www.wimjongman.nl

(homepagina)

VAL VAN AMERIKA. VAL VAN HET WESTEN

Een woord vanuit Sion

Jan Willem van der Hoeven - november 2008

 Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld. Lucas 6:26

Ondanks de overweldigende en ongelofelijke euforie die de verkiezing van de nieuwe President van Amerika begeleide, is het een droevige waarheid dat het tegenovergesteld van wat enthousiaste miljoenen supporters van Obama - en zowel in de Verenigde Staten en elders - hopen dat er gaat gebeuren maar wat eigenlijk de werkelijkheid zal worden.

Deze waarheid is te bitter voor de meesten van ons. Zelfs onder veel Christenen die misschien op het - voor hen - meer vriendelijkere team van McCain/Palin gestemd hebben en na al hun hoop op het tegenovergestelde, nog niet de werkelijkheid begrijpen van wat er heeft plaatsgevonden.

Amerika is gevallen, om nooit meer opnieuw tot zijn vroegere glorie en sterkte op te stijgen. Het is gelijk aan wat er met de glorie en macht van Rome gebeurde. Ik heb hierover gehuild, en lees nu enkele Christelijke commentators die de typische „we verliezen onze hoop niet“ commentaar proberen in te zetten op wat er is gebeurd, ik geloof dat dit slechts de val van de Amerikaanse maatschappij zal versnellen.

Als Europeaan, zag ik dit jaren geleden al gebeuren, hetzelfde proces in het grootste deel van het Europese Continent - vandaag het heidense, egoïstische, onchristelijke en geïslamiseerde continent dat nauwelijks om het even welke morele of militaire sterkte heeft. Zoals het geval was toen Hitler’s Nazi hordes Europa in 1939 overvielen, zo nu ligt het bijna totaal weerloos tegen de agressieve plannen van Putin’s herleefde „Sovjet“ Rusland als van zowel de diepe als gevaarlijke infiltratie van de jihadistische ISLAM.

Obama, als de President van de Verenigde Staten, zal dit keer niet zijn marine van de V.S. sturen om Georgië, de Oekraïne of een ander door Putin bedreigd Europees land te redden, ALHOEWEL het grootste deel van deze Europeanen, is volkomen blind is voor wat komen gaat, en die in hun harten voor Obama hebben gestemd om de volgende president - „hun President“ - van de vrije wereld te zijn.

Israël, ondanks sommige prominente Joodse en zelfs met Israël verbonden adviseurs van Obama, zal zich praktisch, (en voor alle praktische behoeften) zich alleen in zijn strijd tot overleven bevinden, gezien de gruwelijke bedreigingen van een spoedig nucleair bewapend Iran en de zich steeds meer bewapende fanatieke Moslimwereld die Israël aan alle kanten omringt.

Alles wat de nieuwe, volledig door de democraten-gecontroleerde Amerikaanse regering met zijn ingebouwde anti-oorlog vooroordeel zal doen om de angst van Israël te doen verminderen is een bespreking en een bespreking en een bespreking, net zoals de Europeanen in de voorgaande jaren vruchteloos hebben gedaan. Israël zal letterlijk in de steek gelaten worden en alleen zijn in de vis-à-vis met hun steeds meer woeste bewapende vijanden. Als de Israëliërs om het even wat iets wat willen doen zullen ze alleen staan. Zelfs het verzoeken om de goedkeuring van de door de nieuwe regering, geleid door Obama, zal een fout zijn. Hij zal voor meer bespreking, meer sancties opteren, tot de tijd voor Israël voorbij is om preventief te handelen.

Het is al met al inderdaad zeer droevig. Zeer droevig omdat er geen omkeer in dit alles zal zijn.

Voor echt bezorgde gelovigen die denken dat de dingen opnieuw door, bijvoorbeeld, Sarah Palin zal kunnen veranderen na een presidentschap van vier of acht jaar, dat is een fantasie. Tegen die tijd zal Amerika, na vier of acht jaar van Democratische wetgeving, en dankzij het plaatsen van veel liberale rechters in het Opperste Hof; het land zo laten seculariseren als het nooit is geweest en zo heidens dat het nooit meer opnieuw genoeg stemmen zal krijgen voor een conservatieve Christelijk blok onder de kiezers van Amerika om een „Christelijke President“ op de Witte Huis terug te krijgen.

Aldus zal Amerika, nooit opnieuw tot zijn vroegere hoogte rijzen; en met haar val zal de gehele vrije wereld lijden. En slechts weinigen begrijpen en huilen hierover omdat de meesten het NIET WILLEN ZIEN, of snel grijpen naar de kreet: verlies de hoop niet.
Hierdoor steunen zij precies die Christenen die ertoe overgaan om niet de alarmerende, heilige en vreselijke stem van God te horen, dat het nu voorlopig helemaal over is.

Jezus zelf sprak dergelijke woorden over Zijn eigen natie en stad. Geen steen zal op andere worden gelaten. Profeten in de oudheid spraken dezelfde woorden over hun eigen natie, woorden die weinig predikers vandaag in de V.S. of het Westen zouden durven prediken!

Dit zegt God, de HEER: "Er komt een ramp, een ramp als nooit tevoren, het einde komt, het nadert, het is daar, het einde komt, de ondergang voor jullie die dit land bewonen. De dag dat er paniek heerst is nabij, de tijd dat de vreugdekreet verstomt op de bergen." (Ezechiël 7:5 - 7)

"O bonzend hart! O razend hart! Ik krimp ineen van pijn! Ik kan niet zwijgen, tot in mijn ziel voel ik het hoorngeschal, hoor ik het krijgsgeschreeuw. Ramp op ramp wordt gemeld, heel het land gaat te gronde. Plotseling zijn mijn tenten vernield, onverwacht mijn tentdoeken gescheurd. Hoe lang nog moet ik de strijdvaan zien, de ramshoorn horen schallen?"
(Jeremia 4:19-21)

Het is omdat wij in een suikerzoet Christendom met alleen de „God van liefde“ zijn opgegroeid zodat wij bijna verplicht zijn om uiteindelijk alles positief aan te voelen.

Ja, maar ondanks dat alles kunnen wij positief zijn als dit spoedig aan ons en onze naties op aarde zal gaan gebeuren omdat wij allen, en door dit alles heen, een hemelse toekomst hebben. Zoals Jezus zei: "Wanneer al deze (angst aanjagende) dingen bezig zijn, heft je hoofd omhoog, uw ogen naar de hemel van waar ik spoedig op de wolken met grote glorie en majesteit zal komen." Maar hier op aarde, zei hij ook: "Maar u zult gehaat worden door alle naties om mijn Naam zult u worden gehaat!"

Dat is de tijd die wij nu binnengaan. Waar niet lang geleden, 60 percent van de jeugd van Amerika nog Godvrezend was, vandaag de dag is dat aantal minder dan 10 percent! Er zijn, in de aanstaande volgende generaties, niet genoeg gelovigen achtergelaten om de verandering in Amerika te brengen waar de welwillende en biddende positieve Christenen nog voor bidden. Het is afgelopen, net zoals voor Israël in de dagen van weleer, en weinigen, zeer weinigen zijn bereid om deze droevige en pijnlijke waarheid onder ogen te zien.

Reeds kunt u het al aanvoelen: de haat, de woede en de onverdraagzaamheid van velen die de verkiezing van hun messias Obama, hebben toegejuicht, de man die hen - jong en oud - de verandering beloofde die niet is gebaseerd op de persoonlijke verandering door zich af te keren van zonde en kwaad, maar een bedrieglijke belofte van verandering, dat men kan leven volgens zijn en haar eigen wensen, zonder een verandering in hun eigen, persoonlijk gedrag te verlangen.

Onder Obama,zal bijna zal alles mogen. De moord op ongeboren kinderen, perversie van de seksualiteit, de eigenlijke zonden die de werelden van Sodom en Gomorra, van Rome en de Griekse beschaving ten val brachten, zo zal ook Amerika en met hen, het Westen ten vasl komen.

Is er toen geen enkel respijt bij dit alles?

Het Woord van de God zegt telkens weer dat de natie die zal weigeren om Zijn doel met Israël te dienen, die natie zal omkomen. Hij verklaart het zonder omwegen in Jesaja 60:12:

"Voor de natie en het koninkrijk die niet zullen dienen zult u omkomen, en die naties zullen volkomen geruïneerd zijn."

En zegt door Jeremia 30:10-11:

"Wees niet bang, mijn dienaar Jakob, heb geen angst, Israël – spreekt de HEER. Ik zal je uit dat verre land bevrijden, uit de ballingschap breng ik je nageslacht terug. Het volk van Jakob keert terug en zal in vrede leven, zonder zorgen, zonder dat het nog wordt opgeschrikt. Ik sta je terzijde en zal je bevrijden – spreekt de HEER. De landen waarnaar ik je verdreven heb, vaag ik allemaal weg. Je krijgt de straf die je verdient, maar vernietigen zal ik je niet."

Het zelfde woord klinkt door in veel andere passages, die Zijn uitgesproken oordeel hebben opgeroepen over die naties die de moed hebben - opzettelijk door Amerika en Europa, o.a. - om het land van God in stukken te verdelen. Dit is tragisch genoeg de immens vernietigende sluitsteen in het Midden-Oosten beleid van President George W. Bush en zijn afgezant Condoleezza Rice geweest. De Profeet Joël laat de ernstige gevolgen zien wat zulk een anti-goddelijk en anti Zijn plannen t.o.v het Land van Hem, zullen oogsten.

Kan President Bush, in dit desperate-late uur, zich nog verheffen en dit beleid omkeren door de eeuwige overeenkomst van God met Zijn volk volledig te onderschrijven waarbij Hij uitsluitend de totaliteit van dit land, Zijn land, beloofde „als eeuwig bezit?“
Als dat zou gebeuren, door de immense en onverminderde druk van miljoenen Amerika Christelijke gelovigen in de twee maanden die van zijn presidentschap zijn overgebleven, zelfs ik zou dan een glimp van hoop zien! Maar zal het gebeuren? En zullen deze lieve Christenen van Amerika meer doen dan hopen en bidden voor het beste zonder het ALARM te laten klinken - dat de Heer misschien zo nog enige verlate zegen zou geven, zoals Joël profeteerde:

"Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Misschien herroept hij zijn vonnis, komt hij erop terug en laat hij toch iets van zijn zegen over, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de HEER, jullie God." (Joël 2:12-14)/p

Januari Willem van der Hoeven, Directeur
Internationaal Christelijk Zionist Centrum

PS. Het enige wat ik eraan wil toevoegen op wat ik geschreven heb zijn de ongelooflijk ware woorden geschreven door Kathleen Mitchell op 5 November:

De stemming en het tellen is gedaan. Mijn hart was bedrukt voor de resultaten. Vanochtend werd ik wakker, nog onbewust van het uiteindelijke resultaat van de verkiezing, en schoot er een beeld van een scène uit de film “INDEPENDENCE DAY” door mijn hoofd.  De scène toonde een vreemd buitenaards moederschip dat boven de stad New York hangt. Een massa van juichende Amerikanen verzamelde zich onder het schip, schreeuwende, vierende, en zwaaiend...... een nieuwe dag van vrede en welvaart verwachtend.  Zij waren opgewonden om door deze vreemdelingen „vrienden“ en verwachten een vredig bezoek voordat zij wisten wie deze wezens werkelijk waren. Aangezien in de bodem van het moederschip langzaam een luik zich opende, juichen de mensen nog luider, denkende dat een glorieuze delegatie hen zou komen omhelzen. In plaats daarvan, kwam er een vernietigende straal van vuur en licht, die hen liet verdampen en een vernietiging van de stad in een massale verwoesting.
Vanochtend zag ik de resultaten van de verkiezing alvorens ik het hoorde.

Die scène van de film die in mijn gedachten werd gebracht, zei alles.  En alles wat ik kon doen was schreeuwen; GENADE, HEER!

Aangezien in de loop van de ochtend de resultaten van de verkiezing werden bevestigd, speldde ik een gescheurd stuk zwarte stof op mijn shirt, als traditioneel teken van het rouw.  Ik ging naar de Heer, aangespoord door Zijn Geest. Plotseling begreep ik, duidelijker dan ooit tevoren, hoe gemakkelijk de anti-Christus te voorschijn zal komen en hoe gemakkelijk hij de massa’s (met inbegrip van vele gelovigen) zal bedriegen. Deze kleine testcase van de Amerikaanse verkiezing toonde aan hoe slecht onderscheidend, hoe lichtgelovig en hoe vleselijk wij als mensen werkelijk zijn. De waarheid van dat feit bracht me aan het huilen.  Als we niet in staat zouden zijn om de genade van Heer, - die ons toelaat om Zijn waarheid te horen en te ontvangen,- wij zouden allen hopeloos verloren gaan in de teleurstelling. De trots van het menselijke hart en geest, gelooft dat de waarheid zonder God kan worden gevonden, en zal elke keer een ramp brengen.

Ik werd geïnspireerd om een verontschuldiging te schrijven aan iedereen in de naties buiten de V.S. die dit lezen.  Gelieve ons de Amerikaanse mensen te vergeven voor het maken van deze dwaze keus. Het besluit van deze natie zal ook negatief uw leven beïnvloeden. Vooral de vergeving van u die in Israël leeft. Wij zijn opmerkelijke egoïstisch, dwaas, rebels en oppervlakkig geweest.  Wij hebben Israël vreselijke verraden.  Weet dat u, die een Amerikaans Israëliërs bent, met een dubbel burgerschap, 3 tot 1 voor McCain stemde, God heeft uw keus gezien en hij zal u er voor zegenen. Ik dank God voor u. Ook voor diegene van u uit de naties die hebben gebeden en voor deze verkiezing vastten, God zegene een ieder van u!

Het beste heb ik voor het laatst bewaard. Toen ik vanochtend met God in verbinding was, sprak hij enkele zeer duidelijke woorden tot mij.

"Ik zeg u; waarlijk dit is een dag van rouw en van veel tranen, aangezien uw harten bezwaard zullen zijn, ook Mijn hart, door de keus die wordt gemaakt, een ondraaglijke pijn die mijn hart doorboord, wetende dat de keus op aarde is gemaakt. De keuze is gemaakt en zo zullen zij leven en sterven volgens hun eigen keuze, tegenovergesteld aan Mijn wil. Ik gaf hen de vrijheid en de bevoegdheid om over hun eigen lot te beslissen, en nu hebben zij gekozen."

Kleine kudde; degenen onder u die rouwt omdat de Vijand en zijn kamp zich in hun overwinning verheugen, herinner u een andere tijd toen zij zich eveneens verheugden en geloofden, dat zij Mij in dood hadden verslagen.  Zij vielen ten slachtoffer aan hun eigen teleurstelling en het zal opnieuw gebeuren. Met een definitieve resultaat, zal Mijn Vijand en zijn medegenoten een eeuwig verlies lijden dat ondraaglijk en onomkeerbaar zal zijn. Spoedig, zelfs vóór de eeuwige vervanging van al het tijdelijk leven voor het eeuwige, zal Mijn vijand inderdaad grote verliezen lijden. De mensen die Mij toebehoren, hen die hun lot met Mij verbinden, zijn niet verslagen. Hun overwinning is overgebracht naar een eeuwige plaats waar het niet kan worden weggenomen.  Wat er uitziet als een vernedering u aangedaan door de wereld en door de duistere machten worden veroorzaakt, is in Mijn ogen een grote verheffing.  Weet dat ik de trouw zie van U aan Mij en Mijn Woord.  U, die gelovig bent, zult uw beloning niet verliezen.  Weet dit: Uw vasten en uw gebeden.... uw berouw en uw getuigenis van de waarheid waren niet tevergeefs. Er komt in de eeuwigheid een dag wanneer u de vrucht van deze dingen zult zien.  Slechts dan zult u geïntroduceerd worden met hen die zich in Mijn aanwezigheid bevinden, wegens de invloed dat u door zich af te keren van hen die zich verenigen met dood en opstand. Uw woorden, uw vasten, en uw gebeden hebben velen - die uit naties zullen komen-, uit het vuur weggerukt door deze keus op de aarde; omdat zij de dood verwierpen, wegens uw invloed.  Vrede zij u in de wetenschap dat u mij goed diend.  Wat ik wil is dat, wat u wilde verwezenlijken u zult verwezenlijken, alhoewel u niet het resultaat zult zien, waarvoor u had gebeden. U faalde niet.

U hebt het geluid van een tikkende klok gehoord. Het is het definitieve uur dat nu op de aarde is begonnen.  De slinger van de klok werd aangezet als antwoord op deze stemming; deze stemming in inderdaad verbonden met Israël.  Weet dat het aftellen is begonnen; het aftellen tot de dagen van Mijn terugkeer.  U zult door de timing van Mijn aankomst erg verrast zijn.  Verheug u in die wetenschap, zelfs ondanks de kennis van het kwaad dat u verdriet zal doen en dat in deze laatste uur zal komen. Er is nog een oogst om bijeen te halen en te beveiligen. Kijk naar dat wat nog moet worden verwezenlijkt. Focus u met nadruk op Israël, als ze spoedig totaal alleen op de de wereld zal zijn, in haar wanhopigste uur en dit onder ogen zal zien.  Zij zal uw tussenkomst nodig hebben om heilige leiders voort te brengen, en grote wonderen van redding.  Uw tussenkomst zal Mijn hand bewegen, die haar dicht voor Mijn aangezicht brengt.  Waarlijk zij zullen komen en Mij kennen en Mij aanhangen.  Dit is nu uw taak, zoals het altijd al is geweest. Slechts nu is het een alles omvattende taak.

U moet altijd naar genade streven in het midden van Mijn oordeel.  Schreeuw het uit tot ik u zeg om niet meer te bemiddelen.  Bent u klaar om de vele beschadigde en ontgoochelden te verzamelen, die gewond zijn en de gevolgen van hun opstand tegen Mij zullen ervaren. Eerst zal dit land een valse schijnbare welvaart en veiligheid ervaren, maar in een hartslag zal het worden weggevaagd; en de harde werkelijkheid zichtbaar worden. Ze worden vreselijk bedrogen en de kosten daarvan zal hen verpletteren. Wat zal hun reactie zijn, nadat ze eerst u hebben gekleineerd als valse profeten, dwazen, en napraters?
Wanneer de resultaten van hun keus op hun hoofden neerdaalt, zullen zij u beschuldigen van het brengen van het oordeel door de macht van uw woorden.  Uiteindelijk zullen sommigen hun fout realiseren in het midden van hun ondraaglijke pijn en zullen komen om een toevluchtsoord te zoeken. Wat kunt u dan doen, anders dan de waarheid herhalen?  Op dat ogenblik, zullen sommigen horen, begrijpen en zullen spijt hebben. Zoek Mij, zodat u de berouwvolle rebellerenden in liefde kunt ontvangen.

Kathleen D. Mitchell

Ministeries of the Rock, Internationaal
Postbus 498548
Cincinnati, OH 45249-9998 V.S.

© Israel My Beloved

Bron http://www.israelmybeloved.com/channel/word_from_zion/article/205