www.wimjongman.nl

(homepagina)()

Het Millennium, hemel op aarde? Twee delen.

Vervolg op 'De strijd van Armageddon'

Jezus, levend te midden van de zijnen, dit brengt ons bij deel 2 van deze studie en dat is het Millennium. Hemel op aarde kunnen we dat zeggen? Er is heel veel te zeggen over het Millennium dat we zorgvuldig hebben overwogen. Er is ook veel dat ik nooit heb overwogen. Ik wilde eschatologie studeren. Je hoorde van de komst van de Antichrist en over de Verdrukking; vervolgens hoor je over de tweede komst van Jezus, waarna het Millennium komt. Okay, dan krijg je een duizend jaar met een soort van bij elkaar zitten, duimen draaiend, en dan uiteindelijk de hemel.

Wel, wij kijken allemaal uit naar de hemel nietwaar? Dat is de grote opwindende climax. Je zou jezelf moeten afvragen, waarom dan al die moeite met het Millennium, kunnen we dat niet gewoon overslaan en rechtstreeks naar de hemel gaan? Ik bedoel, dat is wat je liever zou willen doen, gewoon bij de Heer zijn. Je hoeft dat duizend jaar gedoe niet. Ik denk, wat nodig is om te doen, is eens teruggaan en kijken naar een aantal andere gedeelten die ook spreken over het Millennium. Hoe daar gesproken wordt over wat we de hemel noemen, en we gaan zien hoe het in elkaar past op een soms nogal ongelooflijke manier; en ik ben sterk van mening dat je daarvoor moet kijken naar de Hebreeuwse geschriften.

We moeten beginnen met het boek van de Openbaring dat prachtig is, maar dat is niet het enige boek dat we hebben voor dit onderwerp. Wat er gebeurt is dat Bijbelleraren veel tijd spenderen aan het boek Openbaring, maar er nauwelijks tijd aan besteden om eens terug te gaan naar de geschriften van het Oude Testament. Dus moeten we daar tijd aan besteden voor contrast en vergelijking, om vervolgens een vollediger beeld te krijgen. Dat is wat we nu gaan doen.

Als ik naar het boek Daniël ging, kwam ik dit vers tegen en eerlijk gezegd is dit nogal verbazingwekkend:

"De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid." (Daniël 7:28)

"In eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid" is de manier van spreken over de Joden. Ik wil niet onnodig ingaan op woorden die beginnen met het woord heiligen. Maar als je kijkt naar Daniël 7:22, dat spreekt over hen, de Joden, dan spreekt het over degenen die aan de kant van de Antichrist en Satan staan voor 1260 dagen, een tijd, tijden en een halve tijd wat gelijk is aan hoofdstuk 12 van het boek Openbaring en eveneens een paar onthullingen in hoofdstuk 13.

Maar dit spreekt over de heiligen van de Allerhoogste die het Koninkrijk ontvangen en het koningschap in bezit nemen voor eeuwig, ja tot in der eeuwen eeuwigheid. En ik zeg dan dat u wel weet dat dit werkelijk een lange tijd is, "voor eeuwig en eeuwig" en je kunt het niet echt rond krijgen, dat dit ooit tot een einde zal komen als een niet eindigend Koninkrijk dat gaat beginnen aan het begin van het Millennium. Ik zeg dan, aha dat slaat nergens op, want zie je, ik heb altijd geleerd dat de duizend jaar duizend jaar is en vervolgens wordt de aarde opgeblazen, zo'n beetje zoals de dode ster in Starwars en vervolgens begint God overnieuw met het uitroepen van de eeuwige staat. En ik bleef maar denken hoe ik dat met Daniel 7:18 kon verbinden, ik kon het gewoon niet voor elkaar krijgen. Kijkend naar Openbaring 21:1:

"En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer."

Dat lijkt een einde aan de discussie te maken, maar wij moeten niet alleen maar naar Openbaring 21 kijken, maar naar al de Schriften en ze vervolgens synchroniseren. Zo kwam ik ook iets tegen als Jesaja 65:17, waarin God zegt: "Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde." Wel, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, beschreven in Jesaja, is dezelfde beschrijving van een nieuwe hemel en aarde als beschreven in het boek Openbaring. Maar als ik dan vers 20 lees, wat zegt:

"Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden."

Wacht even, dit slaat nergens op, hoe kan er een nieuwe hemel en aarde komen en er nog steeds mensen doodgaan, terwijl Openbaring vertelt dat de dood is weggedaan. Hoe kan daar dan de dood nog aanwezig zijn? Ik kon het niet vatten.

Dat zijn de zaken die mij achter de oren deden krabben gedurende een tijdje, totdat ik beetje bij beetje wat antwoorden begon te krijgen. Nu, in een snelle opsomming van wat er gebeurde bij de Tweede komst - want dat is belangrijk, omdat, als we bedenken hoe de aarde eindigt aan het einde van de verdrukking, dan zal dat ons helpen om aan te voelen wat er gebeuren moet aan het begin van het Millennium.

( )

Wateren veranderd in bloed

• Allereerst is er een Aswolk die de zon en de maan verduisteren.

• Miljarden mensen worden gedood door 200 miljoen (demonische) ruiters,

• Al de oceanen, rivieren en meren vol met bloed!

Alles is bloed, en bedenk daarbij al het water op aarde bloed is geworden. Arggh, ik bedoel, het is werkelijk vies, je wilt dan niet op deze planeet zijn. Dan, als dan de hemelen voorbij zijn gegaan en alles een eenheid vormt, wanneer iedereen Jezus ziet, alle bergen schudden, zich verplaatsen en verdwijnen, de eilanden verdwijnen eveneens, de elementen van de aarde smelten, de aarde is weer een grote ruïne geworden, vernietigd en de hemelen zijn voorbij gegaan; dus als de oude hemelen voorbij zijn, dan wat? Wel, ik denk dat je iets nieuws moet krijgen als het oudere is vernietigd in de tijd van de Tweede Wederkomst, vernietigd met vuur, zoals we zagen, wat moet er vervolgens gaan gebeuren? Je moet iets nieuws hebben, niet waar. Je moet een nieuwe aarde hebben.

Wel, dit is mijn eerste aanwijzing dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat scheppen in het begin van het Millennium. Ik begon dit te overdenken en kon het niet zonder meer geloven; natuurlijk kon ik het gewoon niet geloven omdat we alleen vasthouden wat de theologie bevestigt die ik geleerd heb.

Ik kon het niet geloven en ik bleef maar zien hoe de Schrift dit echt zo uitlegt.

Volgens de traditionele chronologie is het oordeel over de schapen en de bokken wat wordt gevolgd door het Millennium met een nieuwe hemel en aarde, als in een soort van herschepping over de bestaande heen, over het huidige plan heen als je wilt, maar niet met de nieuwe hemel en de aarde, maar slechts als een tijdelijke intermediaire hemel en aarde, wat gevolgd zal worden door satans rebellie een duizend jaar later, en weer gevolgd door de grote witte troon, en dan de nieuwe hemel en de aarde in haar eeuwige staat.

Traditionele uitleg
Het oordeel van de volken (scheiding van de schapen en de bokken)
Millennium
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde als herschepping
Satans rebellie
Grote Witte Troon Oordeel
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Dit is de traditionele chronologie; dit is wat ik dacht gedurende een zeer lange tijd. Maar nu deze twee in strijd met elkaar waren, bleef ik kijken naar de gedeelten van Openbaring 21:1 en Jesaja 65:17 in het bijzonder, die op gespannen voet met elkaar staan, tenminste in het kader van deze uitgesproken theologische visie, en bij het kijken naar werkelijk alle verzen die ik eventueel kon vinden.

Ik zie het schapen-en-bokken-oordeel, dan hebben we de nieuwe hemelen en de aarde, wanneer het grote evenement van de nieuwe hemel en aarde hierna gebeurt. Niet na de duizend jaar, en ik ga je de schriftuurlijke basis daarvoor laten zien, dat dit wordt gevolgd door het nieuwe Jeruzalem, dat onmiddellijk neerdaalt.
Opnieuw, dit stoorde me een tijdlang, ik had genoeg problemen, maar ik wilde niet nog meer problemen creëren door iets anders te onderwijzen.
Wat ik zag, als je kijkt naar al de verzen, als je kijkt naar de Hebreeuwse geschriften je wel tot die conclusie moet komen.

Volgend op satans woeden en het gebeuren van de Grote Witte Troon gaat het leven verder. Het leven gaat verder en de tijden zijn goed, voor eeuwig. Wel opnieuw: Openbaring 21:1: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer."
Merk ten eerste op dat Johannes zegt dat de eerste hemel en eerste aarde voorbij zijn gegaan, we hebben geen soort van intermediaire aarde die hier wordt genoemd, het is alleen de eerste hemel en dan de tweede hemel, niet meer.
We hebben twee modellen, de bestaande hemel en aarde en datgene wat nog moet komen, het tweede stel, met opnieuw Jesaja 65:17: " Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde."

Wat er dan gebeurd is iets waarvan commentatoren altijd hebben gezegd dat het niet kan. Deze commentatoren zeggen, en misschien is de beste verklaring die van Delitzsch over Jesaja 65:17, "dat daar dan drie werelden zijn, of drie tijden" - Het Pulpit Commentaar, met de delicate suggestie dat daar is het huidige tijdperk, waarin we nu zitten, gevolgd door het Millennium Tijdperk voor een select aantal mensen, zo zegt hij, en dan heb krijg je de hemelse tijd of eeuwigheid als het ware, en dat dan de echte nieuwe hemel en aarde komt. Dit is de echte klassieke traditionele eschatologie en dan gaat hij verder met te zeggen dat Jesaja en andere oudtestamentische profeten niet ver uit elkaar liggen, waardoor het tweede tijdperk met het derde tijdperk door elkaar worden gehaald.

Nu, wacht even, u vertelt me dat Jesaja in de war was. Oké, misschien was hij dat, maar hij was niet aan het woord, God was degene die sprak, zodat je me nu niet gaat vertellen dat God in de war was, dat God door de eeuwen heen in de war was of is het misschien zo dat jij in de war bent, of de mogelijkheid dat wij misschien allemaal verward zijn. Wel ik meen het, er zijn vele keren dat ik verward ben, en nog steeds verward ben over zoveel dingen, maar ik denk te hebben ontdekt, dat het dus niet zo verwarrend is, maar verschillend, dat deze tijden een en dezelfde tijd zijn.

Dat kan ons verplichten om te zeggen oké ik ga mijn hersenen open stellen en laat toe dat er wat synapsis opnieuw worden geplaatst. Ik heb ze al op bepaalde plaatsen staan, maar moet ze enigszins opnieuw verbinden, een vorm van een nauw vooroordeel, en het duurt wat, en ik ga niet zeggen dat het gemakkelijk is, maar ik geloof wel de moeite waard.

Barnes zegt dat het gedeelte voor ons zeer poëtisch is, en we niet verplicht zijn om het letterlijk te verstaan. Er is, voor zover het de taal betreft, geen reden om dit letterlijk te nemen.
In het begrip van de talrijke verklaringen die bevestigen dat de eerdere schepping een verandering in de aard zal ondergaan, over de invoering van het evangelie van Jesaja 11 met te suggereren dat hij het dus echt letterlijk zou moeten nemen en die de vraag laat zien hoe de verschillen te zien. Ik denk dat we het letterlijk moeten nemen. En als we onszelf toestaan om naar het begin van het Millennium te gaan, gaan we zien dat het perfect past op die plaats.

Wij zijn het die de verandering moeten ondergaan, maar mensen zeggen: wacht eens even wat aangaande Openbaring 20:11, dat spreekt over de Grote Witte Troon.
"En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was."
Wel hoofdstuk twintig eerst, en dan komt hoofdstuk 21 nietwaar: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer."

Hoofdstuk 20 kan niet na 21 komen in de zin, maar zoals ik al uitlegde, het boek Openbaring is niet een chronologisch maar een thematisch boek, en er zijn daar veel voorbeelden van, ik wilde dat ik tijd had om daar nader op in te gaan, maar daarvoor bent u welkom op mijn website DouglasHamp.com en ik heb daar een bron genoemd "the table off seals trumpets and bowls" die u kunt downloaden, zodat u kunt zien, als u alle verzen bekijkt, zoals we zagen dat te hemelen voorbij gaan in Openbaring 6:14 en al de bergen en eilanden verdwijnen in Openbaring 6:13, en dan in Openbaring 16 eveneens hetzelfde gaat gebeuren.

We moeten er thematisch naar kijken, niet in chronologisch volgorde, nog steeds letterlijk, maar thematisch, en dan past het allemaal in elkaar.

Dus Openbaring 21, zo stel ik, en 22, steunen de details die gebeuren, wat plaats vindt in het Millennium en niet na het Millennium. Dus het goede nieuws met wat we hebben, is dat we het hemelse Jeruzalem betreden een heel stuk eerder dan we ooit gedacht hebben. Dat is het goede nieuws, het feit blijft overeind dat we voor veel mensen op Psalm 148:2-6 wijzen, waarin wordt verteld dat de schepping simpelweg eeuwig is als de engelen loven en de zon en de maan werd opgericht voor eeuwig en altijd. "Loof de HEERE vanuit de hemel, loof Hem in de hoogste plaatsen. Loof Hem, al Zijn engelen, loof Hem, al Zijn legermachten. Loof Hem, zon en maan, loof Hem, alle lichtende sterren. Loof Hem, allerhoogste hemel, en water dat boven de hemel is. Laten zij de Naam van de HEERE loven, want toen Híj het gebood, werden zij geschapen. Hij heeft ze vast doen staan, voor eeuwig en altijd, hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.

Hier lijkt het er dan op dat de aarde waar we zijn tot op de dag van vandaag, zal niet aan gort worden geblazen, het zal voor altijd blijven. Dus hoe we dit kunnen rijmen gaan we zo direct zien, maar het is nodig te zien, dat het niet weggaat, het wordt gerestaureerd, het wordt herschapen of geheeld. Het is alsof het geheel splinternieuw wordt, alsof de resetknop wordt ingedrukt op uw browser. Het is dezelfde pagina maar alle gedachte erin is vernieuwd.

We ontdekken dat de zon, maan en sterren zijn gebonden aan Israël's bestaan. Daarvan zegt de Heer in Jeremia 32:35,36: "Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt de HEERE, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle dagen!"

Dus u ziet, als de zon, maan en de sterren ook zouden wijken, dan zou God ook het nageslacht van Israël verbannen, maar Hij heeft gezegd dat ze het Koninkrijk zullen erven voor eeuwig in alle eeuwigheden. Dus Hij kan ze niet verwerpen, want Hij vertelde Abraham dat Hij hem zou zegenen, en dan in Genesis 15 gaat Hij een eenzijdig verdrag met hem aan, dus de enige God belooft trouw te zijn in dat verdrag. Hij zweert bij zijn eigen leven dat hij de beloften zal houden die Hij doet aan Abraham Isaak en Jakob. Zo zie je dat deze aarde niet weg zal gaan, hij zal schade lijden, ja, maar hij zal nooit opnieuw worden vervangen als de dode ster in Star Wars. De aarde is gevestigd. Psalm 78:69: "Hij bouwde Zijn heiligdom, als hoogten, en vast als de aarde, die Hij voor eeuwig grondvestte." Psalm 104:5: "Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten, die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen." Pred.1:4 "De ene generatie gaat en de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig staan."

Jezus spreekt over de wedergeboorte, Matt. 18:28: "En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, [palingenesia] als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen."

Palingenesia is een groot woord voor 'opnieuw een Genesis' of wat een 'regeneratie' betekent. Wanneer de Zoon des mensen op de troon van zijn heerlijkheid zit, dan hebben we hetzelfde woord in kwestie als in Titus 3:5, wat zegt: " Hij maakte ons zalig, niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest."

Kijk, we worden nieuw gemaakt, maar u en ik zijn nog steeds dezelfde, het is niet een of andere kloon van u. Dat is een goede zaak, want als we enkel maar een kloon waren, dan bent je niet echt jezelf, maar wat recht overeind staat, is dat je nog steeds dezelfde bent op de een of andere manier, vanboven en vanonder, op een bepaalde manier zal dat zo zijn. Het is Paulus die het zo zegt, dat het dezelfde aarde, maar toch een nieuwe aarde is, net zoals de nieuwe jij, als dezelfde nieuwe jij, en ik. Net zoals verteld wordt in de brief aan de Romeinen, waar Paulus zegt dat de schepping er op wacht om te worden opgeblazen? Nee, nee, nee, hij zegt: "Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe."

Je ziet, dat toen Adam zondigde, alles verviel. Op het moment dat God het stof van de aarde nam, nam hij de Adama en maakte het als aardman en hij maakte de Adama man. Hij heeft de mens laten komen uit de Adama, de aarde, en Adam komt uit de Adama en Adam als het federale hoofd van de aarde en alles wat daarmee verbonden is, met de hele kosmos, op basis van Genesis 1:2. Dus toen Adam gelukkig was, was de aarde gelukkig, de dieren gelukkig, omdat God zei: Laat de aarde levende wezens voortbrengen en ze kwamen uit de Adama. Maar toen Adam overging tot degeneratie, toen raakte de hele aarde in verval, de dieren raakten in verval, hij is het centrum van al het gesprokene. Alles is organisch verbonden met Adam. Dus wanneer hij is hersteld, is al het andere dan eveneens ook hersteld. Dat is waar de aarde op wacht, op de onthulling, het openbaar worden van de kinderen van God, wachtend op de tijd dat het wordt hersteld, niet om aan stukken te worden geblazen. Ziet u, deze aarde zal weer compleet worden hersteld, nu gaat het veel dieper dan je eigenlijk zou kunnen realiseren. Het verderf gaat helemaal naar de bodem zelf, dat is het waarom sommigen zoeken naar het basisdeeltje dat indertijd ontsnapte.

()

Dr. Robert Gentry heeft veel werk gedaan met polonium en radio halos en toonde aan dat die radio halos werden gevormd in de tijd van de schepping. Ik zou beargumenteren dat het gebeurde in de tijd van het verval. Maar in elk geval gebeurde het erg snel en het is doorgedrongen in alles, en voor het geval dat u het niet weet, als u een granieten aanrechtblad heeft is die licht radioactief. Er is geen kans dat dit uw dood wordt, maar het is licht radioactief. Omdat er een alpha deeltje ontsnapt is een rots instabiel, weliswaar heel weinig, maar het ontbindt zich heel langzaam en dat is wat er met de hele aarde aan de hand is, de rotsen, de bomen, het gras, alles is in verval.
Kijk gewoon in de spiegel en je zult mij gaan geloven. Ieder van ons valt uit elkaar, dat begrijpen we heel goed. Dus de nieuwe hemel en aarde worden gemaakt aan het begin van het millennium, als God opnieuw zegt in Jesaja 65:17-20:
Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.

Hij maakt een nieuwe hemel en aarde. Met de gedachte dat de dood niet mogelijk is binnen in de stad, maar buiten de stad, en niet voor u en mij die ons vertrouwen hebben gesteld op de Heer Jezus, wij zullen daar zijn als onsterfelijk, maar hun dood is mogelijk voor hen als sterfelijken die de overlevers zijn van de mensen die komen vanuit de Verdrukking. Dus maak u geen zorgen, u kunt uw redding niet verliezen, als u daar bent is het helemaal voor elkaar.

Jesaja 66:22; " Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan."

Dit gebeurt in de context van het Millennium, en niet een duizend jaar later, wat de traditionele gedachte is. Laten we nu terug kijken naar als de hemel en aarde wegvluchten voor Jezus. Merk hier op in Openbaring 20:11: " En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was."

Wel, stel jezelf de vraag: wanneer vluchten de hemelen en de aarde dan weg voor de Heer? Was het op dit punt in de historie of was het al eerder? We hebben al gezien dat de hemelen zich oprolden als een boekrol bij het komen van de Heer.
Jesaja zegt daarover dat het zal zijn alsof de hemelen oprolden en naar beneden kwamen, wanneer het gordijn tussen de hemelen en de aarde verdween, wat gebeurt bij de tweede komst. Als de aarde verwoest is, opnieuw, niet door het op te blazen als een ster, maar het is vernietigd voor praktisch gebruik in de tijd van de tweede komst, en natuurlijk in de jaren die daartoe leiden.
Dus hoe kan het dan zijn, dat het voor mij spreekt als dat ene ding, wat eigenlijk een ander ding is? Dit heeft te maken met wat we voltooid verleden tijd noemen, en dit is echt een adjectief parnethetical statement apprenticals, wat tussen haakjes een statement is in het toevoegen van titels en een adjectief dus; het is een beschrijving van iets in andere woorden met de verklaring als een titel en niet als een verbale beschrijving, met een belangrijk kenmerk van de persoon en niet van een actie die gebeurt op dat moment.

U moet zich voorstellen dat toen ik naar de Verenigde Staten kwam, ik op een dag tegen een astronaut botste, die ene zoals je weet, degene die op de maan heeft gelopen, Niel Amstrong ja, dat klopt, ik gebruikte zijn beroemdste actie om hem te omschrijven, wat niet betekent dat deze persoon op de maan wandelde toen ik hem zag, dan betekent dat wat hij deed, waardoor hij mij daaraan herinnerde.

Dus als ik dan praat over wanneer deze tronen werden opgezet in het begin van Openbaring vers 20 en dan aankomen in vers 11; en ik zag een grote witte troon en Hem die daarop zat, wie is dan die persoon op de troon? Wel dat is degene waarvan we weten dat de hemelen en aarde voor Hem wegvluchten. Oh, dat is Jezus, ja ik weet over wie je het hebt. Over hoe we praten over Jezus, betekent niet het dat er wat gebeurt op dat moment, het is een andere omschrijving van wie op de troon zit en wil niet zeggen dat het dan gebeurt op het moment dat Johannes Hem zag, het was al eerder gebeurd en het staat in de voltooid verleden tijd.
We ontdekken dat het een manier is die soms kan worden gebruikt voor de voltooid verleden tijd als de aantonende wijs, en frequent wordt gebruikt voor verhalende passages over gebeurtenissen in het verleden om voorgaande gebeurtenissen op te noemen in het verleden of die geïmpliceerd zijn in de context, wat wij noemen de voltooid verleden tijd. In het Grieks kunnen ze het zo beschrijven. Wel dat gaat dus op voor deze zaak maar wat gebeurt er dan met de 'zee'. Omdat ik weet wat je denkt, lees ik in de Bijbel dat er water zal zijn op aarde gedurende het Millennium, waarover gesproken wordt in het boek Ezechiël. Dus hoe kan het dan zo zijn dat de zee weg is gegaan, wat betekent dat dan eigenlijk? Wel merk hier op dat de zee die Johannes beschrijft 'enkelvoud' is, en enkelvoud is geen meervoud, en we weten dat al de zeeën en het water waren veranderd in bloed gedurende de tijd van de Verdrukking; die zijn nu allemaal verdwenen, dat is een goede zaak, als je weet wat die nog achterlieten, dat was echt goed dat al dat bloedige water wat we zagen in een eerder deel van Openbaring, dat is gelukkig weg.

( )

Zee voor en na de vloed

Maar hoe zit het met deze kwestie? Daar was geen zee meer! Maar hebben we wel zeeën op aarde, of hebben we eigenlijk maar één zee en niet meerdere zeeën? In het begin maakte God de zeeën 'meervoud' en volgens de scheppingswetenschap en de Bijbel ook, in het gebeuren van de vloed als de fonteinen van de grote afgrond zich openen en in plaats daarvan kregen we plaatselijke zeeën of meren, of zoals je wilt, grote meren, of noem het kleine oceanen, een goed woord ervoor. Je kunt het zien op de afbeeldingen die dr. Walt Brown maakte. In het begin maakte God de zeeën, en dat er meer land op aarde was dan water, maar na de vloed was er meer water dan er land was en werd alles een grote watervlakte, maar met het benoemen met verschillende namen. Onze oceanen zijn echt één groot wateroppervlakte, want je kunt de wereld rond varen. Dat betekent dat er een grote hoeveelheid water is als zee en dat zal weg gaan, omdat de zee zoals het nu is, een herinnering is aan het oordeel van boven dat gebeurde in de Dagen van Noach. God zegt dat hij alle dingen nieuw gaat maken, dus nadat Jezus terug komt zal de aarde weer leeg worden en ook de zeeën zijn verdwenen en dan zegt Hij: zie, Ik maak alle dingen nieuw.

We lezen in Jesaja 41:18-20: "Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen, midden in valleien bronnen. Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de oliehoudende boom. Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met plataan en dennenboom, opdat men ziet en erkent, bedenkt en tevens inziet dat de hand van de HEERE dit gedaan heeft, en de Heilige van Israël het geschapen heeft."

( )

De aarde verwoest

Dus gaat het van een woeste wildernis tot allerlei vormen van leven, net zoals het was op dag drie in de schepping. Herinner u wat er dan gebeurde op dag drie. God schiep de aarde en is verder te gaan met het scheppen van leven. Het leven is er gewoon klaar voor om te knallen, en dan zegt God: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde!
Op die dag kwam het omhoog, groeide heel snel en op die dag gebeurde het waarschijnlijk in seconden de dingen waarop het opkomt uit de grond, want het is iets wat steeds weer gebeurd. Het start met een naakte aarde, maar deze naakte aarde heeft niet langer het principe van degeneratie, maar het principe van iets wat nu weg is genomen, en nu dat degeneratieve generatief is geworden, en van een staat van verval tot een staat van leven, tot leven gevende energie of proporties of hoe u het noemen wilt, het is er klaar voor om te bloeien en dan geeft Hij het Woord: Zie ik maak alle dingen nieuw.

Deze plotseling grote groei van gras en bomen, opkomend uit het niets en de dieren die werden vernietigd, worden nu terug gebracht, waarschijnlijk weet u al dat waarschijnlijk uw huisdier niet terug zal komen op dit punt. Sorry, misschien komt die wel terug, maar dat is afwachten. Beide, de doorns en distels die als vloek de grond bedekken, dat is wat er gebeurd is in slechts een moment, toen Adam die vrucht nam, in slechts een moment, dat zal worden hersteld.
Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen; en het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist. Jes. 55: 13
Er zullen op elke hoge berg en elke verheven heuvel beken zijn en waterstromen, op de dag van de grote slachting, wanneer de torens zullen vallen. Jes. 30:25

Zie je dat wat ons is verteld, wanneer dit gaat gebeuren, wanneer het herstel van de aarde gaat gebeuren, op de dag dat Jezus terugkomt, als er een heleboel dingen gaan gebeuren op die dag. Ik weet niet hoe Hij de tijd daarvoor heeft om te doen, Hij heeft nogal een schema, maar Hij is God en ik weet zeker, Hij kan dit uitwerken.
Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb! Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb. Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Jes. 44:1,3
Zing vrolijk, hemel, want de HEERE heeft het gedaan! Juich, diepten van de aarde! Breek uit, bergen, in gejuich, bossen en elke boom daarin! Want de HEERE heeft Jakob verlost en Zich verheerlijkt in Israël. Jes. 44:23

Dit is een tijd van vreugde als geen ander. Ik kan me voorstellen dat Adam er al is, zeggende: alle doornen zijn verdwenen, de degeneratie is verdwenen. Mijn werk is ongedaan gemaakt, eindelijk, ik heb zo lang gewacht, zesduizend jaar ruwweg en hier is alles terug. Dat gaat een glorieuze dag worden waar we nauwelijks op kunnen wachten om het te zien.
Breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost.

De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze God.Jes. 35:1-2
Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. Jes. 43:19

Hij die zit op de troon zegt: "Zie Ik maak alle dingen nieuw." Openbaring 21:15. Dus al de schriften die we hebben gezien tot dusver, corresponderen met wat we zien in Openbaring 21:5.
Zie, Ik maak alle dingen nieuw.
Hoeveel keren hebben we dit nu gezien, dat wat er precies staat in Openbaring 21:5?

Opnieuw, Openbaring 21 waarvan traditioneel wordt gezegd dat het is de eeuwige orde, gezien nadat de duizend jaren zijn verstreken. Maar ik vraag u de verschillen te zien, die suggereren dat dit in het Millennium zelf plaats vindt.
Het zal uw bottomline niet veranderen bij het kijken hiernaar, nog steeds is het te vatten, oké maar ik ben echt blij dat ik denk dat het feest gewoon eerder zal beginnen, een beetje vroeger, dat is alles en het is wordt nog een beetje cooler.
Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Ezech. 47:9.

Dus hier hebben we dus een omschrijving van de rivier in het boek Ezechiël, die we ook zien in het boek Openbaring 22:1:
En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.

De dieren zullen worden hersteld in de dagen dat er een verbond wordt gesloten met hen. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd, en Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. Hosea 2:18

Dus de oorlog is verdwenen en de dieren worden compleet blij, herinner dat ik zei dat als wij de zonen van God, de rechte dingen doen als ontluisterde aarde wordt hersteld, en vervolgens de dieren ook vrede kennen, want het was juist het tegenovergestelde in de tijd van de val toen Adam viel, ook de aarde viel en zelfs de dieren. Overigens dames, Eva viel ook, want ze werd uit Adam genomen, hij is degene waar alles me verbonden is.

( )

Dieren leven in vrede

Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Jes. 11:6-9

Nu hebben we sommige broeders die de suggestie doen dat het Millennium er al is, of zelfs dat er geen Millennium komt in de toekomst, dat we nu al in het Millennium zitten op dit moment. Wel, ik zal het ze niet aanbevelen om dit doen, ja, ik zou er rillingen van krijgen als ze hun zoon en dochter meenamen en ze lieten spelen bij het nest van adders. Ze zullen dat niet doen. Ik denk ook niet dat ze naar de dierentuin zouden gaan en als ze echt dicht bij de leeuwen in de buurt komen, er misschien spijt van krijgen als ze dat doen, gewoon omdat het wilde beesten zijn, die jou niet mogen, dat is gewoon zo. Ze hebben honger en ze bijten en ze willen genoeg eten, maar genoeg daarover, je begrijpt wat ik bedoel

Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE. Jesaja 65:25

Al die gedeelten opnieuw: Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart.
Deze dingen gaan plaatsvinden, zo wordt ons verteld, dit is wat er gebeurt in het begin over de Millennium en niet na de duizend jaar, maar het gebeurt bij het begin van de duizend jaar. Opnieuw, dit maakt het noodzakelijk dat wij onze modellen heroverwegen.
De dieren van het veld zullen Mij eren – jakhalzen en struisvogels – want Ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, om Mijn volk, Mijn uitverkorene, te drinken te geven. Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen. Jesaja 43:20-21

U ziet, de vloek is weggenomen van de aarde, het is niet langer die degeneratieve staat, maar het is nu in een generatieve staat, het brengt nu het goede leven voort, enz., nu zit in de rotsen het verval, in het gras, in de bomen. Het zal vol en veel zijn, in die dagen zal uw vee zich voeden in grazige weiden.

Dan zal Hij regen geven over uw zaad, waarmee u het land ingezaaid hebt, en broodkoren als opbrengst van het land; het zal vol en overvloedig zijn. Op die dag zal uw vee grazen op wijde weidegronden. De koeien en ezels die het land bewerken, zullen gezouten voer eten, dat geschud is met schep en zeef. Jesaja 30:23-24

We gaan om daar te zijn, niet om dit soort werk te doen. God zal ons andere verantwoordelijkheden geven, maar wij zullen er zijn als onsterfelijken, we zijn goed, we hebben we onze lichamen, die zijn geweldig, en we gaan helpers worden, en regelen iets; waarnaar we gaan kijken in de volgende sessie.
Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Ezech. 34:25

Dus de conclusie is dat de nieuwe hemelen en aarde komen aan het begin van het millennium en niet erna, zoals in het algemeen is begrepen.
Nogmaals, ik had ook dat standpunt gedurende een zeer lange tijd, totdat ik begon te kijken naar al die andere verzen en zei: hoe kan ik deze letterlijk nemen, want dat moest ik doen, dus wat betekent het dan eigenlijk hier, omdat ik aan deze theologie vasthield. Dus of ik moest al die andere verzen weg doen ten bate van slechts een handvol teksten, begrepen op een bepaalde manier, tegenover al die andere verzen, maar die uit het Oude Testament komen, en er echt toe doen.

Toen ik begon met evenveel gewicht te geven aan de Hebreeuwse geschriften in het Oude Testament, niet in strijd ermee, maar als gelijk, niet door te zeggen dat Openbaring belangrijker is, maar het helpt me juist om bepaalde dingen te begrijpen en hier helpt het dit te ontdekken, door ze allemaal samen te nemen, en dan te zien dat de nieuwe hemelen en aarde aan het begin van het Millennium zullen komen, wat echt een verschil zal maken. Nu, als dit dus komt bij het begin, dan betekent dat ook dat het nieuwe Jeruzalem ook neer zal dalen, en dit gaat een hoop problemen oplossen, in feite gaat dit een aantal oplossen wat je 's nachts wakker zal houden.
Dus het nieuwe Jeruzalem, de geliefde stad, is op de aarde tijdens het Millennium.

Deel 2b

Bron: The Millennium: Heaven on Earth? (Part 1 of 2) - YouTube


printen??? spaar papier en inkt.