gij zult voor altoos worden uitgeroeid... Want nabij is de dag des HEREN over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen. ... Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn, en die zal een heiligdom wezen; en het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen.
HET HUIS VAN JAKOB ZAL HET VUUR ZIJN, HET HUIS VAN JOZEF DE VLAM, EN HET HUIS VAN ESAU DE STOPPELS: ZIJ ZULLEN HEN IN BRAND STEKEN EN VERTEREN, EN VAN HET HUIS VAN ESAU ZAL NIEMAND ONTKOMEN; WANT DE HERE HEEFT HET GESPROKEN. "(Obadiah vs 8-10,15,17-18)

Obadiah wordt herhaald in vele andere passages in de Bijbelse profetie. Wie en wat is Esau? Nou, Esau was de tweelingbroer van Jacob in het boek Genesis. De Bijbel zegt dat hij onverschillig was tegen beide zowel zijn geboorterecht als de eerstgeborene en zijn zegen. God stelt heel duidelijk dat hij koos voor Jacob en NIET voor Esau, want Esau koos er niet voor om te eren God en te volgen. De nakomelingen van Esau zijn de Arabische naties van vandaag. Ze leven rond Israël aan alle zijde, behalve de zee. Nu kunt u begrijpen dat wanneer God spreekt van het beoordelen van naties, Hij het niet over elk individu heeft in die landen. Er is altijd een overblijfsel van elk volk dat de Heer heeft bewaard als het zijne. Als je de profeten leest, zult je ontdekken dat de Heer nogal wat profetieën geeft van de definitieve lot van de naties en oude volkerengroepen die direct rond Israël wonen. Deze profetieën omvatten Esau, Edom, Moab, Perzië (Iran), Babylon (Irak), Palestijnen, Teman, Dedan (Saoedi-Arabië), en Egypte, onder anderen. In feite identificeert de bijbel hen precies en voorspelt de huidige kruidvat van vandaag in het Midden-Oosten met 100% nauwkeurigheid.

De HEER zegt, "Ik ga oordelen de Arabische naties die pochten tegen mijn land en mijn volk. Ik zal met hen doen precies zoals zij wensen te doen met Jacob. De volken rondom Israël zullen worden verwoest door vuur.

Zoals ze schreeuwden "dood aan Israël en Amerika", zo zullen die woorden van haat en moord neerkomen op hen. Zoals ze hebben gezworen veeg Israël "van de kaart", zo zal Ik hen van de kaart van de naties vegen, nooit worden weer opnieuw opgericht.

Zoals ze hebben verlangt naar de vernietigingwapens van nucleaire kracht om af te vuren naar Mijn land, zo zal ik hen bezoeken met precies dezelfde wapens.

Ik zal vernietigen alle volken rondom Israël door vuur. Hun haat en hun werk zijn gekomen vóór Mijn troon. Zoals ze Mijn land hebben geterroriseerd en Mijn volk, zo zullen zij worden bezocht met eeuwige terreur. Zij vergaan en nooit wordt er meer aan hen gedacht."


Dit is het woord dat vandaag kwam, over de aanstaande oorlog in het Midden-Oosten.

Gelieve te bidden voor al die miljoenen van edele zielen die gevangen zitten in deze Arabische landen dat ze zich bekeren tot Yeshua voordat ze vergaan.

In onze Messias,

Maurice Sklar