www.wimjongman.nl

(homepagina)

Openbaring 12 - Geboorte vóór de weeën?

22 januari 2017 - door Daniel Matson

( Signs of the End - Orders)

"Ik denk dat ik zonder overdrijving kan zeggen dat ik heb gelezen, en zorgvuldig onderzocht, meerdere honderden boeken die pretenderen een toelichting te geven op de Openbaring. Ik heb daarbij geleerd dat dit twaalfde hoofdstuk wordt aangegeven als de cruciale test met betrekking tot de juiste profetische uitlijning. Als de vertolkers verkeerd zitten over de vrouw en het mannelijke kind, volgt hieruit noodzakelijkerwijs dat ze verkeerd zitten over veel dingen die daarmee verbonden zijn. Daarom verzoek ik u om bijzondere aandacht te schenken op deze opmerkelijke visie als we proberen te zien welk licht de Schrift er zelf op werpt."
– H.A. Ironside

Openbaring 12 bevat het teken van de vrouw en de mannelijke kind. Het teken van de vrouw verschijnt fysiek aan de hemel op 23 september 2017. En het wordt niet opnieuw weergegeven gedurende ten minste duizend jaar. Er zijn pogingen gedaan om de belangrijke elementen van dit teken te verdoezelen, maar daardoor verkleint men dit teken tot iets gewoons. Maar het teken is niet gewoon, omdat het, zoals de apostel Johannes het beschreef, te groot is. En aangezien het niet gebeurd is in bijna 6000 jaar, en het niet opnieuw zal voorkomen in minstens de volgende 1000 jaar – daarom lijkt het een vrij groot teken te zijn. Hier op deze site is de nadruk gelegd op de tijd van dit teken, en dat de 70e Week van Daniël of de Dag van de Heer binnenkort moet gaan beginnen. Maar laten we naar de kern van dit teken gaan, dat zelfs tot voor kort aan deze auteur is ontgaan. De kern is wat dit teken vertegenwoordigd, en met name het mannelijk kind. Laten we dit cruciale hoofdstuk eens dichterbij bekijken, en wat H.A. Ironside decennia geleden al wist.

Openbaring 12:1-5

En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.
En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen.
En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.
En zij baarde een Zoon, een Mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.

Allereerst is het cruciaal dat we begrijpen waar Openbaring 12 past in de volgorde van gebeurtenissen. Openbaring 12 komt na Openbaring 11 met de afsluiting van de oordelen in de tijd der verdrukking. Het boek Openbaring is dus niet volledig lineair. Openbaring 12 maakt deel uit van een terugblik met het ontvouwen van de spelers en het plan van God, en gaat terug naar het begin. Dit heeft veel mensen verward, die denken dat Openbaring 12 zich chronologisch afspeelt na Openbaring 11. Een correct inzicht hierin zal natuurlijk helpen om iets van de verwarring weg te nemen.

De vrouw met de zon, de maan en twaalf sterren is een verwijzing die teruggaat naar Jozef en zijn droom, wat zijn familie voorstelde. Dit teken is daarom representatief voor de natie van Israël. Het teken van de draak is de satan en zijn wereldsysteem dat de vrouw zal vervolgen, nadat zij het mannelijk kind gebaard heeft. De draak staat klaar om het mannelijke kind te verslinden, maar het mannelijke kind wordt weggenomen of weggerukt naar de troon van God. Dus in plaats daarvan gaat de draak achter de vrouw aan in een poging om haar te vervolgen, of meer nauwkeurig: haar te verwijderen van de aarde.

De kern in dit gedeelte is de identiteit van het mannelijke kind. Natuurlijk, het is voor de meeste lezers duidelijk dat dit over Christus spreekt. Christus was het beloofde zaad van de vrouw. Hier is de vrouw Israël en de Messias kwam uit Israël. De Messias, Jezus de Christus, werd geboren, maar regeerde de Naties niet omdat Hij in plaats daarvan te behoeve van ons leed en stierf aan het Kruis. Vervolgens is Hij opgevaren naar de hemel. Echter op een dag zal Hij heersen vanuit Jeruzalem, zoals Psalm 2:6-9 voorziet.

Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.

Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,
Ík heb U heden verwekt.

Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven,
de einden der aarde als Uw bezit.

U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,
U zult hen in stukken slaan als aardewerk.

Op een dag zal Jezus, de zoon van God, regeren vanuit Jeruzalem, en het boek Openbaring beschrijft die laatste stap. Johannes verwijst terug naar deze Psalm om zijn punt te maken, dat Jezus over de naties zal heersen. In Openbaring 12:5 wordt het Griekse woord 'huios' gebruikt voor kind, in "mannelijk kind". 'Huios' is het woord dat wordt gebruikt voor de Zoon, door het hele Nieuwe Testament heen. Slechts één keer werd niet naar Jezus verwezen met woord 'huios' (zoon) en werd het woord 'teknon' gebruikt. In 91 verzen is 'teknon' 99 keer gebruikt, en daarvan is het slechts eenmaal gebruikt voor Christus. Teknon is het woord dat gebruikt wordt voor de natuurlijke nakomelingen, terwijl 'huios' spreekt van een volwassen zoon en erfgenaam. Teknon werd gebruikt door Maria bij haar onrechte verwijt toen Jezus bezig was met de zaak van Zijn Vader in de tempel toen hij dertien was. Haar gebruik van 'teknon' toont haar kleinerende behandeling van Jezus en dat ze vergat wie hij werkelijk was. Dus toen Johannes Openbaring 12:5 schreef, gebruikte hij terecht 'huios' om te verwijzen naar de Zoon van God. Maar in de tweede helft gebruikt hij 'teknon'. Dat lijkt bijna schandalig, maar dit betekent alleen dat wij de bedoeling missen van wat Johannes wilde communiceren. Wie vertegenwoordigt dan dit mannelijke kind in Openbaring?

Wanneer Johannes 'huios' gebruikt met mannelijk ('arsen') in vers 5, maakt hij zich dan "schuldig" aan slechte grammatica? 'Huios' is mannelijk en 'Arsen' is onzijdig, maar dat is geen fout, niet in het minst. Johannes kopieert in feite het Grieks vanuit de Septuagint in Jesaja 66:7. Hij doet dat met behulp van een verwijzing naar het Oude Testament, omdat hij wil dat de lezer de parallel zal zien en begrijpen. Dit zal vervolgens het waarom openbaren waarom hij eerst 'huios' gebruikt en 'teknon' aan het einde in Openbaring 12:5.

Jesaja 66:7-8

Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard.
Nog voor een wee over haar kwam,
heeft zij een jongetje ter wereld gebracht.
Wie heeft ooit zoiets gehoord?
Wie heeft iets dergelijks gezien?
Zou een land geboren kunnen worden op één dag?
Zou een volk geboren kunnen worden in één keer?
Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen,
of zij heeft haar zonen al gebaard.

Jesaja 66 in combinatie met Openbaring 12 is verbazingwekkend. Eerst zien we dat de vrouw het mannelijk kind baart, voordat de pijn van de bevalling komt. Jesaja maakt duidelijk dat dit niet natuurlijk is, dat het kind vóór de weeën komt. Dit past wel in het scenario van Openbaring 12:5, waar het kind geboren is en opgenomen naar God, voordat de vrouw (Israël) de verdrukking (weeën) in gaat. Jesaja heeft toen duidelijk gemaakt dat deze geboorte in één dag gebeurt en dat de aarde deze geboorte geeft (Jesaja 26:19-21). Bovendien is dit de geboorte van een volk. Dit mannelijke kind is dus een collectief. Dus, het mannelijke kind van Openbaring is een collectief en dit komt overeen met de soortgelijke collectieve beeldspraak van de vrouw en de draak. De vrouw is de natie Israël en de draak is de satan als het hoofd van zijn hele wereldsysteem. Het mannelijke kind is dan het totale Lichaam van Christus met Christus als haar hoofd en de Gemeente als zijn lichaam. Het consistente beeld van het Nieuwe Testament van Christus en de Gemeente is: het ene lichaam (1 Korintiërs 12, Romeinen 12:4-6, Efeziërs 5:23). De Gemeente wordt ook zijn bruid genoemd, en dat is hetzelfde concept, omdat een man en vrouw worden verenigd in één eenheid – die twee zullen worden tot één vlees. Deze eenheid wordt versterkt door het boek Openbaring 2:26-28.

En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken.
En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.
En Ik zal hem de morgenster geven.

Christus' komende regering over de volken zal ook de Gemeente omvatten, als onderdeel van zijn regering. Eén grote theoloog die dit geloofde was John Nelson Darby. De volgende woorden van hem zijn de beste samenvatting van Christus en de Gemeente regerend als één lichaam:

"Als de machtig man, de mystieke man, het mannelijk kind uit Openbaring 12 zal gaan handelen, moet Hij eerst compleet zijn... want niet eerder dan dat moment - totdat de Gemeente, het lichaam, is verenigd met het hoofd, Christus, in de hemel - is de mystieke man in die zin voltooid; en daarom moet de Gemeente worden opgenomen voordat Christus komt om te oordelen."

—John Nelson Darby, Zeven lezingen over de profetische brieven aan de zeven gemeentes. 3D-rev. ed. (Londen: G. Morrish, c. 1855), 153 – 154.

Voor John Darby was Openbaring 12:5 een gedeelte waarvan de hoeksteen de Opname van de Gemeente vóór de verdrukking. Het meest interessant hierin is dat 'teknon' het woord is dat gebruikt wordt voor de Gemeente. Hier in Openbaring is het teknon-kind opgenomen of weggerukt naar de troon van God. Het woord dat hier is gebruikt voor het wegnemen van het kind is 'harpazo'. 'Harpazo' is het woord dat gebruikt wordt in 1 Tessalonicenzen 4:17.

Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen (harpazo) worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Hier zien we dus hetzelfde scenario. Het lichaam van Christus, de Gemeente, gaat naar de hemel, door de Heer ingehaald. Het collectieve lichaam is verenigd voordat het het oordeel en de regering kan uitvoeren. Zoals Jesaja 66 zegt: zal deze natie worden geboren in één dag. In één dag, in een oogwenk, zal de Gemeente worden weder-geboren door de haar beloofde opstanding en opname naar de Heer. Voordat Jezus Christus de Zegels van Openbaring verbreekt, zal de Gemeente daar zijn, op Gods troon als het collectieve Lichaam. Dit past precies in het decor van Openbaring 4-5.

Hier moet nog worden opgemerkt dat 'harpazo' het woord is dat gereserveerd is voor de opname, en het verwijst naar de punt van weggerukt worden, als door een dief. Dit woord werd niet gebruikt voor de Hemelvaart van Christus. Het beeld van een dief strookt ook met het feit dat de Dag des Heren komt als een dief in de nacht (1 Tessalonicenzen 5). Maar wees voorzichtig, Paulus legt verder uit dat zij die in het licht zijn, niet verrast horen te worden. Zij die gevangen zitten in het wereldsysteem zullen dat wel zijn.

Het is ook belangrijk om het concept van het mannelijke kind te begrijpen en Micha 5:1-2 te overwegen:

En u, Bethlehem-Efratha,
al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda,
uit u zal Mij voortkomen
Die een Heerser zal zijn in Israël.
Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
van eeuwige dagen af.
Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd
dat zij die baren zal, gebaard heeft.
Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren,
met de Israëlieten.

Jezus werd geboren in Bethlehem, en Hij kwam om de heerser te zijn, maar in plaats daarvan is Hij verworpen, en stierf en is opgevaren naar de hemel. Jezus gaf toen Israël op en vormde zich een volk voor zijn Naam (Handelingen 15:14). Jezus geeft Israël op tot de tijd dat de vrouw zal baren. Die geboorte is dan de geboorte van het mannelijke kind – de Gemeente, het Lichaam van Christus, wanneer het wordt veranderd en opgenomen naar de hemel. Na die geboorte zal het overblijfsel van de natie Israël terugkeren. Het resterende deel van de gehele natie van Israël wordt gered na de zeven jaar.

Duidelijk is dan dat Openbaring 12:5 de beschrijving is van de opname van het Lichaam van Christus naar de troon van God. Met het teken van de vrouw op 23 september 2017 is het tijd om klaar te zijn voor de Opname. De kerk zal spoedig veranderd worden naar het onvergankelijke, via de Opname, en vervolgens zal de rest van de wereld worden geconfronteerd met een grote verdrukking van zeven jaar. Dit laatste zeven jaren zijn voor Israël (Daniel 9:24,27), dat de primaire bron zal worden voor evangelisatie in een wereld die onder het oordeel is. Christus zal de weg voorbereiden voor de regering over de planeet. En de aarde zal van de goddelozen worden ontdaan. En vervolgens zal het Messiaanse Koninkrijk bestaan onder de regering van het Man-Kind. Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde!

Maranatha!

Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen. Openbaring 3:3

Engelstalige bronnen:

Mannelijk Kind vs. Kind: een Woord-studie van Openbaring 12:5

Openbaring 12: Ontsnappen naar een plaats die is bereid

Het Openbaring Teken Overzicht

Pre-Verdrukking Opname: een Interview met Michael Svigel

De Opname opnieuw (PDF diavoorstelling) - Michael Svigel

Scott Clarke YouTube Channel

Bron: van dit artikel, Signs of the End - Revelation 12 – Birth Before Labor?


printen??? spaar papier en inkt.