www.wimjongman.nl

(homepagina)

Deel vier: Genetica van de Menswording

Gepubliceerd maart 2011 | door Douglas Hamp

()

De Genesis profetie sprak over de komst van twee zaden, een van de Messias, de Christus en de andere de antichrist. Om ons in staat te stellen te zien hoe de vijand van plan is om de Antichrist op te laten rijzen, moeten we eerst de genetica begrijpen van de menswording van de Heer Jezus (we zullen de genetica van de Antichrist bekijken in een later deel).

De maagd zal zwanger worden

In het onderzoeken van de Schrift zien we dat er veel verwijzingen zijn naar Jezus de Messias als genetisch te zijn aangesloten (door het zaad) met David. Hoewel het waar is dat de bijbel twee genealogieën van Jezus geeft (Mattheüs geeft de lijn door naar zijn adoptievader Jozef) [39] we uit het Lukas evangelie leren, dat Jezus door het bloed een afstammeling is van David door middel van de lijn Maria.

Toch zijn er sommige commentatoren die suggereren dat Maria optrad als een incubator en er geen genetische band was tussen haar en de Heer, of tussen Hem en de mensheid.

Om te suggereren dat het fysieke lichaam van Jezus een geheel eigen en nieuwe schepping was en niet is verbonden met Maria en dus David, Abraham en Adam is het negeren van de enorme omvang van verzen die getuigen van het tegendeel. Laten we eerst starten met de aankondiging van de wonderbaarlijke geboorte van Jezus door de engel Gabriël in Lucas 1:31-35.

Editor: Het vers Rom,1:3 is de enige tekst die ik kan vinden die iets in die zin aangeeft. Zelf begrijp ik niet hoe men deze tekst gebruikt vanuit de geslachtslijn om op Maria uit te komen. Misschien dat iemand mij eens dit helder uit kan leggen. Deze lijn gaat weer vanaf Jozef terug, maar dan helemaal op Adam. Maar als uit buiten-bijbelse bronnen, - en aanvaarde boeken in de eerste eeuwen -, blijkt dat de priester Joachim de vader is van Maria en haar oom Zacharias ook een priester is, blijft voor mij dit de lijn is tot het Priesterschap wat niet door adoptie kan worden overgenomen zoals het koningschap. Er staat zelfs bij dat men aannam dat hij de zoon van Jozef was en dan weer een hele geslachtslijst volgt. De uitleg dat Eli moet worden gezien als een schoonzoon is m.i. een aanname.

“En zie, u zult zwanger worden [sullepse συλληψη] in uw baarmoeder [gastri γαστρι] en een zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven.” [...] En de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven [...] En Maria zeide tot de engel: “Hoe zal dit mogelijk zijn, want ik beken niet eens een man?” En de engel antwoordde en zeide tot haar: “De Heilige Geest zal over u komen [epeleusetai επελευσεται] en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook, zal dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, Zoon van God genoemd worden.” (mijn cursivering).

Hoewel deze passage bekend is, zijn er verschillende factoren die we nodig hebben om ons te concentreren en op overtuigende wijze te zien dat Maria niet alleen fungeren als een incubator voor de Heer, maar dat ze in feite zijn moeder is op genetisch niveau. Het inzien van dit belangrijke punt geeft ons duidelijkheid als we rekening houden met de gevolgen van Genesis 3:15.
Allereerst merken we op dat Maria maagd was en “geen man bekende”. De engel vertelt haar dat zij zwanger zal worden en geboorte geven aan een zoon. Merk op dat de engel niet alleen maar zegt dat ze zal bevallen van een zoon, maar dat ze zwanger zal raken (sullambano συλλαμβάνω). Dit is dezelfde taal die wordt gebruikt in het bekende vers van Jesaja 7:14 [...] “Zie, de maagd zal zwanger worden [hara הָרָה֙] Zij zal een zoon baren, en hem de naam Immanuël geven.” Het Hebreeuwse woord hara הָרָה֙ wordt 57 keer gebruikt in de Hebreeuwse Bijbel en draagt ​​de normatieve betekenis van het woord. Eigenlijk gezegd, is het zoals een kind wordt verwekt uit de seksuele vereniging van een man en vrouw - dat wil zeggen, het vergt een tweetal om zwanger te worden. Laten we maar een paar voorbeelden:

Nu Adam bekende Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger [hara הָרָה֙] en baarde Kaïn (Genesis 4:1)

En Kaïn bekende zijn vrouw, en zij werd zwanger [hara הָרָה֙] en baarde Henoch (Genesis 4:17)

Hij kwam tot Hagar, en zij werd zwanger [hara הָרָה֙], (Genesis 16:4)

Sara werd zwanger [hara הָרָה֙] en baarde Abraham een zoon, (Genesis 21:2)

Dus de vrouw werd zwanger [hara הָרָה֙] en baarde een zoon, (Exodus 2:2)

De implantatie van het zaad van de man is niet genoeg, de vrouw geeft ook haar genetische informatie (zaad). In moderne termen verwijst dit naar de reproductieve cellen, gameten genoemd [41], als het zaad van de man (sperma) en het zaad van de vrouw (eicel). Vandaag begrijpen we dat de moederlijke eicel en het sperma van de vader elke de helft bevat van de informatie (die elk de 23 individuele [dwz haploïde] chromosomen hebben) om zich te verlenen aan de zygote (bevruchte eicel of kind) voor een totaal van 46 individuele chromosomen. Om te spreken van het zaad van een vrouw is dit uiterst precieze taal (die alleen dient om de Bijbel te verifiëren als zijnde van God). Dus om te spreken van zwanger worden van de maagd Maria betekent dit dat haar ovum (ei) absoluut goed is voor de helft van de chromosomen waaruit Jezus zijn fysieke lichaam uit bestond. Als dat het geval is dan werd Jezus genetisch verbonden door zijn moeder Maria en dus ook met zijn voorouders David, Juda, Jacob, Isaac, Abraham, Sem, Noach, helemaal terug tot op Adam.

Wat is Bijbels Zaad?

Wij weten zeker vanuit andere Schriftdelen dat wanneer de bijbelse auteurs spraken over zaad, (Hebreeuws Zera זֶרַע en Griekse sperma σπερμα) ze het duidelijk hadden over gameten (het teeltmateriaal). Twee van de meest prominente verdienen onze aandacht: Na de verwoesting van Sodom en het verlies van hun moeder, zagen de twee dochters van Lot de noodzaak om hun vaders zaad te behouden. We lezen:

“En het geschiedde des anderen daags, dat de eerstgeborene zeide tot de jongste: Zie, ik heb gisteren nacht bij mijn vader gelegen; laat ons ook dezen nacht hem wijn te drinken geven; ga dan in, lig bij hem, opdat wij van onzen vader zaad in het leven behouden.” (Genesis 19:34 SV).

De tweede is misschien wel zo flagrant als het kan zijn met betrekking tot wat er precies wordt bedoeld met zaad: “ Wanneer een man een zaadlozing heeft gehad, moet hij zijn hele lichaam met water wassen; en hij is onrein tot de avond.” (Leviticus 15:16).

Samengevat stellen we vast dat de Schrift vol staat met uitspraken dat Jezus zou komen uit het zaad van Abraham en zijn nakomelingen. Als de Bijbel specifiek is over het mannelijk zaad, moeten we niet de Bijbel bevragen wanneer het verwijst naar het zaad van de vrouw in Genesis 3:15. Daarom is voor de vleeswording van Jezus vereist dat hij zou worden aangesloten op de genetische mensheid, doch zonder te zondigen.

De Genetica van het Het Woord wordt Vlees

De vleeswording van Jezus was niets minder dan de genetische combinatie van het hemelse (Heilige Geest) en het aardse (Maria). We moeten echter benadrukken dat Jezus als de tweede persoon van de Godheid heeft bestaan ​​sinds de eeuwigheid (Micha 5:2) en niet begon te bestaan ​​als de Heilige Geest Maria overschaduwde - Hij is eeuwig en heeft altijd bestaan. Niettemin, de vleeswording (steeds vlees) kwam op het moment van de conceptie, die er was toen de Heilige Geest zaad (DNA, dat wil zeggen informatie) mengde met de mensheid. Na het wachten van vierduizend jaar en dat de belofte van het zaad van de vrouw zou worden vervuld. Vanaf het moment van deze vleeswording zou God beginnen met het proces van het verlossen van de mensheid die zo lang geleden had gezondigd en het beeld van God was beschadigd met het verlies van het vermogen om te communiceren met God. Dit cruciale moment zou dan zijn vervulling vinden in de kruisiging en opstanding van deze God-mens en zo mensen het recht geven om nog een keer wederom kinderen van God te mogen zijn.

Wat is een alleen zaad?

Onze kennis van genetica en informatie technologie (IT) helpt ons om beter te begrijpen wat het betekent dat we beschadigd waren en zijn. De realiteit is dat ons DNA in feite de broncode is van de mensheid en het is de essentie van het “zaad” waarover de Schrift zo vaak spreekt. De term zaad heet in moderne termen een van de gameten, die bij de man het sperma is en bij de vrouw de eicel. Dus als Maria zwanger wordt, betekende het dat haar eicel 23 chromosomen voorziet op voorwaarde dat daarmee de Heilige Geest de andere geslachtscel (23 chromosomen) voorziet. Hoewel het mogelijk is dat de Heilige Geest haar van echt “sperma” heeft voorzien, is het toch zeer onwaarschijnlijk. Sperma (van de man) kan vergeleken worden met een raket die een kernkop draagt. De kernkop is de oorzaak van de explosie en de raket krijgt het alleen maar op de bestemming. Het is niet het uitvoerende mechanisme dat echt belangrijk is voor de conceptie, maar de “payload” - dat is het genetisch materiaal (informatie) die het sperma bij zich draagt. Zo heeft de Heilige Geest de 23 chromosomen geleverd zonder een uitvoerend mechanisme. Gezien het feit dat de Heilige Geest (de derde persoon van de Godheid) kwam over haar, is er geen enkele noodzaak voor miljoenen zaden. De Heilige Geest zal slechts een gameet (of een set van 23 chromosomen) geplaatst hebben direct in de eicel van Maria, die noodzakelijkerwijs resulteerde in het lichaam voor de Heer Jezus. [42]

Onze genetische code

Wanneer de meeste van ons bij een computer komen, zijn we geïnteresseerd in de toepassingen die we kunnen gebruiken om ons te helpen ons werk doen, surfen op het internet, spelletjes spelen of films kijken. De onderliggende processen is een code die is geschreven met enen en nullen. Alle applicaties worden gereduceerd tot een binaire (basis twee) code die een machine kan begrijpen. Zelfs de meest geavanceerde computerprogramma’s wordt gereduceerd tot een reeks van enen en nullen. In elk levend wezen is een gecodeerd bericht, niet op basis van twee maar op een basis van vier-kode bekend als het DNA. Dr Gitt in zijn boek In the Beginning Was Information beschrijft hoe DNA de winkel is van een informatie:

Het opslagmedium is de DNA molecule (desoxyribonucleïnezuur) die lijkt op een dubbele helix. Een DNA vezel is slechts twee miljoenste van een millimeter dik, zodat het nauwelijks zichtbaar is met een elektronenmicroscoop. Met de chemische letters A, G, T, C en op deze informatielijn en de hoeveelheid informatie is inmens groot, in het geval van de humane DNA loopt dat van de noordpool naar de evenaar indien deze wordt getypt op papier, met behulp van standaard letters. [43]

Dit opslagmedium is in staat om zichzelf te kopiëren met een verbazingwekkende precisie zoals Dr Gitt uitlegt:

De DNA is zich zodanig gestructureerd dat het zich telkens herhaald als een cel in tweeën wordt gedeeld. Beide de twee dochtercellen moeten identiek zijn met dezelfde genetische informatie na de scheiding en de kopieer processen. Deze replicatie is zo nauwkeurig dat het kan worden vergeleken met 280 griffiers in het kopiëren van de hele Bijbel achtereenvolgens elk vanuit de vorige met hooguit een enkele letter ten onrechte verkeert gezet in het gehele kopieerproces.

Wanneer een DNA-streng wordt gerepliceerd is de dubbelstreng afgewikkeld, en tegelijkertijd wordt een complementaire streng vervaardigd elk afzonderlijk zodat uiteindelijk er twee dubbele strengen zijn, identiek aan het origineel [...] Een celdeling duurt 20-80 minuten en gedurende deze tijd is de volledige moleculaire bibliotheek, gelijk aan een duizend boeken, correct gekopieerd. [44]

De Master Programmeur heeft ons begiftigd met een perfecte code en alleen door de val van de mens is het beschadigd geraakt. Deze chemische code, gebaseerd op de A, G, T en C werd beschadigd als gevolg van een verschuiven van de volgorde van de bits of het verlies van een of meer bits. Verlies van gegevens gebeurd door middel van replicatie en door de ontleding van het medium (zie CD ROM, helaas niet beschikbaar).
Adam, als de vader van het ras en een directe schepping van God, had een perfecte code. Er was geen verlies van data of beschadiging van de gegevens op enigerlei wijze. Zodra hij en Eva zondigden, kwam de dood (fouten in de genetische code) in onze eerste ouders en met fouten niet alleen doorgegeven aan al hun nakomelingen, maar met een verlies aan gegevens wat is toegenomen in de tijd zoals in overeenstemming met het verlies van gegevens in de wereld van de computers. John Sanford merkt op dat deze aantasting van de gegevens cumulatief is en op een dag zal resulteren in het uitsterven van het menselijk ras in zijn boek Genetic Entropy and the Mystery of the Genome: “Het uitsterven van het menselijk genoom lijkt net zo zeker te zijn en deterministisch als het uitsterven van sterren, de dood van organismen, en de hitte dood van het universum.” [45]

Informatie is niet-materieel

We moeten in gedachten houden dat DNA alleen het medium is dat de informatie opslaat. Informatie echter is iets dat verschillend is van het medium (of opslagapparaat). In zijn boek, In the Beginning Was Information, verklaart Dr Gitt het verschil tussen de twee:

Informatie vereist een materiaal als het medium voor opslag. Als men wat informatie schrijft met krijt op een schoolbord, is het krijt het materiaal van de vervoerder. Als het wordt weg geveegd, de totale hoeveelheid kalk is er nog steeds, maar de informatie is verdwenen. In dit geval is krijt een geschikt materiaal als medium, maar de essentiële aspecten is de daadwerkelijke inrichting van de deeltjes kalk. En deze regeling was het zeker niet toevallig, het had een mentale oorsprong. Dezelfde informatie die werd geschreven op het bord kan ook geschreven worden op een magnetische diskette. Bepaalde sporen van de diskette worden gemagnetiseerd, en is ook in dit geval een drager voor de informatie. [46]

Een gemiddelde lege cd-rom kost een paar cent, het is de informatie op de schijf, die honderden, duizenden of zelfs miljoenen dollars kan kosten. Echter, ongeacht hoeveel gegevens er worden weggeschreven op de schijf, is die schijf helemaal niets veranderd in de hoeveelheid die het weegt. Zo is de informatie gescheiden van het toestel die het vasthoudt. Het verlies van gegevens door het wissen van krijt van een schoolbord is analoog aan het verlies van gegevens in ons DNA. Natuurlijk zijn niet alle gegevens in ons DNA verloren gegaan, maar een aanzienlijk deel van de informatie is in gevaar gebracht en nu de fouten worden samengesteld met elke opeenvolgende generatie. De mensheid lijdt aan een verlies van informatie in onze eigen broncode.

Het meest verbazingwekkende van het zaad (DNA) is de informatie die het bevat, die daar was geplaatst door onze Schepper (de Master Programmer). Wat de moderne wetenschap van Informatie Technologie nu net aan het ontdekken is, is dat de informatie gewoon niet materieel is (wat overigens, een ongelooflijke bewijs is voor God en tegen de evolutie). Dr Gitt legt uit dat informatie een fundamenteel entiteit is en is dus geen eigenschap van de stof. Hij formuleert een aantal stellingen om de informatie te beschrijven. In stelling 1 zegt hij: “De fundamentele hoeveelheid informatie is een niet-materiële (geestelijke) entiteit. Het is geen eigenschap van de materie, zodat de puur materiële processen fundamenteel worden uitgesloten als bronnen van informatie,” (mijn cursivering). [47] In stelling 3 merkt hij op dat het informatie is die “bestaat uit de niet-materiële basis voor alle technologische systemen en voor alle kunstwerken.” [48]

Als de informatie die we oorspronkelijk ontvangen hebben van God in het gedrang komt, zodanig, dat op een dag de hele menselijke ras uiteindelijke door data corruptie, iets dat bekend staat als uitsterven, dan hebben we duidelijk de Meester Programmer nodig om de broncode weer in orde te maken. Gelukkig heeft onze Schepper een manier voorzien dat onze code zal worden gecorrigeerd. Maar het vereist dat de maker zelf eerst onze code aanneemt, die te mengen met zijn eigen code en dan Zijn bloed aanbieden. Door middel van wedergeboorte zijn we verzekerd van een nieuw lichaam (het eeuwige leven) en we hebben de Heilige Geest gekregen als een aanbetaling. Zo zal in de wereld die komt ons DNA (onze code) worden hersteld en verbeterd.

Normale Conception

Voordat we proberen om de genetica van de vleeswording te begrijpen moeten we een greep hebben op wat er gebeurt op het punt van een normale bevruchting. Tijdens het proces van de voortplanting zwemmen ongeveer 250 miljoen zaadcellen in de richting van de eicel. Zowel de eicel en het sperma bevatten in wezen zeer vergelijkbare informatie. Het sperma heeft een flagel die hen voortbeweegt op hun zoektocht, maar de genetische informatie die zij binnen in zich meevoeren is datgene wat echt belangrijk is.

Onze lichaamscellen hebben zesenveertig individuele chromosomen of drieëntwintig paren (diploïde). Echter, het eicel en de zaadcellen hebben slechts drieëntwintig individuele chromosomen zodanig dat wanneer ze combineren (tijdens de bevruchting) zullen ze de zesenveertig individuele (drieëntwintig diploïde) chromosomen bevatten die nodig zijn voor het menselijk leven. Het proces waarbij de somatische (lichaam) cellen (zesenveertig chromosomen) zijn verdeeld heet een meiose. De gemaakte cellen, die gewoon de drieëntwintig individuele chromosomen zijn, worden haploïde cellen genoemd. Tijdens de reproductie, van de moederlijke en vaderlijke gameten (haploïde cellen), “ aaneen smelting bij de conceptie tot een zygote, die zich zal veranderen in een foetus en uiteindelijk een volwassen mens produceren”, aldus Silke Schmidt schrijvende in de Genetics Encyclopedia. [49] De Encyclopedia Britannica met een samenvatting van het proces: “Wanneer twee gameten zich verenigen tijdens de bevruchting, draagt elk ​​zijn haploïde set chromosomen bij tot het nieuwe individuele, het herstel van het diploïde aantal.” [50]

De vleeswording

Zoals we al eerder gezegd hebben, moeten we benadrukken dat Jezus zijn bestaan niet begint ​​met de vleeswording - Hij is eeuwig en heeft altijd bestaan. Toch is deze vleeswording het punt waarop de Godheid het zaad (DNA dat wil zeggen informatie) mengde met de mensheid. Laten we de mechanica van de menswording eens overwegen van wat we tot nu toe bestudeerd hebben. Houd er rekening mee dat de volgende samenvatting niet de pretentie heeft het hele mysterie uit te leggen van wat het is voor God om het vlees aan te nemen, we proberen alle informatie van wat God heeft geopenbaard door Zijn Woord te omarmen. Evenmin om deze uitleg te gebruiken voor alle mogelijke redenen waarom de vleeswording nodig was. Echter, kijkend naar de vleeswording vanuit een genetisch perspectief om te laten zien hoe Jezus een van ons werd en vrij bleef van zonde.

Peter Underhill, in Encyclopedia.com schrijft over de uniciteit van het Y-chromosoom en hoe het ongewijzigd wordt doorgegeven van generatie op generatie:

Omdat er doorgaans slechts een Y-chromosoom bestaat per cel, er geen koppeling optreedt tussen een X en Y meiose, behalve op kleine gebieden. Normaliter treedt er geen oversteek op. Daarom, met uitzondering van de zeldzame mutaties die kunnen optreden tijdens de spermatogenese, zal een zoon een identieke kopie erven van de Y-chromosoom van zijn vader, en dit exemplaar is ook in wezen identiek aan de Y-chromosomen van al zijn vaderlijke voorouders, door de generaties heen. Dit in tegenstelling tot de rest van zijn chromosomale erfgoed dat een unieke mozaïeke bijdrage is van meerdere voorouders, door het herschikking proces als een recómbinatie, (cursivering mijn). [51]

Dit betekent dat van de drieëntwintig individuele chromosomen (haploïde) in de gameten, slechts een (1/23) deel de potentie heeft een Y-chromosoom te zijn. Dus de andere tweeëntwintig chromosomen in het sperma van de vader zullen allemaal autosomen of niet-geslachtelijke chromosomen zijn. Als de drieentwintigste chromosoom een X is, dan zal de resulterende persoon een meisje worden. Indien het sperma een Y-chromosoom draagt dan is de baby een jongen. Toch heeft Peter Underhill verklaard dat er in wezen geen verandering is van het Y-chromosoom van vader op zoon, van generatie op generatie. De X in tegenstelling zal een mozaïek zijn van de meerdere voorouders. Learner.org ’s online handboek vermeldt deze eigenaardigheid op een andere manier: “Het gebrek aan recombinatie betekent dat het hele niet-recombinerende deel van de Y intact wordt doorgegeven van vader op zoon. Een man deelt dezelfde Y-chromosoom met zijn vader, grootvader, overgrootvader van vaderszijde, en ga zo maar door,”(mijn cursivering) [52]. Neil Bradman en Mark Thomas bevestigen de betekenis van de implicaties van deze realiteit misschien wel zo duidelijk mogelijk in het licht van onze studie in hun artikel Why Y? The Y Chromosome in the Study of Human Evolution, Migration and Prehistory.

Genesis, hoofdstuk 5, noemt “de generaties van Adam”: Adam verwekte Seth, Seth gewon Enos, Enos verwekte Kenan ... tot aan Noach van de zondvloed. Vertaald in moderne genetische termen, kan men het zo lezen “Adam via een kopie van zijn Y-chromosoom naar Seth, van Seth een kopie van zijn Y-chromosoom naar Enos, Enos via een kopie van zijn Y-chromosoom naar Kenan,” ... en zo verder tot Noah werd geboren die een kopie is Adam’s Y-chromosoom, Het Y-chromosoom wordt vaderlijk geërfd; de menselijke mannen hebben er een terwijl de vrouwen er geen hebben. Wat meer is, het Y-chromosoom van de vader overgaande op zijn zoon is, in hoge mate een ongewijzigde kopie van zijn eigen chromosoom, (mijn cursivering). [53]

Dit houdt in dat alle informatie die is gecodeerd in Adam’s Y-chromosoom ongewijzigd (vrijwel) werd doorgegeven aan al zijn nakomelingen met inbegrip van al ons mensen die vandaag de dag leven! Echter, als de informatie in het Y-chromosoom defect is, dat dan ook zou betekenen dat al zijn nakomelingen (inclusief wij) een verkeerde code hebben. Het ontdekken van de exacte samenstelling van het Y-chromosoom, wanneer Adam voor het eerst werd gemaakt, is voor ons onmogelijk om te doen, echter, kan de huidige staat ons wel iets vertellen over de val. Het Y-chromosoom kan in feite een verslag geven van een gebeurtenis in het leven van onze oorspronkelijke vader. Bradman en Thomas suggereren dat het Y-chromosoom “een verslag van een evenement”[54] bevat in het leven van de man die de huidige Y-chromosoom heeft doorgegeven. Echter, omdat Bradman en Thomas zijn toegewijd aan het evolutionaire paradigma, geloven ze dat het evenement “geen effect had op het leven van de mens in wie de wijziging heeft plaatsgevonden en ook niet over het leven van zijn nakomelingen,”[55] (mijn cursivering). Is het mogelijk dat de opgenomen beelden juist niet iets was dat “weinig of geen effect” had, maar op de een of andere manier het verslag is van de genetische val van onze eerste vader? Dus Adam is niet alleen geestelijk gestorven op grond van het verliezen van de Heilige Geest, maar ook dat zijn genetische informatie (zoals specifiek vastgelegd in het Y-chromosoom) is beschadigd. God verklaarde dat de dag dat Adam at van de boom der kennis van goed en kwaad hij zou sterven (Genesis 2:17).

De dood, naar het schijnt, is opgenomen in Adam’s Y-chromosoom (op de een of andere manier uniek en anders dan de X) op dat moment, waardoor hij niet meer een genetisch perfectie had maar het bevatten van ernstige fouten in de code die uiteindelijk zou leiden tot een “crash”. Af en toe zullen mensen die gebruik maken van computers zulk een scenario ervaren waarin het besturingssysteem een “fatale crash” krijgt. De crash treedt op omdat er een conflict zit in de code van het programma. Hoewel het programma in staat zal zijn om het verlies van gegevens te ondersteunen voor een korte periode, als er niet wordt ingegrepen, zal het programma uiteindelijk crashen. In het geval van Adam, nam die crash 930 jaar in beslag, maar hij heeft uiteindelijk een volledige afsluiting ervaren.

Als dat juist is, dan moet het Y-chromosoom (en al zijn chromosomen) volledig en compleet zijn geweest voordat Adam in zonde viel. We weten dat hij vrij was van alle imperfecties, omdat God hem geschapen heeft en hem verklaarde goed te zijn en dat de dood in de wereld gekomen is via de zonde van Adam. Toch lijkt het Y-chromosoom zoiets schadelijks te bevatten dat onze Heiland het niet kon delen. Immers, zou elk exemplaar van het Y-chromosoom (dat wil zeggen, al wat mannelijk nakomeling van Adam was) per se dezelfde genetische fout hebben die ook zou leiden tot de ultieme crash. Om de mensheid te redden op een genetisch niveau, zou er een nieuwe Y-chromosoom moeten worden verstrekt. Bovendien werd door de ongehoorzaamheid van Adam de hele schepping onderworpen aan corruptie zoals Paulus zegt in Romeinen 8.

Met de ernstige verwachting dat de schepping gretig wacht op de openbaring van de zonen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door Hem, die haar daaraan onderworpen heeft in de hoop, dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van de corruptie om te komen tot de heerlijke vrijheid van de kinderen van God. Want wij weten, dat de hele schepping zucht en gezamenlijk in barensweeën verkeert tot nu toe. Niet alleen dat, maar wij die ook die de eerstelingen des Geestes hebben, ook wijzelf zuchten bij onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam, (Romeinen 8:19-23).

Op een bepaalde manier, heeft Adam’s ongehoorzaamheid een daarop volgende corruptie verspreidt naar de hele schepping. Het zou kunnen zijn, al kunnen we daar niet zeker van zijn, dat Eva werd opgenomen onder de ‘schepping’. In ieder geval de vrouwen het schijnbaar niet te wijten is door het feit dat elke dochter drieëntwintig haploïde chromosomen heeft ontvangen van haar biologische vader, die een Y-chromosoom heeft en dus een man is, met het defecte Y-chromosoom van Adam, en direct betrokken was bij haar voortplanting.

Het Originele Data verlies bekend als de “Oorspronkelijke zonde”

De Schrift getuigt van een “blue screen of death”, die zo kunnen we stellen van oudsher bekend is als de erfzonde. Paulus bespreekt uitgebreid alle zichtbare effecten van de gevolgen van de zonde (corruptie), ook al was maar één man verantwoordelijk voor het instellen ervan in de wereld. “Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.” (1 Korinthe 15:21). [56] Paul herhaalt het en vervolgens een samenvatting ervan door te zeggen: “Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.” (1 Korinthe 15:22,23). Jezus is niet alleen uit de dood opgestaan, maar ook vermengd met de mensheid. Dus onze opstanding lijkt ook te leiden tot het vermengen met de Heer. Bijbel commentator Thomas Constable merkt op dat de dood en opstanding niet alleen maar een soort van “spirituele” entiteit is, maar in feite fysiek en letterlijk is.

Adam zijn leven is afgeleid van een ander, God, maar Christus zelf is de bron van het leven. Adam was de eerste mens in de oude schepping, en net als hij zullen al zijn zonen fysiek sterven. Christus is de eerste mens en man in de nieuwe schepping, en net als Hem, zullen al zijn zonen fysiek leven (vgl. Rom. 5:12-19). [...] Zowel Adam en Jezus waren mannen. Daarom is onze opstanding ook een menselijke opstanding, niet een of andere ‘spirituele’ aard van de opstanding. De lichamelijke opstanding is even onvermijdelijk voor de zoon van Jezus Christus als de fysieke dood het is voor de zoon van Adam, (Constable Notities).

Paul heeft een langere discussie over hoe de zonde in de wereld gekomen is door een mens (Adam) en daarmee de dood die werd verspreid over alle mensen.

“ Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden.” (Romeinen 5:12-19).

De eerste zes dagen: Het aanpakken van het God-Plus-Evolution Mythe

Hoewel de zonde van Adam inderdaad moreel was doordat hij het bevel van God brak, het resultaat was zowel fysiek als spiritueel. We hebben al gesproken over hoe zijn zonde ertoe heeft geleid tot een onmiddellijke geestelijke dood - door het verlies van de Heilige Geest. Echter, het blijkt ook uit de twee bovenstaande passages dat het concept van de erfzonde - dat is de manier waarop we geboren worden in zonde - te wijten is aan het feit dat elk kind van Adam ook een genetische kopie van Adam en Eva is (natuurlijk met een genetische recombinatie). We kunnen eraan denken als zuurdesem brood, waarmee elke keer een een nieuw brood wordt gemaakt, waar een klein beetje van het vorige deeg wordt genomen en erin vermengd. Op die manier zit het vorige deeg in elke nieuwe aanmaak.

Zo is het met Adam’s genen: we zijn allemaal kopieën van hem en hebben daarom wat codeerfouten die worden doorgegeven aan ons vanaf het allereerste moment van conceptie. Het feit dat de zonde wordt toegeschreven aan Adam en niet aan Eva, al was ze de eerste in het breken van Gods opdracht, lijkt eenvoudig te verklaren. Toen God Eva vormde nam Hij van zijn kant natuurlijk het beenmerg. In het beenmerg zitten de stamcellen van waaruit alle andere cellen in het lichaam worden gerepliceerd. Daarom heeft God alleen maar stukje geleend van de code van Adam (verwijdering van het Y-chromosoom en de toevoeging van een X-chromosoom) en voila - een vrouwelijke kloon van Adam. Bij het zien van haar, verklaarde Adam zelfs: “Eindelijk, dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees, die mannin zal heten, omdat zij uit de man is genomen,” (Genesis 2:23). Daarom kunnen we de conclusie trekken dat de master disc (Adam), telt bij het maken van de kopieën; Eva kreeg haar code van Adam. Dit inzicht zal zeker niet wegnemen van een Adam die optreedt als onze algemene hoofd, maar moet dienen om duidelijk te maken hoe precies de zonde werd doorgegeven en waarom we “in zonde” zijn vanaf de conceptie.

De oplossing voor het probleem is analoog aan het probleem zelf - ook het idee dat we al hebben onderzocht in deel 1, Johannes stelt dat een “ Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.” (1 Johannes 3:9). De nieuwe geboorte zal ook niet alleen ons bevrijden van onze schulden (hoewel dank zij de Heer, omvat het ook dat!), Maar we zullen echt worden herboren met nieuwe organen. We krijgen onze nieuwe organen om die in bezit te nemen (met de juiste DNA, dat wil zeggen de juiste informatie) in de hemel. Tot die tijd hebben we de Heilige Geest als een aanbetaling (garantie).

Conclusies van de Menswording

Als ons begrip van de genetica en in het bijzonder het Y-chromosoom voor ogen staat, zijn wij op dit moment ook in staat om te concluderen dat, als Adam genetisch werd beschadigd en vervolgens zijn nakomelingen ook, er iets bijzonders is aan de gegevens fouten in het Y-chromosoom en vooral significant zijn. Dat betekent dat de verloren gegevens zeer belangrijk zijn en als zodanig dat het tot een crash in het systeem leidt in de tijd. Omdat het Y-chromosoom wordt doorgegeven van vader op zoon (identiek), zal iedere zoon hetzelfde verlies aan gegevens ervaren. Hoewel vrouwen niet voorzien zijn van het Y-chromosoom, zijn ze nog steeds onder de vloek (data verlies) omdat elke dochter een vader heeft die een zoon is van Adam. Daarom zoon of dochter, allen delen in het genetische verlies dat Adam als eerste heeft ervaren. Maar in de conceptie van de vleeswording van Jezus, werd het Y-chromosoom van Adam niet doorgegeven. Daarom moet Jezus (in het vlees) een perfecte Y-chromosoom hebben gehad! Hoewel Hij genetisch verbonden was met de mensheid door middel van de X-chromosomen, was Jezus geen drager van het Y-chromosoom, die Adam had doorgegeven aan alle volgende generaties. Jezus werd de eerste vrucht van de opstanding, want op een dag, door middel van het “zaad van God” wat we hebben ontvangen als gelovigen, zullen we ons vermengen met onze schepper.

We kunnen dus een overzicht geven van de genetische gebeurtenissen van de vleeswording als zodanig: Jezus, die als eeuwig God, ook geest is (Johannes 4:24). Als de ‘broncode’ [57] van alle levende wezens, is Hij ook de eerste “data/informatie”, die niet-materieel is/was. Zijn “informatie” werd het geschreven medium. Teneinde de informatie te coderen in het fysieke medium (DNA) heeft de Geest blijkbaar een of twee opties. Hij ofwel: 1) maakt ex nihilo het DNA-materiaal (aminozuren, enz.), of, 2) gebruik maakte van het bestaande materiaal in het ei, als het medium waarin Jezus zijn niet-materiële geest inging. De Heilige Geest vervolgens fuseerde de ‘Jezus’ geslachtscellen of gameten (spermatocyt) met Maria’s gameten (eicel), (herinner u dat een gameten DNA bevat met opgeslagen informatie, die een niet-materiële entiteit bevat). De fusie van de twee gameten is als de vleeswording (vleeswording zie Johannes 1:14) die zich heeft voorgedaan. De chromosomen van Maria en de Heilige Geest gefuseerd om het (lichaam van de) nieuwe Adam te maken. Omdat Jezus de tweede Adam is, en omdat wij genetisch verbonden zijn met de eerste Adam, moeten wij ook worden vermengd met het DNA van Jezus, (“zal Hij nageslacht zien,” Jesaja 53:10, zie ook 1 Johannes 3:9 en 1 Peter 1:23).


Notities

39 T his line proves that Jesus has all the rights of the throne through His adoptive father Joseph. However, in no way can we say that Jesus was connected by blood to Joseph. If that were the case then the very idea of a virgin birth would be disqualified. If we look carefully at the Matthean genealogy, we see that it includes the cursed line of Coniah. In fact, if Jesus were connected by Joseph then He would be disqualified from being the rightful heir since God cursed that branch of the Davidic line in Jeremiah 22:28-30. “Is this man Coniah [Jechoniah] a despised, broken idol—a vessel in which is no pleasure?” […] Thus says the LOR D: “Write this man down as childless, a man who shall not prosper in his days; for none of his descendants shall prosper, sitting on the throne of David, and ruling anymore in Judah.” What might have seemed like God shooting Himself in the foot was really just another example of Him being in control of the future.

40 Henry Morris, Creation and the Virgin Birth, Retrieved June 6, 2010, from: http://www.icr.org/article/76/.

41 Gamete “sexual protoplasmic body,“ 1886, name introduced in Modern Latin by Austrian biologist Gregor Mendel (1822-1884), from Gk. gamete “a wife,” gametes “a husband,“ from gamein,”to take to wife, to marry,” from PIE base*gem(e)-”to marry” […] This also is the source of the suffix in monogamy, etc..“ Retrieved March 16, 2010, from: http://www.etymonline.com/index.php?search=Gametes+&searchmo de=none.

42 During sexual reproduction, approximately 250 million sperm are released into the woman’s body where they begin to make an arduous journey in search of the ovum. Most never reach the egg and even those that do will fail because only one is permitted to enter.

43 Dr. Werner Gitt, In the Beginning Was Information. 90 Bielefeld, Germany: Christliche Literatur-Verbreitung e. V., 1997, English Edition 2000.

44 I bid.

45 John Sanford, Genetic Entropy and the Mystery of the Genome, October 2005, pg. 83.

46 Dr. Werner Gitt, In the Beginning Was Information Theorem 24: (pg. 85).

47 Ibid, pg. 45.

48 Ibid, pg. 49.

49 Retreived September 24, 2010, http://www.answers.com/library/Genetics%20 Encyclopedia-cid-50766.

50 Retreived September 24, 2010, http://www.answers.com/library/ Britannica+Concise+Encyclopedia-cid-50766.

51 Underhill, Peter A. Y Chromosome. Genetics, 2003. Retrieved September 29, 2010, from Encyclopedia.com:http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3406500290.html.

52 Retrieved September 24, 2010, from http://www.learner.org/courses/biology/ textbook/gender/gender_3.html.

53 Neil Bradman and Mark Thomas, Why Y? The Y Chromosome in the Study of Human Evolution, Migration and Prehistory. See also http://www.ramsdale.org/dna13.htm.

54 Retrieved September 30, 2010 from: http://www.ucl.ac.uk/tcga/ScienceSpectrapages/ SciSpect-14-98.html Science Spectra Magazine Number 14, 1998.

55 Ibid.

56 Young’s literal translation of the Bible seems preferable at this junction in that the phrase appears to be a predicate genitive—that is, no verb is actually present in the Greek. επειδη γαρ δι ανθρωπου ο θανατος και δι ανθρωπου αναστασις νεκρων, (1 Corinthians 15:21). My suggested translation is: .“For (the) death (is) through (a) man, and the resurrection of the dead through (a) man.” A.T. Robertson in Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research, page 395, states: “this copula is not always considered necessary. It can be readily dispensed with when both subject and the real predicate are present.”

57 The terms are simply meant to explain the process and in no way detract from who Jesus is as the eternal God.

Bron: DouglasHamp.com - Researcher and Teacher of God's Word From Creation to the End Times

Deel drie

Deel vijf